Tagarchief: TOEKOMST WAARZEGGERIJ

HET GEVAAR VAN WAARZEGGERIJ, SPIRITISME EN HEKSERIJ

BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE - EVANGELIE

HET GEVAAR VAN WAARZEGGERIJ, SPIRITISME, HEKSERIJ.

Vandaag is er weliswaar veel belangstelling naar de toekomst. Vele mensen vinden het van belang eens te gaan luisteren naar een waarzegger. Ze willen graag weten koste wat kost, wat hen persoonlijk te wachten staat, of hoe het verder moet in deze wereld gedurende dit korte leven, al is er dan ook geen garantie voor uitspraken in waarheid Het oproepen van geesten en hekserij is ook weer trendy! God die alles over de toekomst weet, laat men erbuiten, laat men vallen.

Is hekserij een kwaad in Gods ogen?

Deuteronomium 18:10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar,

God verbood zijn volk om waar te zeggen of te luisteren naar de waarzeggers. Toch blijft de ongelovige mens steeds nieuwsgierig naar de toekomst. Let maar…

View original post 1.130 woorden meer

WAARZEGGERIJ amuletten KAARTLEGGEN HOROSCOPEN

KAARTLEGGEN, HOROSCOPEN, AMULETTEN, PENDELEN, SPOOKVERSCHIJNSELEN, WAARZEGGERIJ

 

clip_image002

 

 

Vandaag kunnen wij vaststellen dat onze wereld wegzinkt door allerlei crisistoestanden, georganiseerde en ongewilde! Ook de natuur komt uit zijn evenwicht, zoals de Bijbel heeft geprofeteerd. De samenleving kraakt in al zijn voegen, en komt in chaos. De oude vaste Bijbelse waarden, welke een gezonde beschaving brachten, worden verlaten, en God wordt vergeten!

De schemering is voorbij, de diepe duisternis begint, mensen begrijpen niet meer wat er allemaal rond hen gebeurd. Occulte praktijken zijn opnieuw in opgang, en zo komt straks de antichrist aan de macht. Toch kiezen opnieuw mensen voor de vorst der duisternis als destijds. De meerderheid kiest opnieuw voor Barabbas, hij die het leven wegnam. Christus, bracht eeuwig leven voor wie in Hem gaat geloven, mensen van goede wil. De bedoeling van deze studie is om de oorzaken kenbaar te maken over tegenslagen, ongeluk, ellende en hartenpijn door niet te willen geloven in Gods Woorden!

 

23 Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij (hekserij) en

ongezeglijkheid is afgoderij en dienen van terafim.

Omdat gij het woord des Heren verworpen

hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning

meer zult zijn. 1 Sam.15

 

VERDRIET EN TRANEN KUNNEN KOMEN DOOR ONVOLDOENDE BIJBELKENNIS OVER OCCULTE PRAKTIJKEN!

 

gebroken hart

 

Luther vertaalde

Het is gedaan met mijn volk, omdat het niet leren wil, want gij verwerpt Gods Woord, daarom zal Ik ook u verwerpen.

Zwaar verdriet kan voorkomen worden, door Gods raad te volgen. Hos.4,6

 

VERSCHILLENDE OORZAKEN

 

Ondanks dat verschillende horoscopen zichzelf vlug tegenspreken, en achterhaald worden als leugen, en teleurstellingen veroorzaken, worden horoscopen door velen dagelijks gelezen en met een opmerkzaam oog ook gevolgd! Kranten kunnen zich niet veroorloven deze vorm van waarzeggerij achterwege te laten, omwille van de nadelige verkoopcijfers.

God wil dat wij iedere dag op Hem zullen vertrouwen, op Zijn Woord en niet op fabelachtige woorden van mensen, valse broodprofeten.

De Chaldeeën en de Babylonische afgodspriesters gebruikten deze vorm voor waarzeggerij. God gaf de sterrenbeelden als wegwijzers en tijdsbepalingen, maar verbood allerlei toekomstvoorspelling.

 

ASTROLOGIE

 

UW TOEKOMST STAAT NIET IN DE STERREN GESCHREVEN!

13  ge hebt u vermoeid met uw vele beraders, laat ze nu opstaan; laat ze u redden, de hemelbezweerders, en sterrenkijkers, die u elke maand laten weten, wat er voor u zal gebeuren. 14  zie, ze worden als kaf, dat het vuur zal verbranden; ze kunnen zichzelf niet redden uit de greep van de vlammen. neen, ‘t is geen vuur, om zich te warmen, geen haard, om er voor te gaan zitten. Jes.47

Door de profeet Jesaja waarschuwde God voor ieder mens welke zich bezig wil houden met waarzeggerij op gelijk welke vorm dan ook. Ook degene die regelmatig op consultatie gaat bij waarzeggers.De tijd komt dat ze helemaal zullen verdwijnen door Gods oordeelsvuur. Laat u ook niet verleiden tot het aanbidden of vereren van zon, maan of sterren. (Deut.4,19)

Dit “verleiden” kan vertaald worden door “verlichten”. God zegt ons, dat wij ons niet mogen laten verleiden of misleiden door nietige redeneringen, als bijvoorbeeld Nostradamus, welke niets anders zijn dan dwalingen waarvoor Jezus ook reeds waarschuwde in Matth.24

 

KAARTLEGGEN OF CARTOMANTIE

 

Het kaartleggen word door verschillende soorten van mensen gedaan, er zijn er waarvan het boerenbedrog is, maar er zijn er ook die paranormale begaafdheden hebben, wat geen garantie is. De Tarotkaarten komen opnieuw weer op en zijn te koop voor iedereen in de winkels.

