Tagarchief: PAULUS

DE TWEEDE BRIEF AAN DE THESSALONICENZEN

grote afval, en antichrist komt na de opname, de opname is nabij!

BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE - EVANGELIE

HOOFDSTUK 1

DE WEDERKOMST

Deze brief werd waarschijnlijk niet lang na de eerste brief geschreven en verzonden aan de bloeiende christengemeente te Thessaloniki. Er zou een valse brief in omloop gekomen zijn die verwarring bracht over de wederkomst, en de opname, daarom dat Paulus deze brief nu “eigenhandig” heeft ondertekend.

Paulus is gelukkig, en noemt het een plicht om God te danken, voor wat Hij doet in deze stad, ondanks de zware tegenstand.(3). Hij ziet de liefde en het geloof krachtig groeien onder hen. De apostel staat vol bewondering voor hen, hoe zij volharden om samen te komen en te blijven getuigen over Jezus. Dit bewijst in feite de ware bekeringen die zich voordoen, onder de werking van de H.Geest. (4) Andere gemeenten hoorden over deze krachtige gemeente, onze gemeenten vandaag kunnen zich wel eens spiegelen, want Thessaloniki was geen lauwe gemeente. (5,6) Hun volharden bewijst dat ze waardig zullen worden…

View original post 3.085 woorden meer

DE EERSTE BRIEF VAN PAULUS AAN TIMOTHEUS

DE EERSTE BRIEF VAN

PAULUS AAN TIMOTHEUS

paulus schrijvend tijdens huisarrest

Wij mogen deze brief als een zuiver herderlijke brief beschouwen. Timotheus was de zoon van een Griekse vader en een Joodse moeder. Aldus had hij een goede opvoeding genoten, werd niet helemaal op Joodse wijze onderwezen door moeder en grootmoeder, maar niet besneden,en kwam pas later tot geloof in Jezus Christus door de verkondiging van Paulus. Hij reisde met Paulus en had ook veel aan hem geleerd. De twee brieven werden geschreven enige tijd voor het sterven van de apostel in het jaar 66 n. Chr.

HOOFDSTUK 1

Paulus schrijft als een apostel, door God aangesteld. Hij ziet God als onze redder, en Jezus als onze hoop. Hieruit blijkt dat de apostel sinds zijn bekering, wist dat God zijn redder was, en dat Jezus zijn hoop en verwachting was voor de toekomst. Wie Jezus nu niet verwacht, en niet uitziet naar Zijn komst, begeert nog teveel van deze wereld, waarin wij leven.(1).

“Timotheus, mijn waar kind in het geloof”! my own son in the faith:

(2) Paulus weet dat Timotheus nu werkelijk tot geloof is gekomen, ondanks dat hij een godsdienstige opvoeding kreeg, als dit niet waar zou zijn, dan zou Paulus hier leugens hebben geschreven. Kinderen Gods herkennen elkaar mag je zeggen. Hier staat een hebraïsme; Al had Paulus geen kinderen, hij keek naar Timotheus als naar een eigen zoon, door een geestelijke familieband. Waar is die band vandaag?

Zijn ze goed bezig in Efeze?

Timotheus kreeg van Paulus de raad om nog in Efeze te blijven. (3) Hij bedoelde namelijk om bijzonder waakzaam te zijn over het afwijken, van de gezonde leer. (4) Ook andere praktijken als het stamboomonderzoek werd wellicht verkeerd gebruikt, want ook in de Bijbel staan er stambomen tot ons nut. Het zich bezig houden met het lezen van “fabels” of “mythen” bracht moeilijkheden en verwarring. Hieruit kunnen wij weten dat het om Joodse christenen ging.( afb. Theater Efeze)

2Pe 1:16 Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit.

Paulus schreef letterlijk “mythen”. Mythen zijn verhalen zonder reële gebeurtenissen. Zo gebruikte Plato dit soort verhalen, om “zijn” waarheid naar voor te brengen.

Paulus is uitgesproken tegen de mythen, filosofische boeken, en dit soort verhalen, want in de Bijbel staan geen mythen! Onder de eerste christenen, waren er Joden die hielden van hun leerboeken, als de Talmud, in plaats van de Tenach.

Paulus kende die Talmud, en was leerling geweest bij Gamaliël, een van de schrijvers van de Talmud.

De Talmud, een kerkboek van de Joodse godsdienst, met eigenhandig onderwijs van de Farizeeërs! Nadat Paulus zich had bekeerd, schreef hij het volgende naar de christenen:

4 Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer:

5 besneden ten achtsten dage, uit het volk Israel, van de stam Benjamin, (3-#6A) een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, 6 naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk.7 Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. 8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen,Fil.3

Al zijn theologische studies, waarvoor hij naar Jeruzalem werd gezonden door zijn vader, was verloren tijd!

KOMT DE ANTICHRISTELIJKE LEER VAN DE FARIZEEERS TERUG?

 

De antichristen, de moordenaars van Jezus keren terug onder een politieke mantel.

Volgens een Joodse schrijfster Sherry Shriner, is er vandaag een verband tussen de NWO en de Jeruzalemse Talmoed.

Wat is de Talmoed?

Sommigen stellen  vast dat de Talmoed een satanische versie is van de Torah, de wet van Mozes. Deze Talmoed is het aangepaste onderwijs van de farizeeërs, welke ook vandaag nog in Israël word aangeleerd, in plaats van de Tenach. Te= de wet, na= de profeten, ch= de schriften. De Talmoed is ook de basis van de Joodse wetgeving en politiek.

In de Talmoed staat vandaag dat Jezus een afgod is, en die Hem dienen afgodendienaars zijn. Vandaar dat Jezus tot twee gemeenten in Openbaring spreekt over een synagoge des satans! Vandaar dat de apostel Johannes toen al sprak over antichristen.

Het verband tussen de NWO en de Talmoed.

Ex-president Bush nam de zeven Noachidische wetten aan welke in de Talmoed staan beschreven, en werden in de Amerikaanse wetgeving opgenomen 1991 en tevens als basis voor de Nieuwe Wereld Orde. Overtreding van die wetten zullen bestraft worden met onthoofding! (Cfr.Openbar.)

Wat is er nog aangenomen door deze elitegroep?

Mensen uit deze Elite zweren trouw aan de satan met allerlei rituelen, door offers te brengen en bloed te drinken. In de Talmoed staan zulke rituelen beschreven, en wijzen naar de oude praktijken van de “Moloch” met de kinderoffers. De antichrist komt zeker uit deze kring. De profeet Daniel bevestigd dit als volgt over de antichrist, welke Joods bloed zal hebben.

Da 11:38 Maar in hun plaats zal hij de god der vestingen vereren: de god die zijn vaderen niet gekend hebben, zal hij vereren met goud en zilver en edelgesteenten en kostbaarheden.

 

Die god der vestingen is de satan en zijn kerk.(Cfr.studie van de profeet Daniel blz.37)

Daardoor zullen de Joden de antichrist zien en aannemen als hun Messias!

Zo stellen wij vast dat deze oude valse leer bij Gods volk terug is.

Wie in Israël de Talmoed niet erkend, kan moeilijk aangenomen worden als zijn de Joods.

Bij ons zijn er zuivere bedoelingen schrijft Paulus. (5) Het doel van de verkondiging (“vermaning”) gebeurt met liefde uit een gezond denken, een goed geweten, zonder bijbedoeling van eigenbelangen, en uit een waarachtig geloof in Christus. Een geloof niet alleen uit woorden, maar ook uit daden!

 

Opgelet voor prediking zonder geestelijke inhoud ! (6,7)

Timotheüs diende waakzaam te zijn voor hen die andere bedoelingen hadden bij hun spreken in de gemeente. Ze wilden leraars zijn van de wet, zonder te beseffen waarover ze spraken, doch waren wel gesteld op hun eer. Ze konden niemand helpen of adviseren vanuit de waarheid, ze vervielen tot hun eigen ijdele filosofie. Het gevolg is eindeloze discussies en gekwetste mensen. Ze waren ontspoord en afgedwaald van de waarheid, ze waren er zich helemaal niet van bewust. Zo is er ook waakzaamheid nodig over de kwaliteit van de predikers.

