Tagarchief: OORDEEL

GODS OORDELEN

GODS OORDELEN

 

Er zijn soorten van oordelen in de Bijbel beschreven, waarvan wij enkele in deze studie zullen onderzoeken. Dit onderwerp is belangrijk omdat het te maken heeft met onze christelijke hoop. Hierna zeven soorten oordelen:

 

clip_image002

 

 

 

OORDELEN OM ZIJN GLORIE EN MACHT TE TONEN.

 

16 Maar de Here der heerscharen wordt verhoogd door recht en de heilige God wordt geheiligd door gerechtigheid. 17 Dan zullen de schapen grazen als op hun eigen weide, en vreemdelingen zullen in de puinhopen der weldoorvoeden zoeken wat van hun gading is. 18 Wee hun die de ongerechtigheid tot zich trekken met koorden van valsheid en de zonde als met een wagentouw;Jes;5

 

Een WEE is een oordeel en een vloek.

Wij kunnen vandaag vaststellen dat regeren op aarde wordt vernedert daar er maar weinig  gerechtigheid meer is, en geen gezond recht meer wordt gesproken.

 

25 Angst komt; dan zullen zij behoud zoeken, maar het is er niet. 26 Ramp op ramp zal komen, gerucht op gerucht zich verbreiden. Zij zullen een gezicht begeren van een profeet, aan de priester zal een aanwijzing ontbreken en raad aan de oudsten. 27 De koning zal rouw bedrijven en de vorst zal zich in ontzetting hullen en de handen van het volk des lands zullen van schrik verlamd zijn. Overeenkomstig hun wandel zal Ik hun doen, naar hun gedragingen zal Ik hen richten. En zij zullen weten, dat Ik de Here ben.E z e c h i ë l 7

Zie ook Openbar.14:7

 

 

 

OORDELEN OM TE OVERTUIGEN DAT GOD GELIJK HEEFT!

 

5 En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld. 6 Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend! 7 En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.Openb.16

 

Wie tot geloof is gekomen, heeft God gelijk gegeven in wat Hij zegt. Hij sprak door zijn Woord, Hij sprak door Jezus, Hij spreekt nog steeds door hen die Hij kan gebruiken.Geboren worden uit water en Geest is een noodzaak.

 

OORDELEN OM DE ZWAKKE TE VERDEDIGEN!

 

1 Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering der goden, Hij houdt gericht te midden der goden. 2 Hoelang zult gij onrechtvaardig richten, en de goddelozen gunst bewijzen? [sela] 3 Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige, 4 Bevrijdt de geringe en de arme, redt hem uit der goddelozen hand. P s a l m 8 2

 

Deze Bijbeltekst hoor je dagelijks op de lippen der mensen, die vragen hoelang nog zullen de goddeloze rechters onrechtvaardig oordelen, en buigen voor de macht van het kapitaal? Daarom staan de oordelen en rampen voor de deur.

 

OORDELEN OM REDDING TE BRENGEN VOOR ZIJN VOLK!

 

18 Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten. 19 Want gij volk, dat op Sion, in Jeruzalem, woont, gij zult niet blijven wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luid geroep; zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden.Jes.30

 

God zal zijn volk genadig zijn, (Joel 3: 12-14 ) de wereld komt onder het oordeel, na de bekering van Israël. Vandaag keert de ganse wereld zich tegen Jeruzalem, men zal Jeruzalem belegeren, maar dan barsten de vele oordelen los. Israël wordt steeds door de media in een kwalijk daglicht geplaatst, als massamanipulatie van de heidenen. Doch als men Israël zal horen roepen en bidden tot Zijn God, zal God genadig en rechtvaardig oordelen. Een holocaust voior de heidenen?

 

OORDELEN OM ZONDEN TE BESTRAFFEN

 

4 Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. 5 Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen, 6 Want de Here kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat.Ps.1

 

God is nu al aan het oordelen, ( 1 Petrus 4:17) 17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?

 

God begint eerst bij zijn volk Israël. Vandaar dat wie ongehoorzaam blijft aan Gods Woord ook in de gemeente, daar ook niet kan blijven, hij kan de toets niet doorstaan en de Heer kent iedereen die naar de gemeente komt. Dwaalleer is een kenmerk van de eindtijd!

