Tagarchief: GEZOND DENKEN

WILT GIJ GEZOND WORDEN?

WILT GIJ GEZOND WORDEN?

clip_image010_thumb.png

Joh.5 :1-18

Wonderen, mirakels en tekenen is iets wat ieder mens aantrekt. Wij vinden ze in de Bijbel. Als kind hoorden wij al van die genezingen die Jezus deed, en het boeide ons enorm. Wij weten ook vandaag als christenen dat wij met deze dingen oplettend moeten zijn, want er komt een antichrist en zal ook, maar bedrieglijke wonderen en tekenen doen, en daardoor vele mensen verleiden. Specialisten staan nog steeds machteloos tegenover ongeneeslijke ziekten als: kanker, verlamming, aids en vele nieuwe ongeneeslijke kwalen die de mensen nog steeds kwellen. Ook vandaag vinden wij nog steeds mensen die willen gezond worden!

Men kan de wereld vergelijken met een dergelijk oord. Een plaats waar zonde en ziekte te zien zijn en een verloren mensheid, met als toekomst slechts de dood en de hel! Ieder mens heeft te lijden onder de gevolgen van de zondeval!Jezus is de enige oplossing voor de mens, en iedereen moet sterven. Ook vandaag wandelt Jezus onder de mensen en kent ze allemaal en nodigt uit : Voor ieder mens ligt de oplossing dicht bij hem, als precies hij die hier genezen werd. Die man kon niet opgaan naar het jaarlijkse feest! Hierin vinden ook wij dat wie tot geloof komt er een feest begint, waar hij nu kan van genieten

Een geestelijk feest.

WILT GIJ GEZOND WORDEN ?

Wat een vraag! Wie zou nog zulke vragen stellen, als je door de dokters bent opgegeven. Jezus en allen die Hem nu dicht volgen ! Jezus spreekt wel van WORDEN, niet zijn.Worden spreekt van een genezingsproces, een tijd van genezing.  Alhoewel de man terstond genezen werd, bedoelde Jezus zijn zondige gewetenstoestand, dat was heel ziek en oorzaak van zijn ziekte.

IN EIGEN KRACHT genezing of vergeving trachten te vinden

Wij moeten ziekte en zonde hier als een geheel zien! Hoe dan ook probeerde de man toch in dat bad te komen als eerste, maar dat lukte niet; Wij lezen precies hier of het gaat om een wedstrijd. Een loopkoers om de eerste te zijn. Zo zien wij dat vele godsdiensten deelnemen aan deze wedstrijd, om door eigen gedrag en zeden en goede werken toch verlossing te krijgen van: Ziekte, zonde en gebondenheid. De meeste boeten die in alle godsdiensten gedaan worden hebben als reden: vergeving van zonden.

OPMERKELIJK had deze plaats een profetische betekenis!

Bethesda was een bijnaam voor het bad bij de schaapspoort, en Bethesda wil zeggen : Plaats der genade! Dit bad werd gebruikt om slachtschapen na de slachting te wassen, het water kreeg een rode kleur door het bloed. Deze plaats was dicht bij de tempel. Na de komst van Jezus hielden die schijnwonderen op. Dit punt doet ons zeker denken aan het bloed van het Lam Gods.

Wij vinden er ook twee elementen terug die ons nog meer doen denken:

Het water: de woorden van Jezus, de Bijbel.

Joh 6:63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

Joh 4:13 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen;

Joh 4:14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

Slechts als het water in beweging kwam,kwam er een nieuw leven voor alle mensen Alleen wanneer de bijbel begint te leven in het hart van de mens gaat hij genezen, eerst zijn ziel en dan eventueel het  lichaam.

Het bloed:

Mt 26:28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

1Jo 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Het bloed van Jezus is het offer dat nodig was.

Er is slechts verzoening tussen God en de mens door te geloven dat Jezus stierf voor onze zonden. Wie dit niet geloofd gaat voor eeuwig verloren! De man die genezen werd door Jezus, zal begrepen hebben dat Jezus de verlossing was, net als de engel die jaarlijks het water in beweging bracht en redding bracht voor wie zich waste in het waterbad van water en bloed. Het water werd rood bij dit gebeuren. Was dit eerlijk? Was dit van God? Enkel de eerste, en de rest bleef ziek!