De wet is goed, maar…..

 

(8,9) Wellicht had men Paulus verweten, dat hij de “wet” niet meer stelde tot het bijzonderste in de leerstellingen. Hierop wijst Paulus naar de functie van de wet. De wet is goed, leert hij, als men de wet altijd correct toepast.

Paulus legt uit waarom God de wet heeft gegeven, en waarom die wet er niet is voor de rechtvaardige!

Wie tot geloof in Christus is gekomen, heeft vergeving ontvangen, en is vrij van de vloek van de wet. Die wet kan en zal hem niet meer veroordelen.

De wet is er voor…..

(10) De wet is er voor de goddelozen, en dan komen er tal van uitgesproken soorten zondaars, die een profiel geven van onze hedendaagse maatschappij: moordenaars, echtbrekers, pedofielen, zielverkopers of slavendrijvers, ook gijzelingsacties, waarbij mensenlevens in gevaar worden gebracht, kinderverkopers,homofielen, incest enz.

Onder de moordenaars van vader of moeder, bedenken wij niet alleen, zij die het letterlijk doen, maar ook hen, die door hun gedrag de dood veroorzaken van hun ouders!

(11) Ook alles wat ingaat tegen de gezonde leer van het N.T. Ook de schijnheilige oudsten en evangelisten die dwalingen brengen en leren, je eigen verlossing te moeten verdienen of die leren dat iedereen behouden is, enz.

Het evangelie dat ik breng schrijft Paulus, is een evangelie van Gods heerlijkheid, van Gods genade voor wie in Jezus gelooft.

(12) Paulus had een sterke overtuiging en werd door de Heer in staat gesteld voor deze bediening van het evangelie, en hij dank de Heer hiervoor. Zijn bediening is in feite telkens de genade te mogen verkondigen.

Telkens bij een terdoodveroordeelde komen in een gevangenis en vertellen dat hij nu vrij is, door de genade van de Koning Jezus.(13,14) God is ook mij genadig geweest, schrijft hij, want ook ik was een vervolger, een geweldenaar.

Ik deed het uit ongeloof en onwetendheid. Paulus begreep goed wat genade betekent, want hij was eerst een vijand van de levende God en Jezus. Onwetendheid is als duisternis beschreven in de Bijbel.

Joh 8:12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

(15,16) 15 Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem.

Ik was een van de ergste zondaren zo vermeld Paulus, en toch was God mij genadig. Zo is er voor iedereen genade mogelijk, ook voor een Dutroux en zoveel anderen, als ze willen geloven in de Bijbel en zonde belijden!

God kan van de grootste moordenaar, de beste evangelist maken, dat kan alleen God.(17)

De opdracht van Timotheüs

(18) Timotheüs dient nu de opdracht te volbrengen, die mensen welke ontspoord waren opnieuw op de sporen te krijgen. In de gemeente kunnen er altijd mensen zijn, die compleet afgeweken zijn van de waarheid, doch dan is er werk om in alle liefde deze mensen opnieuw op de goede weg te plaatsen. U kunt het, schrijft Paulus, u hebt die gaven bij profetie, en ik weet het is een lastige en moeilijke, maar een goede strijd in vertrouwen en onder leiding van de Heer.

(19,20) Er zijn er zegt Paulus, die de strijd in eigen kracht hebben gestreden, ze hebben eigen beslissingen genomen, en God niet op de eerste plaats blijven zetten, verkeerde keuzes en stappen gezet. Ze werden moedeloos en lopen vast. Hun geloof heeft schipbreuk geleden, in een plotse storm van moeilijkheden gekomen en op een zandbank van eigenzinnigheid vastgelopen! Dus opgepast Timotheüs, wees sterk, moedig en hou vast in vertrouwen op God, en verwacht Jezus!

De apostel noemt er wel twee voorbeelden bij, namelijk een zekere Hymeneus en een Alexander. Hymeneus geloofde niet in een opstanding van doden, bracht ernstige dwaling en sleepte anderen mee in de afval. Valse profeten mogen wij bij name noemen, het kan veel kwaad voorkomen. Over Alexander is weinig zekerheid over wie het gaat. Paulus heeft hen aan satan overgegeven. Dit betekent dat hij deze mensen uit de gemeente plaatst en onder vloek overgeeft aan de macht van satan, omwille van hun valse leer, maar ook het kwaadspreken van Paulus en zijn prediking wellicht. Ze worden aan geestelijk en lichamelijk verderf prijs gegeven. Dit is een zeer ernstige zaak. Het is uiteindelijk wel de bedoeling dat zulke mensen nog tot inkeer komen, en inzien dat ze zondig bezig zijn, en anderen misleiden. Vandaag lopen zulke mensen van de ene naar de andere gemeente, en de schade is groot!

Ga 1:8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

 

 

HOOFDSTUK 2

De apostel schrijft nu verder een reeks richtlijnen over het gedrag van christenen in de gemeenten. Hij doet een oproep in verband met het gebed. Je kunt begrijpen dat Paulus leefde in een tijd van veel afgoderij, een tegenwerkende overheid met een eigen cultuur en andere geloofsopvattingen. Het christendom stond in zijn eerste schoentjes, maar het groeide verder en kon niet meer worden verhinderd.

(2) Paulus vraagt aan Timotheüs de gemeente te laten bidden voor alle mensen. Onder dankzegging voor alle mensen, dienen wij te begrijpen, dat wij met dank over God spreken tegen de mensen. Dank zij God hebben wij vandaag nog een zekere welvaart en vrede. De ongelovige moet beseffen dat hij dankzij God nog leeft! Hij noemt hier op de eerste plaats koningen, regeringsleiders, ministers, en alle mensen die gezag dragen. Er zijn landen die de ware christenen vervolgen, openlijk of in het verborgene, toch roept hij op te bidden voor hen.

Wat bidden wij voor de ongelovige overheid?

(2b) Opdat wij in een rustig en vrede vol leven ons geloof kunnen beleven. Bidden wij ook voor onze ongelovige familieleden? Het eerste en bijzonderste gebed dat men doet voor een ongelovige, is een gebed naar de wil van God: Dit is opdat deze ongelovige tot erkenning van de waarheid zou komen. Geloven dat de Bijbel het woord van God is. God wil dat ieder mens behouden zou worden. Wij moeten niet in de eerste plaats gaan bidden opdat God de problemen van de goddeloze zou oplossen. Want zonder echte wedergeboorte komen er toch nieuwe problemen, tegenslagen of ziekten.(Ps.119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.)

(5) Er is maar één weg, één mogelijkheid tot behoud, de weg door geloof in Jezus Christus. Paulus accentueert dit vers door te zeggen: Ik spreek waarheid en geen leugen. Velen hebben moeite met dit vers, bijzonder de staatskerkelijke en politieke overheden. Het Bijbelvers werkt de weg tot het grote nieuwe Babel tegen, en de komende wereldkerk. Mt 7:14 want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Opnieuw zien wij dat de Bijbelgetrouwe christenen, een minderheid zullen zijn in de maatschappij.

Het gedrag van mannen en vrouwen.

(8) Paulus leert dat de mannen overal in alle gemeenten of ook thuis zouden bidden met opgeheven heilige handen, of knielen. (Paulus in Milete). Men bidt niet met een hart, vol nijd en haat. Belangrijker is het met die “heilige” handen te bidden. Bidden en in ruzie leven met een broeder of zuster, is een onheilig bidden. Het lijkt er wel op dat de “verhouding” belangrijker is dan de houding. De Verhouding van de bidder tussen God en mensen.

 

 

 

(9-15) Tot de vrouwen heeft Paulus wat meer te zeggen. Het eerste wat hij bedoeld is dat de vrouwen zich mooi, deftig en zedig dienen te kleden. Matige versieringen dragen, niet de ogen uitstekend voor de andere gelovigen. Pikante kleding is niet gepast voor de zusters. Het mooiste van de vrouw komt tot uiting door haar vriendelijkheid en dienstbaarheid, en niet door de laatste dure mode te dragen.

