Tagarchief: ZEGEN

VLOEK OF ZEGEN IN UW LEVEN

clip_image002

YeshuaAndTorah

Zegen of vloek zijn woorden die God gebruikt, en Hij stelt de mens voortdurend voor de keuze in al zijn doen en laten. Wat voor een oud spraakgebruik, maar toch nog steeds zeer actueel in het dagelijkse leven! Een nieuw spraakgebruik klinkt vandaag anders. Men spreekt vandaag meer over Succes, geluk, tegenslag en ongeluk.

Hij laat weten wanneer een mens zegen kan ontvangen en wanneer je vloek mag verwachten. God legde het uit aan zijn volk Israël, maar Gods principe is nog steeds geldig voor al de heidenen. (niet-joden).

Men kan Gods wetten betrachten, of Gods wetten verachten!

Het klinkt al heel duidelijk, het gaat over een luisteren naar wat God spreekt tot de mens, en of de mens wil luisteren. Ieder mens heeft de vrije keuze: Zegen of vloek!

Neen, een zegen heeft niets te maken met een pauselijk gebaar of een Babylonisch religieus gebruik!

Een zegen over een huwelijk, zal slechts enkel een echte zegen worden indien het echtpaar wil luisteren en gehoor geven aan God, indien het al de Bijbelse principes wil gaan volgen.

 

Zegen

2  De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden,

indien gij luistert naar de stem van de HERE, uw God: Deut. 28

 

3  Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend op het veld.

 

Files

Een eerste zegen welke God wilde geven aan Israël was : Ge zult gelukkig zijn waar ge woont, en blij zijn waar ge werkt, en ge zult meer gezegend zijn dan de andere volken. Wij moeten erop letten dat wonen, leven en werken hier samen als een geheel vernoemd worden. Het gezin werd gezegend.  Het lijkt me vandaag  echt geen zegen, in de file te staan, vele kilometers weg van huis,  tijdsverlies, en vele risico’s te nemen in het verkeer enz. (Deut.28:3)

 

5  Gezegend zullen zijn uw mand en uw baktrog.

250px-Artemis_of_Ephesus

Een volgende zegen, is de vruchtbaarheid in het gezin, en de dieren die men hield, of de grond die men bewerkte. De mand was een weefwerk, en dat was werk van de huisvrouw, en het werd haar tot zegen. Een gezegende baktrog. Dit alles vertegenwoordigt een gezegend inkomen, dagelijks brood of winst. Nogmaals zien wij dat vruchtbaarheid een zegen was, ook de ongelovigen zochten de zegen van de vruchtbaarheid en maakten vele afgoden om meer vruchtbaarheid. Zoals de “Astarte” of “Artemis.” Met de vele granaatappels, dus geen borsten zoals velen denken! Dit brengt enkel vloek.

Indien men gehoorzaamt, zal men nog een volgende zegen ontvangen:

6  Gezegend zult gij zijn bij uw ingang en gezegend zult gij zijn bij uw uitgang.

 

Gezegend worden vanaf uw geboorte tot uw sterven, een gezegend sterven betekent een sterven zonder zonde. Zonder zonde betekent dat uw zonden vergeven zijn, door uw geloof in het offer van Jezus!

De zegen van bescherming in vers 7

(Deut.28:7) God beloofde zijn volk te beschermen tegen zijn vijanden. Wat een zegen! Waar zoeken mensen hun bescherming of hun veiligheid? Wat doet men als mensen zich vijandig tegen u of uw familie gaan opstellen, u kwaad of nadeel willen berokkenen?

Men moet geen amuletten dragen, of andere afgoden aanbidden ter bescherming. God zal uw huis niet beschermen met palmtakjes, gewijd water of religieuze beelden!

God zal wat gij onderneemt, of wilt doen, zegenen, indien  gij met Hem rekening houd.

 

 

Vloek.

 

 15 Maar indien gij niet luistert naar de stem van de HERE, uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen:Deut.28

Het merendeel van deze vloeken beschreven in Deut.28 zijn het omgekeerde van de vorige zegeningen. Toch is God werkzaam bij hen die niet naar Hem willen luisteren. Hij wil hen tot nadenken stemmen. Hij wil hen laten nadenken over de vele “Waarom – vragen” die zij in hun persoonlijk leven niet of heel moeilijk kunnen beantwoorden!

 

20  De HERE zal over u de vloek, de verwarring en de bedreiging doen komen in alles wat gij onderneemt en wat gij doet, totdat gij verdelgd wordt en snel te gronde gaat vanwege de slechtheid uwer daden, omdat gij Mij verlaten hebt.(Deut.28)

 

Vele mensen maken plannen, nemen beslissingen om toch maar sociaal beter te worden in dit aardse leven. Maar de wijze waarop men zijn doel wil bereiken is van groot belang, het is niet altijd een groot succes. Men kan heel hard werken, maar een zegen is daarvan niet afhankelijk. 22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.

