Tagarchief: GALATEN

BRIEF AAN DE GALATEN

Brief aan de Galaten

BRIEF AAN DE GALATEN VERKLARING

VERKLARING GALATEN

ONTHOOFDING PAULUS

BRIEF AAN DE GALATEN

GALATEN DOOR GAYTANT (3).pdf

BRIEF AAN DE GALATEN

clip_image002

Eerste hoofdstuk.

Waarom schreef de apostel Paulus deze brief naar de christenen in Galatië?

clip_image004Deze brief was dringend en noodzakelijk, want er kwamen mensen tot geloof, doch er waren joden die de leer niet zuiver brachten en het fundament van het christelijke geloof zeer ernstig ondermijnden. Galatië was een Romeinse provincie, zie kaart hieronder.Men begon er te leren dat het behoudenis van de mens niet compleet was door geloof in Jezus Christus alleen. Men leerde dat er een tweede voorwaarde was, namelijk het blijven volgen en een absolute gehoorzaamheid aan de wet van Mozes!(wetticisme).De wet is geen basis tot heil, wel geloof in de genade! Een echte wetticist vervolgt steeds hen die uit genade en geloof willen leven. Kaïn vervolgde Abel. Het offer van Kaïn was de vrucht van zijn eigen arbeid en kracht, waardoor hij de gunst van God wilde bekomen. Abels offer, een plaatsvervangend offer, was een eersteling van zijn schapen, ( beeld van Christus) een vrucht naar de wil van God. Cain geloofde dat je de hemel diende te verdienen. De wet is voor wereldburgers, de genade voor de hemelburgers!

Efe 2:8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

Een ander punt was dat men het gezag van de apostel Paulus niet verder wilde aanvaarden. Opstandigheid tegen Gods ingesteld gezag. Doch Paulus werd apostel, aangesteld door de H.Geest en niet door mensen. Velen kwamen door deze apostel tot geloof in Jezus. Paulus verwijst onmiddellijk naar het sterven van Jezus, dat tot doel had ons te behouden uit deze vervloekte wereld. Paulus begreep maar al te goed wat genade betekende, hij had de volgelingen van Jezus zwaar aangepakt, gestreden met de eerste christenen!

(6-10) Paulus is zeer verwonderd omwille van het feit dat deze christenen hen zo gemakkelijk lieten misleiden door enkelen die het ware evangelie vervalsten, zij het dan met een compromis tussen de wet en Christus. Vandaag kunnen zij die het evangelie op een gezonde manier brengen dezelfde ontgoochelingen meemaken als Paulus toen. De gemeente was pas nieuw en de dwaling kwam als gif in een gezond lichaam. Er kwam verwarring onder de gelovigen die het evangelie van Paulus hadden gehoord. Wij kunnen vandaag een gelijkaardige dwaling vaststellen. Het sluiten van compromissen tussen verschillende godsdiensten. Oecumenische wegen zullen leiden naar één wereldgodsdienst, het is de weg van Kaïn!

11 Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan. Judas

De opstandigheid van Korach leidde tot een oordeel van God. Allen die Korach volgden kwamen om.(Num.16 en 17).

“ die zij vervloekt”!

Vervloeken hier in dit geval, is een straf van God uitspreken. Hier deed Paulus dit terecht en tot tweemaal toe. 1Co 16:22 Indien iemand de Here niet liefheeft, hij zij vervloekt. Maranatha!

Uiteindelijk is ook deze vloek, de eeuwige vloek, de tweede dood, de hel. Ook wanneer iemand of een engel uit de hemel een ander evangelie brengt, met tekenen en wonderen gelooft het niet. Het evangelie stond hier ernstig op het spel. Zo moeten wij ook zeker vandaag nog, voor ogen blijven houden dat er gevaarlijke predikers het ware evangelie verdraaien en verloochenen! Daarom was deze brief ook het stokpaardje van Luther, en terecht!

Zoek ik mensen te behagen?

Paulus laat goed begrijpen dat het er hem niet om gaat humanistische mega-gemeenten te stichten en daarom de scherpste kanten van het evangelie zou weglaten. De apostel was zeer radicaal in zijn prediking en kreeg daarom veel kritiek! Hij sleepte niemand mee, en bracht geen eigen godsdienst of religie! De apostel heeft het evangelie niet van mensen gehoord of geleerd, maar door een persoonlijke openbaring van Jezus Christus! (12) Paulus diende ook niets van de blijde boodschap te veranderen, omdat zijn inkomen wellicht in het gedrang zou kunnen komen. Vandaag predikt men minder of niet over hel en oordeel want dit schrikt de mensen af.

1Co 2:4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,

Wanneer een evangelist wereldse praktijken toepast en het evangelie wil verkopen als een product, dan is dit geen dienstknecht van God schrijft Paulus klaar en duidelijk.

(13) Paulus gaat nu spreken over zijn eigen bekering.Hij herhaalt hoe hij ook het jonge christendom had vervolgd. Hij liet Stefanus stenigen. Hij was Joods opgevoed kende de wet en alle Joodse tradities nog beter dan veel anderen. God wist al dat Paulus apostel zou worden van in de moederschoot. (15) God kent ieders bestemming al van in de moederschoot, ook van de profeet Jeremia die Hij zou roepen.

Jer 1:5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld.

God zou Paulus roepen om hem te laten evangeliseren onder de heidenen. Hij werd geboren in Tarsus.( zie foto) Zijn vader was een Farizeeër.

clip_image008Daar de Joden minder wilden luisteren naar hem, zo ging hij verder tot de andere volkeren. Hij zal wel verdriet hebben gehad, daar hij zag, dat zijn eigen volk hun Verlosser niet aannam. Zo zien wij dat iedere dienstknecht van de Heer gebruikt zal worden zoals zijn Schepper wil. Paulus was niet ten rade gegaan naar de andere apostelen te Jeruzalem. Dat wijst erop dat Paulus zelf geen speciale opleiding nodig had van de andere apostelen (vlees en bloed ) te Jeruzalem. Hij werd ook niet aangesteld als apostel door Petrus of iemand anders. Drie jaar later zag hij Petrus ( Kefas) en Jacobus te Jeruzalem. Hij reisde en verkondigde eerst op andere plaatsen als Damascus. (18). Kefas was de naam van Petrus, welke van het Aramees kwam : keefa en steen betekende.