De vrouw laat zich onderrichten, en gaat niet zelf onderwijs geven in de gemeentesamenkomsten en zal ook geen gezag oefenen of baas spelen over de man. Ze zal zich rustig houden in verband met de gemeenteleiding. Ze kan wel evangeliserend werken tegenover de ongelovigen en hen in de waarheid leiden.

De apostel geeft hieraan een nodig woordje uitleg, waarom God dat zo wilt. Hij verwijst naar de zondeval, want Eva heeft zich laten verleiden tot ongehoorzaamheid aan God.

(15) Ze zal kinderen baren, onder dit beeld moet men ook het volgende begrijpen: Het baren, verzorgen, opvoeden en het onderwijzen van haar kinderen en daarbij thuis gelukkig zijn.

Ze zal hoegenaamd niet behouden worden door het baren van veel kinderen, want dan zou de man niet kunnen behouden worden! Indien ze blijft vertrouwen op de Heer in heiliging, dan zal ze ook behouden worden.

Het was dus ook niet een soort van “behouden” of zorgeloos kinderen baren. (Verkeerd in de Voorhoeve vert.)

Dit zijn allemaal argumenten die Paulus aanhaalt, om aan te tonen dat haar verantwoordelijkheid niet ligt in de gemeente, maar bijzonder in haar gezin en haar huwelijk. De satan zoekt altijd om het gezin te destabiliseren, op gelijk welke wijze. De anticonceptiepil en de emancipatie van de vrouw, veranderde de ganse hedendaagse samenleving, maar niet ten goede!

Zij dient de kinderen op te voeden in het licht van de Bijbel. In die tijd waren ook de gezinnen groter, minder luxe, dus meer handwerk. Er was toen ook nog geen gezinsplanning als nu. God kijkt normaal naar een vrouw, en ziet er een vruchtbare moeder in.

Het moederschap was toen nog een primaire volle dagtaak van de getrouwde vrouw.

De lof van een degelijke moeder kan men vinden in spreuken 31.

 

De tijden zijn veranderd, doch de Bijbel niet en God ook niet!

HOOFDSTUK 3

Opzieners, Oudsten

Het is een heel voorname taak om verantwoordelijkheid te dragen in een plaatselijke gemeente. Het zijn mensen die leiding “geven”, maar niet die de leiding “hebben”, want Jezus zelf heeft de algemene leiding!

Paulus geeft hier de nodige instructies aan Timotheüs, vooraleer hij zal overgaan tot het aanstellen van oudsten en diakenen, dus geen verkiezing. Opziener in het Grieks is “Episcopos” vandaar de titel bisschop, doch niet op de wijze welke Rome er heeft van gemaakt. Er kunnen er twee of drie zijn, naargelang de groei van iedere plaatselijke gemeente. Een bisdom is dus niet Bijbels of christelijk, maar ontstaan onder politieke invloed. Apostel of opziener blijven evenwaardig, Petrus noemt zich dan ook medeoudste (1 Petr.5:1). Petrus was dus geen paus, of valse profeet!

DE BIJBELSE VOORWAARDEN

Wij vinden tal van voorwaarden waarmede Timotheüs dient rekening te houden om in de huisgemeenten oudsten aan te stellen.(3-7)

 

Onbesproken: Een goede faam hebben. Hieruit komen tal van vragen los. Kan iemand die gescheiden is en hertrouwd toch nog opziener worden? Ja, enkel als zijn huwelijk door overspel van de partner is gebeurd. Ja, indien hij ongehuwd, of hertrouwd met een christenzuster.

Een man met twee of meer vrouwen is verboden, want toen was dat ook geen uitzondering.

Nuchter: Dit heeft te maken met het waakzaamheid, kunnen toezicht houden, en indien nodig kunnen optreden.(SVV)

Matig: Iemand met gezond verstand, verstandig en ook lichamelijk gezond.

Beschaafd: Iemand met manieren en een zekere ontwikkeling, ordentelijk.

Gastvrij: Welwillendheid om mensen te ontvangen in verband met het werk van de Heer. Samenkomsten aan huis is een voorbeeld.

Bekwaam om te onderwijzen: Het dienen mensen te zijn die in staat zijn, om te studeren en de Bijbel biddend en diepgrondig te onderzoeken. Het is van groot belang dat dit ernstig genomen wordt. Het is noodzakelijk de nodige tijd en ijver aan de dag te leggen. Het getuigen in het dagelijkse leven, is hier de beste Bijbelschool.

Geen alcoholisten, opvliegende mensen of ruziezoekers, vriendelijk, opgelet voor de geldzuchtige, goede vaders.

Vader met gezag: Zijn eigen huis goed besturen, en de kinderen onder gezag brengen, zolang ze thuis zijn. Dit is vandaag een probleem, want de opgroeiende kinderen worden in grote mate ongehoorzaam en opstandig. Paulus gaat daarover verder in zijn tweede brief.

Geen pasbekeerde. Minstens enkele jaren wedergeboren christen zijn. In de gunstige zin bekend zijn onder het volk. Opgelet, voor hoogmoedig gedrag tegenover de broeders en zusters. Opgelet voor een oordeel zoals satan ontving, door in de strik van hoogmoedigheid te lopen.

Diakenen

(8) Het lijkt ook logisch dat deze kandidaten, ongeveer aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen en een proefperiode krijgen. Het is in feite een algemeen dienende functie met praktische taken. Deze praktische taken waren: Het beheren van de giften voor de armen, het verzorgen van armen en ziekenzorg in de gemeente. Ze dienden te letten voor de opvang van vreemdelingen. Onder die vreemdelingen werd begrepen de gevluchte christenen, die in levensgevaar kwamen. Ook het algemeen opdienen van de maaltijden. Hun taak was ook het overbrengen van apostolische brieven tussen de gemeenten.

Wij dienen te letten op het woordje: “Evenzo”, daarmee bedoelt de apostel net zoals bij de aanstelling van de opzieners dienen ook hier dezelfde regels dezelfde regels.

11 Evenzo moeten hun vrouwen zijn: waardig, geen kwaadspreeksters, nuchter, betrouwbaar in alles.

Het woord “hun” staat niet in de grondtekst, maar werd door de vertalers terecht eraan toegevoegd. Het valt wel op dat Paulus niet vooraf over de vrouwen van de oudsten heeft gesproken. Waarom dan wel bij het diakenambt? Wel, als het bij de diakenen zo moet dan zeker ook bij de opzieners.

De eerste diakenen in handelingen 6, waren allen mannen, en werden met het ambt als diaken aangesteld met een handoplegging.

Nergens in de Bijbel vinden wij een aanstelling van vrouwen met het ambt als diaken.

Wat we wel vinden zijn de algemene diaconale taken die ook door bepaalde zusters werden behartigd. Sommige zusters noemde men dienaressen, welke ook met Diakonos werd beschreven, dus met een diakentaak.

1 Ik beveel Febe, onze zuster, tevens dienares der gemeente te Kenchreeen, bij u aan, 2 dat gij haar ontvangt in de Here op een wijze, de heiligen waardig, en haar bijstaat, indien zij u in het een of ander mocht nodig hebben. Want zij zelf heeft velen, ook mij persoonlijk, bijstand verleend.Rom.16

Opgelet voor loslippige kwaadsprekerij. Dit kan veel kwaad bloed maken, en veel schade aan een gemeente toebrengen.

(13) Zij die goede diensten hebben bewezen worden gewaardeerd, krijgen eer. Het woord ereplaats is zeer misleidend, want het zou doen denken aan de ereplaatsen in de kerken.(Luk.11:43). (16) Groot is het geheimenis van Gods vruchten in de mens: Christus. Op bijzondere wijze beschrijft Paulus hier Jezus als een geheimenis!

