Tagarchief: GOD

WIE IS GOD?

BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE - EVANGELIE

clip_image001

clip_image001

Het lijkt voor de mens wel moeilijk te zijn een gedachte of een beeld te vormen van wie God wel eigenlijk is. Christenen en de Joden weten dat er maar één God is, de God van Israel is de enige ware God, Schepper van de hemel en de aarde.(Niet aarden!) Deze morgen willen we eens luisteren wat God wel zegt over Zichzelf, en daarom hebben wij de Bijbel nodig, dit is de enige betrouwbare bron, om iets te weten over het karakter van God. Andere geloofsboeken zijn onbetrouwbaar en onzeker. Wij willen ook wel eens weten wat God ook doet in de hemel. Wat iemand zegt en doet geeft ook te kennen wie iemand is. Wij vragen wel eens: Wat doet die of die? Dan kunnen wij een profiel vormen over die mens.

8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het…

View original post 1.492 woorden meer

DE BRIL VAN GOD

EVEN KIJKEN DOOR GODS BRIL!

clip_image002

Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.Rom.8:28

Er gebeuren in ons leven vele dingen, waarvan wij ons afvragen waarom moet ik bepaalde dingen meemaken, ervaren, beleven, mijn hartenpijn, mijn verdriet. Zie ik dan ook nog de zegeningen? Wij kunnen enorm veel leren uit onze levenservaringen die wij opdoen in ons dagelijks leven.

Er is volgens God een duidelijk verschil tussen de levenservaringen van een wedergeboren Bijbelgelovige en een ongelovige, bijzonder in het verwerken van gebeurtenissen die een mens overkomen.

Is het levenslot van een mens te veranderen? JA, God doet het voor wie het wil!

Voorwaarden opdat alles een positief eindresultaat zou hebben

God wil alles laten medewerken voor de bestwil van een mens, op voorwaarde dat de mens wil luisteren naar god. Het zijn niet de dingen op zichzelf die meewerken, maar wel god die de gebeurtenissen en de omstandigheden laat medewerken in het voordeel en tot doel van zijn behoud;

Mensen die God liefhebben,

scherp zwaard

Ps.145:20 De HERE bewaart allen die Hem liefhebben, maar Hij verdelgt alle goddelozen.

Wie luistert, krijgt van God bescherming tegen het kwaad, en zal nooit de tweede dood ervaren!

Mattheüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

Wie god liefheeft of dat zegt moet keuzes maken. Recht of onrecht. Geestelijke familie komt op de eerste plaats; zijn levensdoel is gewijzigd, hij leeft niet meer om rijk te worden, maar om rijk te worden in christus. Zij die geen rekening houden met houden zijn zijn vrienden niet meer!

Johannes 14:21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Wie luistert naar gods raadgevingen zit op de goede weg en zal zegen ervaren;

Die naar zijn voornemen geroepen zijn.

God heeft alles onder controle. Hij wist reeds lang tevoren wie er zijn uitnodiging zou aanvaarden!

Hij heeft die mensen gerechtvaardigd en gereinigd van zonde en bevrijd van de macht der zonde. God ziet ons zoals wij later zullen zijn in de hemel!

Mattheüs 22:14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Wie niet wil luisteren blijft zijn levenslot een noodlot.

1 Corinthiërs 7:24 Broeders, iedereen blijve voor God in die toestand, waarin hij werd geroepen.

Verschillende malen wijst Paulus erop dat de mensen niet dienen te veranderen van hun roeping in de wereld, qua beroep of besnijdenis of echtgeno(o)t(e)

Alles werkt mede ten goede, hoe moeilijk ook!

Voorbeeld:

Genesis 37:28 Toen Midjanitische mannen, kooplieden, voorbijgingen, trokken zij Jozef omhoog, haalden hem op uit de put en verkochten Jozef voor twintig zilverstukken aan de Ismaëlieten; en dezen brachten Jozef naar Egypte.

Een levenservaring van jozef, door je eigen broeders aan je lot te worden overgelaten. Aan vreemden worden verkocht als slaaf, na dagenlang in een put te hebben gezeten is moeilijk, god bewerkt het ten goede!

In een vreemd land terechtkomen! Om depressief te worden en alle levensmoed te verliezen. Maar jozef vertrouwde op zijn god en was niet uit op wraak.

