Tagarchief: efeze

VERKLARING EFEZE BRIEF

APOSTEL PAULUS

BRIEF AAN EFEZE VERKLARING

RONNY GAYTANT BIBLESPACE

DE BRIEF AAN DE CHRISTENEN TE EFEZE

 

DE BRIEF AAN DE CHRISTENEN TE EFEZE

EFEZE

 

HOOFDSTUK 1

De brief aan de Efeziërs, werd door de apostel Paulus geschreven tijdens zijn gevangenschap, vermoedelijk in Rome. Daar schreef hij ook nog andere brieven. Efeze was door Paulus goed gekend, hij had er een drietal jaren het evangelie gebracht. Efeze was de hoofdstad van het toenmalige Klein-Azië.

Het was een levendige stad ten tijde van de Romeinse keizer Hadrianus. Later werden na de Pax Romana de christenen ernstig vervolgd door de Romeinen. Deze zeer bemoedigende brief gaf een goed beeld, over hoe een gemeente eruit dient te zien, inzijn werking en bestaan.

(Foto: Puinhoop Tempel van Hadrianus).

(3) Paulus valt met de deur in huis, en spreekt over de geestelijke zegeningen die wij, als christenen hebben ontvangen in de hemelse gewesten. In de hemel zullen wij echt gelukkig zijn, ja, gelukzalig! Het geluk op aarde is als een vergankelijke mooie zeepbel! De Joden spreken over twee soorten van zegeningen, tijdelijke en geestelijke zegeningen. De tijdelijke zegeningen, zijn deze,welke wij ontvangen op de aarde en snel voorbijgaand zijn. Daartegenover staan de blijvende “geestelijke” zegeningen in de hemel! Wat kunnen wij hieronder begrijpen?

In ieder geval staat er : “heeft gezegend”. Het is al een feit voor allen die geloven in Jezus of geloofd hebben en gestorven zijn. Het zijn vervullingen van Gods beloften. Dat is eeuwig leven, en een verheerlijkt lichaam.

Christus kent een groot verlangen naar Zijn bruid, Zijn Bijbelgetrouwe gemeente!

Wij staan even stil bij de blijdschap en vreugde van Adam toen Eva er kwam.

Ge 2:23 Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal ‘mannin’ heten, omdat zij uit de man genomen is.

De uitverkorenen !

(4) Christenen zijn uitverkorenen, al voor de grondlegging der wereld, een voorbestemming en dit niet in tegenstelling tot onze vrije wil. Al voor de schepping wist God wie om vergeving zou bidden en zou geloven in de genade, en vertrouwen op God, en Gods woorden.

Bv. Jacob en Esau.

God wist vooraf, nog voor deze twee mensen waren geboren, wie van hen het eerstegeboorterecht ernstig zou nemen. Daarvan hing de dubbele erfenis af. Esau geloofde er niet in, en was onverschillig, eten en drinken was voor hem veel belangrijker! Hij maakte zijn keuze, maar later kwamen er de tranen die niet meer hielpen! Vele mensen zijn onverschillig tegenover het evangelie. 70% van de Belgen hebben nooit spijt van iets. Wie nooit spijt heeft, zal ook moeilijker tot geloof komen, en de genade van God aannemen.

Israel was de uitverkorene, nu zijn er na Golgotha, uitverkorenen uit de heidenen.

(Hebr.9:15) Wie in Jezus gelooft is uitverkoren!

God zoekt mensen die heilig en onberispelijk willen leven voor Zijn aangezicht.

Heilig betekent, heel uniek, in tegenstelling tot de wereld, door een levenswijze in overeenstemming met wat God vraagt.

(5) Uit liefde neemt God zonen aan, en dat is nu mogelijk door de genade van Christus. (7) Er is dus vergeving mogelijk van alle overtredingen voor ieder mens. (Biechtstoel is uit den boze!)

(9) Dit is een geheim van God, van Zijn wil, die Hij ons nu bekend maakt, het plan dat Hij had met Jezus. Zijn bedoeling was de mens te redden van verlorenheid, het missen van de heerlijkheid Gods en een tweede dood!

Ro 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

De satan wilde en wil nog steeds Gods plan verhinderen, hij wil de mens in zijn verloren status verder laten leven en sterven. Hij wil ze in de hel, waar hij ook zal terechtkomen, op het einde van het duizendjarig wereldrijk van Christus.

De hel is een realiteit, anders zou de Bijbel liegen. Hel komt voort van het woord “Hinnom”, een dal ten zuiden van Jeruzalem, waar men dode dieren storte om verbrand te worden.

Jezus spreekt als waarschuwing over een plaats waar mensen zullen wenen en de tanden knarsen. Vele hedendaagse evangelisten zwijgen over de hel, dit is niet zo populair. Toch waarschuw ik de mensen voor die tranen! God wil blije mensen!

6 En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. 7 Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. 8 En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.Lucas 4

Velen verkopen hun ziel vandaag aan de satan, om succes, geld, eer en macht te bekomen, hij vraagt slechts aanbidding! Iedereen die zijn geluk en heerlijkheid op aarde zoekt, zal het nieuwe Jeruzalem nooit zien! (Matth.6:19)verzoeking

(10) Dit alles is een voorbereiding die al tweeduizend jaar bezig is. (11) Paulus spreekt over onze hemelse erfenis, dit kregen wij toen wij tot geloof kwamen. (13) Wij mogen dus niet doen als Esau, het minachten, en ons aards genot boven de wil van God stellen.

(14) Wij ontvingen de H.Geest, als een onderpand voor onze erfenis!

Het onderpand hier is bedoelt als een “voorschot”. Wie iets koopt en een voorschot geeft, is wettelijk verbonden. Calvijn vertaalde met “voorpenning”.

21 Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God,

22 die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.2 Cor.1

(13) Als Paulus schrijft “In Hem” zijt gij, dan bedoelt hij iedere Christen, die een zekerheid heeft gekregen van God zelf, over zijn levende hoop!

(15 Paulus dankt God voor hen, hij had die zekerheid bij die mensen opgemerkt!

Inderdaad hij stelde vast dat er een grote liefde was, onder allen die de geest hadden ontvangen. Zo ontstond er de geestelijke familie, die zich voorbereid op het nieuwe Jeruzalem. Christenen zien elkander terug, ook al zijn ze gestorven.

(18) “Verlichte ogen uws harten”. Al deze ongelovige mensen waren eerst geestelijk blind, en zijn genezen door bekering van hun blindheid, onwetendheid. Het ontvangen van de H.Geest, heeft een duidelijke verandering in het verstand veroorzaakt. Een ingreep van God zelf.

Wij weten dat de H.Geest de schrijver van de Bijbel is! Wie de Geest heeft ontvangen zal wijsheid en kennis opdoen. Zodat gij weet…schrijft de apostel. Kennis over onze verwachting, onze levende hoop.