Hiernaast een beeld hoe men vroeger de kwaadspreeksters bestrafte.

HOOFDSTUK 4

Met sterke nadruk profeteert Paulus door de H.Geest hier over een komende demonische dwaling in de eindtijd, want anderen zullen ook wellicht leugenachtig hebben gesproken “in de Geest”. De jonge Timotheus is hierbij verwittigd, en bijzonder de christenen van de eindtijd.

Er komt afvalligheid van het geloof in Jezus Christus. (1-3).

Hoe is die afval mogelijk? Er zijn momenteel evangelisten,rabbijnen of theologen die geïnspireerd zijn door satanische machten. Ze zijn schijnheilig en trekken een groot publiek. Zwakke christenen hangen vlug aan hun lippen en vinden ze als hun idool, verwachten wonderen en krijgen schijnwonderen te zien. Het geweten van deze mensen is gebrandmerkt, ze werden gewetenloos. Vroeger merkte men de misdadiger met een merkteken op het voorhoofd, zo was dit voor iedereen zichtbaar. Hier is het gevaarlijker, men merkt het te laat op.

Ze verkopen hun sluwe leugens als waarheid. Ze veroorzaken veel verdriet onder christenen en afval.

De apostel haalt enkele voorbeelden aan van demonische leringen.

Het verbieden van het huwelijk.

Men leerde dat het dienen van God niet kon samengaan met seksualiteit. Seksualiteit werd aanzien als dierlijk, minderwaardig en zondig. Een zekere Montanus, wonende bij Laodicea, beweerde zelf de Parakleet te zijn, die Jezus zou vervangen op aarde en beweerde dat Jezus zou terugkomen in Pepuza. Het lijkt de stichter van een charismatische ketterij. Hij riep op tot vasten,boetedoening,onthouding van seks, en het huwelijk los te laten. Wellicht kwam dit onder de invloed van de “Cybele-cultus” met de castraten. Te Smyrna was er een heidense tempel van de godin Cybele. Daar werden op rituele wijze mannen ontmant als offer aan deze godin. Paulus bracht het in de Galatenbrief als een waarschuwing voor hen die de besnijdenis nog oplegden, en verwees hen naar de Cybele-tempel!

Het celibaat voortkomende uit dezelfde afgoderij, valt ook hieronder, en vele (60 a 80%) priesters met gezond verstand wijzen ook deze antichristelijke kerkelijke wet af.

Het verbieden van bepaald vlees te eten en wijn te drinken (K.J.vert.)

Sekten als de Essenen, Enkratieten, en nog andere, hadden strenge eetregels. Ook in Kolosse waren er nog Jodenchristenen die zich aan zulke on-Bijbelse regels hielden. Je hebt altijd christenen die niet willen luisteren, en sommige tradities blijven in ere houden. Alles is goed om te eten, indien men God ervoor wil danken. (4,5) Alle eten is goed, en zo leert ook God het in Zijn woord. Waarom zou de mens dit veranderen, Gods woord is heilig en waar!

Als gij Timotheüs deze voorschriften toepast, zijt gij goed bezig, en luistert niet naar de fabels, bijgeloof of nutteloze oude tradities van de oude vrouwen.(7).

20 Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen:21 raak niet, smaak niet, roer niet aan;22 dat alles zijn dingen, die door het gebruik teloorgaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen.Col.2

(8) Geestelijke training of lichamelijke training. Het oefenen van het lichaam of sport, is van minder belang, schrijft Paulus. Het lichaam gaat toch verslijten en oud worden. Alle vormen van Yoga en vele andere, met lichaamsoefeningen, maken niet gelukkig, en hebben geen eeuwigheidswaarde.

Paulus toont aan dat wij ons moeten oefenen in het toepassen van alles wat de Bijbel leert. Omdat dit oefenen, niet alleen is voor ons aardse leven, maar ook voor ons toekomstig leven met Christus. Ook is Bijbelonderzoek heel nuttig voor een gezond lichaam. Wij hebben onze verwachting gesteld op de ene levende God. Deze God is de redding voor alle mensen, indien ze willen geloven!(10)

(12) Niemand mag de jeugdige leeftijd van Timotheüs, nemen als voorwendsel om niet goed te luisteren naar wat hij u leert. Timotheüs was voorganger in Efeze. Leef voorbeeldig. Sommigen dachten vroeger dat men oud diende te zijn om met gezag op te treden in een gemeente!

De bijzonderste taak voor Timotheüs, was een onderwijzende taak en het vermanen te handelen naar wat hij leerde. Timotheüs had gaven ontvangen, Paulus kende ze, en raad hem aan ze zeker en veel te gebruiken. Paulus raad hem dit alles te doen met hart en ziel, niet uit plicht, of dwangmatig.

(16) Wijk niet af, handel zelf naar de leer en ge zult uzelf en de anderen behouden.

HOOFDSTUK 5

De weduwen

De raad van de apostel leert hem hoe hij moet optreden tegenover de gemeenteleden en leert hem rekening te houden met de omstandigheden van de mensen.

(3) Hier krijgen de weduwen speciale aandacht. De omstandigheden in die tijd zijn helemaal niet te vergelijken met de weduwen in onze dagen. Alleenstaande weduwen waren mensen die steun nodig hadden in hun oude dag. Er waren toen geen sociale voorzieningen.

Er dient gezorgd voor de weduwen die niemand hebben om voor hen te zorgen, dit zijn de echte weduwen. De kinderen of kleinkinderen dienden te zorgen voor de moeder die weduwe was geworden. Zij dienden te voorzien in haar levensbehoeften, en onderkomen.

De weduwe diende als plicht wel te tonen wat het betekent met God te leven,en als voorbeeld te zijn voor de kinderen.(4) Wij veronderstellen dat Timotheüs toezicht diende te houden op deze dingen in de gemeente. (5) De weduwe die niemand heeft stelt haar vertrouwen op God en bidt. Ze heeft verwachtingen. De goddeloze en losbandige weduwe is als levend dood.(6)

(8) Wanneer een christenvrouw niet zorgt voor haar huisgenoten, dan heeft zij haar geloof verloochend! Zij is nog slechter dan een goddeloze vrouw. Paulus leert dus, dat wanneer iemand zo leeft, zeker geen christen is of meer is! Dit is klare taal.

Wie werd in de gemeente als “weduwe” aangenomen?

(9,10) Ouder zijn dan zestig jaar en slechts met één man hebben geleefd. Men dient te weten dat ze haar kinderen goed heeft opgevoed. Dat vervolgde christenen met liefde bij haar welkom waren. Het begrip “de voeten gewassen”, was een vorm van de gebruikelijke beleefdheid. Ze hielp de armen en de hulpbehoeftige mensen. Nu waren ze zonder inkomen gevallen. Zulke weduwen dienden te worden geholpen door de gemeente.(Jac.1:27).

De farizeeërs maakten misbruik van de weduwen die hun eigendom dienden te verkopen om verder te leven. Ze zochten wellicht persoonlijk voordeel, en hun lange gebeden en deftige gewaden, waren oogverblinding om giften te bekomen? Hun gebeden waren innerlijk niet gemeend, maar hadden bijbedoelingen, de weduwen te misleiden. Deze weduwen waren te herkennen aan de schamele kledij.

38 En Hij zeide in zijn onderwijs: Wacht u voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het wandelen in lange gewaden en op begroetingen op de markten,

39 en op erezetels in de synagogen en eerste plaatsen bij de maaltijden,

40 die de huizen der weduwen opeten en voor de schijn lange gebeden uitspreken: dezen zullen een zwaarder oordeel ontvangen.Marc.12

Verder: Matth.28:13

Onder het opeten kunnen wij “verteren” begrijpen, de oorspronkelijke tekst heeft het over hebzuchtigheid. De Schriftgeleerden hadden invloed op deze weduwen. Deze weduwen hadden bescherming nodig.

Flavius Josephus maakt melding van wetgeleerden die vrouwen overhaalden goud en purper te geven voor de tempel, en achteraf dit gebruikten voor eigen plezier!