Een pijnlijke familiekwestie laat god medewerken ten goede als u gods geboden daarboven kiest!

Genesis 41:44 Ook zeide Farao tot Jozef: Ik ben Farao, maar zonder u zal niemand in het gehele land Egypte zijn hand of zijn voet opheffen.

Nadat Jozef eerst in de put dan onschuldig in de gevangenis terechtkwam omwille van de valse beschuldigingen van de vrouw van Potifar, komt hij uit de gevangenis door gods hulp, en wordt eerste minister van Egypte!

Wij kunnen ook in de put terechtkomen als jozef, en triestige dagen beleven ook andere beproevingen kunnen ons veel verdriet bezorgen. Het is in die dagen dat god ons geloof meet en ziet hoe groot ons vertrouwen is!

Denkt u niet, dat Jozef die ook maar een mens was niet triestig zal zijn geweest? Maar door zijn vertrouwen kon hij al die beproevingen verwerken en had met zekerheid een hoop dat het beter zou worden; Inderdaad het werd met Jozef veel beter dan hij zelf ooit kon denken.

Met enkel positief te denken komt er geen verandering in het leven van de mens. Wel komt er verandering door te vertrouwen op de here Jezus! Hij wijzigt vlug situaties ten goede.

Jozef kende in zijn leven eerst zijn tranen van verdriet en later zijn tranen van blijdschap.

Genesis 43:30 Toen haastte Jozef zich weg, want zijn hart ging in ontroering uit naar zijn broeder, en hij zocht gelegenheid om te wenen; hij trad een kamer binnen en weende daar.

Wat een tranen van blijdschap zullen er vloeien, wanneer de christenen Jezus zullen ontmoeten. Jozef is een beeld van Jezus, maar zijn broeders herkenden hem niet tot hij zich openbaarde aan hen. Hij redde hen van de hongerdood door graan te geven.

Alles werkt mede ten goede, tot dat ene moment dat wij deze aarde zullen verlaten. In een seconde tijd zal al het verdriet en lijden zijn vergeten die wij hier op aarde kenden. Deze dag staat voor de deur.

De goddeloze mag zien dat God met Zijn kinderen is!

17 Doe aan mij een teken ten goede, opdat mijn haters het zien en beschaamd staan, wanneer Gij, HERE, mij geholpen en getroost hebt. Psalm 86

Wanneer wij soms in de put kunnen zitten, dan zijn de spotters er soms vlug bij om te zeggen : zie je hoever ze zijn met hun god en hun geloof!

De psalmist toont in deze psalm een gebed.

Dit gebed is een vraag aan god om de goddeloze te tonen dat god toch met hen is, ondanks tegenslagen; Er werd een teken gevraagd om te tonen dat god met de gelovige is! Een gebed dat de wereld mag zien hoe god zijn kinderen bijstaat.

Wij moeten bidden dat de wereld kan zien dat god met ons is , ook in onze moeitevolle dagen van kommer en zorg.

Door een vies gezicht te laten zien komt niemand tot geloof.

ALLES WERKT MEDE TEN GOEDE VOOR HEN DIE HEM ZOEKEN….

22 Want ik had mij geschaamd van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te beschermen tegen vijanden onderweg; wij hadden namelijk tot de koning gezegd: De hand van onze God is ten goede over allen die Hem zoeken, maar zijn macht en zijn toorn zijn tegen allen die Hem verlaten.

23 Dus vastten wij en smeekten onze God hierover, en Hij liet Zich door ons verbidden.

Ezra 8

Alles werkt mede ten goede voor hen die hem zoeken! Het zoeken van god ligt al in het gebed. Doch vooral gaat het om mensen die gods wil zoeken in de stappen van hun leven. WIE HEM VERLAAT BEGINT ALLES TEGEN TE WERKEN EN WERKT ALS EEN VLOEK;

Alles werkt mede ten goede en opgeschreven ten goede

15 En nu, wij prijzen de overmoedigen gelukkig; niet alleen worden zij gebouwd, terwijl zij goddeloosheid bedrijven, maar ook verzoeken zij God, en ontkomen. {}

16 Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De HERE bemerkte het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de HERE vrezen en zijn naam in ere houden.

17 Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de HERE der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient.

18 Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.