Kennis over heerlijkheid van de erfenis van de heiligen.

Deze heerlijkheid gaat over het toekomende hemelse leven.

Ro 8:18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.

Kennis over de kracht van het evangelie, de grote kracht die Jezus opwekte uit de dood. Ook u zult die kracht ervaren schrijft Paulus eigenlijk naar alle trouwe christenen te Efeze.(20)

(22) En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, 23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt. Efeze 1

Alles is aan Christus onderworpen, de toekomst zal dit aantonen! In de eindtijd zullen de ongelovigen, de onverschilligen, ook een verandering krijgen in hun denken, door het merkteken van het beest. Een biochip zal het verstand kunnen beïnvloeden, lees misleiden,maar niet genezen van geestelijke blindheid. De voorbereiding van deze chip is volop bezig.

(Openbar.19:20).

Deze toekomstige bijzondere biometrische chip zal de mensen misleiden, die de waarheid van het evangelie hebben verworpen! Wie deze chip als merkteken zal hebben aangenomen, kan niet meer tot geloof komen! Het merkteken, de biochip zal gratis worden geplaatst, in een rondrijdende chipmobiel? Biochips voor genezing worden nu al toegepast.

11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.2 Thes.2

Onder dwaling mogen wij ook begrijpen een bovenmenselijke energie of werking van de duivel zodat de mensen de leugens geloven.

EFEZE HOOFDSTUK 2

In dit hoofdstuk herinnert de apostel de jonge christenen te Efeze aan hun leven voor hun bekering en wedergeboorte. In vorig hoofdstuk sprak hij over hun zegeningen.

Hij wijst ook op de toestand tussen de christenen en de joden in verband met hun plaats tegenover God.

GEESTELIJK DOOD!

(1). Paulus leert de eerste christenen te Efeze, dat ze als dood waren voor God, en dit voor hun bekering. Hij bedoelde “geestelijk dood”, zoals ieder mens die geboren wordt, geen geestelijk leven kent, bij de fysische geboorte. Hij heeft geen persoonlijk contact met de levende God, en God is geest! Hij zoekt het in alles en nog wat, godsdienstige overtuigingen zijn er genoeg, maar er is maar één waarheid. Ieder mens is eigenlijk als een mindervalide geboren! Daarom is ook de traditionele kinderdoop door keizer Constantijn ingevoerd absurd.

De oorzaak van deze toestand, is de zondige natuur van de mens. Deze komt door “overtreding” en “zonde” laat God door Paulus opschrijven! (2)

Dit betekent enkel leven in ongehoorzaamheid aan Gods wil. Gods wil is altijd te vinden geweest voor ieder mens. Vandaag in een betrouwbare Bijbel, het boek van God. (Opgelet met de nieuwe Bijbelvertalingen!).

Vroeger leefde gij volgens uw “eigen waarheid” , uw eigen overtuiging, schrijft de apostel aan deze gemeente. U leefde volgens de normen van de grote massa in deze wereld. Deze massa staat onder druk en invloed van de satan. Bijzonder ook vandaag want de tijd van de boze is beperkt. ( 1 Petr.5:8). Denk aan de massamanipulatie via de media.

Paulus schrijft dat ook hijzelf toen nog onder deze demonische invloed stond en zonder Christus, zou hij de zin van dit leven nooit hebben begrepen.(3)

Zonder God kan men de zin van het leven nooit begrijpen.

EEN NIEUW LEVEN BEGINNEN?

Wat deed God? (4)

Wat ieder mens moet weten is dat de enige levende God, een barmhartige God is.

Koning David sprak aldus: 14 Toen zeide David tot Gad: Het is mij zeer bang te moede; laat ons toch vallen in de hand des HEREN, want zijn barmhartigheid is groot; maar laat mij niet vallen in de hand der mensen. 2 Sam.24

God schiep een mogelijkheid in Zijn liefde: Christus. God werd mens, en die mens stond op uit de doden! Zo wilde hij dat ieder mens, door het offer van Christus, een nieuw leven kon beginnen.

Joh 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,

De grote waarheid zal aan het licht komen, bij de opstanding van hen die de Bijbel geloofden en door God als Zijn kind werd aangenomen. Deze opstanding staat voor de deur! De tijd van de genade loopt ten einde. Het feest van Gods kinderen zal straks beginnen.

(7) Wie Gods geschenk van genade heeft aangenomen, zal daarvan de vruchten zien in de komende eeuwen. Het woord “eeuwen” betekent voor een onbepaalde tijdsduur, eeuwig!

(8-10)) 8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

Een mens kan zichzelf dat geloof niet geven! God is de mens genadig, nadat hij heeft ingezien dat zijn eigen levenswijze, zondig is en spijt heeft over al zijn tekortkomingen. Zonde betekent eigenlijk, het doel missen! Dan zal God die mens zekerheid geven dat Zijn woord de waarheid is. Er is dus duidelijk een ingreep van Godswege nodig in de mens, en dit is geen hersenspoeling!

Je komt niet in de hemel door goede werken, dan zou de hemel te koop staan! Babelse christenen geloven nog steeds die leugen.

(10) Wie in Christus is gaan geloven, is een nieuwe schepping geworden. Met goede werken bedoelde Paulus hier: alles wat men probeert te doen, in gehoorzaamheid aan de Bijbel. Een christen is iemand die opnieuw werd geschapen, maar uiterlijk is daar niets van te zien. (Joh.3). Wat een geheim, ook de in Jezus tijd zeer bekende theoloog Nicodemus wist en begreep daar kennelijk niets van!

2Co 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Ga 6:15 Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is.

Men is geen christen, omdat men naar een bepaalde kerk gaat, of omdat je ouders christelijk waren of zijn. Ik ben ook geen auto, omdat ik veertien dagen in mijn garage heb gestaan!

VROEGER EEN LEVEN ZONDER GOD, NU MET GOD!

De apostel laat verstaan hoe de toestand was van die mensen te Efeze, toen ze nog niet bekeerd waren. Daarin maakt hij duidelijk wat dat inhield en dat ze dit niet mochten vergeten.

(11) Het eerste wat hij schrijft is, dat ze “heidenen” waren. Dat betekent dat ze niet behoorden tot het volk van God, Israel. “Onbesneden”, ze werden minachtend “de voorhuiden” genoemd.

De heidenen konden geen gemeenschap hebben met Israel, want God had geen verbond gesloten met de heidense volkeren.

(12) Ten tweede de heidenen hadden ook geen verwachting op een Messias, zonder Christus. Ze hadden dus geen enkel statuut om te mogen behoren tot Gods volk. Vervreemd van hun Schepper, velen hebben begrijpelijk hun kerk vaarwel gezegd, maar ook God.