De jonge weduwen

(11) Klaarblijkelijk wil Paulus voldoende aandacht geven aan dit punt. Hij geeft raad aan Timotheüs hoe hij moet omgaan met jongere weduwen in zijn gemeente.

De apostel is geen voorstander om de jonge weduwen in een soort vast dienstverband op te nemen in de gemeente voor diaconie.

Hij wijst dit principe af en geeft hierom ook redenen op, om die teleurstelling kunnen voorkomen.

Het is heel menselijk dat deze jonge weduwen, na enige tijd, toch een verlangen zullen hebben om bij een man te zijn, en zo de diensten aan de gemeente zouden verminderen of verwaarlozen.(13)

Ze zouden zich vervelen, lui worden, en zich bezighouden met roddel,kwaadsprekerij en onbehoorlijke dingen, en zich bemoeien met andere huishoudens en scheidingen veroorzaken. Ze zouden zich niet houden aan hun belofte, Christus te volgen en gelovig te leven!

Hertrouwen voor jonge weduwen is goed!

Paulus geeft een Bijbels advies. Hij wil dat de vrouw zich opnieuw herpositioneert

In de maatschappij. Het was een ernstig gevaar dat jonge weduwen, zonder inkomen een ongezonde situatie zouden vormen, zoals prostitutie om een zeker inkomen te krijgen.(15).

Het lijkt dus ook normaal dat de familie tijdelijk diende in te springen bij de jonge weduwen, opdat ze niet blijvend op kosten van de gemeente zou vallen.(16)

Over de oudsten en de gemeente. 1 Tim.5:17-25

Paulus geeft nu commentaar en onderricht aan Timotheüs, Oudste te Efeze, aangaande het gedrag en de houding van de gemeente ten opzichte van Oudsten of verantwoordelijken in de gemeente. (17-22)

Paulus staat erop dat de aangestelde oudsten, gerespecteerd zouden worden, en bijzonder zij die preken en onderwijs geven. Eerbied voor het werk welke oudsten die, goede boodschappen geven en betrouwbare Bijbelstudies doorgeven. Wanneer gemeenteleden geen belangstelling hebben voor de Bijbelstudies, dan is dit een ontmoediging voor wie onderwijs geeft.

De satan zal altijd werken met haat en nijd tegenover de betrouwbare sprekers, hij vind altijd mensen die hij kan gebruiken. Calvijn schreef destijds, dat er geen mensen waren die meer vals werden beschuldigd, dan Gods herders.

(18) De dorsende os, is een beeld waarbij dat dier ook recht had om te eten.

14 Zo heeft de Here ook voor de verkondigers van het evangelie de regel gesteld, dat zij van het evangelie leven. 1 Cor.9

De apostel maakt duidelijk dat een oudste met prediking en onderricht recht heeft op een inkomen. Hij dient daarom geen gebruik te maken van dat recht.

Wanneer er klachten zijn over oudsten, dan dienen er twee of drie getuigen te zijn, vooraleer het bespreekbaar zal worden. Wanneer een oudste of iemand anders, openlijk in zonde leeft, dient dit openlijk te worden berispt. Bv: Een vechtpartij in het openbaar, in de krant wegens diefstal, overspel enz.

Algemene raad

(21,22) De apostel adviseert met bijzondere nadruk dat hij Timotheüs nooit zou handelen met een eigen vooringenomenheid, vriendjespolitiek, of zou rekening houden met standing, bij het aanstellen van oudsten. bv: Dit is een rijke broeder en heeft veel invloed zou een grote steun kunnen zijn voor de gemeente, enz.

Timotheüs, diende nu op te treden zoals Paulus. Daarom dient hij alles wat Paulus schrijft goed op te volgen. Wees niet te vlug met handopleggingen. Soms zou men, ook vandaag al handoplegging doen voor alles en nog wat. Het is de bedoeling van Paulus, niet te vlug te zijn met handoplegging voor het aanstellen van oudsten, maar ook in het algemeen. Met handoplegging vormt men een geheel met de persoon, dus opgelet als de persoon occult is belast of erger. Men legt ook zijn handen niet op een hete kachel! (24,25) Je moet de mensen observeren, je ziet zo hun zonden of goede werken. Door handen op te leggen kun je deel hebben aan hun zonden.

HOOFDSTUK 6

Het dagelijks leven

(24,25) Timotheüs dient de houding van alle werknemers in zijn gemeente goede raad te geven in verband met hun betrekking tot hun werkgevers. Hij maakt onderscheid tussen gelovige en ongelovige werkgevers. Hij wijst erop dat ze attent dienen te zijn bijzonder bij de ongelovige bazen, dat Gods naam in ere blijft en dat de leer geen schade zou lijden door een opstandig of misdadig gedrag.

Maak geen misbruik bij uw gelovige bazen, die broeders zijn, maar wees voorbeeldige slaven, met een christelijk gedrag. Wanneer de verhouding tussen baas en knecht gezond is, daar is geen vakbond nodig!

PAULUS WAARSCHUWT

De jonge medewerker van Paulus, Timotheüs leert hoe hij inzicht kan krijgen bij mensen die de gemeente slecht kunnen beïnvloeden.

Indien iemand afwijkt van de gezonde leer, en daardoor de woorden van Timotheüs in twijfel zou trekken, en andere gemeenteleden op dwaalwegen brengt, dan moet je dringend optreden.(3)

De apostel toont welke kenmerken zulke personen vertonen.

 

Hij is opgeblazen, wat wijst naar hoogmoedigheid. Hoogmoed is een kenmerk van de mensen in de eindtijd! 2Ti 3:4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

Bv: sommigen leren, als men niet in tongen kan spreken is men ook niet tot geloof gekomen. Dit is een oorzaak dat de ene zich boven de andere gaat stellen, dit is een wortel van hoogmoedigheid.

Bij het aanstellen van oudsten leert Paulus:

6 Hij mag niet een pas bekeerde zijn, opdat hij niet door opgeblazenheid in het oordeel des duivels valle.(1 Tim.3)

 

Hij weet niets: Zulke mensen leert Paulus, hebben weinig gezonde Bijbelkennis. Dit betekent dat zulke mensen nog teveel naar het vlees (werelds) redeneren, en niet naar de Geest. Ze stellen zich boven het Woord, en wijken af. Ze gebruiken Bijbelteksten die niet toepasselijk zijn enz. Ze zullen het gezag van Timotheus niet respecteren.

 

Zulke mensen komen graag met allerlei strijdvragen.(4)

2Ti 2:23 Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten teweegbrengen;

Het zijn mensen die nijd en ruzie veroorzaken, momenteel is dit veelvuldig op te merken onder christenen. Ze strijden tegen elkander in plaats van te getuigen, en de goede strijd voeren.

Ze lopen het spoor van de waarheid. Ze houden zich niet aan de Bijbel alleen, maar organiseren en maken regels die we niet in de Bijbel terugvinden: bv: denominaties, allianties, oecumenische vergaderingen, enz.

Zulke mensen zien naar de financiële voordelen.(5)

Het evangelie mag zeker geen middel zijn om rijk te worden. Let op sommige hedendaagse evangelisten, die rijk zijn geworden en nog anderen ook zouden durven leren dat men als christen rijk kan worden!

Paulus bindt hieraan een voorwaarde, het evangelie kan tot zegen zijn, maar indien het gepaard gaat met tevredenheid. Men kan soms nooit tevreden zijn, en dat is een werelds streven. Je kunt immers niets meenemen uit deze wereld! (7) Doodshemden hebben geen zakken!

(8) Tevreden zijn met normale levensomstandigheden, dat leert Paulus. Levensonderhoud, onderdak, indien schulden, deze op tijd betalen, geen beursspeculaties, casino’s, lotto spelen, enz.

Rijk zijn of rijk willen worden, wat is zonde?

(9) Hier spreekt Paulus niet tot christenen die rijk zijn, maar wel duidelijk over mensen die jagen om rijk te worden! Dit is een groot verschil.