Joh 1:42 1-43 Hij leidde hem tot Jezus. Jezus zag hem aan en zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Johannes, gij zult heten Kefas, wat vertaald wordt met Petrus.

Paulus benadrukt voor het aangezicht van God, dat hij de waarheid spreekt. (20) Hij reisde verder naar Syrië, en Cilicië, maar in Judea kende men hem niet, enkele hadden ze gehoord dat hij nu het evangelie verkondigde, wat hij vroeger zo hard bestreed! Vers 24 : Zij verheerlijkten God in mij! Wat waren die eerste christenen nu blij over de bekering van Paulus. Hoe groot is God dan wel, om een christenhater te veranderen in een evangelist. Dus zeg nooit: Die man of vrouw komt nooit tot het geloof!

De tegenstanders van Paulus spraken veel kwaad over hem. Mt 5:11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

Tweede Hoofdstuk

Paulus op bezoek bij de andere apostelen te Jeruzalem.

Aan de hand van een visioen (hier geen verschijning) van de Heer, een vorm van openbaring, gaat Paulus na veertien jaar evangelisatiewerk naar Jeruzalem. Hij neemt Barnabas en Titus met hem mee op deze reis. Je krijgt niet iedere dag een openbaring van de Heer in deze vorm! De reden dat de Heer hem in contact brengt met de andere apostelen, was om de eenheid van de leer te zien. En de leer die Paulus bracht was Bijbels en met kracht. Zo kwam het dat men in Paulus, een apostel kon zien die met dezelfde krachten als zij te Jeruzalem door de Heer werd gebruikt en veel vruchten droeg. Paulus werd daar niet aangesteld als apostel! (3) Titus werd niet besneden. Er was overeenstemming op het vlak van de leer. Dit was niet nodig volgens het evangelie, anders zouden ook wij mannen nog besneden moeten worden. De apostelen te Jeruzalem bevestigden daarmede dat de leer van Paulus correct was en er dus een eenheid was onder hen. (6). Zij handelden zeker niet als zijn meerderen of oversten. (4) Toen al waren er evangelisten die een afwijkend een vals evangelie brachten, door de besnijdenis opnieuw te leren. Zo is ook vandaag de kinderdoop een valse leer.

(8) Daar is sprake van “kracht”aan een apostel toegewezen door de Heer.

Hnd 1:8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Ro 15:19 door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes. Zo heb ik, van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrie toe, de prediking van het Evangelie van Christus volbracht.

Het apostelschap van Petrus en Paulus werd bevestigd door hun bovennatuurlijk handelen, wonderen enz. In Jeruzalem zal zeker gesproken zijn over de wonderen die God door hun handen had verricht. Deze mensen ondervonden de kracht van de H.Geest die door hen werkzaam was. Petrus bevestigt dit soort gebeuren klaar en duidelijk.

Hnd 3:12 En Petrus zag het en antwoordde het volk: Mannen van Israel, wat verwondert gij u hierover, of wat staart gij ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen?

Dit waren wonderen en genezingen die volmaakt waren en gebeurden onder leiding van de H.Geest. Petrus maakt de opmerking dat men niet zo naar hen diende te kijken. Hij wilde helemaal niet in de kijker komen ( vandaag TV). Jakobus, Kefas (Petrus) en Johannes namen afscheid van Paulus en Barnabas. Ze vroegen wel de armen niet te vergeten. (10).

HET INCIDENT TE ANTIOCHIË!

clip_image012Petrus op bezoek in Antiochië. Hier stellen wij geen onenigheid vast tussen de apostelen, maar een probleem over de toepassing van het evangelie (11). (12) Vooraf at Petrus al dagen samen met de christenen uit de heidenen. Toen de vrienden van Jacobus aankwamen, zonderde Petrus zich plots af omwille van de Joden die besneden waren en hun gebruiken. Ook Barnabas dacht er goed aan te doen om narigheid te voorkomen. (13). Het gedrag van Petrus ging hier in tegen zijn goede overtuiging van het evangelie. Het heil lag niet in de wet, maar in de genade. Paulus wijst Petrus op huichelarij uit vrees. Paulus zet de puntjes op de i. (14) Hij wil scheuring voorkomen in de gemengde gemeenten, tussen de jodenchristen en de heidenchristen. Paulus en Barnabas waren al jaren gewoon met de heidenen te eten, en hadden de Joodse spijswetten gestopt. Hoe zou je de heidenen, de joodse gebruiken en spijswetten kunnen gaan opleggen? De Heer had nochtans Petrus op deze dingen voorbereid. (Hand.10)

Het zou de indruk kunnen wekken bij de heidenen die zich bekeerden, dat zij zich ook aan de wet dienden te onderwerpen om behouden te worden!

WERKEN DER WET OF GELOOF IN JEZUS CHRISTUS?

clip_image014clip_image016

Paulus legt nu ook uit hoe een mens behouden zal worden. Hij zelf was de zoon van een Farizeeër, en was opgevoed onder de wet. Hij begreep meer dan wie ook, wat het geloof in Jezus inhield: genade door het offer van Christus.(16) De apostel wil laten begrijpen dat niemand door de wet te volgen behouden zal worden. Ook David had dit begrepen en schrijft in Psalm 143:

O HERE, hoor mijn gebed, neem mijn smekingen ter ore; antwoord mij naar uw trouw, naar uw gerechtigheid; 2 ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft, is voor U rechtvaardig.