Paulus schrijft dit op, opdat wij zouden begrijpen en niet vergeten dat wij, zolang wij of zij niet geloofden in de Joodse Messias Jezus, geen enkele band hadden met onze Schepper. Er was dus een duidelijk verschil tussen de Joden en alle andere volkeren. Dit verschil bestond erin dat God voor de heidenen niet toegankelijk was!

GODS VOLK, ISRAEL EN GODS VOLK UIT DE HEIDENEN DE GEMEENTE VAN CHRISTUS KRIJGEN

BEIDEN TOEGANG TOT HET HEILIGE.

14 Want Hij is onze vrede, die de twee een heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft,

God heeft Israel, niet verworpen. De gemeente is nooit in de plaats gekomen van Israel! Bijbelgetrouwe christenen hebben Israel nooit verworpen of gehaat. God stelde Israel tot een voorbeeld voor de heidenen. Gods volk werd ongehoorzaam aan zijn God, verwierp zijn eigen Messias, Jezus. De gevolgen bleven niet uit. Bedenk de Holocaust, waarbij de Roomse kerk toonde niet christelijk te zijn.

Eze 5:15 Je zult worden bespot en gesmaad en als afschrikwekkend voorbeeld dienen voor de volken om je heen, wanneer ik je in mijn hevige woede zal straffen, wanneer ik met je zal afrekenen in mijn toorn–ik, de HEER, heb gesproken.

Indien de heidenen niet willen luisteren en geloven in Gods woord, de Bijbel, staat hen een erger oordeel te wachten! ( 1 Petr.4:17// 2 Petr.3:7).

DE TUSSENMUUR.

Deze scheidingsmuur diende om de heidenen buiten de tempel te houden. Zij hadden geen verbond met God, en stonden niet onder de wet. Heidenen stonden buiten Gods zegeningen.

Wie als heiden verder ging dan deze muur, werd door de joden gestenigd. Het was bijna gebeurd met Paulus.(Hand.21:27,28)

Jezus bracht vrede tussen Joden en heidenen, door deze scheiding af te breken,

Mt 27:51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden,

Het voorhangsel is niets anders dan een beeld van Christus, gescheurd en geofferd, en daardoor kon ook de heiden nu tot God naderen.

Onze zonden waren een hindernis om tot God te kunnen komen. Jezus nam de zonde van ieder mens op zich, droeg daarvoor de straf, en de weg was vrij!

22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, 23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.Hebr.12

De nieuwe mens van de komende nieuwe schepping, zal voortkomen uit de Joden en christenen.(15) Het wordt dus een lichaam, een geheel in vrede. Aan het kruis werd de vijandschap tussen God en mens verzoend.

(18) Zowel de jood als de christenen uit de heidenen die bidden in Jezus naam hebben toegang door zijn geloof tot God. Wie niet geloofd in Christus offer krijgt geen toegang.

Paulus maakt een besluit en verklaart hen als huisgenoten van God, in een nieuwe tempel gebouwd op de een fundament van apostelen en profeten.

Deze tempel is de ganse gemeente van Christus, welke bijna is afgewerkt, de laatsten komen tot geloof en worden toegevoegd.

Het fundament is dus niets anders dan de “apostelen en profeten”, de Bijbel!

De Bijbel is een unieke sleutel van de hemelpoort!

Er is ook maar één sleutel! Er zijn veel geloofsovertuigingen dus vele sleutels, maar slechts één doet de hemeldeur open!

Er werden vele geloofsboeken geschreven en theologische werkstukken. Vele kerkelijke wetten werden gemaakt net als de wetgeleerden in het O.T, en later Rome.

Lu 11:52 Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden.

Bedenk de vraag van de rijke in Lucas 16.

23 Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.

27 Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, 28 (16-27b) want ik heb vijf broeders. (16-28a) Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen.

29 Maar Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren.

De hoeksteen is Jezus, dit is het sluitstuk waarbij apostelen en profeten samenkomen.(20)

EFEZE HOOFDSTUK 3

Ter wille van de blijde boodschap aan de heidenen, is Paulus nu in de gevangenis te Rome terecht gekomen.(1) De christenen te Efeze hadden gehoord over de problemen welke Paulus ondervond, maar hadden begrepen dat hij werkelijk een apostel was die God gebruikte om aan de heidenen nu de genadeleer te verkondigen, het nieuwe verbond.(2) Ook zullen ook anderen geweest zijn, die Paulus in een kwaad daglicht zetten, omwille van zijn gevangenschap.

Hij schrijft dat God hem een geheim, een verborgenheid, heeft bekend gemaakt. Soms hoort men over het woord mysterie, welke voortkomt uit de Griekse vertaling. Daarover is veel misbegrip. Paulus gebruikt dit woord “mysterie” omdat er daar vele mysteriegodsdiensten waren. Bedenk maar hoe vroeger de mysterieuze sfeer rond een katholieke kerkdienst werd gehouden. Een taal die de toehoorders niet begrepen, handelingen voor ceremonie, rituele gebaren en opvallende kledij met symbolen van afgoden.

Is het evangelie een geheime leer? Helemaal niet!

Paulus verkondigt het openlijk, klaar en duidelijk en met alle moeite opdat iedereen het zou begrijpen.

Toch gebruikt Paulus het woord “mysterion” voor een geheimenis, of verborgenheid. HADRIANUS TEMPEL TE EFEZE

Inderdaad er zijn mysteries die God voor zich houdt, maar Hij openbaart er ook aan Zijn dienstknechten. (Deut.29:29)

Dit doet hij om duidelijk te maken dat de genade voor de heidenen nog onbekend was voor zijn volk en ook voor de profeten.

Het geheimenis is, dat God een nieuw uitverkoren volk maakt uit de heidenen, maar niet in de plaats van Israël, wel bijkomend. Dit mag niet mysterieus verzwegen worden. Het was de gewoonte of de regel in hun cultuur, dat men zweeg over geheimen. De H.Geest openbaart het geheim aan de heiligen (christenen), apostelen en profeten.(5) Het is dus geen overtuiging van de ene mens op de andere. (1 Cor.4:6)

De Joden die Jezus totnogtoe niet aanvaarden, kunnen nog steeds deze verborgenheid niet begrijpen. Ze kunnen niet aanvaarden dat er ook mensen uit de heidenen zullen behoren tot de uitverkorenen, en onder de beloften van God vallen, dit is voor hen nog moeilijk te aanvaarden, tenzij ze wedergeboren worden.(6).

Daarom is zending in Israël noodzakelijk! Daarom moeten wij nooit nalaten een Joodse ziel voor de troon van de heer te brengen.

Mt 25:40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

De broeders en zusters van Jezus waren Joden!