 19 Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan.

In landen waar christenen vervolgd worden, stelt men gewoon de vraag, of men Jezus trouw blijft of niet, wie ja zegt wordt gevangen genomen of vermoord als momenteel in Noord Korea.

 

OORDELEN OM MENSEN TE LEIDEN TOT INZICHT EN BEKERING.

 

 

clip_image004

 

Hoeveel mensen moeten eerst heel zwaar beproefd worden vooraleer ze aan God beginnen te denken? Hem zoeken? Of Hem uitdagen, Hem bespotten, Hem verachten?

God toornt over alle afgoderijen en vals geloof. Denk aan de zondvloed en kinderen.

Lees DANIEL 4: 28-34! Koning Nebukadnessar werd zwaar depressief, verloor jaren zijn verstand tot hij zijn ogen opsloeg naar de hemel!

 

 

VOORBEELDEN VAN OORDEEL OVER

PERSOONLIJKE ZONDEN.

 

God geeft ons vele voorbeelden in Zijn woord. Vloek en oordeel die over de mensen kunnen komen om allerlei zonden. Mozes mocht het beloofde land niet binnen omwille van ongehoorzaamheid ( Num.20:12 ).  Spotten met een man Gods is gevaarlijk, God duld zulke dingen niet ( 2.Kon.2 : 23-24 )  Ananias en Safira trokken een oordeel over zich , door bedrog en schijnheiligheid, dit oordeel koste hen het leven! (Hand. 5: 1-10 )

 

13 En de genezene wist niet, wie het was; want Jezus was ontweken, omdat er een (grote) schare op die plaats was. 14 Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome.Joh.5

 

 

Wij kunnen ook de vraag persoonlijk stellen, wat voor tegenspoed kunnen wij niet vermijden, door de zonde na te laten of te voorkomen. Iedereen herinnert zich misschien een bepaalde tegenslag in zijn leven, maar stelde de vraag niet: waarom?

Jezus, vertelde niet wat voor zonde deze lamme had gedaan om zo’n oordeel over zich te trekken, doch na zijn genezing klaagde hij Jezus aan bij de Schriftgeleerden, daar hij zijn matras diende te dragen op sabbat! Jezus waarschuwde hem nog en niet voor niets! Zijn lichaam was wel genezen, maar niet zijn hart!

 

 HET OORDEEL en LIJDEN OP GOLGOTHA

 

Christus heeft op het kruis, onschuldig, een rechtmatig oordeel van God ontvangen, een oordeel dat iedere zondaar had moeten ontvangen door de zonde in zijn leven. Hier werd een complete verzoening gebracht tussen God en mens. Wie dit gelooft komt niet in het laaste oordeel!

 

Joh.5 : 24-25

24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

 

 

24 die Zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij, voor de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid leven:’ door zijn striemen bent u gezond geworden’. 25 Want u dwaalde als schapen, maar bent nu teruggekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.1 Petr.2:24

 

Hier begrijpen wij dat de zondige toestand in ons leven zou AFSTERVEN en de gerechtigheid in ons leven zou gaan OPLEVEN!

Door  Zijn lijden (striemen) zijt gij gezonder aan het worden. Petrus schildert hier een beeld waarin de mens die tot geloof komt, begrijpt dat Jezus zijn oordeelstraf heeft gedragen.

Ieder mens die tot gelooft komt geneest van zijn zelfvertrouwen, zijn eigen kennen en kunnen!

Wanneer iemand met een goede gezondheid tot geloof komt, moet ook nog genezen van de ziekten als eigenzinnigheid, hebzucht, eer, bijgeloof en afgoderijen enz.  Daarom moet men de kontekst goed lezen waar dan staat dat het “ schapen zijn die dwalen “.

Veel schapen zijn vandaag ziek geworden door leringen van boze geesten te volgen, die zich voordoen als een cameleon!

 

 

HET LAATSTE OORDEEL

 

Dit oordeel vraagt een studie afzonderlijk. Kort gezegd is dit het oordeel dat plaats vindt na het duizendjarig rijk van Christus op aarde. Tussen de oordelen gedurende de grote verdrukking, en het laatste oordeel regeert Jezus duizend jaar op aarde.