1 Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken (zegt de HERE der heerscharen) welke hun wortel noch tak zal overlaten.

Maleachie 3

Zij die de Here vrezen of die hem liefhebben is hetzelfde.

EEN GEDENKBOEK TEN GOEDE; WAT VOOR EEN BOEK DAT ZOU ZIJN?

NIET ALLEEN DE MENSEN REGISTREREN MAAR OOK GOD LAAT DE NAMEN OPSCHRIJVEN VAN DE MENSEN DIE NAAR HEM LUISTEREN en toepassen;

God weet het geduld en verdraagzaamheid die wij hebben geoefend omwille van zijn naam. Alle dingen zullen worden opgetekend welke wij deden uit liefde tot Jezus.

Medewerken te goede, zelfs beproevingen maken ons machtig

2 Corinthiërs 12:10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

De apostel Paulus had begrepen hoe in zijn leven alles medewerkte ten goede; zijn verdriet en zwakten leerden hem dat hij dan pas machtig was;

Dit gaat in tegen alle logica, Hij wist wanneer hij de problemen zelf niet aankon, dat hij dan bad en zijn god bovennatuurlijk werkzaam was in zijn leven. Dit is een kwestie van christelijke levenservaring.

Gods weg is de beste, altijd!

De weg naar de hemel is geen autostrade, wel een kruisweg tot zegen

GOD ROEPT U!

clip_image002

clip_image004

1. Weet u zeker dat u naar de hemel

gaat, indien u deze nacht sterft ?

2. Als God vraagt: Waarom zou Ik u in de

hemel binnenlaten ?

WAT zou u dan zeggen?

Ongelovige mensen zijn angstig voor de dood. Deze angst komt voort uit een onzeker weten EN TWIJFELEN! Er is slechts de hemel of de hel zo leert de bijbel. Het vagevuur bestaat niet God spreekt er nergens over. ( Hebr.2:15 ) Een Bijbels christen WEET ZEKER dat hij naar de hemel gaat, DOOR TE GELOVEN WAT GOD ZEGT !

DE HEMEL IS EEN GESCHENK VAN GOD VOOR DE MENSEN.

ROMEINEN 6:23

WANT HET LOON DAT DE ZONDE GEEFT IS DE DOOD, MAAR DE GENADE DIE GOD SCHENKT, IS HET EEUWIGE LEVEN IN CHRISTUS JEZUS, ONZE HERE.

1. DE ONGELOVIGE KAN MOEILIJK ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN GOED EN KWAAD.

2. HET GEWETEN KAN WORDEN ONDERDRUKT.

3. DE ONGELOVIGE KENT HET GEVOLG VAN DE ZONDE NIET: DE DOOD EN DE TWEEDE DOOD !

EEN CHRISTEN KAN DOOR DE H.GEEST ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN WAARHEID EN LEUGEN, DUISTERNIS EN LICHT. HIJ IS EEN NIEUWE SCHEPPING GEWORDEN.

DE VRUCHT VAN ONS GELOOF

DOOR DE STRIJD TEGEN DE

ZONDE!

Rom.6:22

Heiligmaking is strijd voeren tegen de zond die nog steeds in ons leven voorkomt !

Heiligen zijn mensen die God aanraakte en genadig is geweest, na spijt en bekering, om te werken voor Hem. Het zijn geen mensen die nooit zondigen, of heilig verklaard worden door een mens, welke godslastering is. Heiligen zijn mensen die door de levende God een unieke taak hebben ontvangen, zowel vrouw als man! Ze wijzen naar Jezus, die straks terugkomt, als koning der koningen!

Efeze 6 : 10 – 20

IEDER MENS IS EEN ZONDAAR

ROMEINEN 3: 23 – 24

Ieder mens is in zonde al

geboren. Slechts Christus zondigde niet !

Er moet vergeving zijn, en

Verlossing. Boete doen, zelfgeseling, of goed doen

helpt daar niets bij.

Er is slechts verlossing door JEZUS alleen. Judas zondigde door het geld boven Jezus lief te hebben. Doch hij had geen geloof dat Jezus het hem zou vergeven! Judas, eens zo dicht bij Jezus en toch nog verloren! Judas streed niet tegen zijn zonde: de geldzucht! De geldzucht, de wortel van alle kwaad!