Paulus werd aangesteld door Gods genade, een dienaar om dit werk te doen. Dit werk kan ik doen omdat God mij de nodige kracht geeft, anders ware het niet mogelijk! Zo kon Paulus anderen bemoedigen, al zat hij zelf in gevangenschap!(7)

Paulus is heel blij met zijn opdracht die hij van God kreeg, ook met alle nadelige gevolgen vandien.

Hij was een man die zich altijd hard inzette voor het doel dat hij wilde bereiken. Paulus was een prachtig voorbeeld voor vele christenen. God heeft hem begenadigd, want hij had toch Gods kinderen vervolgd en laten ombrengen! Vandaag zou Paulus wel verworpen worden door vele zogenaamde christelijke gemeenteleiders!

De apostel geeft nu nog een andere betekenis aan dit geheim, namelijk de (8)“onnaspeurlijke rijkdom van Christus”. Dit is het geheimenis dat hij moet verkondigen. Paulus dient alles uit te leggen wat God hem geeft over zijn profetische geheimen. Hij schreef alles goed op, opdat wij ook vandaag voor onze eigen ogen zouden zien, dat God Zijn profetieën en plannen volbrengt.

5 Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. 6 Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblaze.1 Cor.4

De gemeente heeft tot taak, de veelkleurige wijsheid van God te verkondigen! Ook de overheden en machten in de hemelse gewesten luisteren naar deze verkondiging. Daarom zijn engelen aandachtig bij de uitlegging van het evangelie, want deze geheimenissen zijn ons gegeven, en voor hen ook nog onbekend.

(1 Petr.1:12)

Als christenen hebben wij altijd contact met Jezus door ons vertrouwen dat wij op Hem stellen. Dit is een stelregel voor iedere wedergeboren christen, zo is het voor mij, maar ook voor u, schrijft Paulus.(12).

Daarom laat u niet ontmoedigen, leert de apostel, omdat ik nu in gevangenschap leef, en vervolging ken.(14)

Paulus bidt voor het volgende:

Dat de christenen kracht mogen ontvangen door de Geest.(16)

Ro 1:16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

In de eerste plaats heeft de werking van deze kracht

tot doel ons “behoud”, bij God te mogen wonen!

Flp 4:13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. Dit schrijft Paulus. De context is dat Paulus zowel rijkdom als armoede heeft gekend, kommer en zorg. Hij kreeg valse beschuldigingen en stenen naar zijn hoofd en vuistslagen. (Hebr.12:2)

Dat Christus altijd op de eerste plaats mag staan in uw gedachten.(17)

Ex 20:3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

Paulus bid opdat er geen andere dingen hen zou afhouden van God. Opdat ze geen andere goden zouden navolgen. Andere denkbeelden welke in de plaats van Christus zouden worden gesteld, en dat ze geen antichristen zouden worden.

Dat Christus in u mag wonen, dat Christus uw vaste overtuiging mag zijn.

Hier komt onze relatie met Christus ter sprake, bespreken we alles met Hem. Hij woont in u, spreekt u met Hem, vertelt u Hem alles.

Dat gij mag groeien door het geestelijke voedsel, Bijbelstudies en gehoorzaamheid aan het woord. “Geworteld en gegrond”, dit kenmerkt een standvastigheid en trouw aan de Bijbel. Heeft Gods woord voldoende invloed op uw leven?

Col 1:23 indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.

Dat gij de liefde van Christus zou kunnen proberen te begrijpen.(18)

Van iemand die je lief heeft, die geeft je van alles. Ook van Jezus zullen wij iets heel bijzonders krijgen, want hij beloofde:

9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.2 Cor.2:9

Er is een kracht die in ons werkt. Welke kracht bedoelde Paulus?

Kracht betekent: sterkte, bekwaamheid tot. Ook kan het de macht zijn tot wonderen. Het kan ook morele kracht zijn. Onder sterkte komt het 77 maal voor in de Bijbel, macht tot wonderen 7 maal. Dit is om de verhouding aan te tonen, en een ernstig beeld te kunnen maken, dat mirakels geen dagelijkse gebeuren is.

God is almachtig!

Op een dag vroeg Luther aan een boer van zijn dorp, kunt gij uw geloofsbelijdenis nog opzeggen? En de boer, begon en zeide: Ik geloof in God de Almachtige….stop zei Luther. Luther vroeg en wat betekent dat: de almachtige? En de boer zweeg stil en was verlegen. Luther zei: Ik en vele theologen weten het ook niet, maar wees niet verlegen, geloof heel eenvoudig dat God u kan helpen als gij en uw gezin in grote nood komt, dat moet ge wel onthouden!

Spr 15:29 Ver is de HERE van de goddelozen, maar het gebed der rechtvaardigen hoort Hij.

Wie geen tijd heeft voor God, God zal ook geen tijd hebben voor u in nood en angst.

God kan voor ons veel meer doen, dan dat wij kunnen verwachten met ons gelovig gebed, of dat wij zouden kunnen begrijpen met ons verstand. (20) God komt alle lof toe!

EFEZE HOOFDSTUK 4

RomeendeapostelenMamertijnsegevangeis

De apostel maakt duidelijk dat hij in de gevangenis is terecht gekomen omdat hij de Here dient. Het verkondigen van het evangelie heeft gevolgen. Wie in de sporen van Jezus loopt, wordt bespot, afgewezen, vals beschuldigd, krijgt een kruis om te dragen en aan zichzelf te sterven.(1).

Mr 8:34 En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.

Paulus roept de christenen op om een gezonde houding tegenover elkander te hebben. Christenen moeten de gewoonte hebben, om vriendelijk tegenover elkaar te zijn. Nederig en elkaar te verdragen. Dat betekent niet dat men de zonde zal toelaten.

Dit is een manier om de eenheid onder de christenen te bewaren. Het een zijn van gedachten is zeer belangrijk in de gemeente. Het is een eenheid als een lichaam waarvan alle leden met elkaar zijn verbonden.(2,3).

Het fundamentele voor iedere Bijbelse gemeente is dat men dezelfde overtuiging en leer heeft over: (4,5)

De christelijke hoop, onze verwachting, de wederkomst van Christus. (Col.1:27)

De doop, er is maar één Bijbelse doop, na de bekering, na het aannemen en geloven van Gods woorden in de Bijbel. De kinderdoop is een valse leer! Zo leest men in de geschiedenis over de wederdopers. De kinderdoop is ingesteld door de stichter van de Katholieke kerk, keizer Constantijn!

Mt 3:11 Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

Enkel wie deze doop heeft ervaren, zal krachtig getuigen tegen de mensen, en ervaart de kracht van het evangelie.

Een God. Er is maar één God, de God van Israël! De schepper van hemel en aarde.