Paulus bedoelde een streven door allerlei inspanningen, en alle middelen daarvoor te gebruiken, dit zal uiteindelijk eeuwig verdriet brengen.

Velen hebben door dit streven langzaam hun geloof verloren, geld verdienen en winst maken was belangrijker dan God te aanbidden. Al hun tijd werd hieraan opgeofferd, en tijd voor God was er niet meer.

Het is een valstrik, bedenk hoe men vogels vangt met netten, zo vangt satan de mensen met de Mammon. Een economische crisis en een beurskrach wijzen vandaag in die richting.

Een christen leeft met andere levensdoelen!

Een christen mag ook genieten van deze wereld, maar het is niet zijn echte levensdoel. (11) Gij geheel anders…. Ontvlucht zo’n streefwereld! Jaag naar andere dingen leert Paulus, streef naar gerechtigheid,geloofsgroei, liefde onder elkander, doorzettingsvermogen, barmhartigheid. Dit is de goede strijd van een christen, vertrouwend op zijn Heer.(12) Hij neemt Jezus als getuige van wat hij schrijft.

Hij verwijst naar Jezus zelf, om zijn bevel kracht bij te zetten. Zijn bevel is, om die goede geloofstrijd te voeren, zoals Jezus, met een pijnlijke doornenkroon, ook niet angstig was voor Pilatus!

Jezus heeft ons ook gewaarschuwd

om niet angstig te zijn.

Lu 12:32 Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

Vandaag zijn allerlei berichten, die de christenen als het ware angstig maken. Profetieën vervullen zich voor onze ogen.

Wij merken twee stromingen op onder christenen. De ene christenen willen er niets van horen, en steken hun hoofd in het zand als de struisvogel.

Anderen zoeken en speuren naar lichtpunten, omdat ze weten en beseffen dat de komst van Jezus nabij is.

19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.2 Pet.1

Duisternis is onwetendheid, en het profetische woord geeft kennis en licht over de tijd waarin wij leven en de gebeurtenissen die zich voordoen!

Da 12:4 Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.

De strijd duurt tot de komst, de verschijning van Jezus, Hij die nu woont in een ontoegankelijk licht, waarvan de mens geen kennis heeft.

De rijke christenen.

(17-19) Paulus geeft een opdracht aan de jonge Timotheüs, zijn gezag uit te werken in de gemeente, ook tegenover de rijken. Geld geeft macht, en rijken laat zich niet altijd iets gezeggen, en kijken meestal met de neus in de lucht. Hij dient die mensen te leren hun vertrouwen niet te stellen op hun vermogen. Rijk zijn is niet altijd een voordeel, bekend wat Jezus heeft gezegd over de rijken in het algemeen: Mt 19:24 Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.

Het oog van de naald is dat klein poortje in de stadsmuur te Jeruzalem.

Ze moeten beseffen dat God hen alles gaf met een doel.

Een correcte omgang met hun vermogen zal hen een zekere toekomst geven. Ze kunnen investeren in veel goede zaken. Ze mogen zich niet laten ontmoedigen door misbruik welke later aan het licht zou komen. Vrijgevigheid en mededeelzaamheid zijn werken die voortkomen uit hun geloof, zonder bijbedoelingen, maar wel bewijzen dat die mensen op weg zijn naar het eeuwige leven!

Bijbelgetrouw, enkel de schrift als gezag!

(20-21) Paulus leert die jonge dienstknecht van de Heer, om Bijbelgetrouw te blijven, en zich zeker niet te laten beïnvloeden door allerlei holle klanken en tegenspraken, ceremonieën en tradities,waarbij ze zich baseren op allerlei soorten van verkeerd begrepen Bijbelteksten. Daarbij zijn er die al compleet op hol zijn geslagen! Met “holle klanken” vinden wij in de grondtekst, de onverstaanbare klanken van kleine kinderen. Tongentaal?

DE TWEEDE BRIEF AAN DE THESSALONICENZEN

HOOFDSTUK 1

DE WEDERKOMST

Deze brief werd waarschijnlijk niet lang na de eerste brief geschreven en verzonden aan de bloeiende christengemeente te Thessaloniki. Er zou een valse brief in omloop gekomen zijn die verwarring bracht over de wederkomst, en de opname, daarom dat Paulus deze brief nu “eigenhandig” heeft ondertekend.

Paulus is gelukkig, en noemt het een plicht om God te danken, voor wat Hij doet in deze stad, ondanks de zware tegenstand.(3). Hij ziet de liefde en het geloof krachtig groeien onder hen. De apostel staat vol bewondering voor hen, hoe zij volharden om samen te komen en te blijven getuigen over Jezus. Dit bewijst in feite de ware bekeringen die zich voordoen, onder de werking van de H.Geest. (4) Andere gemeenten hoorden over deze krachtige gemeente, onze gemeenten vandaag kunnen zich wel eens spiegelen, want Thessaloniki was geen lauwe gemeente. (5,6) Hun volharden bewijst dat ze waardig zullen worden geacht voor Gods koninkrijk. Paulus bemoedigt hen door te schrijven dat God die mensen zal straffen die hen kwaad doen en vervolgen, want God is rechtvaardig. Hierin zit voor ons een les, namelijk het is zeer gevaarlijk, wanneer mensen christenen op gelijk welke wijze kwaad of nadeel berokkenen. Daarom mogen wij nooit zelf de strijdbijl nemen,God komt de wraak toe.

De komende verkwikking !

(7,8) Er komt verkwikking of rust voor ons schrijft Paulus, het kwellen van de christenen zal niet blijven duren. De ganse geschiedenis door werden de Bijbelgetrouwe christenen op allerlei wijzen gekweld, benadeeld, bespot,vervolgd, vermoord. ( 2 Tim.3:12).Het is een bewijs dat zij uitverkoren zijn. Schijnchristenen kennen geen vervolging, of haken af. Hun vijanden waren in de eerste plaats de schijnchristenen en dan de ongelovige machthebbers.

Onder die verkwikking dient men ontspanning, rust of lafenis te begrijpen. Wanneer men dorst heeft, dan kan water een grote verkwikking zijn. Het is het tegenovergestelde van kwelling. Wij zullen met Jezus terugkomen en er zal een ongekende vrede zijn op aarde! Lu 16:24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam 25 Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn.

Wanneer komt deze verkwikking?

bij de openbaring van de Here Jezusvan de hemel met de engelen zijner kracht,

8 in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen.(2 Thess.1) Het gaat hier duidelijk over de zichtbare wederkomst van Christus op aarde voor vergelding! Let erop, Hij komt “in vlammend vuur”!schrijft Paulus.

Met Hem zijn ook alle opgestane en veranderde heiligen van de eindtijd.( 1 Thess.3:13). Wij zullen dit optreden van Jezus met eigen ogen zien. Alle christenen uit de wereldgeschiedenis zullen verkwikt worden, door het zien dat God rechtvaardig is. Het gaat hier duidelijk over de “Dag des Heren”, een zevenjarige tijd van oordeel, en welke zal afgesloten worden op een dag, door de zichtbare komst van Jezus op aarde. (Zie Bijbelstudie 1stebrief a.d. Thess. pag.9 Kairos en Chronos).

Jesaja 13/9 Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.10 Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen.11 Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen. 12 Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.

De gelovige zal niet verrast worden als die oordeelstijd aanbreekt!

(9) Zij die ongelovig blijven of het evangelie niet gehoorzaam zijn, gaan later naar een eeuwige “kwelling” in de hel! Ver verwijderd van God aanwezigheid, hun straf uitzitten, boeten, levenslang? (10,11)Iedereen die in Hem heeft geloofd, zal hier met verwondering en eer opkijken, ook u die gelooft schrijft Paulus! Er werd voor hen gebeden opdat zij zouden volharden in hun geloof, om dit te mogen meemaken, en dat wat ze doen tot eer en lof van Jezus mag zijn.