(17) Door ons streven om Christus te volgen, tonen wij aan dat we zondaars zijn en geven God gelijk. De Joden dachten nog steeds dat het volgen van de wet, ook nog nodig was voor behoud.Doch de Joden dienden te begrijpen dat ook zij van nature zondaars waren.

clip_image018

De dwaling dat men nog steeds wetten moet vervullen om behouden te worden, is toch doorgedrongen in het christendom. Bedenken wij maar de aflatenleer en andere kerkelijke wetten. Aflaat was een kwijtschelding van straf in het vagevuur, na vergiffenis te hebben gekregen! Of de aflaathandel!

God leert: genade alleen!

Natuurlijk heeft God de wet gegeven om te overtuigen van zonde. De wet kunnen wij begrijpen als een instrument. Wanneer men iemand kleurvloeistof opspuit, is dat om contrast te maken en de zieke of zondige plekken aan te tonen in het lichaam. Nu dachten de vrienden van Jacobus, dat wat Paulus leerde iets was van, leef maar gewoon verder, je bent nu toch behouden door geloof in Christus. Maar dat leven uit geloof, betekent Jezus te volgen met hart en ziel en zeker niet dwangmatig uit schrik voor het oordeel en hel.

clip_image020Paulus toonde de Joden dat wanneer ze tot geloof in Christus zijn gekomen, daarvoor zondaar waren en ook daarna nog zondaar waren, maar een behouden zondaar! Afbeelding gevonden in Antiochië

(18, 19) Paulus laat Petrus weten, dat wanneer hij opnieuw de wet zou volgen, hij opnieuw zoals een overtreder van de wet zou zijn. De wet maakt duidelijk dat iedereen een zondaar is. (20) De apostel is hier zeer persoonlijk over wat Jezus voor hem betekent:

“die mij heeft liefgehad” en “en Zich voor mij heeft overgegeven”.

Maar Paulus leeft verder onder de genade die God hem schonk. (20) Met de wet heb ik niets meer van doen voor mijn behoud! Christus heeft de wet vervuld. Paulus spreekt nu persoonlijk over zichzelf. Mijn leven is compleet veranderd schrijft Paulus, en hij bedoelt daarmede zijn gedachten, zijn denkwijze, zijn hart! Het enige wat voor Paulus nog telt is te leven zoals Christus hem leert en inspireert.

(21) Het is de kracht van Gods genade die Paulus een nieuw leven gaf. Hij was toch een vervolger van de christenen, van Jezus zelf tenslotte! Onder kracht kunnen we hier begrijpen: de doelmatige werking van de genade Gods. Indien je zou kunnen behouden worden door de wet schrijft hij, dan is het offer van het Lam Gods waardeloos! Dan zou Paulus opnieuw farizeeër moeten worden en de wet verkondigen! Ieder mens die op aarde heeft geleefd zal behouden zijn op basis van zijn geloof in de Bijbelse beloften.

Derde Hoofdstuk

Paulus begint dit hoofdstuk met een zwakte aan te tonen in hun geestelijk leven. Wat hebt u zich laten wijsmaken? Deze werden werkelijk misleid. Deze misleiding drong later op grote schaal opnieuw door in het christendom. Mensen denken niet na, dat is wat Paulus probeert duidelijk te maken. Enkel de Bijbel kan ons bewaren tegen dwalingen!

Opb 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Ik heb toch duidelijk geleerd dat u de Geest hebt ontvangen door het offer van Christus, en niet omdat u de wet volgt of andere kerkelijke wetten en regels! (2). U hebt de geest ontvangen door het werk van de goddelijke persoon de H.Geest. De Geest deed wonderen onder hen, en de apostel wijst aan, dat dit een gevolg is van het geloof in de blijde boodschap, maar niet door het vervullen van de wet.(5).

Abraham als voorbeeld.

clip_image022

Abraham is behouden, niet door de wet, maar door te vertrouwen op Gods belofte.

Kinderen van Abraham zijn allen die geloven in Gods boodschap.

8 En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden. 9 Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham.

Abraham is het type van ieder mens die leeft uit geloof. Zo is Abraham tot zegen van ieder mens uit de heiden volken, die tot geloof komt in de God van Abraham, Isaac en Jacob! Dus niet omdat ze de wet van Mozes zouden volgen. Abraham kent dus een geestelijk nageslacht over de ganse wereld. De Joden dachten in een betere positie te zijn omdat ze van het nageslacht van Abraham waren!

33 Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemands slaven geweest; hoe zegt Gij dan: gij zult vrij worden?34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde. 35 En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig.Joh.8

Jezus maakte hen duidelijk dat ze niet leefden uit geloof als Abraham.

(10) Allen die denken gerechtvaardigd te worden door de wet te vervullen liggen onder Gods oordeel. Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.

Wie dus eenmaal heeft gezondigd, heeft de doodstraf, de vloek of Gods oordeel reeds verdiend. Wie de wet volgt en doet “zal leven”, “eeuwig leven?” . Goed, maar er is geen enkel mens die de wet niet heeft overtreden, uitgezonderd Jezus!(12) Dus ieder mens ligt onder de vloek, want de wet zal dienen om aan te tonen dat mens heeft gezondigd en de genade van God nodig heeft!

13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.

Paulus maakt hen duidelijk, dat de Joden precies als de heidenen onder de vloek lagen, door te zondigen tegen de wet. Jezus nam de vloek als gevolg van de zonde, van alle mensen op zich. Zijn doornenkroon was daar een symbool van. Doornen en distelen zijn een beeld van zonde. (Hebr.6:8, Ezech.2:6). (14) De zegen van Abraham is tot de heidenen gekomen door Christus. Wie in Hem zou gaan geloven, zal de H.Geest ontvangen, zoals beloofd. Dan pas kan een mens uit Bijbelgetrouw geloof leven.

Waartoe dient dan de wet?

God gaf de wet opdat de overtredingen, de zonden duidelijk zouden worden tot aan de komst van Christus, het zaad.(19). De mensen dienden in te zien wat zonde was, en dat zonde ziekte en dood van de mens heeft veroorzaakt. De gevolgen van de zonde kunnen zeer pijnlijk zijn. Wanneer men een kleine jongen leert fietsen, dan doet men eerst kleine wieltjes aan het achterwiel, omdat hij zich niet steeds zou bezeren, omdat hij zoekt om niet te vallen. Opdat de mens niet in zonde zou vallen. Deze wieltjes zijn tijdelijk, zo ook de wet. Het is een tijdelijke hulp.

