Tagarchief: PINKSTEREN

PINKSTEREN EEN HERINNERING

clip_image002

 

 

clip_image004

 

22   Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap. Joh;16

 

Vandaag “vieren” vele christenen opnieuw het Pinksterfeest. Het is de verjaardag van de gemeente van Jezus Christus. De blijdschap van Pinksteren is nog steeds te ervaren voor mensen dit echt willen! Deze blijdschap is de grootste blijdschap die een mens op aarde kan ervaren, jammer velen kennen deze geestelijke blijdschap nog niet. De rijkste mens ter wereld, die deze blijdschap niet kent, is geestelijk straatarm!

Het Pinksterfeest is niets anders dan de vervulling van het wekenfeest, een herinnering.

Gods volk vierde het Wekenfeest, dit was zeven volle weken na het Paschafeest. Precies vijftig dagen na Pasen. In het Grieks noemde dit het

“ pentacosta”, waarvan de naam Pinksteren werd afgeleid.

 

Pinksteren was een oogstfeest.

 

Verschillende landen kennen dit soort feestvieren, er bestaan vele vruchtbaarheidsfeesten. Wij gaan vandaag Pinksteren beklijken in het licht van dankbaarheid.

Bij Gods volk werden de eerstelingen, de eerste vruchten, van de oogst bij God gebracht in de tempel, en God werd gedankt.

 

Exodus 23:19  Het beste der eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de HERE, uw God, brengen.

1 Corinthiërs 15:20  Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn.

1 Corinthiërs 15:23  Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;

 

Op Pinksteren zag men de eerste vruchten, niet van wat het land voortbracht, maar van wat het Woord der Waarheid en de uitstorting van de H.Geest voortbracht en nog steeds voortbrengt. Jezus is de eersteling van een grote oogst. Binnenkort zal Hij de grote oogst binnenhalen, bij zijn komst. Behoort u Hem toe? ?

 

41  Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

42 ¶  En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.Hand.2

 

 Gods woord is als het ware het zaad in de goede aarde, de bodem, de basis om vrucht voort te brengen! Op Pinksteren predikte Petrus krachtig het Woord van God.

De eerst angstige Petrus, was nu de sterke Petrus, door het ontvangen van de H.Geest. Velen kwamen tot een levend geloof, anderen begonnen te spotten uit domheid!

 

Jakobus 1:18  Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen

 

Pinksteren staat dus ook vandaag nog duidelijk in het teken van de oogst. Op Pinksteren kwamen de eerste mensen werkelijk tot geloof in Jezus Christus.

Er is geen ander echt geestelijk zaad dan de Bijbel, om vruchten voor God voort te brengen. Zonder goed zaad ook geen gezonde oogst! Zalig zij die nog in waarheid mogen zaaien vandaag!  Opgelet want vandaag manipuleert men met het zaad Gods, de Bijbel.

Wees waakzaam met de nieuwe Bijbelvertalingen, en de nieuwe manier van zaaien! (New-Age Evangelist Warren).

Daarom heeft God ook gewaarschuwd, en bijzonder voor onze tijd:

 

clip_image006Openbaring 22:18  Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn;

 

Een gezonde wijnoogst, dat is van groot belang, bijzonder in onze dagen. Met deze wijnoogst heb ik het over Godvruchtige mensen. Mensen waarvan hun leven “water” was, en nu als “wijn”, is, een leven in vreugde door een echte hoop!

En niemand, die oude gedronken heeft, wil jonge, want hij zegt: De oude is voortreffelijk.Luc.5:39

 

De oude wijn.

De mens is niet vlug geneigd om nieuwe wijn te drinken, hij vindt de oude wijn blijkbaar beter. Dit beeld kan men best vergelijken met de tijd van ons leven waarin wij leefden zonder rekening te houden met wat God wilde in ons leven. Met andere woorden de tijd dat wij goddeloos leefden, en afgoden dienden.

Mensen vinden het normaal om veel geld te verdienen, of dat nu op een gezonde manier is of niet. Mensen willen wel eens vreemd gaan, de meesten doen dat nu toch! Het huwelijk heeft steeds minders waarde, als men geen rekening houdt met God.

Mensen vinden hun genot en hobby belangrijker dan God te danken en te eren.

Het beeld van de oude wijn is een tegenbeeld van geniet van deze wereld, daarna is er niets meer! Jammer, niet waar! 2 Timotheüs 3:4  verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

 

 

 Markus 2:22  En niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders zal de wijn de zakken doen barsten en de wijn gaat verloren met de zakken. Maar jonge wijn doet men in nieuwe zakken.

 

God ziet uit naar levens die aan Hem worden toegewijd, Hij wil daarvan nieuwe levens maken. Een volledig nieuw begin in het leven van de mens.

Nieuwe wijn bewaart men in nieuwe zakken.