(7) Hier is sprake dat Christus ieder gelovige afzonderlijk genadig is geweest, en zal gebruiken zoals Hij dat wil, om zijn gemeente te bouwen.

Het stond in de psalmen schrijft Paulus. (Ps.68:18)

Onder deze gaven begrijpen wij bekwaamheden, geestelijke zegeningen. Christus stelt mensen in staat voor bepaalde doelen en specifieke taken in Zijn gemeenten.

Apostelen en profeten. Onder de apostelen vinden wij deze die Jezus zelf heeft geroepen, waarbij ook Paulus later kwam als de apostel der heidenen. Een apostel is gekenmerkt door de ware tekenen en krachten die hij doet op zending.

12 De tekenen van een apostel zijn bij u verricht met alle volharding, door tekenen, wonderen en krachten.(2 Cor.12)

Onder de profeten is begrepen, niet de profeten van het O.T., maar gelovigen met de profetische gave. Zij openbaren geheimenissen vanuit Gods woord. Zij openbaren geen nieuwe profetieën!

Evangelisten, herders, en leraars.

Iedere gemeente heeft gelovigen, die mensen bij de Heer brengen. Ze zijn meestal werkzaam onder ongelovigen. Herders, zijn zij die pastorale taken vervullen, als zielszorg, ziekenbezoek, zorgen voor de eenheid in de gemeente, en waakzaam zijn voor wolven in schapenvacht.

Leraars zijn ervaren gelovigen die de Heer in de gemeente gebruikt om de kwaliteit van de gemeenteleden te verzorgen. (Hebr.5:12)

Zij beogen een heilige levenswandel, brengen jonge gelovigen en pas bekeerden op het goede spoor. Zij zoeken om de gemeente Bijbelgetrouw te laten functioneren. Ze geven goede en betrouwbare Bijbelstudies. Het is ongezond naar teveel leraars te luisteren, het brengt verwarring en zorgt voor verdeeldheid onder de christenen, met alle gevolgen vandien.

Het veelvuldig veranderen van gemeente is een geestelijk ongezonde zaak.

(13) De bedoeling van al deze gaven is het bevorderen van de geestelijke eenheid!

Dit staat in schril contrast met de vleselijke eenheid welke vandaag nagestreefd wordt in de religieuze wereld.

(14,) Wanneer het voorgaande goed verloopt schrijft Paulus, dan staat u sterk in uw geloof, en u laat zich niet al te snel meer misleiden. Iedere christen moet bekwaam zijn om een goed oordeel te vellen over de leer. De Bijbel is er niet slechts voor theologen of ingewijden.

1Jo 4:1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

Aan de Heer is het te danken, dat er de vaste liefdesband onder de christenen per gemeente kan zijn.(16) De gemeente is als een lichaam, één geheel. Elk lichaamsdeel heeft zijn functie en doet wat het Hoofd, Christus opdraagt. Zo maakt Paulus duidelijk dat ieder een onderdeel is daarvan zoals Christus heeft gewild. Het is van belang voor het goed functioneren dat iedereen in een gemeente weet, welke zijn gave en taak is. Wie een voet is en hand wil spelen zal gewaarworden dat daar geen zegen op komt.

DE CHRISTELIJKE LEVENSWANDEL.

Wandel niet langer als de ongelovigen. De apostel wijst naar grote verschillen.(17,18)

Het is duidelijk dat Paulus wijst naar het denken dat van een christen dat aan het veranderen is. Een christen volgt de trends van de wereld niet verder. Hij zegt de prestatiewereld vaarwel. Hij spreekt over “ijdelheid”. De vruchteloosheid van het aardse leven. De ongelovige begrijpt de zin van het leven niet, want na de dood is er voor hem geen hoop of leven.

Voor Paulus komt dit door zijn onwetendheid (verduisterd verstand) hij verwerpt de waarheid, de Bijbel. Ze weten niet wat Gods bedoeling is met hun leven.

Het verduistert verstand, is als het verstand op nul.

Het verstand beïnvloedt het gevoelsleven van de mens. Zo is het gevoelsleven van een ongelovige sterk verzwakt.

De liefde van de ouders voor kinderen vermindert, anderen zorgen voor opvoeding of opvang. Moeders gevangen door deze prestatiewereld.

Medelijden vermindert, enz.(2 Tim.3:2)

Wie geen gevoel meer in zijn handen heeft, voelt niet meer als hij zich bezeerd.

Pijn is een waarschuwingsteken, zo komt het vandaag dat men geen kwaad meer beseft.

(19) De ongelovigen slaan winst uit allerlei onreinheid schrijft ,Paulus. Hij bedoelt ze hebben geen schaamte meer. Toen al was het zo dat er allerlei sexuele losbandigheid waar te nemen was. In Efeze was er de afgodendienst van Artemis, (Diana) de vruchtbaarheidsgodin. Daar waren ook de afgodenfeesten waarbij men massaal overging tot sexuele orgieën. Men wilde geen kerkdiensten zonder de dans en muziek en men bedreef openlijk de liefde. Dit soort van amusementsgodsdienst keert vandaag terug, en Gods oordelen staan klaar. Er is inderdaad veel winst te maken met alle pornobedrijvigheid, en tot kinderen zijn er de slachtoffers van.

(20). Maar gij geheel anders…………..

Wie Christus heeft leren kennen in zijn leven, is vrijwillig veranderd van denken. Zijn leven is afgestemd op de raad van God. Hij zet nu God boven alles.

Men wordt geen christen door nieuwe regels te volgen of een nieuwe filosofie te leren. Christus komt in de mens wonen die wil, en Hij werkt er een nieuw levensprogramma in uit!

Daardoor primeert het gemeenteleven boven alle andere mogelijke activiteiten.

(23) Met het verjongen van het denken, bedoelde Paulus, dat het denken vernieuwd is, helemaal anders. Alles wordt in het licht gebracht van de Bijbel, Gods woord.

Zo kan een Katholiek mens ontdekken, wat waarheid en leugen is, en hoe kerkelijke tradities de mens misleiden voor de eeuwigheid!

(25-32) Bij wijze van voorbeeld toont de apostel hoe diepgrondig het veranderingsproces van mensen kan zijn, welke Jezus Christus persoonlijk leerden kennen.

Wie een dief was, steelt nu niet meer, integendeel hij gaat werken, en is mededeelzaam geworden. De leugenaar gaat niet verder liegen tegen zijn medemens.

Laat het verwijten van elkander achterwege, en gebruik geen vulgaire taal meer.

Hij noemt dit alles het bedroeven van de Geest Gods.

Het kwaad worden op zich, is geen zonde, wel als er bitterheid op volgt. God wordt ook kwaad als Hij de ongerechtigheid ziet op aarde.

