Tagarchief: DROOM

GOD KENT UW HART!

GOD KENT UW HART!clip_image001

clip_image003

God is dagelijks bezig met mensen, de mens die Hij schiep is de kroon van Zijn schepping, bijna goddelijk! (Ps.8) God is bezig met u en met zijn kinderen, als wij ook bezig zijn met Hem! Wie aan God nooit denkt, zal ook van God niet dromen. De mens die op aarde tijdens zijn kort bestaan bezig is met God, wandelt met God, leeft met de God van Israël, zal in de eeuwigheid ook bij Hem wonen. Wie hier geen tijd heeft voor God en ook naar Hem niet wil luisteren, via de Bijbel, zal in de eeuwigheid ook niet bij God zijn, de hemel is geen hotel, maar hij zal zijn in wat Jezus noemt een eeuwige hel! God is wel bezig met al zijn aangenomen kinderen, ja, ook in de nacht, terwijl wij rustig slapen. Jahweh is super actief en heeft nooit slaap nodig. Koning Salomo en koning David, en anderen getuigden van dergelijke nachtelijke en dagelijkse ervaringen.

 

Ps.17:3 Gij hebt mijn hart geproefd, des nachts bezocht, Gij hebt mij getoetst. Gij vindt niets; hetgeen ik gedacht heb, overtreedt mijn mond niet.

 

Ps 94:11 De HERE kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.

 

Ps 139:23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten;

 

De ene mens kan zijn gedachten en gevoelens voor de andere verbergen. Voor God kan de mens zijn denken niet verbergen, al uw goede en zondige gedachten liggen open voor Gods Geest. Terwijl wij rustig slapen test Hij onze geest, ons geweten, onze plannen, onze verlangens, onze wil, onze geheimen en ziet de schuilhoeken van ons hart.( Spr.18,8)

Ook demonen zijn soms werkzaam in de nacht, en willen de menselijke geest beïnvloeden met dromen, en sommigen denken ook dat het van God komt! Let op de waarschuwingen van de profeten en waarzeggers! Koop geen droomboeken! Let op als je openbaringen hoort van sommige christenen welke zouden komen van God!

 

8 Want zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Laten uw profeten die in uw midden zijn, en uw waarzeggers u niet misleiden, en luistert niet naar uw dromers, die gij laat dromen; 9 want zij profeteren u vals in mijn naam; Ik heb hen niet gezonden, luidt het woord des HEREN.Jer.29

 

Stervend bad Jezus…..

clip_image005Gods volk kent een avondgebed. Ook Jezus bad het avondgebed aan het kruis, op Golgotha, toen Hij sprak:46 En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. Luc.23

 

In psalm 31,6 vinden wij dit vers terug, maar niet als een profetie over het sterven van Jezus, maar wel in een context van een gebed voor bescherming tegen onrecht en kwaad. Het was geen wanhoopskreet welke Jezus slaakte, maar werd verlost uit zijn lijden en stierf op een moment toen Hij dat wilde! Het was de achterliggende gedachte van dit gebed, dat men voor het slapen gaan, vertrouwde op God dat hij ’s zou wakker worden en met zijn geest, ook het lichaam, zo heb ik niets te vrezen! God zal over mij waken. Het is een gebed voor bescherming over onze geest. Onze geest kan positief of negatief worden beïnvloed tijdens ons slapen.

 

 

 

 

DE HERE VERSCHEEN AAN SALOMO IN EEN DROOM

 

Koning Salomo( 1 Kon.3) betoonde liefde door gehoorzaamheid aan God. Hij hield rekening met wat God vroeg in zijn dagelijks leven. De koning ging naar Gibeon, waar veel priesters waren, om te offeren en daar verscheen de Here in een droom.(5) Hier was het wel een bijzondere droom en geen visioen. We merken op dat gelovige Joden veel belang hechten aan dromen, omdat dan de buitenwereld tijdelijk is afgesloten en geen invloed meer heeft op de geest van de mens zelf.

God gebruikte in het oude verbond soms dromen voor profetieën, openbaringen, maar hier was de droom een persoonlijk onderzoek in de geest of het hart van koning Salomo.

 

WAT ZAL IK U GEVEN?

 

De droom van Salomo begint met een vraag die God hem stelt: Wat zal Ik u geven?

Stel, dat God u nu persoonlijk dezelfde vraag stelt, wat zou u dan antwoorden?

Het is de moeite waard om nu even stil te staan bij deze vraag, want God kan u alles geven, ook wat onmogelijk is in de ogen van de mensen! Velen zouden wel vlug komen met hun vele problemen, ziekten, geld, verborgen verdriet, of andere wereldse begeerten.

 

Waaraan denkt u nu zelf?