GOD HOUDT VAN U EN WIL

U NIET STRAFFEN!

1 Joh. 4 : 16

Wij hebben Gods liefde begrepen

en aangenomen. Vele mensen

begrijpen Gods liefde niet.

Daarom moeten wij eens

een ballonnetje laten opgaan,

opdat u dit ook mag

ervaren!

HOE BEWEES GOD DAN ZIJN

LIEFDE?

clip_image006

Romeinen 5: 8-9

Liefde gaat verder dan sympathie, humanisme of

vriendschap. Jezus gaf Zijn leven, om ons te behouden van

Gods toorn. De toorn Gods staat voor de deur, allerlei oordelen.

Daarvoor zal openbaar worden, wie een christen is.

God zal deze mensen tegen deze wereldbrand beschermen en plots wegnemen!

Een christen geeft wederliefde aan Jezus, niet uit zichzelf,

hij heeft het van God ontvangen ( Rom. 5:5 )

Onze wederliefde is terug te vinden in onze offers voor het

<

p align=”center”>werk van de Heer, offers die de Heer zelf in ons bewerkt !

WAT DENKT GOD? WAT DENKT U?

WAT DENKT GOD? WAT DENKEN WIJ?

 

EEN GESPREK

 

 

 

Laten wij vandaag even stilstaan bij ons denken. Mensen onder elkander kunnen van gedachten wisselen. Er zijn zo veel verschillen van overtuigingen, opvattingen en mensen kunnen onderling grote verschillen hebben, discussies voeren. Gedachten die botsen kunnen uitlopen op ruzies, vechtpartijen, echtscheidingen, en zich ontwikkelen van revoluties tot zelfs oorlogen.

Eerst dienen wij ervan uit te gaan dat ieder mens in zonde geboren werd, met alle gevolgen vandien. (Rom.3:23) Het betekent niet meer in vrede te leven met zijn Schepper. Niet meer in staat om onfeilbaar te denken of te overleggen. Zondig denken laat zondig handelen, bewust of onbewust.Laten wij even luisteren naar wat God zelf zegt door de profeet Jesaja:

6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. 8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN.

9 Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.Jes.55

Het vinden van God in het leven van een mens, ligt in het feit dat een mens zich wil open stellen om te luisteren hoe God denkt over alles. De mens dient persoonlijk op zoek te gaan naar God. De profeet spreekt duidelijk dat God een barmhartig en een vergevend God is. Maar bijzonder dat God te vinden is, gedurende ons kort verblijf hier op aarde. Velen miljoenen mensen zijn gestorven zonder Hem te vinden, maar zochten ook niet, ze lieten zich meedrijven op de tradities. Het zondige denken van een mens is een handicap.

<

p align=”center”>Er is hoop, er is een herstel mogelijk in het zondig denken van de mens.

Er is een groot verschil tussen het denken van de mens en het denken van God. Het denken en spreken van God is onfeilbaar, een hemelsbreed verschil met het denken en spreken van de mens.

De zonde verbrak elk rechtstreeks het contact met de Schepper van hemel en aarde, het zesde zintuig van de mens verdween. God gaf een mogelijkheid tot herstel, Zijn woord. De mens zoekt, maar vindt misleidingen. Er is maar één weg tot God: Jezus! Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

De satan creëert nepwegen, wegen die doodlopen, en wegen die God heeft verboden: Waarzeggers, charlatans, occultisten en valse evangelisten!

Enkel herstel voor hen die Jezus Christus willen volgen.

Jezus bad voor al zijn discipelen en al zijn volgelingen:

17 Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.Joh.17:17

Het heiligen is gebeurd bij de wedergeboorte. God kan de mens, die wil, veranderen, en zijn denken opnieuw gezond maken. Mensen die willen gezond denken zijn deze mensen waarover men zong bij de geboorte van Christus.

Lu 2:14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.

Mensen “des welbehagens” zijn mensen die willen luisteren en vrede willen sluiten met God. Het zijn mensen die God persoonlijk willen leren kennen.

2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.Rom.12.

Onze gedachten zijn bij God bekend!

God kent het menselijk denken en zegt daarvan het volgende:

11 De HERE kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.Ps.94

IJdelheid is vruchteloosheid en nutteloosheid. Het menselijke denken kan op zichzelf zijn doel niet bereiken.

