Opmerkingen

DE OPNAME VAN DE GEMEENTE

The rapture als woord kende men al in 1569 als schaking, wat overeenkomt met de woorden van Paulus

BIBLESPACE - BIJBEL EN BIJBELVERKLARINGEN - BIJBELONDERZOEK - PROFETIE - PASTOR R. GAYTANT - media

DE OPNAME

rapture

Johannes 5:29 en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel. Niet iedereen gelooft in het opstaan uit de doden. Velen “denken” dat er na de lichamelijke dood niets meer is. Anderen denken over een reïncarnatie, dit bestaat niet zegt God! (Hebr.9:27)Indien dit zo zou zijn, ware God zeer onrechtvaardig. Wie niet over de dood wil nadenken zal nooit de zin van dit aardse leven kunnen begrijpen. Crematie is vandaag een bewijs dat mensen niet meer geloven in de beschreven opstandingen. God liet in het oude testament beenderen verbranden als straf!!!

Enkel gelovigenin Christus, zullen opstaan uit de dood om eeuwig te leven. Daarom bestaat er ook een verschil in het rouwproces tussen christenen en anderen. Rouwende Bijbelgetrouwe christenen hebben ook wel verdriet, maar hebben een vaste en levende hoop elkander…

View original post 2.104 woorden meer

ZWARE BEPROEVING? HUIDKANKER?

Had Job huidkanker?

BIBLESPACE - BIJBEL EN BIJBELVERKLARINGEN - BIJBELONDERZOEK - PROFETIE - PASTOR R. GAYTANT - media

clip_image004

clip_image002

 

Wanneer wij het goede van God ontvangen, dan moeten wij danken. Doch wanneer het kwade ons overkomt, zijn wij dan ook geneigd om nog te danken?  Onlangs werd er een godlasterende taal gesproken door een zanger omwille van het sterven van zijn broeder aan kanker. Indien God bestaat en ik hem zou zien, zou hij Hem op het gezicht slaan! Dit is een beeld van hoe de mensen vandaag denken zonder eerbied voor hun Schepper. Een leven zonder God kan bitterheid en haat in het hart brengen. En God is er en wacht om Zijn liefde in het hart van de mens te leggen, als de mens dit wil!

Wat een zin heeft het lijden van een mens?

Wij lezen Job 1 en 2

Vooreerst wil ik de naam van Job uitleggen. In het Hebreeuws is dat “ayab” wat vijandig betekent. Het betekent in feite, iemand die lastig gevallen…

View original post 1.114 woorden meer

SCHEPPER EN SEKS

via IS SEKS ZONDE?

TRUMP EN ZACHARIA JERUZALEM

Trump en Zacharia.pdf

TEVREDEN OF NIET

BIBLESPACE - BIJBEL EN BIJBELVERKLARINGEN - BIJBELONDERZOEK - PROFETIE - PASTOR R. GAYTANT - media

clip_image001

clip_image003

Iedereen wordt wel eens teleurgesteld in het dagelijks leven.Van kindsbeen af hebben wij dit al ondervonden. Eerst op school, jeugdbeweging, later op het werk, bij vrienden, in het huwelijk, bij erfenissen, en ten slotte ook nog in onszelf. De gevolgen kunnen van klein tot groot zijn. Onze wereld kent zijn deskundigen die daarvoor hebben gestudeerd, doch dit kan een peperdure zaak worden, en er zijn garanties voor verbetering. Mensen met depressies komen vandaag in groter aantal, maar er komt weinig genezing op dit vlak. Dit wijst erop dat de mens niet leeft van brood alleen! Men stapt uit het leven……… Wij als christenen willen mensen helpen, doch veel liefde en goedheid zijn daarom nog geen waarborg voor verbetering.

DRIE VOORWAARDEN OM TOT RESULTAAT TE KOMEN :

1. DE MENS MOET WILLEN GEHOLPEN WORDEN.

2. DE MENS MOET DE WAARHEID AANNEMEN ( de bijbel)

3. VOLHARDEN IN HET NASTREVEN VAN…

View original post 720 woorden meer

IS BIJBELKENNIS BELANGRIJK ?

