Tagarchief: ELIA

ELIA

ELIA

ELIA2

Elia noemt men de vuurprofeet. Vuur is in de Bijbel het symbool voor beproeving.

Men hoort soms ook spreken over de vuurproef, en men bedoelt iets beproeven of het echt is. Goud kan men beproeven door het te louteren. Geloof kan ook beproefd worden en het echt geloof zal ontdekt worden wanneer Christus zijn gelovigen komt halen, voor de oordelen op aarde losbarsten. Het laatste oordeel, zal slechts zijn voor ongelovigen, religieuzen, en allen die twijfelaars!

 

1Pe 1:7  opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.

 

Als men over geloof spreekt, dan weten vele mensen niet, welk geloof nu het ware geloof is. Vele mensen leven in een twijfel, omdat men denkt dat wanneer iemand naar een kerk gaat, hij dan een gelovige is. In het dagelijks leven zien ze geen verschil. Velen gaan niet meer naar een kerk, want ze werden teleurgesteld.

Toch komt er een dag, waaruit zal blijken welke mensen het ware geloof hadden, die dag staat voor de deur. Het zal zeker een minderheid zijn, zoals dat trouwens door de ganse geschiedenis door is geweest. Jezus sprak over een klein kuddeke!

Lu 12:32  Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

Op die dag zal men wereldwijd spreken over “vermisten” die in een oogwenk verdwenen.(1 Thess.5). 

 

ELIA NAM DE TWIJFEL WEG!

 

1 Kon.18:20-40

21   Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baal is, volgt hem na! Maar het volk antwoordde hem niet een woord.

 

Het volk twijfelde over welke godsdienst nu de echte was, wie was nu de ware God, die van Elia, de God van Israël of die van de staatsgodsdienst ingesteld ten tijde van koning Achab. Baal was de grootste god van de Kanaäniet. De meerderheid volgde deze god uit schrik voor de vrouw van de koning.

 

30  Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad is in de ogen des HEREN, meer dan allen die voor hem geweest waren. 31  Het minst erge was, dat hij wandelde in de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, maar hij nam tot vrouw Izebel, de dochter van Etbaal, de koning der Sidoniers, en ging de Baal dienen en zich voor hem neerbuigen.1 Kon.16

 

De tijd van Elia is goed te vergelijken met onze tijd. Het westen kent een verdeling, tussen de God van de Bijbel, of de god van het bezit. Baal betekent: Bezit of bezitter.

De eenwording van Europa kent als basis de economie, Baal, en niet meer de Bijbel.

Het is het Euro-Babel geworden, wat vroeger is mislukt, willen vandaag de politici herbeginnen. Men spreekt vandaag over een globalisatie.

 

ELIA BEPROEFT DE BAALPRIESTERS MET DE WAARHEID.

 

22  Voorts zeide Elia tot het volk: Ik ben als profeet des HEREN alleen overgebleven, en de profeten van de Baal zijn vierhonderd vijftig man.

 

Onder druk van de koning, en de Baal staatsgodsdienst bleef slechts Elia alleen over die zijn God trouw bleef. Het volk werd gemanipuleerd. Precies zoals het Babels christendom, dat de kinderdoop invoerde onder druk van keizer Constantijn.

 

De proef: Wij lezen aandachtig 1 Kon. vers 23 tot 40.

Er werd gebeden en geroepen om vuur uit de hemel, om het offer te verbranden.

God luisterde naar Elia en het volk zag alles voor hun eigen ogen gebeuren.

God luisterde niet naar de Baalpriesters met al hun ceremonieën en die zichzelf insnijdingen maakten in hun armen en benen om verhoord te worden.

God zelf nam de twijfel van bij het volk weg. God overtuigde het hart van het volk, door zijn ingrijpen. Het volk voelde zich bedrogen, het had nu zelf ervaren wie de ware God was.

 

Het grote verschil lag hem in de gebedsverhoring, en God luisterde naar wie Hem kende, en dat was Elia. Bent u ook door God gekend?

God kent vandaag ook zijn kinderen, zij die bidden tot God en antwoord krijgen!

Wie niet wedergeboren is, is een ongelovige of een twijfelaar.(Joh.3:5).

God overtuigt zelf de mens, die op Hem roept in de naam van Jezus!

 

Ro 8:16  Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

 

Christen worden is geen zaak van naar een kerk te gaan! Het is een gans ander mens worden in zijn denken, een nieuwe schepping, klaar voor de toekomst. Klaar voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij heeft gebeden om vergeving en geloofd dat Christus voor hem stierf.

 

30  Toen zeide Elia tot het gehele volk: Nadert tot mij. En het gehele volk naderde tot hem. Daarop herstelde hij het altaar des HEREN, dat omvergehaald was.

 

Elia herstelde het altaar. Dit betekent voor ons vandaag dat het “kruis” in zijn waarde en betekenis moet hersteld worden.

Het kruis werd slechts nog een symbool, en de betekenis is in ons land al jarenlang verloren gegaan. Het kruis was het altaar, waar God Zijn zoon, als Lam heeft op geofferd. Het gaf vergeving voor de zonden van ieder mens, niet de biechtstoel!

Het enige wat God verwacht is “geloof dat Jezus uw straf heeft gedragen”!

 

1Co 1:17  Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken.

 

4  mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,

5  opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.1 Cor.2

 

Het ware geloof is Gods kracht dagelijks ervaren in uw leven, want een mens leeft niet van brood alleen!

 

gaytant-r

Br. Vg. Ronny Gaytant

https://biblespace.wordpress.com/.