Deze belangrijke christelijke levenswandel vinden wij terug bij de volgende gelovigen:

Henoch was anders dan de mensen van zijn tijd die allemaal goddeloos leefden, Henoch werd opgenomen, hij was geheel anders.

Noach luisterde naar Gods woord en bouwde de ark, het werd zijn redding.

Abraham kon getuigen : de Here voor wiens aangezicht ik gewandeld heb, hij kreeg toch de wens van zijn hart, Isaac.

Hizkia werd ziek. Hij bad om genezing en beriep zich op zijn toegewijd hart en wandel. Hij werd genezen van zijn ongeneeslijke ziekte.

EFEZE HOOFDSTUK 5

De Schrijver geeft verdere richtlijnen om Gods weg te volgen. (1) Hij spreekt over een opofferende liefde. Jezus was ons het voorbeeld. Hij was onschuldig, en verdroeg alle vorm van lijden. Wij hebben gekozen voor die moeilijke,smalle en pijnlijke weg van vergevingsgezindheid. Vernedering met kwetsende en pijnlijke woorden kunnen op je afkomen. Het verdragen en zwijgen is de weg die ook Jezus ging! Dat is een lofoffer!

(3) Een wijzende vinger van Paulus gaat in de richting van de hoererij. Hij kent Efeze, en wil geen hoeren in de gemeente, kort gezegd. Hij spreekt duidelijk over alle seks buiten het huwelijk, overspel. Met onreinheden bedoelt hij homosexualiteit, incest, bestialisme. Onreinheden door het verbieden van het huwelijk. Alle vorm van seks uit geldzucht, is zuivere afgoderij, zo was er in Efeze de tempelprostitutie.

( foto Artemisl in Efeze met dierenriem rond de hals)

Kinderen uit deze situatie geboren werden aan de Moloch geofferd! (12) Dit waren de schandelijke praktijken. Afgoderij is alles wat men uit de schepping neemt, en het meer bemint dan de Schepper of het in de plaats stelt.

Zoiets mag van de christenen niet kunnen worden gezegd.(5) Christenen moeten voor ogen houden dat hun erfdeel klaar ligt in de hemel!

(6) Laat niemand zich laten meeslepen met deze massa goddelozen, want hen wacht een oordeel en vloek.

Jak 4:4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

U kent allen dit heimelijk wereldje, maar zijt gij in het licht en hebt inzicht. Een lamp die brand is verbonden met de elektrische stroom. De Bijbel is de lichtbron, wie die bron verlaat, trekt de stekker uit. Je kent de gevaren van zo’n losbandig leven. Je weet hoe God er over denkt, en wat Hij zal doen. Onder duisternis dient men te verstaan, de tijd van de menselijke natuur voor zijn wedergeboorte. (10). Wanneer iemand in de gemeente naar een afgodentempel gaat, brengt het aan het licht en ontmaskert dit gedrag.(13)

(14) Paulus haalt een tekst uit de profeet Jesaja of het boek des oprechten:

Jes 60:1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op.

Joh 8:12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Als ’s morgens het licht doorbreekt worden wij wakker. Onder het wakker worden, dienen wij een “passiviteit” of een “onbewustheidtoestand” te begrijpen. Dit zijn mensen die denken: het zal wel mijn tijd doen! Ook een onverschilligheid tegenover Gods wetten en geboden.

(17) Doe een inspanning om de wil van God te verstaan, en inzicht te krijgen. Uw levenswijze en gewoonten moeten gericht worden naar Gods woord.

(18) Pas op leert Paulus, als je overdadig drinkt dan, komt er losbandigheid uit voort, en doe je dingen die verkeerd zijn. Hij leert om zich met de Geest te vervullen.

19 Spreek veel met elkaar over de Here en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met uw hele hart voor de Here. (Efeze 4)

Je kunt gemakkelijk weten of iemand bezig is met de dingen van boven, of met de zaken van zijn eigen wereld. Een christen dient geestelijk in evenwicht te zijn. Wie slechts op zondag aan de Here denkt, is uit evenwicht. Een koorddanser heeft een lange stok om zijn evenwicht te behouden. Een christen heeft zijn Bijbel meer dan nodig in onze dagen, hij moet nauwlettend toezien als een koorddanser! Iemand zonder Bijbel kan vandaag moeilijk in evenwicht blijven bij zware beproevingen of tegenslagen.

1Pe 5:8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

(21) Wees elkander onderdanig “in de vreze van Christus”.

Hier bedoelt Paulus het aanvaarden van het ingestelde gezag, zoals de Heer het heeft gewild. Dit vers mag niet uit zijn context worden genomen, je dient het vervolg te lezen, want Paulus geeft uitleg wat hij hiermede bedoelde.

MAN EN VROUW

(22) De apostel richt zich eerst naar de vrouwen, en leert hen “onderdanig” te zijn aan hun eigen man. Hij leert gewoon dat de man, het gezag heeft in zijn gezin, net als Christus Zijn gemeente leidt. In het gezin dienen beslissingen te worden genomen, dan is er overleg, men komt tot dezelfde beslissing, of de man beslist bij onenigheid. (24) De vrouw gehoorzaamt de man in alles, behalve als de wil van de man ingaat tegen de Bijbel. De vrouw is wel evenwaardig, en is geen voetveeg of een slavin zonder inspraak. ( Spreuken 31). Wanneer een vrouw gehoorzaamheid wil nastreven aan haar man, dan bewijst ze ook te willen luisteren naar de Here.

Onze maatschappij is heel ver afgeweken van het christelijke standpunt. De emancipatie van de vrouw, heeft een stempel op de samenleving kunnen zetten, met vele negatieve gevolgen. De vrouw wil de afhankelijkheid van de man niet meer verder aanvaarden. Hetzelfde fenomeen begint zich af te tekenen in de christelijke gemeenten, en daar gaan de zusters buiten hun gestelde bevoegdheden en taken.

God schiep de vrouw niet voor leiding te geven maar als hulp voor de man.

(25) De mannen worden opnieuw in gelijkenis gesteld met een kenmerk van Christus, een opofferende liefde. Iedere broeder heeft ook thuis nog een Bijbelonderwijzende functie. Hij leert haar de Bijbelse principes toe te passen in haar huiselijke bezigheden, daaronder behoort dat zij de kinderen Bijbelonderwijs en een christelijke opvoeding moet geven.

De mannen dienen in feite hun vrouw constant te winnen zoals Christus zijn gemeente heeft gekregen, door een offer uit liefde. Hij moet zorgen voor haar onderhoud, haar lichamelijk en geestelijk welzijn.(27,28).

(31) Paulus haalt hier even het huwelijksverbond aan. Hij wijst naar het geheel van het huwelijk, man en vrouw als een geheel.