BIBLESPACE - BIJBEL EN BIJBELVERKLARINGEN - BIJBELONDERZOEK - PROFETIE - PASTOR R. GAYTANT - media

clip_image006.png

IS BIJBELKENNIS BELANGRIJK?

Hos 4:1 Hoort het woord des HEREN, gij Israëlieten, want de HERE heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land.

Hos 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Men leefde zoals God in Frankrijk! Gods woorden zijn heel scherp, en meer dan nodig om eens grondig te worden onderzocht.

In de Hebreeuwse grondtekst staat niet: “ten gronde gaan” door gebrek aan kennis, of “uitgeroeid” worden! Er staat Mijn volk zal stil, zwijgzaam,sprakeloos worden. Mijn volk zal in verwarring komen!

Het volk had weinig Bijbelkennis, vergat Gods geboden,en kwam daardoor in verwarring, en leefde…

View original post 1.194 woorden meer

GEEN TIJD MEER VOOR GOD

GEEN TIJD VOOR GOD!

clip_image004

 De HERE is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten. 2 Kron.15:2

Wij leven vandaag in tijden waarbij veel geschreven en gesproken wordt over de wederkomst van Jezus Christus. Wij stellen vast dat de meerderheid van Gods volk, vandaag leeft, zoals in de tijd van de profeet Azarja en koning Asa, ze hadden geen tijd voor hun God, wel voor afgoderij. Het werd een zeer onrustige tijd, volk stond op tegen volk, en stad vocht tegen stad. Er werd overal harde strijd gevoerd, en Gods volk werd zeer angstig.Het lijkt wel een tijd te zijn geweest, zoals wij dat vandaag zien met Israël in het M.O.

De oproep tot bekering!

Een minder bekende profeet Azarja gaat in Gods naam naar koning Asa, en laat hem duidelijk Gods woorden horen: zoals hierboven in vers 2. Deze bijzondere woorden zijn vandaag geldig zowel voor Gods volk Israël, als voor alle hoopvolle Bijbelgetrouwe christenen. De relatie tussen God en de mens kan flexibel zijn, dit betekent zeer afhankelijk van de Bijbelkennis, ingesteldheid en gedrag van de gelovige. Tijd voor God, of geen tijd voor Hem te willen maken! Het is zeer menselijk dat wanneer iemand in de benauwdheid komt, hij dan pas echt tijd maakt om te roepen op zijn God, of om uit het leven te stappen.

God is bezig met de gelovige, voor zover die Bijbelgetrouwe christen  bezig is met Hem. Dus kan een mens een goede en vaste relatie hebben met God, of een zwakke relatie, of geen relatie hebben.

Koning Asa veranderde van gedachten, door het horen van Gods woorden, en hij trad krachtig op, want hij werd angstig, en Godvrezend. Het gruwelijk afgodsbeeld dat zijn moeder had laten maken werd verpulverd en verbrand, en zij werd door hem ontzet uit haar functie als moederkoningin! Zoals alle andere afgoden: de “koningin des hemels” enz. Hij vernieuwde het altaar voor de Here, en maakte de nodige tijd voor God! Zo zien wij vandaag ook al een kleine verandering bij de eerste minister in Israël. Hij volgt Bijbelstudie op zaterdag, toch een teken van geloof in zijn God, Jahweh!

Dit is een duidelijk teken aan de wand. Hij begint God te zoeken, en God zal Hem laten vinden, dan is het ogenblik gekomen dat de grote benauwdheid van Jacob, of de laatste jaarweek, mogelijks al in de komende jaren kan beginnen. Dus de opname van de wereldwijde gemeente staat voor de deur!

Hoe is de relatie van de christenen met Jezus vlak voor Zijn wederkomst?

Velen noemen zich vandaag “christen”, maar: Hoe is hun persoonlijke relatie met de Heer? Welk beeld van Christus werd hen opgeschilderd? Een Jezus uit de Bijbel of een Jezus als een zonaanbidder met een opgeheven hostie in de handen, zoals in het land Kanaan? Een Jezus die men verloochent?