 

Wanneer men niet wil luisteren naar zijn Schepper, dan komt er een tijd dat God actief gaat worden en het kwade toelaat.

 

Men krijgt plots paniektoestanden, onverwachte risico’s. Je bent prijsgegeven aan boze machten, door het zondige en ongelovige handelen.  Deze manier van handelen brengen je ten gronde, zo leerde God aan Israël. Je hebt me verlaten gaf God op als reden. God vergeten is gevaarlijk of niet meer weten wat hij wil!

 Hosea 4:6  Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen

 

Bijzonder onze komende tijden wijzen niet op veel goeds. Neemt God onze welvaart af in ons Godvergeten landje? Een mens kan zich zo machteloos voelen in bepaalde gevallen. Ook Prediker had het door:

 

24  De mens heeft het niet in zijn macht om te eten en te drinken en zich te goed te doen bij zijn zwoegen; dit heb ik wel ontwaard, dat het van de hand Gods komt. Pred.2

 

Alles is afhankelijk van God, voor wie gelooft of niet. Het is dus goed om God tot je vriend te hebben, daarom zond Hij Jezus, door Hem kun je God leren kennen. Hoe wordt je Gods vriend? Hem enkel geloven!

 

 Jacobus 2:23 en het Schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.

 

God deed beloften aan hen die in Hem willen geloven. Hij liet een volgende belofte opschrijven tot een zegen van hen die het geloven. Bij deze belofte staat er niet dat dit slechts tijdelijk geldig is in tijden van welvaart! Wel staat er “in Christus”, dit betekent zij die in Hem geloven.

 

19 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. Fil.4

 

 

Israël, na de opname, is nog steeds Gods uitverkoren volk, volkeren en mensen kunnen nog steeds een keuze maken tussen zegen en vloek leert God!

 

3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt

zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten

des aardbodems gezegend worden. Gen.12

 

clip_image010

Vg.R.GAYTANT

 

DE PETRUSVIS WAS EEN ZEGEN

JEZUS IS GODDELIJK!

Het is in het leven van een christen altijd een blijdschap te mogen ervaren hoe groot en machtig de Heer Jezus Christus wel is. Dat is pas geloven! De apostelen hebben dit vele malen kunnen ervaren en zien met eigen ogen dat die Jezus van Nazareth, God op aarde was. Doet Jezus nog wonderen vandaag? Heb.13:8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

Een wonder uit het gewone dagelijkse leven leerde de discipelen, die dicht bij Hem leefden, wie die Jezus wel is en op welke wijze Hij ons inzicht geeft over Zijn plan. Kort vooraf had Hij geprofeteerd dat Hij onschuldig vermoord zou worden, maar na drie dagen zou opstaan uit de dood! Het vervulde zich!

24 Toen zij te Kafarnaum kwamen, traden de ontvangers van het hoofdgeld op Petrus toe en zeiden: Betaalt uw Meester het hoofdgeld niet? Hij zeide: Zeker wel.25 (17-24c) Hij zeide: Zeker wel. (17-25) En toen hij thuiskwam, was Jezus hem voor met de vraag: Wat dunkt u, Simon? Van wie heffen aardse koningen rechten of belasting? Van hun zonen of van de vreemden?26 Toen hij zeide: Van de vreemden, sprak Jezus tot hem: Zo zijn dus de zonen vrij. 27 Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga gij naar de zee, werp een vishaak uit en de eerste vis, die bovenkomt, grijp die. En wanneer gij zijn bek opendoet, zult gij een zilverstuk vinden. Neem dat en geeft het hun voor Mij en voor u.Matth.17

De tempelbelasting, was de bijdrage die diende betaald te worden, om de tempel verder te onderhouden. Voor iedere Israëliet die twintig jaar werd, was deze heffing verplicht, maar enkel de mannen.

De belastingontvanger vroeg aan Petrus of Jezus die belasting al betaalde, Petrus dacht van wel maar hij zou het toch eens vragen of Jezus wel zeker zijn tempelbelasting had betaald. De joden betaalden volgens de plaats waar ze woonden, en rond Pinksteren was het de beurt aan Jezus.Voor wie zwemt in het geld, is belasting betalen zijn laatste zorg, maar er zijn vele anderen, die zich zorgen maken. Dit voorval kan ons leren geloven.Jezus, wist al vooraf wat Petrus Hem zou vragen!Petrus was verlegen een dergelijke vraag aan zijn Meester te stellen! Zo weten wij intussen dat wij nooit verlegen moeten zijn om iets aan Jezus te vragen in ons gebed!