Ro 5:12 Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben;

(20) Mozes was de middelaar tussen God en zijn volk. De wet werd door middel van engelen aan Mozes gegeven. Mozes was geen verzoener! Onze erfenis is niet afhankelijk van de wet, maar van de belofte die God deed aan Abraham, namelijk Christus! De wet is niet in strijd met de beloften, maar de wet kan geen leven geven. (22). Uit de Bijbel kan ieder mens begrijpen dat hij onder de zonde leeft. Er is slechts een mogelijkheid om eraan te ontsnappen. Vertrouwen op Christus en ons leven aanpassen en veranderen door te geloven wat Jezus leert. Wie op Jezus vertrouwt zal ook delen in de grote belofte : eeuwig leven.

Joh 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

(23) Wij werden door de wet geleerd en beschermt schrijft Paulus, en dit totdat Christus kwam. De wet is een leermeester en opvoeder of pedagoog geweest. (24) Men zou de wet leren te gehoorzamen, en dat was Gods bedoeling met de wet. De wet was als een raadgever en nog steeds! Wie de wet niet geloofde, gaf daar ook geen geloof aan. Wij zouden uit geloof worden gerechtvaardigd. (26) Het slot van dit hoofdstuk laat ons zien wat een christen is, vergeleken met het oude testament.

1.Zonen Gods door geloof in Jezus Christus. Je bent voor of tegen Jezus! (25)

Zoon of slaaf. (Joh.1:12)

2. Gedoopten zijn met Christus bekleed. Het bekleed zijn, betekent het doordrongen en vol zijn van Gods woord. (Jes.61:10). Je bent in Gods ogen getekend vanaf de dag van je doop. Normaal is er weinig tijd tussen tot geloof komen en de doop. De Engelse kostscholen hadden elk hun eigen uniform en de eigen tradities. Men kon al weten hoed iemand dacht naar aanleiding van zijn uniform. Iedere school had nog zijn eigen uniform! Het lijkt toch wat eigenaardig, dat Paulus niet zegt dat zij door hun geloven Christus aangedaan hebben, maar wel toen ze besloten gedoopt te worden, en zich hebben laten dopen. De doop blijkt hier belangrijker dan soms wordt begrepen!

3. Iedereen is voor God gelijk in de gemeente. Jood of Griek of heiden, besneden of niet is hier ook de bedoeling. Baas of knecht enz. Geen wereldburger meer, maar hemelburger en nog tijdelijk op aarde.

4. Wij vallen onder de belofte aan Abraham aan zijn zaad, Christus, dus erfgenaam.

Voor de Joden zal dit wel hard aangekomen zijn, omdat ze dachten dat deze belofte enkel voor hen alleen was.

3 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, 1 Petr.1:4

(29) Wie in Christus gelooft behoort tot het zaad van Abraham, en is dus erfgenaam van de belofte.

Vierde hoofdstuk.

ZOON OF SLAAF?

De apostel probeert hen uit te leggen wat het betekent “zaad van Abraham” en van Christus te zijn. Onder de Galaten waren er verschillende gedachten over dit gegeven. Het lijkt wel moeilijk het onderscheid al te zien tussen een slaaf en een vrije in het begin. Je kunt moeilijk het verschil zien tussen kinderen wie er zou erven. Zolang de erfgenaam nog onmondig is schrijft Paulus.(1,2)

“onmondig is vertaald uit het Griekse woord, wat een vorm van “kind”betekent. Een kind dat nog niet kan spreken. Wij begrijpen hier duidelijk een erfgenaam welke nog geen recht of inspraak heeft over het totale familiebezit. (minderjarig). Dit was tot het tijdstip dat zijn overleden vader had bepaald in een testament. Anders was het tot de erfgenaam veertien jaar werd volgens het toenmalig Romeinse recht.

Die tijd vergelijkt Paulus met de tijd voor Christus.(3,4).

“Onderworpen aan de wereldgeesten”. Hij bedoelt dat de heidense afgoderij en het Joodse wetticisme hetzelfde effect hadden, het hield hen af van wat God bedoelde Met Zijn beloften. Ze kwamen onder invloed van “leringen van boze geesten”. Ook vandaag is dit vast te stellen.

1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

2 door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn,

3 het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. 1 Tim.4

In het Babelse christendom mogen priesters niet huwen! Het zegenen van paarden,honden, auto’s. Een oude traditie van vis te eten op vrijdag! enz. Dit zijn geen christelijke regels!

clip_image024

Jezus, kwam om ons vrij te kopen van de wet, en de vloek der wet, en ons het recht van het zoonschap te geven door geloof in Hem. (Gal.3:13). Dat vrijkopen betekent eigenlijk letterlijk, vrijkopen uit de macht van een ander. Wij zijn vrij geworden, en niet verder slaaf, want slaven konden niet erven! Wie niet gelooft in het nieuwe testament, kan dus geen erfgenaam worden. (7).

Paulus wijst naar hun vroeger leven, waarbij de heidenen hun beelden aanbaden. Ze hadden allerlei bijgeloof en tradities die hen bonden. Een ontmoedigde Paulus schrijft: Je zult toch niet opnieuw al die tradities in ere houden.(9). Je leerde toch God kennen? Ga je opnieuw slaaf worden van een krachteloze godsdienst en ceremonie, die onder invloed staan van demonische machten. Je viert het feest der ongezuurde broden, toen God u verloste van de slavernij in Egypte. (Ex.12:17). Wie christen werd, diende dit Joodse feest niet te vieren, hij is vrijgekocht door Christus leert Paulus. Hij wijst ook naar de tijden.(10). Ze waren gewoon aan de vaste tijden feesten enz. Het onderhouden van de sabbat, nieuwe maan, Pascha enz. Wij kunnen vandaag denken aan een traditionele kerkelijke kalender.

