Tagarchief: WEDERKOMST CHRISTUS

JEZUS KWAM EN KOMT TERUG! JESUS IS COMING!

jezus terug

 

<

p align=”center”>JESUS IS COMING!

De dagen van eten, drinken en feesten zijn er opnieuw, ondanks alle negatieve berichtgeving. Het kerstfeest is voor velen slechts nog een tijd van genot, rond een heidense boom, symbool van de vruchtbaarheid. Rond deze boom werden vroeger offers gebracht aan afgoden.(Jes.57:5, Jer.2:20) Voor wedergeboren christenen, zijn onze tijden uiterst belangrijk, want voor hen is er een vaste hoop en een blijde verwachting. Maranatha!

De geboorte van Jezus, was voor velen een blijde verwachting.

8 En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde.Lucas.2

Het was zomer, en de herders waren samen aan het waken, daar waar ook koning David, als herder opgroeide. Deze herders te Bethlehem wisten over de komst van hun Messias, door de profeten en zij zouden Hem het eerst mogen zien en Hem aan de dorpelingen bekend maken. Deze dorpsbewoners zonden Maria en Jozef meedogenloos door. Ze maakten geen plaats of tijd voor Hem!

Wat schreven de profeten Jeremia, Micha, Jesaja?

5 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land. Jer.23

Jezus werd ook genoemd, de Nazarener, en Nazarener is afgeleid van het Hebreeuwse woord “nezer” Dit woord betekent “spruit” of “scheut”. Na de vlucht naar Egypte keerde het gezin terug en ging wonen in Nazareth. Zelfs de politieke omstandigheden werkten mede om deze profetieën correct en tot in detail in vervulling te laten gaan!

2 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israel en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Micha 5

Hier konden de herders weten dat hun Messias in Bethlehem zou geboren worden.

Hij zou koning worden op Gods tijd.

Lezen wij als christenen vandaag voldoende de profeten?

Jes 9:6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

De herders hadden wel al gehoord over de profetie van de profeet Jesaja, dat hun Messias zou komen. De profeet schreef deze tweedelige profetie:

1.De geboorte van een eerstgeboren zoon, Zoon van God, het Lam Gods om geofferd te worden.

2.Het zou een koning worden, een God, iemand die een blijvende wereldvrede zou brengen in plaats van een wereldoorlog.

Het eerste gedeelte van deze profetie is in vervulling gegaan. Daar was geen sprake dat Jezus bij Zijn eerste komst vrede zou brengen.

Lu 12:51 Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid.

Inderdaad verdeeldheid, mensen die voor Jezus kiezen, en mensen die Hem afwijzen. Daartussen is geen weg, een “beetje” geloven bestaat niet!

Joh 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Nu zijn wij in verwachting van het tweede gedeelte van deze profetie. Jezus als komende koning der koningen.

Precies zoals de herders in Bethlehem, die Hem verwachtende waren, zo zijn de Bijbelgetrouwe christenen Jezus verwachtende in de zeer nabije toekomst!

Slechts Hij alleen kan en zal wereldvrede brengen, voor Zijn volk Israel, welke men opnieuw tot zondebok vandaag wil maken.

De blijde boodschap voor “mensen des welbehagen”.

Dit zijn alle mensen die een goede en vrijwillige keuze maken, en willen geloven in Jezus Christus! Dus die, niet geloven in een bepaalde kerk! Wie in Jezus alleen,niet wil geloven is volgens deze woorden geen mens die een “welbehagen” vind in Gods woorden, de Bijbel. Dus zal die mens ook geen vrede vinden met zijn Schepper, want dit begint pas in het hart van een mens.

Ro 14:17 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.

Mensen des welbehagen, zijn mensen met een verlangen en hebben een toekomstperspectief. Hun verwachting is gesteld op Iemand die niet liegt en te vertrouwen is.

Wanneer wij het woord “verwachtende” bedenken, kunnen wij ook denken als

“in verwachting zijn”.

Het lijkt voor vele ongelovige mensen een sprookje, ook mijnheer Ratzinger van Rome gelooft er niet in! Anderen lachen met de wederkomst van Christus op aarde.

Christenen zijn mensen die Christus verwachtende zijn en de laatste fatale wereldoorlog en natuurrampen niet zullen meemaken!

Opb 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Het “kerstfeest” van Abraham.

Wij kijken even naar de uitzonderlijke verwachting van Sara.

Gen.17:16 En Ik zal haar zegenen, en ook zal Ik u uit haar een zoon schenken, ja, Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal; koningen van volken zullen uit haar voortkomen. 17 Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lachte en zeide bij zichzelf: Zal dan aan een honderdjarige een kind geboren worden, en zal Sara, een negentigjarige, baren? 18 En Abraham zeide tot God: Och, mocht Ismael voor uw aangezicht leven! 19 Maar God zeide: Neen, maar uw vrouw Sara zal u een zoon baren, en gij zult hem Isaak noemen, en Ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond, voor zijn nageslacht.

Ge 18:12 Dus lachte Sara in zichzelf, denkende: Zal ik wellust hebben, nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud is?

Deze mensen lachten ook eerst met wat God hen beloofde! Het leek zo onwaarschijnlijk, onmogelijk in hun menselijke wijze ogen. Zo zijn er miljoenen mensen die niet geloven wat God zegt in de Bijbel, men lacht en negeert, helaas de nabije toekomst zal tonen dat God niet liegt.

Ook Abraham en Sara begonnen te herleven uit een verlangen en vaste hoop. Ze was plots in verwachting! Ze verwachte toch wat God had gesproken. Haar zwangerschap was een tijd van verwachten, verlangen en uitzien. Zo verwacht de kleine gemeente, het klein kuddeke, van Christus ook Zijn wederkomst.

1 De HERE bezocht Sara, zoals Hij gezegd had, en de HERE deed aan Sara, zoals Hij gesproken had.2 En Sara werd zwanger, en zij baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, te bestemder tijd, waarvan God tot hem gesproken had. Gen.21

clip_image002Opb 22:7 En zie, Ik kom spoedig. (Plots) Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart.

Een geboorte zien wij aankomen, doch het juiste tijdstip van de geboorte zelf weet nooit iemand vooraf. Zo kennen wij het precieze tijdstip van de opname ook niet.

Deze gebeurtenis zal voor alle ongelovigen en ontrouwe christenen zijn als een dief in de nacht, onverwachts. Dit komt door onwetendheid. Plots zullen de ongelovigen vaststellen, dat er veel mensen onverklaarbaar zijn verdwenen.

Onwetendheid vinden wij in de Bijbel onder duisternis.

1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: 2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. 3 Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. 4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou:1 Thess.5