HOOFDSTUK 2

DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS

jezus wederkomst2

Er kwam onrust en verwarring bij deze moedige christenen. Natuurlijk verwachten zij die wederkomst al, doch die tijd was zeker nog niet aangebroken. De Apostel maakt duidelijk dat er tekenen zullen komen die de zichtbare wederkomst zullen voorafgaan. Tekenen die er toen nog niet waren, maar zich in onze dagen wereldwijd laten opmerken! Daarom geeft hij meer uitleg, en zodoende tracht hij de gemoederen wat te bedaren, en wat ze hadden gehoord te weerleggen.

Al de tekenen aangaande de wederkomst hebben te maken met de zichtbare wederkomst van Jezus te Jeruzalem, dus niet voor de opname.

(2)Verlies uw zinnen niet, laat u zeker niet in verwarring brengen. Deze mensen waren aan het twijfelen gebracht, werk van de satan.

Dit vers past heel goed in onze dagen, wij horen allerlei hoopgevende berichten en berekeningen die de wederkomst van Jezus aankondigen. Over deze zaken dienen wij nuchter te blijven, maar zeker klaar te staan om te vertrekken! Wij weten dat deze komstzeker nog zeven jaar zal duren. Het is de benauwdheid van Jacob, en Israel wordt nu al angstig in onze dagen. Toch komt er eerst een schijnvrede. Weet dat er ook verwarring ontstond over de terugkomst van Mozes met de tien geboden!

De dag des Heren is nog niet aangebroken laat Paulus hen weten, laat u niet misleiden door een brief van misleidende evangelisten, die menen “iets te hebben gezien in een visioen, droom, nieuwe profetie! (2b) Ze dachten in Thessaloniki al in die oordeelstijd van de “Dag des Heren” te zijn, daardoor verwachten ze toen op ieder moment de wederkomst van Jezus! Daarom gaat Paulus uitleggen om deze verwarring die werkt als een virus, te weerleggen.

Twee wonderlijke wederkomsten

met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, Hier vinden wij dat de brief wijst naar de twee wederkomsten. (1) Men noemt dit laatste “onze vereniging met Hem”dit laatste is de opname, de dag van Christus. Hij wil hen het verschil duidelijk maken tussen de opname en de oordeelstijd van de “Dag des Heren” eindigend met de dag waarop Jezus de wereldmacht neemt. Ze werden in verwarring gebracht, en zouden teleurgesteld worden, indien Jezus niet spoedig terugkwam.

(2)De satan, diabolos, doet zich voor als een engel des lichts, dit wil zeggen hij zoekt om tot de massa te kunnen spreken, en het lukt in mega- gemeenten! Diabolos betekent: alles door elkaar gooien, waarheid en leugens, verwarring maken in de leer! Verwarring brengen onder de christenen is een teken dat de opname dicht staat!

Zo is het vandaag identiek, een minderheid onder de christenen willen laten geloven dat de opname komt na de grote verdrukking, of halverwege, en anderen dat er helemaal geen “opname” is beschreven. Dit is alle hoop der christenen wegnemen, en is dus een zeer gevaarlijke profetische dwaling, bewust of door onkunde gepredikt. Momenteel veroordeeld de paus, allen die de wederkomst prediken, en bestempeld ze als sekten! Wanneer de opname ook na de verdrukking zou komen, dan waren die christenen in Thessaloniki niet in verwarring gekomen, want ze waren onder verdrukking.

Twee tekenen dienen eerst te worden vervuld. Geloofsafval en antichrist voor de zichtbare wederkomst van Christus op aarde, dit komt na de opname!

Het eerste aankondigend teken: Geloofsafval.(3,4)

Apostasia, in het Grieks en betekent, opzettelijk (het geloof) verlaten, of in opstand komen tegen de waarheid, de Bijbel. Ook in de tijd van de opkomst van christenen was afval al gekend. Wie blijft trouw, en wie blijft gehoorzamen aan wat Jezus in Zijn nieuw verbond vraagt? Wij leven vandaag middenin dit gebeuren.

Mic 6:8 Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.

Het tweede aankondigend teken: De antichrist, de nieuwe wereldleider is bedrieglijk, listig en op occulte wijze aan de wereldmacht gekomen

Paulus noemt hem hier “zoon des verderfs” een verrader als Judas. Iemand die de wereld naar zijn volledige ondergang zal leiden, eerst een valse vrede, daarna, door atomaire oorlogen, crisis en geweld. Hij zal totale controle over de wereld bemachtigen. Controlecamera’s komen vandaag op als paddenstoelen! Biometrische chips, het komende merkteken, verborgen camera’s in TV’s zijn er al! De antichrist laat de godsdienstvrijheid verdwijnen, en zal een wereldstaatskerk ondersteunen. Hij zal zich uiteindelijk laten aanbidden in Gods tempel te Jeruzalem.

En gij weet nu wel………(6)

Gij weet wel wat hem tegenhoudt en het hem moeilijk maakt, eer hij zich kan openbaren aan de wereld. Hier dienen wij even tussen de regels te lezen, en daar bedenken wij niets anders dan de H.Geest als kracht en de ware gemeente van Jezus Christus. Doch wij vinden geen uitgesproken Bijbelteksten voor dit gegeven. “Weerhouden” (katexo) betekent in bedwang houden, onder controle houden!

Hij die weerhoudt, heeft wereldwijde invloed en is bovennatuurlijk en machtig, om te kunnen tegenhouden tot op vandaag, om de kwade machten en alle wetteloosheid in bedwang te houden. Door de analyse van het woord “weerhouden” of “in bedwang houden”doet dit ons toch wel denken aan volgende Bijbelteksten:

2Pe 2:4 Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren;

Opb 11:7 En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden.

Is Paulus hier onduidelijk over wat en wie tegenhoudt?

In die tijd was Nero, de Romeinse keizer, een symbolisch beeld van de komende antichrist, de mens der wetteloosheid, die zich ook als God waande. Zo diende de apostel op te letten wat hij schreef. De antichrist welke Paulus bedoelde was niet de toenmalige keizer Nero, doch het kon zo begrepen worden.

In vers 8 schrijft hij dat Jezus die komende wereldleider zal doden, door zijn verschijning. Zo wil ook Paulus, zichzelf en de broeders en zusters in Thessaloniki, niet onnodig in nog meer moeilijkheden brengen. (6,7) Eens lezen wij “wat” weerhoudt en dan “hij” die weerhoudt of tegenhoudt, respectievelijk de gemeente als een macht en de H.G als persoon. Dit is hetgeen wat al eeuwen het kwaad tegenhoudt, waarvan de antichrist het toppunt (666) zal worden van alle kwaad op de wereld.

(9,10)Vertaling “Th.Vantichelen” : “ Het optreden van de booze zal gebeuren door de werking van satan, in allerlei kracht en tekenen en leugenwonderen”

De antichrist zal door allerlei occulte tekenen en wonderen de wereldbevolking op zijn hand krijgen, en van tien staten alle macht krijgen. Hij zal de verlokkende ongerechtigheid (Onrechtvaardige Mammon? Het merkteken?) gebruiken, waarbij alle ongelovigen of verloren zielen zullen verleid worden.

De Can.Vert. vertaalde met “misdadige misleiding”,wij mogen veronderstellen met satanische werkingen.

De mensen zullen door leugenachtige massamanipulatie via de media blindelings meelopen in de val. Ze zullen Gods woord totaal verwerpen en verbieden als waarheid. Men wil niet geloven wat God zegt! Als straf brengt God nu een dwaling, die hen nog meer zal laten genieten van de ongerechtigheid.(12) Hierbij moeten wij denken aan de leugenaar van de beginne, die de mensheid tot zonde bracht, door het verdraaien van Gods woorden.

1Jo 2:22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

(13,14) Zijn wij ons bewust van ons behoud? Het bijzonderste in een mensenleven. Dan moeten wij God danken daarvoor schrijft Paulus. Twee zaken zijn hier belangrijk, namelijk hoe God dat deed. Ten eerste door u te heiligen door zijn H.Geest, en ten tweede door u geloof te gevenin de waarheid. God sprak tot u door Zijn evangelie. Dat u tot geloof bent gekomen is werk van Gods Geest! Hij overtuigde u, niet mensen! Dankbaarheid is een plicht.