Col 2:16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat,

(12-16) Paulus doet een oproep terug te keren naar hun eerste liefde. Hij wijst erop dat ze hem zo dankbaar waren, en hem lief hadden. Waar is uw geestelijke hemelvreugde? Kwam satan op bezoek?Ben ik nu dezelfde niet meer omdat ik u de waarheid uitleg en de dwaling kenbaar maak? Ben ik nu uw vijand geworden? Paulus gaat hen niet vleien ten koste van de waarheid. Hij wijkt niet af en schrijft zeer radicaal. Hier kunnen wij leren hoe valse leringen christenen uit elkaar kunnen drijven, ruzie en scheuringen veroorzaken, en kunnen leiden tot afvalligheid en onverschilligheid.

VALSE PREDIKERS EN MISLEIDERS.

(17-20) De apostel schrijft dat deze predikers zeer ijverig zijn. Ze doen alle moeite om de mensen opnieuw onder de slavernij, de wet te krijgen.

2Pe 2:3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.

Paulus is zeer verdrietig, omwille van de invloed van deze predikers, die zijn evangeliewerk willen vergiftigen. Hij hoopt dat ze zouden groeien in de leer en in geestelijke kracht.

Zo is het ook vandaag meer dan nodig dat er aan persoonlijke Bijbelstudie zou worden gedaan in welke vorm ook. Bijbelstudie mag geen boekstudie worden of een vergadering worden waar aan inlegkunde (elk zijn mening) is gedaan.

Zo kan men goed begrijpen dat er veel goede gemeenteleiders zaaien met tranen in de ogen.

Paulus verlangde bij hen te zijn, want hij is zeer bezorgd!

EEN KIND VAN DE SLAVIN OF VAN DE BELOFTE?

(21-31) De apostel doet alle mogelijke moeite om de gelovigen het verschil uit te leggen tussen de wet en de genade.

Hij neemt geen geestelijk boek, maar de Bijbel om het hen uit te leggen! Paulus stelt de valse apostelen de vraag : “Luistert gij niet naar de wet?” Er staat immers geschreven…

clip_image026

Abraham had twee zonen namelijk Ismaël en Isaak, een wereld van verschil.

Ismaël,(God hoort) de zoon bij zijn Egyptische en jaloerse slavin. Hieruit kwamen dus de Arabieren voort, uiteraard zeer verwant met de Egyptenaren. (Egyptenaar, symbolisch beeld van de wereldse mens). Hij was veertien jaar bij de geboorte van Isaak.

Dit kind is verwekt “naar het vlees”.

Isaak. (lachende) de zoon van Sara.

Dit kind is er gekomen, omdat God het beloofde. God had zijn woord gegeven, Sara zou toch een kind krijgen. Het verschil tussen deze kinderen ligt duidelijk. Ismaël is het werk van menselijke kracht geweest, Isaak is het werk van God geweest, een wonder, daarom lachte men bij het horen van de belofte.

WIE IS UW MOEDER? HAGAR OF SARA?

clip_image028Paulus legt nu de diepere betekenis uit van deze twee zonen. Hij zegt dit zijn twee bedelingen. Andere vertalingen zijn beter te begrijpen. Deze bedelingen zijn twee verbonden of wilsbeschikkingen, testamenten. Je zou het geboorteakten kunnen noemen. Het eerste verbond is de wet, en het tweede verbond is de belofte.

Hagar betekent de berg Sinaï, waar de wet werd gegeven. Dit baart slaven. Het wijst naar het tegenwoordige Jeruzalem met zijn kinderen in de slavernij! Ismaël is hier in feite een beeld van de Joden, als slaven onder het juk van de strenge wet van Mozes. Dit zijn de natuurlijkeafstammelingen van Abraham, verwekt met zijn eigen kracht.

Dwaalleraars legden het anders uit: Sara, Isaak, Sinaï, (wet) aards Jeruzalem.

Paulus toont de volgende wegen: 1.Sara, Isaak, Sion berg, Hemels Jeruzalem!

2.Hagar, Ismaël, Sinaï berg, aards Jeruzalem.

Het hemelse Jeruzalem is onze moeder! Sara! Sara is het beeld van de Gemeente van Christus. Hagarstaat als beeld van Gods volk onder de wet, alle Joden die niet tot geloof zijn gekomen in Christus. Het hemelse Jeruzalem is ons ook beloofd!

2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. Openbar.21

(27) Dit is de reden: 27

Dat bedoelde de profeet Jesaja ook toen hij zei: “Kinderloze vrouw, wees blij! Jubel het uit van vreugde, al hebt u geen kind gehad. Want Ik zal u veel kinderen geven, meer dan de slavin van uw man.” (het boek).( Jes.54:1).

OUDE VERBOND NIEUWE VERBOND
ISMAEL IZAAK
HAGAR PROFETISCH SARA
SLAVERNIJ VRIJHEID
VLEES BELOFTE EN GEEST
BERG SINAI BERG SION
AARDS JERUZALEM HEMELS JERUZALEM
ALLE KINDEREN VAN DE SLAVIN ALLE KINDEREN VAN DE VRIJE

(29). Het vlees vervolgt de geest! Wat uit de Geest is geboren en op Gods beloften vertrouwt zal te lijden hebben van hen die hun hemel in eigen kracht willen behalen.

Hagar begon te lachen met Sara toen ze Ismaël had gekocht! Sara diende nog veertien jaar te wachten, en ze was al zo oud! Toch kwam het beloofde kind! Enkel werk van God.

Joh 15:20 Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

clip_image030

WET BELOFTE
WERKEN DER WET GELOOF
VERDIENSTE GENADE
ONMONDIGHEID/ KINDERLIJK ZOONSCHAP
WERELDGEESTEN CHRISTUS

clip_image032

Vijfde Hoofdstuk.

Jezus maakt de mens die in Hem gelooft vrij!

clip_image034“Voor de vrijheid” heeft Christus ons vrijgemaakt. In de vrijlatingbrieven van slaven gevonden te Delphi, stond dezelfde formule: “Voor de vrijheid”. De slaaf betaalde een bepaalde som voor zijn vrijlating, dit gebeurde in een afgodentempel.