Hoeveel tijd per week is men bezig met God? Met de dingen van boven? (Col.3:1) Wanneer dit enkel slechts twee uur per week zou zijn, dan is God ook maar twee uur bezig met U! God houdt zich niet bezig met goddelozen, tenzij ze Hem ernstig zoeken!

Wanneer u in het huwelijk enkel maar twee uur per week zou bezig zijn met elkaar, kan men dan nog spreken over een gezonde liefdesrelatie? Als men geen tijd heeft of wil maken voor gemeenschap met elkaar? Wanneer men enkel zou samenkomen om te eten?

Jakobus 4:8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.

Het Grieks voor “naderen” is “eggizoo”. Dit betekent niet alleen dichterbij brengen, maar wel het ene met het andere verbinden. Zoiets kost tijd! De apostel doet in feite een oproep om anders te gaan denken om een verbond te sluiten met God, zich te verbinden of het ééns met Hem te worden. “zuivert uw harten”, verander van gedachten leer gezond denken, denken dat niet zondig is, en neem Gods denkpatroon over!

Zo komt men tot een relatie. Het is een verbinden zonder grenzen. Vandaag staan veel christenen op hun persoonlijke vrijheid en willen zich niet meer echt verbinden. Het huwelijksverbond kan enkel worden verbroken op basis van Gods woord, niet op basis van menselijke wetten, een homohuwelijk is een wetteloos huwelijk, naar Bijbelse of Gods normen en raad.

Hebreeën 10:25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

De slechtste Bijbelvertaling schrijft dit vers nog klaar en duidelijk! Wie een goede relatie heeft met Jezus, die gaat anderen aansporen en zoeken om te verzamelen. Ware kinderen van God zien “de dag” naderen, en kennen een blijdschap en verlangen om samen te komen. In gelijk welke omstandigheden vinden zij, die Jezus volgen, elkaar steeds terug. Ze vinden elkaar ook na ruzies in gemeenten, na scheuringen, of na een tekort aan geestelijk voedsel, ontdekken plots wolven in schapenvacht enz. christenen met een slechte relatie of geen relatie, zien die dag helemaal niet aankomen, ze zijn als de dwaze maagden. Samenkomen in een kerkgebouw of kathedraal, is niet nodig, wedergeboren christenen zijn zelf de gemeente, een tempel van de H.Geest! Een eenvoudig huis om samen te komen, is dat niet voldoende?

Babel of Christus?

Filippenzen 1:27 Alleen, gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig blijf, ik van u moge horen, dat gij vaststaat in een geest, een van ziel medestrijdende voor het geloof aan het evangelie,

Filippenzen 2:2 maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, een van ziel, een in streven,

Is het einde van de denominaties in zicht? De apostel schreef al in zijn tijd, dat hij blij was met een geestelijke éénheid onder de christenen, een éénheid met als basis: liefde, éénheid van gedachten, éénheid in streven, onder christenen die tijd en een goede relatie hadden met God! Ook zien wij een valse éénheid, die van Babel, in het licht van de hedendaagse mondialisering, waarbij politiek een handje zal helpen. Ze willen op een “wetteloze” (Gods wetten) wijze de godsdiensten dichter bij elkaar te brengen. Wie geen tijd heeft voor God of in de Bijbel te lezen, zal hier geen verschil zien.De Koran lezen wordt een plicht?  Jezus komt dan voor hen als een dief in de nacht.

Ware christenen!

1 Johannes 4:2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God Dit betekent niet dat iedereen die gelooft dat Jezus mens werd en op aarde heeft geleefd, een kind van God is! Het gaat hier duidelijk over een opmerken, dat Gods Geest in de mens woont, of kan komen inwonen! (Rom.8:16) De mens die zich openstelt voor de woorden van God, zoals koning Asa, gaat en zal God vinden!

Kunnen christenen afvallen, of waren het dan geen christenen?