Dit zal werkelijk het laatste oordeel zijn, waarbij de doden worden opgewekt voor het eeuwig verderf. Daar zijn geen Bijbelgetrouwe christenen aanwezig.

De goddelozen zullen daar verantwoording afleggen van hun werken.

 

10 en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. 11 En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. 12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Op.20

R.GAYTANT

DE DAG DES HEREN

clip_image002

clip_image004

Wij weten allen over de komst van Jezus Christus naar deze aarde. De kersttijd is er met al het commercieel licht. Veel licht maar weinig begrip voor wat God eigenlijk heeft gedaan voor de mensen.Jezus, kwam en stierf en voor velen is dan ook hier het verhaal van Jezus geëindigd.

Helaas Jezus stond op en komt straks plots terug! Wij beleven een tijd welke kort voorafgaat aan Zijn tweede komst. Deze wederkomst zal niet zijn om te sterven en tot spot gemaakt te worden van de mensen, maar om te regeren in Israël, in Jeruzalem, de stad van God! Vandaag wil ik bemoedigen door Gods woord zelf. Bijbelse christenen zien niet uit naar de Dag des Heren, want ze zijn al verdwenen van deze aardbol op de dag van Christus. Dan zullen ze al leven in de tegenwoordigheid van Jezus zelf.

1Thess.5

15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,

16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.18 vermaant elkander dus met deze woorden.

1Thess.5

1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt:

2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht.3 Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.

Paulus spreekt over de dag des Heren, vlak na de opname.

4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou:5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags.

Wij weten allen dat deze dag een oordeelsdag zal zijn voor deze oordeelsrijpe wereld boordevol van onrechtvaardigheid en bedrog. Een wereldwijd financieel bedrog, en het opzettelijk bewerken van een economische crisis. (NWO) De duisternis hier besproken gaat over gebrek aan kennis van de Bijbelse profetie. 1 Thess.5

Wat betekent deze dag?

Het betekent een oordeelstijd over de naties. Jesaja 13

6 ¶ Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige.7 Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt.

8 Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeen grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam.

9 Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.

Wij kunnen vandaag al zo’n verwoestende beelden zien op de TV, van natuurrampen, aardbevingen en dergelijke. Vers 9 onderlijnt dat God meedogenloos zal optreden tegenover de goddelozen.  Goddelozen, allen die Jezus hebben afgewezen, en allen die Jezus hebben verlaten. (2 Thess.2:3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,)

Psalm 37

12 De goddeloze smeedt boze plannen tegen de rechtvaardige en knarst de tanden tegen hem;13 de Here belacht hem, want Hij ziet, dat zijn dag komt.

Vandaag leven wij in een tijd welke hier staat beschreven, God ziet nu zijn dag aankomen. Nieuwe wetten worden gemaakt, welke afwijken van de waarheid, welke afwijken van de Bijbelse wetten. Wetten die zullen bepalen wat ware godsdienst moet inhouden. Babel moet vorm krijgen wereldwijd.

14 De goddelozen ontbloten het zwaard en spannen hun boog, om ellendigen en armen neer te vellen, om de oprechten van wandel te slachten;

15 hun zwaard zal in hun eigen hart dringen, en hun bogen zullen verbroken worden.

Op de dag des Heren zal de goddeloze vernietigd worden, en behoren tot, een oude schepping, want een nieuwe komt eraan. Het kan ook lijken op collectieve zelfmoord.

16 Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de rijkdom van vele goddelozen;

17 want de armen der goddelozen worden verbroken, maar de Here schraagt de rechtvaardigen.

<

p align=”center”>DE DAG DES HEREN EEN DAG VAN HOOP.

Het zal een herstel zijn voor Gods volk.

Jeremia 30

7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.

8 Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de Here der heerscharen, dat Ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren; vreemden zullen hen niet meer knechten,9 maar zij zullen de Here, hun God, dienen en David, hun koning, die Ik hun verwekken zal.10 Gij dan, vrees niet, mijn knecht Jakob, luidt het woord des Heren, en wees niet verschrikt, Israel, want zie, Ik verlos u uit verre streken, uw nakroost uit het land hunner gevangenschap; Jakob zal terugkeren en rustig en veilig zijn, door niemand opgeschrikt.