(Zie foto van de overblijfselen van de tempel te Delphi in Griekenland.) Dit geld werd achteraf aan de eigenaar van de slaaf gegeven. De ( leugenachtige) gedachte diende te worden verwekt, dat de godheid in deze tempel de vrijlating betaalde en de slaaf zijn vrijheid gaf!

De apostel laat duidelijk verstaan hoe er vrede komt tussen de mens en zijn Schepper. Christus betaalde met zijn eigen bloed en kocht ons vrij! Hij spiegelt de Galaten een keuze voor de ogen. Zij kunnen de weg tot behoud aannemen of het verwerpen. (2).

Er is geen behoud door zich te laten besnijden, en dan proberen de wet te volgen, naar eigen kunnen. Als je de wet volgt heb je niets met christus te maken.(4) En zonder Christus geen behoud. De wet is een raadgever, maar zeker geen middel tot behoudenis! Geloof in Jezus Christus, waarbij de liefde werkzaam is, stelt de mens in zijn vrijheid. Uit vrije wil gaat hij Jezus volgen.(6)

Wie wil u opnieuw tot een slaaf maken?

clip_image036

(7) Paulus stelt vast dat ze goed geestelijk bezig waren, maar nu opnieuw iets anders gaan geloven, dat afwijkt van het evangelie. Een sterke afdwaling, dat het fundament van het evangelie aanvalt.De christenen waren nog zo zwak dat ze door valse bedriegers in verwarring werden gebracht. De Galaten werden overhaalt, om opnieuw te denken dat ze ook de wet en al de ceremoniën dienden te volgen voor hun behoud! (Foto Slavenmarkt) Paulus schrijft dat deze gedachte niet van de Heer komt, en zij die het brengen een oordeels Gods over zich halen. De satan is hier werkzaam.

(9) “Een weinig zuurdeeg”betekent hier dat men afwijkt van de waarheid, en andere wetten en oude tradities wil aanleren in verband met hun behoud. Een kleine leugen kan ook grote gevolgen hebben. Je hemel moeten verdienen, brengt de mensen opnieuw in de slavernij. Zo kwam ook de aflaathandel in het Babelse christendom.

15 En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u voor de zuurdesem der Farizeeën en de zuurdesem van Herodes.Matth.8

Ook vandaag stellen wij een dergelijk fenomeen vast. Niet alle christenen blijven trouw aan de Bijbel en gaan valse leringen volgen die ook andere en ongeestelijke bedoelingen hebben.

(11) Ik wordt niet vervolgd, indien ik de besnijdenis predik, maar wel omdat men zich ergert aan het kruis van Christus. Met het kruis bedoelt hij eenvoudig weg, het evangelie der genade! Genade alleen!

Dan is immers het aanstotelijke van het kruis van kracht beroofd.(NBG)

Een betere vertaling: Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd.(STV).

clip_image038clip_image039

(12) Op spottende wijze schrijft Paulus aan het adres van de valse leraars die op de besnijdenis stonden, als een weg tot behoud, dat ze zich dan helemaal maar laten snijden! ( a.v. verminken) Dit was een toespeling op de erediensten van Cybele in Galatië, waarbij men zich ritueel liet ontmannen (afsnijden) ter ere van een bepaalde godin, genaamd Cybele!

(Hiernaast links een gevonden afbeelding van de priesters van Cybele. Rechts een beeld van Cybele, grootmoeder van de goden in Galatië.) (13) Deze Christelijke vrijheid heeft niets te maken met het wereldse liberalisme. Het is geen vrijheid omwille van allerlei menselijke zondige begeerten en vleselijke verlangens. Onze maatschappij is bezig de vruchten te plukken van een goddeloze vrijheid en een falende onchristelijke opvoeding. Computerspelen leren de jeugd vechten, strijden en hun medemens te vermoorden.

Paulus leert dat er onder de christenen een nieuw gebod prioritair moet zijn: “gij zult u naaste liefhebben als uzelf”.

(15) Hier staat een waarschuwing, men mag redetwisten over de Bijbel maar niet met ruzie tot gevolg. Desnoods kunnen de dwaalleraars en hun aanhang vriendelijk verzocht worden de gemeente te verlaten. De liefde moet blijven en is belangrijker.

Het zondige vlees of vruchten van de Geest.

Paulus gaat hier dieper op in.(16) Hij verklaart hoe men tot verschillende gedachten en daden komt! Hij wijst erop dat iedere christen zich door de Geest moet laten leiden in zijn gedachten, en niet naar zijn eigen wil en zijn oude principes. Al onze oude zondige wensen en levensprincipes, die wij volgden voor wij tot het geloof gekomen waren, zullen verdwijnen door invloed en met kracht van de Geest! Dit is onze heiliging. Doch wij mogen de Geest niet tegenwerken. Daarom is er in elke christen een geestelijke strijd bezig tot zijn sterven.(17) Zo doet een christen niet wat hij wil, hij leeft uit genade, als een terdoodveroordeelde die uit de gevangenis komt en genade kreeg. Hij is nu wel in staat om het vlees, door de hem gegeven Geest te overwinnen. De kracht van de Geest is groter dan de kracht van de menselijke geest die niet altijd de eisen van het vlees kan overwinnen. Zo kent iedere christen twee soorten krachten in zich, vleselijke kracht en geestelijke kracht.

De mens doet niet altijd wat hij wil. Ro 7:19 Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik

Wat zijn werken van het vlees en het gevolg?

(19-21) Paulus doet de moeite om toch een reeks van zonden op te noemen die wijzen dat het gevolgen zijn van de werkingen van het vleselijk denken in de mens.

clip_image041

Eerste groep zonden: Letterlijke en geestelijke hoererij.

– Hoererij: Prostitutie – overspel – homoseksualiteit – bestialisme – seks met familieleden, gescheiden mannen of vrouwen, porno. Het vereren van allerlei afgoden.