Het was evengoed vragen aan Jezus of Hij zijn plicht wel had vervuld.

Maar de Here weet reeds vooraf wat wij Hem zullen vragen, en welke vragen op ons hart branden welke zorgen of wensen wij hebben. Het is voor een kind van God geruststellend, om te weten dat wanneer hij bidt, God al weet wat hij zal vragen. Je zou kunnen denken waarom moeten wij dan nog iets vragen of bidden? Enkel en alleen omdat God wil dat wij Hem bidden, Hij wil aanbeden worden. Hij wil onze enige toevlucht zijn! Jezus zegt u het volgende:

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.Fil.4

Jezus was de Heer van de tempel.

Hij diende in feite niets te betalen, doch de Joden namen Jezus niet aan als de zoon van God, hun Messias. Hij nam de vergelijking met de aardse koningen, en aldus dienden de Koninklijke familie geen belasting te betalen.

ZO IS HET MET ONS, wij zijn koningskinderen, en de nabije toekomst zal dat tonen! Doch omwille van het volk, en niet tot een aanstoot te zijn, betaalde Jezus voor Hem en voor Petrus! Ook Petrus diende dan geen belasting te betalen voor de tempel, doch de JEZUS VOORZAG

OP EEN GODDELIJKE EN WONDERLIJKE WIJZE. Petrus ontving hier een zegen, zonder ernaar te vragen. Wie wil dit niet eens ervaren?Wij moeten meer begrijpen dat Jezus een God is van ECHTE wonderen, in het dagelijkse leven.Het kan,dat wij daar niet altijd aan denken, wie dicht bij Jezus leeft, vertelt Hem ALLES! Wij willen zo graag onze moeilijkste problemen altijd zelf oplossen, in plaats van ook met deze dingen bij de Here te komen. Ook Gods volk stelde niet altijd hun vertrouwen op hun God:

Numeri 14:11 De HEER zei tegen Mozes: ‘Hoe lang zal dit volk mij nog afwijzen? Hoe lang nog zal het weigeren op mij te vertrouwen ondanks alle wonderen die ik verricht heb?

Wij moeten de eerste stap zetten en echte wonderen verwachten, wie geen wonderen verwacht, zal er ook nooit zien!

Jozua 3:5 En Jozua zei tegen het volk: ‘Reinig u, want morgen zal de HEER in uw midden wonderen verrichten.’

De Here hield het naar beneden vloeiend water van de Jordaan tegen, om de ark des verbonds door te laten gaan! De ark was symbool voor de aanwezigheid van God.

Gods volk moest nu begrijpen dat God evengoed met Jozua was, als met Mozes om het beloofde land binnen te trekken. Zo moet ieder kind van God weten, dat God met hem is, altijd en overal.

Ieder wedergeboren christen, weet dat er opnieuw een groot wonder voor de deur staat, gestorven of niet: de opstanding voor hen overleden zijn, de opname voor hen die op dat moment nog in leven zijn.

Vertrouwen op Jezus is Hem gehoorzamen!

Psalmen 9:10 Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE.

Jezus laat nooit iemand die hem wil volgen in de steek! Jezus kan soms iets vragen van ons wat compleet ingaat tegen ons logisch denken.

Jezus vroeg niet aan Petrus om naar de bank te gaan achter wat geld. Maar wie dagelijks met Jezus wandelt, moet ontdekken, dat er maar één levende God is, en te bereiken door slechts één naam: Jezus Christus! Jezus kan al onze problemen en noden wonderlijk oplossen, maar wat mag Hij ons vragen en van ons verwachten?

Petrus deed wat Jezus vroeg. Hij ging vissen en ving zijn eerste vis, en deze had inderdaad, een zilverstuk in de bek! Die vis kreeg zijn naam: De Petrusvis, later Zonnevis genoemd. Deze vis heet een Tipala.

JEZUS KENT ZIJN SCHEPPING!

Deze vis houdt de eitjes in de bek bescherming voor andere vissen. Wanneer de moeder wilde rusten en geen zin had om later de visjes in haar bek te houden dan zocht ze een blinkend voorwerp en hield dit in de mond, zodoende had ze een moment van rust. Deze vis had een zilverstuk in de bek. Genoeg voor de heffing van Petrus en Jezus, die elk een halve sikkel dienden te betalen. Wie van God een wonder wil zien, dient eenvoudig zonder vragen te stellen, te doen wat hij vraagt, en op Hem te vertrouwen, ook vandaag! God kan op wonderlijke wijze voorzien in wat Zijn gehoorzame kinderen nodig hebben.

biblespace

JEZUS WAS GOD!