De vraag die God stelt aan Salomo mogen wij begrijpen als een vraag van God om te zien wat er diep leeft in het hart van Salomo en of hij eerlijk zal antwoorden. In welke richting ging het denken van Salomo? Vooraleer Salomo antwoord geeft op die vraag, bedenkt hij wat God gaf aan zijn vader. Een zoon die hem mocht opvolgen op de troon, en dat was hij. Salomo scherpt zijn gedachten op ervaringen.

Tot tweemaal toe zegt Salomo dat God goed en genadig is geweest voor zijn vader koning David.

Salomo dacht na, en zijn gedachten gingen in de richting van zijn persoonlijke situatie, als jonge koning met grote verantwoordelijkheden. Hij leidde het volk en had daarvoor bekwaamheden nodig. God riep Salomo met een koningstaak. U die het leest, riep God voor een andere taak. Wat ook uw beroep is, doe het tot eer van God.

 

(9) WAT VRAAGT SALOMO?

 

9  Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richtte, door te onderscheiden tussen goed en kwaad, want wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten? 10  En het was goed in de ogen des Heren, dat Salomo dit gevraagd had.

 

clip_image007De koning vroeg een verstandig en een begrijpend hart. Hij vond dit heel belangrijk om kennis te hebben van wat goed en kwaad is. Begrijpen wat God zegt is zeer belangrijk in het leven. Geestelijk inzicht, is kunnen en willen begrijpen wat God leert. Daarom leert Jezus dat men dient geboren te worden uit water en Geest. ( Het water is een symbool van de Bijbel, het levend water)

Salomo wist wat hij in zijn situatie nodig had, en God vond het goed.

Weet U werkelijk wat u nodig hebt in uw huidige situatie? Zou God uw antwoord ook goed vinden?

Het lijkt toch voor vele mensen eenvoudig, om goed en kwaad te onderscheiden, doch wij moeten vast stellen dat onze maatschappij en zijn goddeloze leiders niet in staat zijn een godvrezend beleid te voeren. Gerechtigheid op deze wereld is een langzaam ondergaande zon of een Titanic.

Zonder te willen luisteren naar wat God zegt in de Bijbel, bepaalt de ongelovige mens zelf wat goed en kwaad is. De mens wil zelf bepalen wat waarheid en wat leugen is. Schepping of Evolutie? Sommigen zeggen “elk zijn waarheid”.

Bouw dan maar een huis, als de meter van de metser, de schrijnwerker, en de architect niet dezelfde lengte zouden hebben! Het huis ware een ramp, verloren moeite! Er dient een correcte eenheid te zijn. Die meter om je leven zinvol te bouwen is de Bijbel. Je mag er niets aan toevoegen of afdoen!

clip_image009

Heb 4:12  Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en hetschift overleggingen en gedachten des harten;

 

 

WAT KRIJGT SALOMO?

 

God Antwoordt hem het volgende:

(11) Je hebt niet gevraagd om lang te mogen leven. Je hebt niet gevraagd naar wereldse rijkdom. Je hebt het leven van je vijanden niet gevraagd. Nu krijg je wat je vroeg: wijsheid om recht te kunnen spreken en bovenop wat je niet vroeg!

God gaf hem aardse rijkdom en eer zonder voorwaarden.

God gaf hem een lang en gezond leven op voorwaarde dat hij Gods geboden in acht hield.

Het is zeer merkwaardig hoe God handelt tegenover mensen die op Hem gaan vertrouwen en van Hem iets verwachten! Die God is Jezus! Dit was een bidden naar Gods wil!

 

Het is ook goed om eens te zien wanneer die Goddelijke droom begon en eindigde.

Salomo ging naar Gibeon om te offeren, hier begon zijn droom. Salomo had een offervaardig hart. Salomo was te Gibeon een ganse dag aan het offeren! Een ganse dag kun je zeggen bezig met de dingen van God. Hij deed het met hart en ziel, spontaan loven en prijzen en bij zijn volk zijn, als een koning onder de gewone mensen die ook God zochten!

Bij zijn thuiskomst offerde hij opnieuw met een hart vol vreugde en blijdschap, zijn droom zou werkelijkheid worden.

Bij dat offeren moet men begrijpen, als een inspanning doen om dicht bij God te naderen en Hem te zoeken. Ieder mens kan Jezus persoonlijk ervaren in zijn leven! Het offer van Jezus bracht vergeving van zonden, en genade zoals aan koning David. Let op, Judas leefde zo dicht bij Jezus, maar had geen eerlijk hart, Jezus zag en wist het, en de geldzuchtige Judas ging voor eeuwig verloren.

 

18 Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, (1 Petr.3)

 

Spr 2:4  indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten,

5  dan zult gij de vreze des HEREN verstaan en de kennis Gods vinden.

 

 

R.GAYTANT Voorganger

http://biblespace.org/.