Onreinheid: seks buiten het huwelijk, perverse tegennatuurlijke  seks binnen het huwelijk,  seks met kans op besmetting. Seksmoppen, porno enz.

Losbandigheid:Niet ingetoomde feestjes, schaamteloosheid, naaktloperij, enz.

– Afgoderij:Alle heidense feesten van heiligen en plechtigheden, St.Niklaasfeest, ( zie foto), Halloween, inwijdingen, verering van allerlei idolen, alle bijgeloof, Mariaverering, dodenverering, enz.

Toverij:(Pharmakeia) Tovermiddelen die bereid waren door kruidenmengsels, zoals vandaag allerlei drugs, verslaving aan medicatie, Toverij werd tevens door de Romeinse wetten verboden.

Tweede groep zonden: Sociale zonden.

– Veten:Een vijandige innerlijke haat tegenover iemand. Hatelijke ingesteldheid.

Twist: In ruzie leven met een broeder of zuster, onenigheid en partijschappen.

Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als onveranderde mensen? 1 Cor.3:3

Afgunst: IJver uit nijd en jaloersheid. Jak 3:14 Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid.

Toorn en haat:Opvliegendheid is kortstondig. Haat is erger het is een toestand.

Zelfzucht:Onderkruiperij, zijn eigen wil doen i.p.v. Gods wil. Egoïsme.

Tweedracht: Ruziestokers in de gemeente op allerlei basis, hetzij de leer of iets anders.

Partijschappen en nijd: Het veroorzaken van scheuringen in gemeenten.

Dronkenschap: Dronkenschap welke leidt tot een roes.

Brasserijen:Feesten met eten en drinken en gulzigheid, die eindigen met moeilijkheden en problemen enz.

Er zijn nog zoveel andere dingen schrijft Paulus die niet kunnen. Zijn besluit is kort, maar zeer duidelijk: Allen die geen berouw en spijt hebben over deze zonden verliezen hun behoud.

Wat is de vrucht van de Geest?

Wij merken op dat hier vrucht staat en niet vruchten.

Alles wordt als een geheel werk bekeken. Al die vruchten zijn niet van de mens, wel van de werkzaamheden van de Geest. Opmerkelijk is ook hier de verdeling.

Een eerste groep van uitwerkingen: De houding tot God.

clip_image043

De liefde tot God is geschapen door de Geest in onze harten.

De Blijdschap,die innerlijke blijdschap die aan de christen geschonken wordt, en opgemerkt wordt door de ongelovigen.

De vrede met God, door een zekerheid dat zijn zonden vergeven zijn door God.

Een tweede groep ontstaat door de Geest: De houding tot zijn medemens.

De lankmoedigheid, die gebreken van anderen geduldig kan verdragen

De vriendelijkheid,welwillendheid tegenover anderen

De goedheid, die zijn medemens al het beste toewenst.

Een derde groep van uitwerkingen door de Geest: De houding tot zichzelf.

Trouw,Trouw blijven aan het Woord van God, en daarvan niet afwijken.

Zachtmoedigheid, verdraagzaamheid, geduldigheid

Zelfbeheersing, zichzelf onder controle en discipline houden.

(23) Het besluit van Paulus voor deze groep van mensen, tegen dezen is de wet niet.

(24) De hartstochten en onze begeerten zijn gekruisigd. Onze doop is een beeld van ons oud leven te begraven, dit wil zeggen als dood zijn voor de wereldse begeerten. Een geestelijk mens kwam uit het doopwater op. (26) Praalziek betekent “zonder reden willen roemen”. Roemen door anderen te vernederen uit nijdigheid, met achterklap en kwaadsprekerij.

Zesde Hoofdstuk.

Geestelijke adviezen voor de Galaten.

Paulus richt zich nu tot hen die “geestelijk” te benaderen zijn. Hij schrijft nu tot hen die de Geest hebben ontvangen. Zij begrijpen dat de satan het evangelie en het werk van Paulus wil afbreken, door strikken, leugens en kwaadsprekerij. Hij raad hen aan, toch een zachtmoedige houding aan te nemen tegenover hen die hen wilden misleiden met hun krampachtig vasthouden aan de besnijdenis.

Hij hoopt dat ze het wel zullen inzien, precies of dat ook wij onze eigen zonden inzien, en in een geest van zachtmoedigheid kunnen terechtwijzen. Helpt elkaar in de strijd tegen de zonde, maar heb geduld met elkaar.(2). Zij die verwijten en kwaadspreken van elkaar, nemen een vleselijke houding aan.

(3) Iedereen heeft zijn eigen zondeprobleem, niemand moet denken veel beter te zijn dan anderen. Toch zijn er zulke zwakke christenen en ze dragen de last de gevolgen ervan. (4,5).

Lu 18:11 De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zo ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar;

(6) Zij die Bijbelonderwijs geven leert Paulus, laat ze ook delen in alle goederen of alle goede dingen van het leven. Hij bedoelde wel giften of iets dergelijks.( zie STV). Wie zulke dingen doet eert zijn Zender, en dat is God. Luther maakte destijds de opmerking dat kardinalen en bisschoppen rijkelijk betaald werden, en dat de ware predikers van het Evangelie  gebrek en honger leden in zijn dagen.

(7) God laat niet met Zich spotten, dit betekent dat wij niet met uitvluchten moeten komen, om onze eigen wil te doen. Paulus wijst met ernst dat God aandachtig kijkt toeziet hoe een mens zaait, wat hij doet, hoe hij leeft. God is bezig veel met zijn kinderen! Christenen hebben ook christenplichten.

Heb 12:6 want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt.

Men moet oogsten wat men zaait, dat is de wet van God. Het is belangrijk te weten waar men zaait. Mensen moeten rekening houden met de gevolgen van hun daden. Als de daden in overeenstemming zijn met Gods woord, komt er zegen. (8) Wie anders zaait, of leeft zonder rekening te houden met Gods Woord, werkt op de verkeerde akker, de akker van het eigen vlees, zijn eigen wil, en dat is de autosnelweg naar de hel.