God ziet het huwelijk nog steeds als één geheel, en haat de echtscheiding.

Mal 2:16 Want Ik haat de echtscheiding, zegt de HERE, de God van Israel, en dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de HERE der heerscharen. Daarom, weest op uw hoede voor uw hartstocht en weest niet ontrouw.

6 Maar van het begin der schepping heeft Hij hen als man en vrouw gemaakt; 7 daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en die twee zullen tot een vlees zijn. 8 Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. 9 Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.Marcus 10

Het huwelijk is hier vergeleken met een geheimenis, waar God Zijn deel in heeft buiten het beseffen van de mens. God voegde twee mensen samen.

Onder het geheimenis begrijpt Calvijn het volgende:

De vrouw is geboren uit de man Adam, zo was de mens een geheel ervoor, man en vrouw in Adam.

Zo vormt de gemeente als de vrouw, en Christus als de Adam, één geheel.

Ook hier is de vrouw de gemeente voortgekomen uit Christus.

Vandaag zijn jonge mensen al gescheiden voor ze echt huwen!!! Hoeveel verborgen verdriet heeft dit nog niet veroorzaakt bij hen die toch ernstig waren?

Een mens is getrouwd vanaf zijn eerste lichamelijke gemeenschap uit liefde.

In het O.T. staat het woord “scheiden” in verband met het afsnijden van grote boomtakken, of het afsnijden, amputeren van een been van een mens.

Geestelijk bekeken, loopt ieder echtgescheiden mens, als een lopende op één been!

Op de foto staat een bedelaar uit India die omwille van geld, vrijwillig zijn been verkocht!

Vlug tussendoor haalt hij opnieuw het grote geheim aan, dat Christus en Zijn gemeente ook een geheel zullen vormen, als een huwelijk. Die bruiloft staat voor de deur. Hij maakt een besluit, dat ieder huwelijk op twee benen dient te lopen:

(33) De man moet zijn eigen vrouw liefhebben. De vrouw moet ontzag hebben voor de man. Deze twee benen zijn een christenplicht.

Als de man zijn vrouw liefheeft, dan zal ze ontzag voor hem hebben. Als een vrouw ontzag heeft voor de man, zal hij haar liefhebben.

EFEZE HOOFDSTUK 6

TEMPLE VAN ARTEMIS                                            250px-Artemis_of_Ephesus

De apostel behandelt hier nog enkele plichten in het huisgezin en op het werk. Deze Bijbelse raadgevingen brengen harmonie in de ganse maatschappij. Hoe verder men de Bijbel verlaat hoe meer problemen men krijgt in de samenleving. Onze hedendaagse maatschappij bevestigt dit heden overduidelijk, via criminaliteit, enz.

Paulus begint met de kinderen aan te spreken in zijn brief, welke voorgelezen zal worden in de gemeente te Efeze. (1). Dit wijst erop dat kinderen die voldoende begrip hadden, bij hun ouders zaten in de samenkomsten. De apostel had geen kinderen, maar leert ze te gehoorzamen aan hun ouders, dat is een plicht. Dat is “recht” betekent, naar Gods wil. De moeder leerde deze gehoorzaamheid aan in de huiskring. God zelf koppelt hieraan een belofte: Het zal een verstandig mens worden, en zal lang leven. Voor kinderen die ongehoorzaam zijn aan de ouders en zo verder opgroeien werden voor de leiders van de stad gebracht. (Deut.21:18).(2 Tim.3:2)

Onder een christelijke opvoeding, is de kinderdoop niet Bijbels. De kinderdoop werd ingevoerd door Keizer Constantijn. Kinderen met een christelijke opvoeding komen later vlugger tot een wedergeboorte, en nemen dan zelf een beslissing zich te laten dopen.

De vaders mogen niet bovenmatig streng zijn, en zo verbittering teweeg brengen. Toch is tuchtiging nodig in overeenstemming met Gods wil. Spr 13:24 Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon; maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg.In de tijd van Paulus was het gezag van de vaders groter dan vandaag. De emancipatie van de vrouwen was er ook nog niet. Wie het gezag van de vader tegenwerkt, werkt God tegen, doch alles in de Here.(4).

Slaven (5) Werknemers dienen het gezag van hun bazen te respecteren, net als aan Christus. Paulus leert ze ook gehoorzaam te zijn, als de baas niet toeziet of als er geen toezicht is. Doet het omdat Christus het zo wil, leert hij. Doch enkel kunnen de gelovige of ongelovige bazen niets opleggen dat tegen de Bijbel indruist. Hij kan je opdrachten geven die niet aangenaam zijn, doe het dan toch omwille van Christus, want Hij wil het.

Wat je uit liefde tot Jezus zal hebben gedaan, zul je terug ontvangen! Dit is een belofte die veel vergeten wordt. Voor wie Jezus heeft leren kennen, stopt het leven niet met de lichamelijke dood!

En gij, heren,

Het christelijke principe voor gelovige bazen, is niet een steeds dreigen, maar wees goed voor uw personeel. Indien deze regel zou zijn gehandhaafd, waren vakbonden overbodig! Paulus roept op de zweep te begraven. U weet toch schrijft Paulus dat u als baas, en u als slaaf of werknemer dezelfde Heer hebben in de hemel.

Gelukkig verdween de slavernij. Het evangelie kreeg meer maatschappelijke invloed.

Daar zal verantwoording dienen afgelegd, gelovig of ongelovig. Daar is geen aanzien van de persoon meer. Welke functie of titel, men ook op aarde had zal geen enkele rol meer spelen voor Gods gezicht! Bedenk de ongelovige rijke en de gelovige Lazarus in hun situatie na de dood.(Lukas 16)

CHRISTENEN ZIJN GEESTELIJKE STRIJDERS

De apostel zit in gevangenschap te Rome, een soort huisarrest. Bij hem is er een Romeinse soldaat die hem bewaakt. Hij maakt een gezonde vergelijking tijdens zijn schrijven, met de wapenuitrusting van deze soldaat, en de geestelijke wapens van een christen.

Opgelet, voor de gevaarlijke verleidingen die satan op onze weg brengt. Hij heeft tot doel ons weg te houden van de christelijke levensstijl en de kracht van het evangelie.(11).

Zijn verleidingen (methodea)zijn talrijk, listig en gevaarlijk. Vandaag zijn er verschillende methoden om christenen listig af te leiden van de kern van het evangelie en scheuringen veroorzaken.

( Warren doelgericht misleiden, zogenaamde Bijbelse marketing methode)

Wat houdt ons tegen om in onze Bijbel te lezen en te overleggen? Wat hindert ons om voldoende te bidden. Zijn gemeenteleden bekwaam om de misleidingen te onderscheppen? Zijn wij in staat ernstige beproevingen te verwerken en onze christelijke vreugde te bewaren?