De kaartlegger of de luisteraar kan negatieve gevolgen krijgen, welke van zeer uiteenlopende aard kunnen zijn. Daarin bestaat geen vaste regel. BV: Depressie, krankzinnigheid, plotse dood, of een of andere ziekte door demonen veroorzaakt.

 

HET DRAGEN VAN AMULETTEN

 

De betekenis van het woord “Amulet” is bezwerend fluisteren”. Dit wil zeggen dat bepaalde vloeken over een bepaald voorwerp kunnen worden uitgesproken.

Twee soorten: De zogenaamde tegen ongeluk en de geluksbrengers.

Deze zaken worden ook verkocht tegen dure prijzen door waarzeggers en pendelaars. Reclame voor deze dingen kunnen ook in de bus vallen, dit met getuigenissen van mensen die ook daardoor bevangen zijn.

BV: Ringen, stenen, afbeeldingen van mensen enz…

De oorzaak van een moord kan in een amulet liggen! (Jes.3,18-23)

 

IRISCOPIE – IRISDIAGNOSTIEK

 

Men verdeelt het oog in lichaamsdelen en men legt daar verbanden in. Het word ook gedaan via het oor of schedel of hand te gebruiken. In feite is het hetzelfde als dat men de hemel indeelde en daar gedachten aan verbond.

Het zijn ook de occult begaafden die dit toepassen, vandaar dat mensen ook verstomd staan door uitspraken van deze mensen aangaande hun persoon.

Het zijn waarzeggers die de voet of het oog als masker gebruiken, maar zich openstellen voor demonische werkingen.

 

PENDELEN EN ALGEMENE WAARZEGGERIJ

 

Gods verbod: DEUT 18: 9-14

9 Wanneer gij komt in het land, dat de HEERE, uw God, u geven zal, zo zult  gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelve volken. 10  Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het  vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een Guichelaar, of  die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. 11  Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt.

12  Want al wie zulks doet, is den HEERE een gruwel; en om dezer gruwelen  wil verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht, uit de bezitting.

 

 

Allen die zich daarmede inlaten trekken verdriet naar zich toe. Ook het innemen van kruiden of medicijnen, welke gependeld werden, vallen onder de vloek. Mensen die erdoor genezen werden zijn zwaar gebonden en komen nog moeilijk tot geloof. Waarzeggerij kan vele vormen aannemen teveel om alle op te noemen. Het kan gaan van dromen, handlezen, koffiekijken tot allerlei voortekenen, de glazen bol enz…

 

SPOOKVERSCHIJNSELEN.

Zulke dingen kunnen aan één bepaalde plaats, of bepaalde persoon gebonden zijn. Het jaagt enorme angsten aan. Een woonhuis kan daaronder vallen als vorige bewoners occulte praktijken daarin deden. Deze verschijnselen kunnen ook een kloppen of geruis zijn, mogelijks iemand slagen toebrengen. Heksen verschijnen in gedaante van zwarte katten, enz. teveel om op te noemen.

Dit komt meer voor dan men denkt, velen zwijgen nog.

 

 SOORTEN GEVOLGEN VOOR DE MENS DIE ZICH DAARAAN BEZONDIGT.

 

Exodus 20:5

Gevolgen als ziekten, kwalen enz. kunnen “mogelijks” doorgaan tot het derde en vierde geslacht. Vandaar als mensen tot geloof komen dat er soms kwalen zonder bevrijdingen  verdwijnen.

 

2 Kor.4:3-4  en EZECH.13:18a

Door allerlei bijgeloof en occultisme zijn vele mensen met blindheid geslagen, en dwalen omdat zij Christus niet meer zien als een beeld van God. Zodoende kan ook, een gans volk onder een vloek komen te liggen.

Ezechiël toont ons dat er mensen zijn die met magische krachten anderen blind maken voor de waarheid. Vandaar dat men mensen kan tegenkomen die willen geloven maar het echt niet kunnen door deze gebondenheid. Deze magiërs zijn de zielenvangers, die zielen vangen zoals Paulus beschrijft in Efeze 4:14 deze zielen vangen opnieuw anderen, zelfs met valse Bijbels.

 

Gevolg op geestelijk vlak voor de mens.

Rusteloosheid, angsten, zelfmoordgedachten, zware dromen, stemmen horen, strijdzucht, moordzucht, leugenachtigheid. Zelfs is het aan te raden geval per geval te bezien door een christen met ervaring in de occulte wetenschappen.

Gevolg op lichamelijk vlak voor de mens.

Chronische hoofdpijn ( Lourdes geval ) huidziekten, druk in de hartstreek, epilepsie (80%) doofheid, miskramen enz… Onverklaarbare pijnen, beeldvervormingen waarbij men opereert doch niets vindt.

GEVOLGEN VOOR DE EEUWIGHEID DAT IS PAS HET ERGSTE!

Mensen die zich blijven bezighouden met het occulte onder welke vorm ook zullen verloren gaan. Velen weten niet dat hun handelen zo erg is dat God er zo zwaar aan tilt. Wij moeten niet angstig zijn om dit uit te leggen aan mensen die zich daar mede bezighouden.

 

Br. Vg. R.GAYTANT