Het lijkt te varen op zee zonder kompas! Men vaart van links naar rechts, op en neer, om toch maar de haven van geluk te kunnen bereiken. Tenslotte wordt zo iemands leven een Titanic! God wil ieder mens Zijn kompas geven, Zijn woord, de Bijbel. Daarom is de Bijbel nog steeds de grote bestseller vandaag en morgen.

Jezus kende de gedachten van de mensen!

Jezus bewees het op aarde dat Hij het denken van de mensen kende en doorzag.

Voor Hem was niets verborgen.

2 En daar Jezus hun geloof zag, zeide Hij tot de verlamde: Houd moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven. 3 En zie, sommige der schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God. 4 En daar Jezus hun overleggingen kende, zeide Hij: Waarom overlegt gij kwaad in uw hart? 5 Want wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel?Mt.9

De geest van de mens kan zijn geheugen doorzoeken, die geest kreeg hij van God.

Al zijn geheimen, alle leugens welke hij geloofde, al zijn verdriet of geluk welke hij heeft gehad, kan hij zich herinneren.

Jezus kent ieder mens, en weet alles, over ieder mens, niets is voor Hem verborgen. Jezus heeft de sleutel van uw hart, en weet hoe gij over Hem denkt.

1Co 4:5 Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken.

Hoe kan men het menselijke denken zuiveren?

1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;

2 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.Ps.1

Waar vindt men het ware geluk? Hier kunnen wij lezen dat mensen die luisteren naar Gods raad, gelukkige mensen zijn. Ze hebben er plezier in, na te denken over wat God zegt in de Bijbel. Wie in de Bijbel leest, luistert naar God. Nergens anders kan men Gods denken naspeuren.

Wanneer men zijn handen vuil maakt, kan men ze wassen met zeep en water. Wanneer men zijn geest en gedachten bevuilt kunnen wij ons denken zuiveren door te mediteren over Gods Woord. Wij kunnen ons in staat stellen heel scherp onderscheid te maken tussen goed en kwaad met een Bijbelse bril.

(Efe.5:26).

Spr 3:5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

Heb 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

Ons denken is het mikpunt van de satan!

Het zuiveren van onze gedachten is niet zo gemakkelijk als het wassen van je handen! In de gedachtewereld speelt de satan zijn rol.

Hij wil het mogelijke herstel, die Jezus bracht, verhinderen, en gaat de mens beïnvloeden met allerlei gedachten, die de mens opnieuw tot zonde verleiden. Gedachten als de evolutietheorie promoten, en vele gedachten die ingaan tegen Gods woord. Hij gaat zoeken de Bijbel te verbieden. Deze gedachten moeten wij “krijgsgevangen” maken in de naam van Jezus. (2 Kor.10)

Hij kan gedachten geven die leiden tot uitvindingen, met zondige doeleinden om de schepping te vernietigen. Bv: De uitvinding van het atoom, eerste vrucht: een bom!

Graag wil ik sluiten met volgend vers uit de spreuken:

Spr 4:5 Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet en wijk niet af van de woorden mijns monds.

GOD IS AAN HET WERK VANDAAG

GOD IS VANDAAG AAN HET WERK

exodus 2014

Bijbelgetrouwe christenen dienen heel waakzaam te zijn en het profetische woord beter gaan lezen en overleggen. (Sela) God spreekt alleen tot hen die een luisterend oor hebben en de nodige tijd nemen! Jezus verwees zijn discipelen naar de schriften, en legde de teksten uit, .zo leerde Hij hen de profetische gave te ontwikkelen! Opb 2:29 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

2 Petrus 1:19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

Wij moeten letten op wat onze Vader aan het doen is. Als kinderen hun vader observeren, dan willen zij meestal begrijpen wat en waarom hij iets doet. Daarom komen ook zoveel verschillende vragen uit een kindermond.Ook wij moeten ons meer vragen gaan stellen bij de dingen die wij vandaag wereldwijd zien gebeuren. Betrouwbare antwoorden kunnen wij slechts alleen vinden in de Bijbel, Zijn woord. Deze morgen willen wij spreken over wat onze Vader in Hemel aan het doen is op aarde, bijzonder ten opzichte van zijn volk Israël en hun vijanden, ten opzichte van zijn gemeente die hij straks van deze wereld zal wegnemen, voor Zijn oordelen hier losbarsten. Vandaag betekent het begrip evacueren : naar een veiliger plaats brengen. De opname is een wereldwijde evacuatie van gestorven en levende christenen!

