Tagarchief: DOOD

STERVEN (video)

TWEEDE DOOD OF EEUWIG LEVEN

IS ER LEVEN NA DE DOOD ? ? ?

IS ER LEVEN NA DE DOOD?

Wat voor een vraag is dat? Wie als Christen kan zich nu zo’n dwaze vraag stellen? Een gans christenleven is er op afgestemd, om na de dood te leven bij God. Onze hoop is heerlijk  te leven in het nieuwe Jeruzalem, op een nieuwe aarde. Doch voor een ongelovige die weet dat hij moet sterven, maar niets weet van wat er dan gebeurt, dat kan hem angst voor de dood bezorgen.  Wij zien in het leven dat daar nog mensen mee bezig zijn met deze vraag.Doch bij de mensen worden vandaag vele andere menselijke gedachten verkondigd,

 Een eerste gedachte : Na de dood is er niets meer. 

Een tweede gedachte : Na de dood gaat iedereen naar de hemel, God is liefde.

Een derde gedachte: De reïncarnatieleer. Je komt terug in een andere vorm, afhankelijk hoe je hebt geleefd.

Een vierde gedachte: Je komt in de hemel en je krijgt er zeven mooie maagden! Je bent een martelaar en Gods lieveling. Vandaag een moordende gedachte van een listige verleider! En wellicht zijn er nog vele andere gedachten en verzinselen, doch over de hel wordt er nimmermeer gesproken, en dat valt toch heel goed op vandaag. Wie nog over de hel durft te spreken, is ouderwets, dom, en wereldvreemd. Over een eeuwige straf spreken, is in de ogen der mensen bijna onrechtvaardig, toch spreekt God zo.

 Efeze 4:

14  Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,15  maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

 Wanneer wij ons aan de bijbel, het woord van God houden, krijgen wij licht en inzicht. Psalmen 119:105  Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Het is niet het materialisme, humanisme, kapitalisme of socialisme welke inzicht geeft, integendeel het brengt de mens in verwarring wanneer het gaat over dood en sterven.. “Allerlei wind van leer” en het valse spel der mensen = hersenspoelingen die kunnen leiden tot zelfmoordacties.

27  En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel,28  zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.Hebr.9

Eenmaal te sterven. Iedereen weet dat zijn dag en zijn ure zal komen. Maar hoe je er tegenaan kijkt, is te zien en op te merken  in het dagelijks leven van de mens.

 Bv : Je hoort soms van mensen die bijna zijn gestorven, en daarna hebben ze een totaal andere levensstijl, ze gaan genieten en minder werken, veel vlugger tevreden zijn, ze gaan anders gaan kijken naar het leven en meer nadenken over het leven en de dood. Mozes schreef een psalm waarin hij het heeft over de dood. Dit is psalm 90. 7 Want wij vergaan door uw toorn, door uw grimmigheid worden wij verdelgd; 8  Gij stelt onze ongerechtigheden voor U, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn.

9  Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid, wij voleindigen onze jaren als een gedachte. 10  De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen. 11  Wie kent de sterkte van uw toorn, en uw verbolgenheid, naardat Gij te vrezen zijt? 12  Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. 13  Keer weder, o Here! Hoelang nog? en ontferm U over uw knechten.

Hier lezen wij hoe Mozes het sterven interpreteerde. Mozes aanvaardde in zijn hart dat er een dag zou komen dat hij moest sterven. Hij kon het sterven aanvaarden, omdat hij besefte dat dit komt door de gerechtvaardigde toorn van God komt. Ieder mens die zondigt moet beseffen dat hij dan de dood verdiende. God is nog genadig, want bij onze eerste zonde moesten wij al gestorven zijn. Ons lichaam als christen zal ook sterven, doch onze geest blijft behouden, en wij krijgen een nieuw verheerlijkt, hemels  lichaam.

 Vele mensen kunnen de dood van vrienden of familie niet aanvaarden of verwerken, omdat ze geen inzicht hebben. Velen verzetten zich tegen God en willen nooit meer geloven dat er een God bestaat, wanneer zij iemand moeten wegleggen. Ze zeggen waarom liet God het toe? Doch dit is nog niet alles, ze beseffen nog niet dat na de dood nog een oordeel komt! Wie God vreest, en de bijbel gelooft, zal de Here vrezen, en hij zal een leven naar Gods wil, willen leven. Hij heeft eeuwig leven gevonden, en ziet over de dood heen. Waar wij zien dat in het voorgaande voorbeeld, die mens meer gaat genieten van het leven, en minder werken, en geen aandacht meer geeft aan het materialisme, ook deze heeft nog geen inzicht gekregen! Zie vers 12 hierboven

Oud worden is niet altijd wijs worden, maar wie rekening houd met Gods toorn en genade die zal een wijs hart bekomen zegt Mozes, leer ons zo te leven, onze dagen (levensjaren) te tellen.Dus aan de manier van leven kan men zien, of iemand werkelijk gelooft in het leven na de dood, met Christus.

 NA DE DOOD, HET OORDEEL ! Het oordeel over de ongelovigen Mattheus 23:33  Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Een oordeel over de christenen.

10  Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

11  Daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen; voor God echter is ons bedoelen openbaar en, naar ik hoop, is het ook in uw geweten openbaar. 2 Cor.5

Spreken over een oordeel  na de dood, is iets wat niemand zo graag hoort. Vele mensen schrikken. ( bedenk Felix/Paulus in hand.) Maar voor onszelf zou het goed zijn  iedere dag eens te denken aan deze dag dat wij voor Christus zullen staan, en ons zullen moeten verantwoorden over ALLES. Wij zullen er niet moeten denken aan anderen, en spreken over anderen.

Ook zegt God bij monde van Paulus, dat dit een reden is om tegen de mensen te spreken, hoezeer God te vrezen is! 1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. 2  Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. (Rom.8)

Als er iets belangrijks is in het leven, dan is het nu al te weten met zekerheid waar je naartoe gaat na de dood, want er is een tweede dood!

 VLUCHT DAN VOOR GIJ STERVEN MOET MET UW ZONDEN AAN JEZUS VOETEN!