VERS 5 HOPELOOSHEID door MACHTELOOSHEID

Deze man was een hopeloos geval, 38 jaar lag hij daar! Jezus kende hem al ervoor!, Jezus kent ieder mens. Wie naar Jezus opziet, en zijn hoop op Hem stelt, komt niet teleurgesteld uit. Vele mensen willen niet naar Jezus opzien, ze geloven in niets meer, ze hebben een verkeerd beeld gekregen van Jezus, kerk, bijgeloof en godsdienst. Een verkeerd beeld over genezingen. De kerk heeft velen teleurgesteld, maar Jezus niet! Mensen zijn onverschillig geworden, en in de moeilijkste dagen grijpen zij zelf in en maken een eind aan hun leven, terwijl Jezus ook vandaag nog tussen de mensen zonder hoop wandelt!

Hij leeft in allen die Hem toebehoren. Opb 5:9 En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie;

VERS 6 WILT GIJ GEZOND WORDEN?

Het lijkt wel een sterk overbodige vraag. Maar Jezus kon gevraagd hebben of bedoeld hebben wilt u behouden worden. Dat kwam op hetzelfde neer. Natuurlijk wil iedereen gezond zijn en genezen worden, maar wil iedereen ook geloven in Jezus? Wil iedereen geloven en doen wat de Bijbel zegt? Wil iedereen geloven dat Jezus de zoon van God is? Wil iedereen Jezus volgen? Dan antwoorden er velen in hun hart en daden: Neen!

VERS 7

Mensen als hij, die geen familie of vrienden meer hebben om hem te helpen staan compleet machteloos. Doch wie Jezus kennen of met Hem in contact komen kan hun leven veranderen.

Ps 72:12 Voorwaar, hij zal de arme redden, die om hulp roept, de ellendige, en wie geen helper heeft;

VERS 14 ZONDIG NIET MEER

De man ging naar de tempel om God te bedanken, en voor hem kon nu ook het feest beginnen. Dit feest is een beeld van de christelijke blijdschap na een bekering. De man die tot geloof gekomen was, hoort opnieuw de waarschuwende stem van Jezus als Zoon van God: Zondig niet meer! Jezus bedoelde: de dood en de hel is nog veel erger dan 38 jaar lam liggen, bedelen, en arm zijn. Velen vergeten snel hun oud en zondig leven, de man in kwestie zal zijn 38 jaar lijden, en verloren toestand, nooit meer vergeten en de genade die hij nu ontvangt. Jezus legde een verband tussen zonde en ziekte. Vele zaken kunnen zeer erg zijn in de wereld, maar niemand denkt eraan dat de hel veel erger is en eeuwig.

Romeinen 6

12 Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, 13 en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God.

8 Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw matras op en wandel.  9 En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs.

Nu was het sabbat op die dag. Zou hij van God zijn matras niet mogen dragen nu hij het kon? Van de schijngelovige farizeeërs niet! Zouden wij vandaag niet mogen verkondigen dat er alleen redding is door Jezus? Van de schijngelovige wereld niet! Geen halve genezingen! Maar volkomen genezing! Er werd nergens in de Bijbel een speciale bijeenkomst georganiseerd alleen voor de genezing.

De man droeg zijn matras !

Wie werkelijk gelooft in Jezus, kan de gevolgen van zijn zonden dragen en toch de toekomst met blijdschap aanzien. Hij gaat op naar een hemels feest! Het was feest in Jeruzalem, en de man kon nu ook gaan! Het leven van deze mens was verandert van water in wijn! Hoeveel mensen zijn niet in dit geval. Stel je voor: een auto-ongeval en je verliest ledematen en krijgt verlamming, waar moet een ongelovig mens nog zijn kracht gaan halen en blijmoedig de toekomst inzien?

JEZUS LEEFT!

clip_image002.png