Noach predikte over een komende zondvloed, iets wat de wereld nog nooit had gezien! De zondvloed kwam over de ganse wereld! Vandaag kondigen de wedergeboren christenen aan, dat ze zullen worden geëvacueerd voor al de oordelen Gods over deze aarde in de komende jaren zullen komen. Men lachte met Noach de prediker der gerechtigheid, tot God de mond van de spotter stopte met veel water.

Onze vader is bezig met het verzamelen van allerlei mensen om zijn woord in vervulling te laten gaan.

Ø Het verzamelen van zijn volk Israel, sinds 1948.

Ø Een bijeenbrengen van een volk uit de heidenen, de gemeente van Christus.

Ø Een vergaderen van Israëls vijanden om te strijden tegen Israël.(Ps.83)

Ø Daarna de wederkomst van Christus om te regeren over de ganse aarde in vrede.

HET VERZAMELEN VAN ISRAËL

Micha 2

12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob, in uw geheel bijeenbrengen, voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden der weide. Het zal er gonzen van mensen.

Hier vinden wij dat Gods zijn volk niet heeft verworpen, zoals men de wereld wil laten geloven. Nog steeds wil men laten geloven dat de Babelse kerk van Rome in de plaats van Israel is gekomen, en God Zijn volk heeft verworpen. Het is goed om eens aandachtig te zijn bij deze woorden. Wij lezen dat God zijn volk “geheel” zal samenbrengen .

Ezechiël 11:17 daarom spreek: zo zegt de Here Here: Ik zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, en Ik zal u het land Israel geven;

Vandaag stellen wij vast dat er nog vele joden zijn, die nog niet verzameld zijn in Israël. Velen zijn al terug uit Rusland en andere landen. Ook het politieke Amerika is vandaag stil aan het veranderen van visie tegenover Israël. Joden en christenen komen daar steeds meer in een slecht daglicht, en onder druk door manipulatie en antichristelijke wetten van de overheid. Ook in België vinden wij nog het Joodse volk. Ook zien wij dat er staat : ” Het zal er gonzen van mensen “ .

Dit is niet verwonderlijk wanneer wij  vaststellen dat Israël niet zo groot is, en er nog veel volk moet bijkomen, dan zal het er gonzen als bij de bijen.

Ik zal u het land Israël geven. (Ez.11:17)

Vandaag is er al veel gesproken over het teruggeven van land, dit in verband met de doodlopende vredesbesprekingen. Momenteel beginnen de gemoederen verhitten, het teruggeven van land ten noorden van Israël n.l. de Golanhoogten. (Basan). Men wil het land delen in twee staten, in feite wil men Israël vernietigen. Een “Palestina” dat nooit als land heeft bestaan! Palestina is een naam door de Engelsen gegeven onder hun mandaat. Als God hun dit land heeft gegeven , hoe durven Israëls leiders Gods land verdelen? Amerika voert een dwangpolitiek, tegenover Israël, en strijden onrechtstreeks tegen de ene levende God, JHWH!

1 Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, 2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israel, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden, Joel 3

clip_image004.jpg

Israël kreeg het land van God, wie neemt het hen af? Wie durft strijden tegen zijn Schepper? Wij denken dat God zijn profetisch woord snel zal uitvoeren. Vandaag wordt Syrië en straks Damascus een puinhoop en onbewoonbaar. Zal Israël gedwongen worden nucleair op te treden tegen zijn vijanden beschreven in Psalm 83? Israël heeft een doeltreffend plan. Premier Netanyahu wil geen twee staten, God ook niet, dit kan een reden zijn dat hij werd herverkozen. (2015) De tijd is nog niet rijp voor verdeling van het land, maar zal het nog lang duren?