(12) De apostel heeft het over een werkelijk bestaan van satan en zijn machten der duisternis. Onze strijd is een geestelijke strijd schrijft Paulus. Geen strijd zoals de Romeinse soldaten streden, man tegen man. “Overheden en machten” was een term welke werd gebruikt in het Romeinse Rijk voor mensen bekleed met gezag over een bepaald gebied. Paulus gebruikt dezelfde termen voor de demonische machten.

Zo bedoelt hij ook dat deze boosaardige geesten ook hun werelds werkterrein hebben en een beperking kennen. (vgl. Dan.10 De koning van Perzië, strijd in de hemelse gewesten).

Met wereldbeheersers dezer duisternis. Dit zijn demonen die zich meester maken van blinde kerkleiders en regeringsleiders. Deze leiders verspreiden ideologieën die afwijkend zijn van de waarheid, dus zeer sterk misleidend. Bv. : de leugenachtige evolutietheorie, het streven via democratische krachten naar een wereldkerk en een wereldregering als doel. Het nieuwe Babel, globalisatie. Duisternis is hier ongeloof, onkunde en blindheid in deze wereld.

Hun woongebied zijn de hemelse gewesten, met gezag over aardse gebieden of landen.(Dan.10) Voorbeeld in bijlage. Deze hemelse sferen bevinden tussen hemel en aarde. Deze gevallen engelen zijn allemaal uit de hemel waar God woont buiten geworpen! UFO’s kunnen een legermacht zijn van demonen, en worden meer en meer zichtbaar.Meer info in andere Bijbelstudies hierover!ufo

Deze wereldoverheersers met een dominerend karakter zijn tijdsgebonden, ze zijn beperkt tot het huidige tijdperk, tot Jezus terugkomt. Opb 19:6 En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard.

Wij kunnen dit alles duidelijk zo voorstellen:

ü Satan heeft nog duidelijk macht over deze tegenwoordige wereld.

ü Hij regeert nog slechts tijdelijk op deze wereld en niet in de hemel.

ü Hij kan slechts regeren over ongelovigen en allen die niet wedergeboren zijn!

ü De overwinning van Jezus en al zijn volgelingen staat vast! (1 Cor.15:23)

ü Christenen met de geestelijke wapens, zijn in staat weerstand te bieden en met gezag op te treden in Jezus naam.

ü

ü 13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, 14 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden Col.1

Het is dus duidelijk dat geen enkele christen nog angsten mag hebben voor demonische machten, tenzij hij zich opnieuw ongehoorzaam gedraagt aan het woord van God. Ex 34:7 die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar de schuldige houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht.

God kan toelaten dat boze machten of verderfengelen allerlei kwaad mogen uitvoeren, dit noemt dan bezoeking doen. Dit kwaad kan gaan van natuurrampen tot ongeluk, ziekte, of de dood.

Psalm 78

49 Hij zond tegen hen zijn brandende toorn, verbolgenheid en angstwekkende gramschap, een schare van verderfengelen.50 Hij baande een pad voor zijn toorn, Hij behoedde hun zielen niet voor de dood, maar gaf hun leven prijs aan de pest.

51 Hij sloeg alle eerstgeborenen in Egypte, de eerstelingen van hun kracht in de tenten van Cham.

(13) Wij moeten weerstand bieden in de boze dag. Onder deze boze dag zijn wij geneigd daaronder de eindtijd te begrijpen. En inderdaad in onze dagen worden christenen geconfronteerd met allerlei leugenachtige verkondiging op

grote samenkomsten. Zonder geestelijke uitrusting kan men geen weerstand bieden.

BESCHERMENING IN DE STRIJD VAN

LICHT EN DUISTERNIS.

Paulus, ziet in de gevechtsuitrusting van zijn bewaker, elementen die wij als christenen ook nodig hebben voor de geestelijke strijd.

14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid,

De soldaat droeg een gordel. Deze gordel werd veel gebruikt om de lange klederen te bundelen, het gaf bewegingsvrijheid en het voorkwam het struikelen en vallen in de strijd.

De waarheid is Christus, het omgorden betekent ons sterk maken voor de verdediging tegen de leugens en strikken van de satan. Het zijn onze eigen overtuigingen die afwijken van de Bijbel die ons kunnen doen struikelen. De brede gordel beschermde ook het hart, dit is ons diepste denken!

13 Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.1 Petr.1

Wanneer wij struikelen, vallen en zondigen, dan moeten wij onze hoop blijven stellen op de genade, die ons rechtvaardigd.

Hos 14:9 Wie wijs is, geve op deze dingen acht; wie verstandig is, erkenne ze. Want de wegen des HEREN zijn recht: rechtvaardigen wandelen daarop, maar overtreders struikelen er. De satan wil je helemaal ontmoedigen in de geestelijke strijd, bijzonder in de dagen die voorafgaan aan de wederkomst van Jezus, want dit is het einde van de geestelijke strijd. Laat je gedachten niet door schijnwaarheden beïnvloeden.

Het panser, vandaag de kogelvrije vest, is zeer belangrijk. Met gerechtigheid is het zeker niet onze eigen gerechtigheid! Het is Gods gerechtigheid die doeltreffende bescherming geeft.

6 Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed;Jesaja 64

Onze eigen gerechtigheid, of onze eigen gedachten om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, zijn falend. Daarom komt er ook geen vrede in het M.O. Als er daar vrede komt door mensen dan zal dit tijdelijk en dwangmatig zijn.

33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.Matth.6

Een mens heeft Gods wetten nodig om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Wie God wetten aanneemt, beschermd zich tegen allerlei kwaad dat op hem kan afkomen, onder allerlei vorm. Als satan ons niet kan treffen door leugens, zal hij ons verleiden tot kwade daden, door geldzucht, door allerlei vleselijke begeerten, verderfelijke en misleidende muziek enz.

1Ti 6:10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

Hebzucht en geldzucht zijn gevaarlijke kogels ze kunnen je hart dodelijk doorboren en veel verdriet bezorgen, ja zeker je geloof vermoorden!

15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid

van het evangelie des vredes;

De soldaat had lederen sandalen met pinnen onderaan, dat diende te zorgen voor standvastigheid bij de strijd. Wanneer wij bereid zijn het evangelie toe te passen op ons eigen leven, dan zullen wij ook bereid zijn om het evangelie uit te dragen aan anderen. Als ons geloofsleven standvastig is, zal ook de bereidheid blijven om ook anderen de blijde boodschap door te geven.

De beste Bijbelschool is het getuigen tegen onze medemensen, hoe wij zelf Jezus persoonlijk leerden kennen, en het ons leven helemaal veranderde, en welke hoop wij hebben naar de toekomst toe.