Tagarchief: HET HUWELIJK

HOE BIJBELS CHRISTEN WORDEN?

HOE WORDT MEN EEN BIJBELS CHRISTEN?

 

God danken is iets wat ook vandaag in deze wereld nog zeer weinig gebeurt, tenzij door hen die God persoonlijk hebben leren kennen door Christus, genade en vele zegeningen en geestelijke kracht mochten ontvangen.

clip_image001

HOE WORDT MEN EEN KIND VAN GOD?

HOE BEHOORT MEN TOT DE BRUID VAN CHRISTUS?

 

Dit wil ik best graag gaan vergelijken met een huwelijk.  Een huwelijksverjaardag is een goede gelegenheid. Wanneer Jan pas gehuwd was als jongeman, dan konden wij hem de vraag stellen:

Hebt gij nu Maria werkelijk lief ?

En Jan zou hebben geantwoord: Natuurlijk! Wat dacht je! Ik heb mijn keuze gemaakt!

 

Maar nu wil ik toch een belangrijker vraag stellen:

WAAROM HIELD JAN VAN MARIA ?

 

Jan:

– Ik heb ze op een bepaalde dag leren kennen.

– Ze was voor mij mooi en aantrekkelijk

– Ze hield ook veel van mij.

– Ze nam mij gewoon aan zoals ik was.

– We werden het samen eens, en we besloten gewoon te trouwen!

 

Het is heel goed om aandacht te geven aan deze eenvoudige dingen.

Wanneer iemand onder u Jezus nog niet kent, dan kan hij ook vandaag nog Jezus persoonlijk leren kennen als hij dat wil. Hij staat aan de deur van uw hart te kloppen, heeft u lief, en gaf Zijn leven voor u!

 

Nu wil ik vragen: Hou je echt van Jezus?

 

clip_image003

En wie Hem nog niet persoonlijk kent en eerlijk is met zichzelf zal zeggen: Neen!

 

Als ik u vraag waarom? Dan kunt u mij  alvijf redenen geven:

n Ik heb Jezus nog niet ontmoet.

n Jezus komt mij niet zo aantrekkelijk over, na al de dingen die ik hier in mijn leven heb gezien wat al die kerken en religieuzen betreft.

n U kunt zeggen: Ik weet niet hoe Jezus denkt en wat Hij eigenlijk zegt? Niemand heeft het mij uitgelegd, nooit van gehoord! Ik zag Hem nooit!

 

14  Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? (Rom.10)

 

n Ik weet niet of Hij mij zou aannemen?

n Als ik alles wist wat Jezus zei, dan bent ik het nog niet ééns met Hem.

 

 

 

IK HEB JEZUS NOG NIET ONTMOET. Eerste reden.

 

Weet u waarom wij geschapen zijn? Dit is om God te leren kennen en te aanbidden.

Het meeste vreugdevolle van het leven is persoonlijk God leren kennen.

 

23 Zo zegt de Here: De wijze roeme niet op zijn wijsheid, en de sterke roeme niet op zijn kracht, de rijke roeme niet op zijn rijkdom,

 24  maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik de Here ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe; want in zodanigen heb Ik behagen, luidt het woord des Heren.(Jeremia 9 )

 

Jezus is in ons midden, een gelegenheid om Hem te ontmoeten.

Jer 24:7  Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de Here ben, en zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn, wanneer zij zich van ganser harte tot Mij bekeren.

 

God leren kennen is een zaak van hart en ziel.

 

Een slavenkoper kwam te paard op een slavenmarkt, daar waren een tiental slaven te koop. Deze slavenkoper zag er een, en bood, en bood een ongelooflijke prijs, veel meer dan alle andere belangstellenden tesamen, dit voor een slaaf.

De slavenkoper nam dan die ene slaaf mede, en een eindje verder zei de slavenkoper :

“ U bent vrij “ , doch de slaaf verwonderd, had het wel begrepen, maar volgde die heer op zijn paard verder, toen draaide die heer zich om en herhaalde : U bent nu vrij ! Dat weet ik zei de slaaf, maar ik wil u volgen, want als ik u niet mag volgen, ben ik dan wel echt vrij ! En hij werd een echte liefdeslaaf.

 

Deze slavenkoper is als Jezus, Hij kochte iedere zondaar, slaaf van de zonde, met zijn bloed, en allen die Hem echt met hart en ziel willen volgen , volgen Hem in  eigen vrijheid !

Maria:

 JAN WAS VOOR MIJ AANTREKKELIJK EN MOOI, en HIJ HIELD VAN MIJ

 

Joh 1:14  Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

 

Een “ja” op de huwelijksdag, ja ik wil je mijn ganse leven u trouw zijn.

Je hebt het evangelie lief of je verwerpt het!

Zoals de bruidegom de bruid trouw belooft, dan aanvaardt hij haar, anders zou hij haar hebben verworpen. Zo kan ook ieder mens doen met de bijbel, met wat God zegt, wat hij wil, hij heeft een vrije wil en maakt een vrije keuze. 

Zo zal de ganse mensheid in twee delen worden gesplitst. Men aanvaardt de Bijbel of men verwerpt Gods stem. God kun je echt zien, in de Bijbel!

En toch. . .

Gods Woord is een liefdesverklaring naar de mensen toe:

 

16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.(Joh.3 )

 

Welk mens kan de liefde van God verwerpen? Wat een belediging is het voor God zijn geschenk te verwerpen of af te wijzen.

Ik heb in mijn ganse leven nog nooit iemand een geschenk zien weigeren, zou u dat doen of durven doen tegenover uw schepper !

 

ZE NAM MIJ aan ZOALS IK WAS,

 

Joh 1:12  Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

 

Zoals Maria Jan heeft aangenomen, zo zijn allen die Gods Woord aangenomen hebben “kinderen Gods” geworden.

Wij moeten de Bijbel aannemen zoals hij is geschreven en geïnspireerd door Gods Geest, wij moeten daarmede leven, wij zijn ermee vertrouwt en getrouwd!

Maria had zeker al iets ontdekt aan Jan dat in haar eigen ogen minder aantrekkelijk was, maar ze verwierp hem daarom niet.

Gods Woord is niet een boek als alle anderen, je moet het eerst aannemen en pas dan kun je het begrijpen.

Het is genade Hem te mogen leren kennen! Dus geen bekering zonder gebed om vergeving. Jezus aannemen in je hart, is Gods Woord aannemen met hart en ziel.

Wij  mensen moeten het eens worden met God.

Vele mensen denken God bestaat niet, of is dood. Vele mensen hebben geen contakt met God , en God zegt waarom :

 

1  Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen.  2  Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort.

(Jes.59)

 

Niets kan verdrietiger zijn dan een echtscheiding, zo is God voor vele mensen ook als een gescheidene, maar Hij verlangt vurig naar herstel.

 

 

R.GAYTANT