HET VERZAMELEN VAN ISRAELS VIJANDEN

8 Daarom, wacht op Mij, luidt het woord des Heren, ten dage dat Ik zal opstaan tot de buit; want mijn vonnis is, volken te vergaderen, koninkrijken te verzamelen, over hen mijn gramschap uit te gieten, heel mijn brandende toorn, want door het vuur van mijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden. ( NBG) Sefania 3

aarde-in-brand.jpg

God is aan het werk, namelijk de heidense legers die zullen optrekken tegen zijn volk. Wij moeten vaststellen dat ook onze westerse legers zich verzamelen en allianties maken. Europa stelt zich vandaag vijandig op tegenover een democratisch Israël. Israël wordt stelselmatig in een kwaad daglicht gebracht via een gecontroleerde media. Vandaag kunnen wij vaststellen dat die heidense legers, reeds in de buurt staan van Israël. God heeft ze daar verzameld voor een vonnis, een oordeel! De Russische beer wordt gedwongen op te trekken naar Israël. (Ezech.38) Wat is hiervan de oorzaak? Wellicht eerst de aanval of oorlog beschreven in Psalm 83! God is aan het werk, de profeten lieten het ons weten, eer het straks geschied. Er is slechts redding in Jezus Christus, ook voor de Jood!

Zacharia 12

3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.

Het lijkt of de ganse wereld opnieuw in opstand komt tegenover het land en volk Israël. (Ps.83).Demonische krachten zijn zich aan het bundelen om Gods volk naar Israël te dwingen, en dit onder de vorm allerlei leugens en terroristische aanslagen. Op die manier valt het niet op dat men dit gebruikt om Gods volk naar hun land te brengen. In Rusland krijgt Gods volk, Israël, opnieuw de schuld van de economische problemen. In Amerika krijgen ze de schuld voor de huidige financiële crisis, die zich wereldwijd laat voelen. Europa kan niet zonder de moslim-olie, en zoekt eerder vriendschap met Israëls vijanden.

In Zacharia lezen wij dat Jeruzalem het grote struikelblok zal worden in de vredesbesprekingen die al jaren bezig zijn. Het Jeruzalem zal de oorzaak worden van een nooit geziene oorlog in het M.O. waarbij alle legers zullen worden betrokken, en velen zullen sneuvelen. Een antichristelijke wereldleider zal een schijnvrede tekenen voor zeven jaar. Dit kan na de vervulling van Psalm 83.Het Pausbezoek aan Israël deze maand, (2009) met al zijn bijbedoelingen als valse profeet, kan de druk op Israël verhogen, en de spanning in deze regio onhoudbaar maken.

GODS ZOON KWAM EN WILDE ZIJN VOLK VERZAMELEN

EN VREDE GEVEN

Ook Jezus sprak van de verstrooiing en het verzamelen van zijn volk.

37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. 38 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. 39 Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! Mattheus 23

Dit is hier een beeld over de liefde die Jezus heeft voor zijn volk, als de gezondene van zijn Vader. God wil zijn volk beschermen onder zijn machtige vleugels. Hadden ze maar willen luisteren. Zo is het nog steeds, wanneer ook wij niet willen luisteren naar Gods woord, zitten wij zonder enige bescherming.

Let op Israël, wat achteraf is overkomen, de tempel vernietigd, de verstrooiing, een gruwelijke Holocaust. Israël is ons gesteld als een voorbeeld. Het niet willen luisteren naar God, en het strijden tegen de God van Israël, brengt ieder mens in veel verdriet. Ongehoorzaamheid zal ook vele bittere tranen laten lopen in Europa!!

DE ONZICHTBARE VERGADERING

13 En nadat dezen uitgesproken waren, nam Jakobus het woord en zeide: Mannen broeders, hoort naar mij! 14 Simeon heeft uiteengezet, hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. 15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat: 16 Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten, Handelingen 15

biblespace-vlaanderen.jpg

Wij leven vandaag in een tijd waarbij God de laatste bekeerlingen over de ganse wereld aan het verzamelen is, de genadetijd is bijna voorbij. De opname is ook een verzameling, welke zal gebeuren bij het horen van de laatste bazuinstoot, welke een signaal is tot verzamelen. Deze bazuin heeft niets te maken met de zevende oordeelsbazuin. “Dove” christenen zullen achterblijven, dit zijn zij die “lauw” zijn en tot de grote achterblijvende Laodicea gemeente zullen behoren.

Let op Jacobus!

Hij bevestigde de woorden van Petrus met te wijzen naar de profeten! Dat leerde hij van Jezus!