Hier vinden wij de terugkeer van Gods volk naar hun land, hun benauwdheid

de grote verdrukking, maar pas daarna zullen zij vrede kennen en veiligheid.

Hun redding zal hier van God zelf komen. Ook zien wij hier dat er dan nog steeds joden naar hun land zullen terugkeren. Het is ook begrijpelijk dat nu niet alle joden bereid zijn naar hun land terug te keren, tenzij zij ertoe gedwongen zouden worden. Dit is iets wat wij nu reeds opnieuw meemaken door de synagogen die in rook zien opgaan.

Openbaring 1:7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.

De dag des Heren en de dag van Christus hebben een reddend karakter.

Aan de ene kant zien wij hoe God zijn kinderen zal redden nog voor de grote verdrukking of de ure der verzoeking die over de gehele wereld komen zal.

Allen die de eigendom van Jezus zijn geworden.

De apostel Paulus had hierover een vast inzicht en een zekerheid, want hij schrijft naar Timotheus het volgende:

2 Tim. 11 En ik ben daartoe aangesteld als verkondiger, apostel en leraar.

12 Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet, want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag.

Je hoort soms wel de vraag : Zullen wij die grote verdrukking meemaken? Zullen wij nog een wereldoorlog meemaken?

Wij kunnen al best begrijpen dat men niet direct alle nucleaire wapens zal inzetten, doch eerst de conventionele.

Bedenk Ezechiel 38, waarbij Rusland, Iran en andere Arabische landen Israël zullen aanvallen, maar omkomen. Aan de andere kant zien wij hoe Hij zal ingrijpen tegenover zijn volk Israel, en ook hen zal redden uit hun grote benauwdheid. Er komt een keer in het lot van Israël!

De grote verdrukking van zeven jaar is iets voor Israel, en deze tijd is naderende met grote schreden.

1 Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.

2 Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.

3 En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.

4 Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. Dan. 12

Deze grote verdrukking zal zeker gekenmerkt worden door een strijd die ontwikkelt word omwille van de stad Jeruzalem.

Vandaag zien wij duidelijk de profetieën in vervulling gaan.

De ganse wereld wordt door allerlei vorm van mediamanipulatie beïnvloed om zich te keren tegen Israel, maar in het bijzonder tegen Jeruzalem. Slechts zij die Gods woord begrijpen zullen door dit te zien aankomen bemoedigd worden, want dan weet men dat de komst van Jezus nabij, en de eerste fase van Zijn reddingswerk ingezet wordt.

Naamchristenen, schijnchristenen, zullen van deze dingen niets merken, precies zoals de ongelovigen ten tijde van Noach, doch omkwamen samen met hun kinderen en goederen. Het is jammer dat er nog zo weinigen zijn, die een luisterend oor hebben. Ook de zondvloed was een aangekondigd oordeel van Godswege!

Ook de dag des Heren zal meedogenloos zijn, kinderen zullen ook niet gespaard blijven. Bedenk de dagen van heden, kinderen en kleinkinderen die zich afkeren van God, terwijl de dag van de opname nadert.

Zacharia 14

2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.

3 Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg;

4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts;

Vers 3 maakt duidelijk dat God zal strijden, en al de natuurelementen in Zijn dienst zullen staan.

Zijn wij op deze dag voorbereid? 1 Thess.5

1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt:2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht.3 Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeen een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.

4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou:

5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe;6 laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.

7 Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken,

8 maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid;

9 want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus,

Hier vinden wij de houding die de christenen vandaag moeten nastreven, blijven verttrouwen op de Here, in de moeilijke dagen die nog kunnen komen, en de liefde, dit is de gehoorzaamheid aan het woord.

Openbaring 22:11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; en wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.

Het is klaar en duidelijk dat het verschil tussen christenen en ongelovigen steeds duidelijker zal gaan worden. Het zal blijken uit de daden, niet uit de woorden.

Wij moeten beseffen welke kant wij uitgaan, of er gelijkvormigheid aan de wereld bij ons is te vinden.

Jakobus 4:4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.