Tagarchief: HEMEL

NAAR DE HEMEL?

clip_image001

clip_image003

Vele mensen stellen zich vandaag deze vraag niet meer! Toch wil ik ook de zin van dit aardse leven in de kijker stellen. Vele kerken en hun leiders hebben miljoenen mensen teleurgesteld, maar God zelf stelt de mens niet teleur. God zegent de mens die Hem echt zoekt! Iemand kan zeggen ja, ik ben op weg naar de hemel, maar heeft daar geen zekerheid van. Vandaag zullen wij eens luisteren:

Hoe” je in de hemel komt, en “hoe” niet!

De eerste gerustelling is, dat je geen diploma theologie nodig hebt! De apostel Paulus, predikte een gekruisigde Christus, en diende al vroeg de christenen te waarschuwen voor een ernstig gevaar dat vele mensen op dwaalwegen zou brengen.

1 O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is? Gal.3

Onder het woord “onverstandige” dienen wij de “niet nadenkende” christenen te verstaan. De KJV “dwaze Galaten”. De geschiedenis leerde ons dat er vele christenen waren en nog zijn, die zich laten afleiden van de ware woorden die God liet opschrijven in de ganse Bijbel.

Wie heeft u betoverd?

Deze christenen werden werkelijk misleid, en dachten dat ze het goed voor hadden. De eerste christenen waren Joden. Onder de joden waren er die ernstig afweken van de juiste Bijbelse leer, daardoor kwam er ook een verkeerde gedachtestroom op gang en een verkeerde gehoorzaamheid. Ze leken precies gehypnotiseerd.

Wanneer men op zee met een kompas in de hand, iets gaat afwijken van de richting, dan bereikt men nooit meer de juiste haven. Ook kennen wij vandaag verschillende denominaties, elk hun kompas, toch is er maar één kompas!

2 Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of door de prediking van het geloof?

Paulus zag het ontvangen van de H.Geest als een bewijs van rechtvaardiging door God over een zondaar. Zonder de H.Geest is men geen Christen!

Paulus wijst hen erop en laat hen nadenken, hoe” ze christen zijn geworden.

Werden jullie christen omdat jullie alles deden wat de wet leert? Of zijn jullie christen geworden omdat je geloofde wat Jezus Christus offer betekende?

Paulus had hen gesproken over de betekenis van de kruisdood van Jezus.

Je bent christen geworden door het werk van de H.Geest, en niet door uw gehoorzaamheid aan de wet of aan de kerk.

Joh 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Het werk van de H.Geest is er nog altijd, Hij overtuigt de mens dat de Bijbel (het water) de enige waarheid is.

Spijtig is er vandaag ook een nieuwe ernstige dwaling, omdat kerkleiders of evangelisten zelf de kerk willen laten groeien op een wereldse wijze met marketingpraktijken als een bedrijf, of New Age ondergrond als Mr.Warren!

Zo waren er andere joden die leerden dat je in de hemel komt door alles te doen wat in de wet stond, en dat is nooit zo geweest!Voor de wet was er het geloof als nu!

10 Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Gal.3

21 Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven. Gal.2:21

Wij stellen vast dat de basis van het echte geloven in het gedrang kwam, en als gevolg daarvan zou men de hemel en de heerlijkheid Gods moeten missen. Dit is het werk van de satan die vals zaad zaait tussen het koren, dolik! Jezus droeg de vloek voor ons, mij en u! De H.Geest deed bovennatuurlijke krachten onder hen, mensen werden wonderlijk genezen, maar niet omdat ze goed de wet hadden gevolgd, maar uit geloof in de genade. De H.Geest werkte spontaan wanneer Hij wilde, waar Hij wilde en hoeveel Hij wilde, afhankelijk van het vertrouwen dat de mens in Hem stelde, niet georganiseert!

Mt 9:22 Maar Jezus keerde Zich om, zag haar en zeide: Houd moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was behouden van dat ogenblik af.

Lu 17:19 En Hij zeide tot hem: Sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden.

1 Cor.2:4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,

1Co 2:5 opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.

Wij moeten waakzaam zijn, en ons beproeven of wij ons vertrouwen stellen op mensen of op God alleen, wanneer wij de bovennatuurlijke kracht van de H.Geest willen ervaren en op bovennatuurlijke wijze genezen willen worden!

De normale wijze om de hemel binnen te gaan is de volgende:

1.Een zondig leven erkennen, ( geen rekening houden met Gods woord of Zijn geboden).

2. Berouw, spijt, over bewuste en onbewuste zonden, en een persoonlijk gebed om vergeving – (geen on-Bijbelse biechtpraktijk)

3. Vergeving ontvangen, door geloof met hart en ziel in het offer van Jezus Christus.

4. Het ontvangen van de H.Geest – (met of zonder emotionele ervaring)

5. Een nieuw en eeuwig leven kunnen beginnen uit genade!

6. Kruis dragen (eigen wil loslaten, Gods wil in de plaats stellen) en dan de aankomst in de hemel.

Wie gelooft in de hemel, (de heerlijkheid Gods) te komen door een religieus of godsdienstig leven zonder zonde, die heeft niet goed gekeken naar zijn kompas

(de Bijbel) en zal aankomen via de hedendaagse brede Babelse (Oecumenische, New-Age) weg van de meerderheid in de hel!

<

p align=”center”>Wie is er zonder zonde?

Joh 8:7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.

Deze vrouw had volgens de wet de doodstraf verdiend.

Niet alleen deze vrouw zou moeten sterven, maar ieder die niet wil geloven in Jezus, zal tweemaal sterven! Ieder mens sterft een eerste maal als gevolg van de zonde. Weinigen spreken nog over de tweede dood, de hel!

Jezus, was deze vrouw genadig, maar, de huichelaars, de gluurders, (pornokijkers) stonden met de moordende stenen in hun handen! Wie is er zonder zonde?

Ro 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

Heb 9:28 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

Alle zonden van alle mensen heeft Jezus op zich genomen.

Alleen allen die enkel in Jezus Christus geloven en van Hem getuigen, zoals Hij leerde, (sola scriptura) en Hem verwachten, zijn behouden.

Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.