Jullie zijn de eersten te Thessaloniki, die behouden zijn en deel zullen hebben aan de eer, macht, en de heerlijkheid van Christus.

(15,16)Paulus roept hen opdat ze zouden vasthouden aan alles wij zij hoorden en lazen door hem. Toen al waren er ook problemen, want er was de neiging twijfel te zaaien, en verkeerde uitleg.

Paulus schreef in dezelfde zin naar de christenen te Corinthe:

1Co 4:6 Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblaze.

HOOFDSTUK 3

De apostel doet een oproep tot gebed. (1,2) Hij vraagt gebed voor hem en voor hen die met hem te Corinthe evangeliseren, opdat het werk vruchtbaar zou zijn en groeien. Het bidden voor hen die het evangelie brengen en de gemeente leiden is belangrijk. Wij stellen vast dat er momenteel een groei is van gemeenten zonder herders!

God wil aanbeden worden!

aanbidden

Gebed omdat het woord van God verheerlijkt worde. Wij moeten het woord, de Bijbel, aanprijzen, en grootmaken bij de mensen. Hij hoopt dat de mensen mogen ontdekken dat de Bijbel, werkelijk een geschreven boodschap van God zelf is. Dit is niet zoals in de wereld, om reclame te maken voor een product, Gods woord wordt niet verkocht als waspoeder met marketingpraktijken, leugens en waarheid door elkaar!

1Co 3:6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom.

Gebed voor bescherming tegen “wargeesten” en “slechte mensen”.

wolf_sheep_infiltrator

Onder wargeesten valt te begrijpen, mensen die hinderlijk en storend werken in de gemeente. Ze doen zich voor als vrome geesten of kwezelachtige mensen, en ze dringen hun eigen on-Bijbelse gedachten op. Ze brengen echte verwarring. Ze proberen telkens de kracht van het woord te ontzenuwen. Ze hebben geen geloof ontvangen, volgens de Jeruzalemse Bijbelvertaling. Onder slechte mensenzien wij, kwaadaardige en onzedelijke mensen die niet trouw aan de Heer blijven.(3)

Bescherming is zeer belangrijk!

De bron van bescherming voor een mens ligt bij niets anders dan bij God zelf.

8 In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen. Psalm 3

Alleen God is de werkelijke beschermer, voor wie gelooft, hij kan beschermd wonen en slapen. Bescherming kan wegvallen, als God een ander plan heeft. (Matth.26:53) Ons land kent veel afgoderij ter bescherming, zoals beschermheiligen enz. In plaats van beschermen, wekt het de toorn van God op! Zo kenden vele gilden en beroepen een beschermheilige!

(Beschermheiligen op wapenschild van Ninove, Appelterre,Eichem,Polare)

Wij moeten bidden om bescherming:

Tegen allerlei gevaren. God beschermde David tegen de beer en de leeuw, en David vertrouwde God dat hij ook beschermd zou worden tegen de reus Goliath! Tegen ziekten (Jes.38:16) Gods regels te vinden in de Bijbel beschermen onze gezondheid. Elkander vergeven, om genezing te ontvangen. (Jak.5:16) Tegen problemen (Ps.34:17) Tegen de satan: (Luk.13:16) Tegen angst om te sterven: (Hebr.2:14,15) Tegen de komende toorn van God, de grote verdrukking: (Luk.3:7) De Heer is wel getrouw schrijft Paulus, Hij zal u beschermen voor de werkingen van satan en zijn knechten, die de christenen kwaad willen berokkenen. Gij zult om het toegelaten kwaad te verwerken daartoe de nodige kracht ontvangen!

Een klimopgroeit goed en maakt zich goed vast, aan de vaste stenen van een gevel, en als het stormt, verliest hij nog geen blad. Zo moeten wij ons stap na stap vasthechten aan ieder woord en belofte van God, dat wel betrouwbaar is.

(4) Paulus vertrouwt erop dat hetgeen wat hij hen leert, in zijn brieven, ook in de praktijk zal worden gebracht. Hij verwacht duidelijk gehoorzaamheid, doordat ze de liefde van God beter beginnen te begrijpen. (5).

De Heer neige uw harten!

1Kr 29:18 HERE, God van onze vaderen Abraham, Isaak en Israel, houd deze gezindheid in het hart van uw volk voor altijd in stand, en richt hun hart op U.

Paulus vertrouwt op de Heer dat er geen geveinsdheid of kerkgangerei zou komen, maar een oprechte gezindheid en liefde voor de Heer zou te zien zijn.

Een bevel in de naam van Jezus!

Nu gaat de apostel de aandacht trekken, door nadrukkelijk te schijven “in de naam van Jezus”, dit wijst op de ernst van zijn vraag en zijn bedoeling. Hier schrijft hij met apostolisch gezag.(6) Het gezag van Paulus is niet hetzelfde als in de wereld, hij is een arme tentenmaker, en de gemeente is al in moeilijkheden door de vervolgingen. Toch is zijn gezag zeer ernstig en komende van God. Daarom vroeg Paulus aan de Thessalonisenzen, die werkloze broeders tijdelijk op afstand te houden, en het contact met hen zouden vermijden, totdat ze tot inkeer zouden zijn gekomen. (7)Wij gaven het goede voorbeeld schrijft Paulus, wij hebben totnogtoe met eigen handenarbeid voorzien in ons levensonderhoud. Wij zijn geen broodprofeten! Het betekende dat hij geen gebruik maakte van zijn recht volgens:

1 Cor.9 6 Of hebben alleen ik en Barnabas geen bevoegdheid om vrij te blijven van handenarbeid? 7 Wie doet ooit dienst in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Wie plant een wijngaard zonder van de vrucht daarvan te eten? Of wie weidt een kudde en geniet niet van de melk der kudde? 8 Spreek ik hier soms van menselijk standpunt, of spreekt ook de wet niet van deze dingen?

(10,11,12) Wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten.

Met deze woorden pakt Paulus de leeglopers en de profiteurs aan. Het is een christelijke plicht om te gaan werken voor gezin en kinderen. Volgens spreuken zijn het ook deze mensen, die het voor het zeggen willen hebben, en wijs zijn in eigen ogen.

Spr 26:16 De luiaard is wijzer in eigen oog dan zeven die verstandig antwoord geven. Spr 26:16 De luiaard acht zichzelf wijzer dan alle verstandige mensen om hem heen.

Er werd er dus op gewezen dat die mensen hun werk dienden te behouden, en het evangelie niet te gebruiken om hun werk te stoppen, want Jezus kwam spoedig terug dachten ze. Ze verspilden hun tijd, en bemoeiden zich met andermans zaken.

(13,14)Paulus leert dat ze verder de armen, weduwen en wezen, dienden te ondersteunen, ook dienden die broeders welke zodanig van de anderen profiteerden niet helemaal te worden afgewezen. Ze dienden te worden aangespoord om te gaan werken, zodat het evangelie niet zou worden beklad.

Indien ze niet willen luisteren, dienden ze afstand te houden en geen omgang met hen te hebben tot ze zich wilden aanpassen. Dit is in feite een tuchtfase, doch wel als tegenover een broeder.  Dit betekent dat deze broeders niet kunnen deelnemen aan het avondmaal in de gemeente, tot ze tot inzicht komen van hun verkeerd gedrag.

(16) De slotwens van Paulus is dat de Heer hun vrede zal geven in elk opzicht. Hier vinden we dat Paulus zijn vertrouwen op de Heer stelt voor het verdere verloop van de gemeentewerking in die moeilijke dagen.(17) Paulus laat weten vanuit Corinthe dat hijzelf de brief heeft geschreven, om alle onnodige verwarring te voorkomen. (18) Het hoogste wat je een christen kan wensen: De genade van de Heer zij met u!