Onder de oude zakken kunnen wij best het Jodendom begrijpen, die nog steeds leven onder het oude verbond. (O.T.) Zij zorgden ervoor dat Gods woord werd bewaard. De oude vaste waarden gebonden aan de wet, dienden voor Gods volk verder bewaart te blijven.

De oude zakken verdragen de jonge wijn niet verder, door de kracht die er in zit en dit de zakken zou doen scheuren, en de wijn zou verloren gaan. Er staat nergens dat de oude zakken dienen weggegooid.

De jonge wijn, de vrucht van de nieuwe oogst, is een beeld van de kracht van de genade, en de kracht van de Heilige Geest op aarde.

 

Nieuwe zakken, zijn als mensen die het nieuwe leven in Jezus Christus hebben gevonden. Er zijn geheel nieuwe levensgewoonten en principes nodig, en ze dienen te worden bewaard in het hart van de mens!

Wanneer de christelijke, Bijbelgetrouwe normen niet meer worden gehanteerd, dan komen er problemen en de christelijke blijdschap van Pinksteren verminderd sterk uit de harten. Psalmen 51:12  (51-14) hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen. Zonde is de dief van deze blijdschap!

 

Hebreeën 8:13  Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.

 

Het oude verbond werd niet afgeschaft, maar bracht geen definitieve redding.

Nu kunnen wij best begrijpen, dat wij nu leven onder het nieuwe verbond welke Jezus instelde. De genadeleer was dan begonnen. Complete vergeving is voor ieder mens mogelijk. Enkel ongeloof is niet te vergeven.

 

 

27  En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit.

28  Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

29  Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.Matth.26

 

Zonder Jezus, geen Pinksteren, geen blijdschap, geen nieuw leven, geen toekomst!

PINKSTEREN VERANDERDE MENSEN

BIJBELS PINKSTEREN VERANDERDE MENSEN

DOOPDIENST OOSTDUINKERKE

Velen weten niet meer goed wat het Pinksteren gebeuren betekent, nochtans het veranderde de geschiedenis en mensen naar nieuwe mensen. Gods volk noemde het feest “Het feest der weken” en God wilde dat dit gevierd werd. Een Bijbels feest dat niet is te vergelijken met vele andere onzinvolle kerkfeesten. Deze feesten zijn een vervulling van de Bijbelse feesten, maar zeker geen nieuwe feesten, welke traditie zijn. Wat was Pinksteren?

22 Het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst, zult gij vieren, en het feest der inzameling bij de wisseling des jaars.Ex.34

Exodus 23:16 Ook het feest van de oogst, der eerstelingen van uw vruchten, die gij op de akker zaaien zult; en het feest der inzameling aan het einde des jaars, wanneer gij uw vruchten van de akker ingezameld hebt.

2 Thessalonicen 2:13 Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.

Het feest der weken was in feite het begin van de tarweoogst. Men bracht dank aan God voor de eerste vruchten. Het Grieks was doorgedrongen in Israël en men noemde het ook al “Pentacosta” vijftigste en vandaar Pinksteren. Wat is daar vandaag merkwaardig aan? Een détail van deze dag, geeft ons een open deur, voor iedereen die wil.

Hand. 2:3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen;

Vele schilderijen kunnen wij bekijken met de discipelen, waar boven hun hoofden iets als vuur is waar te nemen. Het was een wonderlijk teken, waarbij diende begrepen te worden, dat de H.Geest uit de hemel was nedergedaald op aarde en woning maakte in de apostelen. Dit was dus een zichtbaar en een hemels signaal, en bij nader overdenken, blijkt dit in feite “vuur uit de hemel” te zijn. Petrus verkondigde een blijde profetische boodschap en iedereen, ook anderstaligen konden het begrijpen, en kwamen tot levend geloof in Jezus Christus. Petrus haalde de profeet Joel aan op die dag: 18 ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. Hand.2

Het geestelijk vuur van God maakt het hart van de mens, brandend van blijdschap, bij het horen van de woorden van God zelf. Die blijdschap is slechts gekend door diegenen die dit soort vuur als hemelvreugde hebben ervaren, en hen die dit willen ervaren, en dat kan ook vandaag nog!!!!

De Emmaüsgangers waren mensen als u en ik, en het werden nieuwe mensen, klaar voor de nieuwe schepping van God, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde met nieuwe mensen!

Wij denken aan het hart van de Emmaüsgangers, dat brandend werd toen Jezus hen verscheen en hen uitlegde wat er van Hem in de Bijbel stond! Ze kwamen tot geloof in Hem en twijfelden nooit meer! Dat hemels vuur nam alle twijfel weg!

