Tagarchief: engelen

BESCHERMENGELEN

CORNA EN ……………

BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE - EVANGELIE

clip_image002Als wij spreken over engelen, dan hebben vele mensen nog het gedacht van een mensenpersoon met vleugels, en veel worden ze zo afgeschilderd. In de bijbel komen we ze wel regelmatig tegen.Enkele dagen terug las ik op internet de boodschap dat er engelen waren verschenen in een samenkomst in Indonesië. Er waren er zeven, en men had daarvan foto’s kunnen nemen. Deze foto heb ik gezien.Doch het doet mij nadenken, want wij weten te moeten opletten, om niet plots een ander evangelie te horen! Foto’s op internet zijn niet te vertrouwen!

Galaten 1:8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

Het is dus heel bijbels als ik steeds alles wil toetsen aan de bijbel. Wij leven nu in een tijd waarbij vele Bijbelgelovigen eerder hun gevoel of fantasie volgen, in plaats van…

View original post 1.018 woorden meer

ENGELEN EN MENSEN

ENGELEN EN MENSEN.

 

 

clip_image002

 

 In de Bijbel vinden we regelmatig engelen terug. Ze zijn door God geschapen, en het is goed om ook daar eens aandacht aan te geven. Engelen kijken naar de mensen hier op aarde, en ze volgen de opdrachten van God op. Het zijn boodschappers.

 

16  want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;1 Col.16

 

We vinden meer dan 250 plaatsen in de Bijbel waar sprake is over engelen.

In het Vlaams spraakgebruik horen we soms de uitdrukking: “ Je bent een engel”.

Dit met de bedoeling je doet goed en vriendelijk.

Engelen hebben een hemels lichaam en het zijn gezanten van God. Ze zijn soms zichtbaar maar meestal niet. Wat doen ze?

 

De macht van engelen. Jesaja 37:

 

35             En Ik zal deze stad beschutten om haar te verlossen om Mijnentwil en ter wille van mijn knecht David. 36  Toen ging de Engel des Heren uit en sloeg in het leger van Assur honderdvijfentachtigduizend man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, zij allen waren lijken. Dus brak Sanherib, de koning van Assur, op en aanvaardde de terugtocht; en hij bleef te Nineve.

 

De vernietigende macht van engelen.

Één engel vernietigde in één nacht 185000 man !

Wij bedenken wat moet worden ingezet van materiaal en mensen om zoiets te doen, dan was dat schrikwekkend in die tijd.

Openbaring 9:15  En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden.

 

Wij dachten aan atoombommen die een geweldige kracht hebben om te doden, maar de macht van oordeelsengelen, demonen, ligt hoger. Hoe zij handelen is niet gekend niet zoals in het vorige voorbeeld. Maar hun macht is groter dan bommen van mensen.

 

 

Macht om de winden vast te houden.

Openbaring 7:1  Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom.

 

Wat voor gevolgen dat zal hebben zal zeker een zware luchtvervuiling met zich brengen, welke de gezondheid van de mensen zal schaden, wellicht de dood veroorzaken.

 

Matth.25

31  Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid.

 

Bij de terugkomst van Jezus is opmerkelijk dat Jezus niet alleen komt. Al zijn engelen zullen met Hem zijn. Wij weten dat er strijd is in de hemelen; Er staan engelen aan de zijde van God. Er zijn er die staan aan de kant van de satan.

Deze laatste worden demonen genoemd. Dus de komst van Jezus zal voorafgegaan worden door een strijd die wij niet zien, maar er wel zal zijn.

Deze strijd  is ook te vinden op aarde tussen deze engelen, bijzonder bij de dwalingen.

Openbaring 12:7  En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog,

 

De verleidende macht van gevallen engelen

 

De satan een afgevallen engel doet zich ook voor als een engel des lichts!

Galaten 1:8  Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

 

Paulus toont dat hij kennis heeft van zulk een soort gebeuren. Mensen kunnen zo heilig overkomen als engelen. Maar ze verkondigen een ander evangelie vandaag; Ze veroorzaken de grote afval van de gezonde leer. Onopvallend wordt beetje bij beetje afgeweken van het ware evangelie om te komen tot zijn wereldkerk, de hoer, Babel.

Openbaring 14:8  En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken.

Het zou mij niet verwonderen dat deze wereldkerk en die erin werken een wedde zullen krijgen door staatsondersteuning. Een soort kerkbelasting is er al in sommige landen, maar dit zou kunnen veralgemeend worden in Europa. (Geschreven in1985)

 

Paulus waarschuwde voor zelfs engelen uit de hemel die een ander evangelie verkondigen dat afwijkt van  Gods woord. Engelen worden vandaag aanroepen.

Engelen kunnen tekenen en wonderen doen die ook zullen verleiden, de komende valse profeet, een mens gebruikt door afgevallen engelen, om de weg voor de antichrist te bereiden.

 

10  Zo zeker als de waarheid van Christus in mij is: dit roemen zal mij niet belet worden in de streken van Achaje.

11  Waarom niet? Omdat ik u niet liefheb? God weet het.

12  Maar wat ik doe, zal ik blijven doen, om hun de gelegenheid af te snijden, die er een zoeken, zodat zij in hetgeen, waarin zij roemen, blijken te zijn zoals ook wij. 13  Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.

14  Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.2 Cor.

 

Wij moeten waakzaam zijn.

 

Als engelen al een vals evangelie verkondigen, moeten wij des te meer Bijbelkennis hebben om de dwalingen te kunnen onderscheppen zoals Paulus ook tegen de Corinthiërs zegt. De geestelijke gave van onderscheiden van geesten is nodig.

De satan gaat ook naar het huis Gods, dit is een uiterlijk vertoon, maar je moet luisteren naar wat er gesproken wordt! Hij gaat niet nalaten om te proberen het woord te voeren en te spreken. Hij speelt nu al in op de gevoelens van de christenen door bepaalde sferen te scheppen als is gebeurd in Toronto. Wij zitten vandaag ook met een betoverd christendom.

Men moet toetsen aan de Bijbel om te weten of hij spreekt in naam van God of niet!

Dat men gered kan worden door goede werken is een valse boodschap, dus niet uit God!

 

De satan predikt ook bv: Het is mogelijk om behouden te worden zonder een direct geloof en vergeving in het bloed van Jezus. In een interview bevestigt Billy Graham zoiets tegenover Moslims.

Een waterdoop, een besnijdenis, een goede houding en gedrag, dienst doen in de kerk , of God is liefde en zal niemand verwerpen enz..

 

Efeze 6

11  Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

 

 

VERLEIDINGEN :

 

Voor dit woord staat er “Metodia” waaruit wij methoden kunnen afleiden. Listige methoden gebruikt de satan.Een van deze verleidingen van heden zijn de oecumenische gedachten, of misschien ook wel de New-Age gedachten.

Wij moeten weten als de boze engelen ons uit koers kunnen krijgen dan zijn ze aan het overwinnen. Wanneer een schip iets buiten zijn koers gaat, komt hij toch na lange varen niet in zijn bestemde haven aan. De Bijbel is een onfeilbare GPS, maar de satan brengt storingen!
Vandaag springt men raar om met de Bijbel. Wanneer men een klein wat afwijkt, maakt men geen probleem. Zelfs wanneer men vandaag ernstig tegen de Bijbel ingaat, wordt er zelfs niet meer vermaand!

 

 1 Petrus 5:8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

 

Oostduinkerke, 1985