18 De goddeloze maakt winst die niet gedijt, maar wie gerechtigheid zaait, heeft blijvend gewin. Spr. 11

Veel geld verdienen en grote winsten maken dat blijft niet duren, je sterft. Werken op Gods akker, blijft ook na de dood. (9) De apostel leert de christenen in Galatië te volharden in het goed doen, ondanks alles wat kan ontmoedigen en ontgoochelen. De vruchten van alle goede dingen die we doen voor de Heer zullen blijven. Eerst denkt men aan de broeders en zusters en dan voor de anderen leert Paulus. (10) Wij moeten waakzaam zijn, dat er geen bitterheid in ons hart komt, dat ons zou doen verslappen. Dat verslappen betekent in de grondtekst: zich losmaken, zwak worden, moedeloos worden, wanhopen, afhaken, langzaam afvallen.

Onverschilligheid kan leiden tot verkeerde beslissingen.

Heb 12:16 Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. 17 Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht.

clip_image047Dat eerste geboorterecht was een erfenisrecht. Ook wij hebben een beloofde erfenis in de hemel. (1Pe 1:4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u,)

Voor Esau was die soep, toen een beeld van genot, belangrijker dan God! Als voetbal, Tv-feuilletons, etentjes enz, belangrijker zijn dan de Bijbelstudie, dan is dat een teken van onverschilligheid en geestelijke hoererij.

PAULUS VRAAGT BIJZONDERE AANDACHT

AAN HET SLOT VAN ZIJN BRIEF.

(12) Hier spreekt hij opnieuw met een laatste waarschuwing voor Joden die krampachtig vasthouden aan de besnijdenis. Opgelet, dwangmatig willen ze u hun wettische traditie opleggen. De apostel geeft hier openlijk de onderliggende reden daarvoor aan. Namelijk, omdat ze niet de gevolgen zouden moeten dragen als ze Jezus gaan volgen.

2Ti 3:12 Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.

Joh 15:20 Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

Deze mensen wilden geen schade lijden omwille van Christus. Hun geloof in Jezus had geen wortels, namaakplanten. Velen willen wel Jezus volgen, maar er mogen zich geen moeilijkheden voordoen, of het mag geen nadelige gevolgen hebben. Ook vandaag komt er een wind opzetten die de christenen nadeel zal bezorgen. Wie niet in de boot stapt van de oecumenische beweging of wereldkerk zal in de toekomst nadeel ondervinden. Antichristelijke wetten komen wellicht nog aan de orde. Godsdienstvrijheid zal in het gedrang komen. De grote afval is onopgemerkt begonnen.

clip_image049Gemeenten staan voor de keuze, christenen zullen een keuze dienen te maken. (13) Joden die de besnijdenis leren, staan op hun ijver en roem, ze tellen hun nieuwe leden en mensen die ze winnen om dan te roemen dat ze velen tot het Jodendom hebben bekeerd. De besnijdenis was het merkteken van het Jodendom. Het waren mensen die anderen zelf willen bekeren, en gebruiken vandaag verkoopsmethodes.

2Pe 2:3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.

Een bekering is het werk van de H.Geest, wij wijzen enkel de weg naar Golgotha! Gezonde bekeringen komen door overtuiging van de Geest.

Ro 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Geboren worden uit water en geest is werk van God! Hij is de schepper, en schept nieuwe geestelijke mensen. Christenen getuigen, God zelf gaat OVERtuigen!

clip_image051(14) Het kruis heeft voor Paulus een grotere betekenis, dan alleen maar een historisch feit dat Jezus aan een kruis stierf. De apostel schrijft dat hij alleen fier kan zijn op de grote overwinning die Jezus maakte op Golgotha aan een kruis, een foltertuig! Voor de Joden was een gekruisigde een schande, ze schaamden zich voor zo iemand in de familie. Het kruis betekent voor Paulus, dat het een einde heeft betekend voor al zijn wereldse plannen, verlangens en werelds leven en denken, naar wereldse normen. De wereld is dood voor hem en hij is dood voor de wereld. Hij is als dood voor wat de wereld hem nog kan bieden. (15) Naar een kerk gaan of religieus zijn betekent nog niets. Maar men moet weten of men een nieuwe schepping is geworden, een echte plant met wortels! Iedere christen moet weten hoe hij vroeger leefde, en hoe hij nu leeft, en wat er allemaal is veranderd in zijn leven. Hij moet de rekening van een ander niet maken.

GODS BARMHARTIGHEID

(16) Paulus wenst de Galaten Gods vrede en barmhartigheid toe, indien zij zijn brief zullen geloven. Hun houding tegenover God zal verder genezen! Het is Gods barmhartigheid. Het woord “Barmhartigheid” is in het Oude testament afgeleid van het woord “Baarmoeder”. Het betekent een beschermd en gekoesterd leven. Gods bescherming is zeer belangrijk in een gevaarlijke wereld waarin we vandaag leven. Een wereld vol van ongeluk, tegenslag, ziekte, moord enz. (2 Tim.3)

BENT U GETEKEND DOOR CHRISTUS?

clip_image052(17) De apostel hoopt dat men hem niet meer zal lastig vallen met dit soort dwalingen, die bij hem verdriet veroorzaken. Paulus draagt littekens op zijn lichaam, omwille van het volgen van Jezus. Dit vers kan dienen als een bemoediging voor hen die het lezen, want allen die Jezus volgen dragen littekenen van Jezus hetzij uitwendig of inwendig. Deze littekenen kenmerken ook dat iemand een slaaf van Christus is. Paulus kreeg letterlijk slagen, geselingen en dergelijke, welke littekenen nalieten.

Het woord “litteken” werd ook vertaald als “merkteken”. In de tijd van Paulus kregen de Romeinse soldaten een brandmerk dat hun overste aanduidde. Ook slaven kregen een brandmerk met de naam van hun eigenaar. In deze optiek is het goed te begrijpen wat Paulus bedoelde met “ de littekenen van Jezus”. Paulus was eigendom van Christus als u en ik!

R.GAYTANT Voorganger