TWIJFEL

Vandaag leeft er veel twijfel onder het volk, men twijfelt over Gods bestaan, men leerde de leugens van Darwin, men twijfelt terecht over de ene ware “kerk”, men twijfelt over de Bijbel, men twijfelt of Jezus wel is opgestaan, men twijfelt door onzekerheid aan de toekomst, enz. Twijfel brengt veel geloofsafval, en dat bestond er eeuwen geleden ook al. Graag willen wij een bekend Bijbels verhaal aanhalen, waarbij “vuur uit de hemel” alle twijfel wegnam. (1 Kon.18)

De profeet Elia stelde de vraag aan Gods volk Israël:

Hoelang zult gij nog twijfelen?

21 Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide: Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de HERE God is, volgt Hem na; maar indien het de Baal is, volgt hem na. Doch het volk antwoordde hem niets.1 Kon.18

Het aan beide zijden mank gaan, was een oud spreekwoord dat toen werd gebruikt. Ook net zoals de vogels, ze springen van de ene tak op de andere, vandaag denkt men zo, morgen denkt men anders. De tijd van Elia is best te vergelijken met onze dagen. Koning Achab was ongelovig en lachte met God, en liet zich in met alle soorten van afgoderij en beeldendienst. Bijzonder met de god Baal. Baal of Bel een algemene naam voor geld, bezit, vermogen enz. (Bel, België Belgique??)

Het was toen van bemin Baal bovenal, en offer alles voor geld en bezit, offer daarom uw gezondheid, uw vrije tijd, uw kinderen, uw gezin, enz.

Elia, stelde hen, in Gods naam openlijk voor de keuze: Baal of de HEERE

Zo is het vandaag nog steeds, ieder mens moet persoonlijk een keuze maken in zijn leven wie hij aanbidden wil: Baal of Jezus. De rijke jongeling maakte ook zijn keuze. Deze rijke jongeling kunnen wij wel eens symbolisch vergelijken met Europa of Amerika.

21 Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.22 Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen.Matth.19

Europa stelt het nog goed, maar hoelang nog? Het koos voor de Baal, en ontstond en groeide door de economie.

Daarom zijn er in Europa heel weinig Bijbelgetrouwe christenen, een kleine minderheid, net als ten tijde van Elia:

22 Voorts zeide Elia tot het volk: Ik ben als profeet des HEREN alleen overgebleven, en de profeten van de Baal zijn vierhonderd vijftig man.

De Baaldienst was de grootste kerk! Elia stond er bijna alleen voor, en bleef vertrouwen op de ene levende God, de God van Israël. Elia vertegenwoordigde nog slechts een zeer kleine minderheid van de bevolking, die de Bijbelse God trouw bleef.

HET VUUR UIT DE HEMEL BRACHT ZEKERHEID.

In het verhaal toetst Elia de Baaldienst met de waarheid, en het vuur uit de hemel zou alle twijfels wegnemen.

24 Roept gij dan de naam van uw god aan, en ik zal de naam des HEREN aanroepen. De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En het gehele volk antwoordde: Dat is goed.

De Bijbel mag altijd worden getoetst aan de werkelijkheid, want God liegt niet.

Hier in dit geval door gebedsverhoring, welke godsdienst is nu de echte?

De Baalaanbidders deden alle inspanningen, baden en schreeuwden een ganse voormiddag tot hun god Baal, maar er gebeurde niets! Ze begonnen aan hun zelfgeselingen, altaarrituelen, enz., niets kwam uit de hemel, hun god was zeker op reis???

Zo bidden miljoenen mensen en krijgen geen gehoor! Alles is enkel ritueel en dood kerkgezang! Deze Baalpriesters waren door de koning financieel ondersteund, als een staatsgodsdienst.

Elia bad dan ook : 36 Op de tijd nu, dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zeide: HERE, God van Abraham, Isaak en Israel, heden moge bekend worden, dat Gij God zijt in Israel, en dat ik uw knecht ben, en op uw bevel al deze dingen doe.37 Antwoord mij, HERE, antwoord mij, opdat dit volk wete, dat Gij, HERE, God zijt, en dat Gij hun hart weer terugneigt.38 Toen schoot het vuur des HEREN neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde, en lekte het water in de groeve op.39 Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De HERE, die is God! De HERE, die is God!

Het volk dat deze dingen had gezien, twijfelde niet meer.

Het is van groot belang voor ieder mens die wil bidden tot God, dat hij van alle twijfels is verlost. Het “vuur uit de hemel” in het O.T. of in het N.T. is een beeld van de H.Geest. Om dit geestelijk hartverwarmend vuur te ervaren dient men in de Bijbel te lezen, erop te vertrouwen, en God zal hemels vuur in uw hart brengen, zo begint men aan een nieuw mensenleven, dat over de grenzen van de dood zal gaan.

Hoe komt dit? Omdat dit nu precies werk is van God en niet van mensen:

15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.Rom.8

Laat u niet overtuigen door mensen, maar door God zelf, en u zult nooit meer twijfelen welke God u dienen moet! DE GOD VAN ISRAEL! JEZUS