21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.Matth.7

Jezus neemt de sluier van de twijfel weg, en waarschuwt voor valse christenen. Hier vinden wij een soort christenen, die in het laatste oordeel zijn gekomen. Ze protesteren, ze verwijzen naar hun godsdienstige werken en activiteiten. Hun eigen uitgesproken profetieën, hun werk in exorcisme, ook wel is waar, hebben zij de naam van Christus gebruikt. Ze hebben oogverblindende genezingen gedaan. Ze kwamen op TV, en hadden volgelingen.

Ze hadden wel tijd en ijver voor God, maar het was verloren tijd! Het was schijn

Welke mensen hebben geen tijd voor God? Paulus profeteerde dat de mensen geen tijd meer zouden willen maken voor God. Ze hebben allerlei excuses om eerst zichzelf te aanbidden.

 1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

God bless you

DUIVELSE INVLOEDEN

clip_image002

 

clip_image004

Wij lezen een tekst uit het boek openbaring, waaruit blijkt dat demonen zeer actief kunnen zijn in het leven van mensen, en zij daardoor nog het profetische woord moeten vervullen. Vandaar de goddeloze doet dingen die niet meer menselijk zijn. Gruwelijke aanslagen met duizenden onschuldige slachtoffers grenzen aan het onbegrijpelijke! Bij andere wandaden en moorden spreekt men dan van ontoerekeningsvatbaarheid. Het kan zo lijken, maar iedereen blijft voor God, verantwoordelijk voor zijn daden.

Openbaring.  16

13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen;

14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.

15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. 16 En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.

De draak is de satan. Het beest is de antichrist, de valse profeet is een religieuze wereldkerkleider, ze zijn een drie-eenheid als het ware in nabootsing van God.

Wanneer wij vandaag deze tekst lezen, dan moeten wij begrijpen dat deze werkingen en invloeden vandaag al bezig zijn ter voorbereiding van Armageddon in Israël.!

Wij zien eigenaardige bewegingen onder de Arabische volkeren, welke vroeger jarenlang vijandig tegenover elkaar stonden, maar vandaag komt er allerlei toenadering.

Wij zien Syrië neemt toenadering tot Irak en vormen het oude Assyrische rijk, welke in de Bijbel het land in het Noorden werd genoemd.

Turkije krijgt een Islamitische regering, en zal zich met de tijd keren tegen Israël, in navolging van Europa. Is vandaag een feit geworden. (febr.2012) Een antichristelijke Islamitische macht verovert de wereld. Wellicht krijgen wij hier nog een islamitische politieke partij, misschien komt de antichrist zelf wel uit deze hoek.

Hoe EN vanwaar komen al deze veranderingen?

Demonische machten gaan uit naar de koningen ( presidenten) der aarde om ze te beïnvloeden een strijd aan te gaan tegen Israël en een verbond te sluiten.

Europa steunde Arafat, symbool van het terrorisme, in een strijd tegen Israël.

Amerika voert strijd tegen de Islam. Frankrijk en België werken aan de Europese grondwet en bannen elk christelijk karakter voor Europa uit. Het antichristelijk fundament voor het nieuwe Europa is gelegd.

Er is een geestelijke wereld waarin het occultisme bezig is te bloeien, en niet meer tegen te houden is. Hekserij, afgoderij, geestenverering, engelenleer, de bloei van het satanisme, en de strik van demonische muziek en films trekken de aandacht van het publiek.

Mensen worden meegesleept naar alle soorten van occulte genezers, de zogenaamde alternatieve geneeskunde.

Demonen zijn werkzaam, het zijn gevallen engelen, zij openbaren zich en beïnvloeden de mensen, om hen te binden aan satan, dit is hun werk! Ze doen zich voor als engelen des lichts, desnoods met een Bijbel in de hand.

Openbaring 18:2 En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte,

De andere engelen zijn boodschappers van God! Ze zijn trouw en gehoorzaam.

God waarschuwt ons voor deze terugkerende occulte praktijken, waarbij het drinken van bloed, als symbool van het leven behoorde bij het occulte leven.

Leviticus 19

26 Gij zult niets met het bloed eten; gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen.

27 Gij zult de rand van uw hoofdhaar niet rond afscheren, en gij zult de rand van uw baard niet afsnijden. 28 Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens in uw huid laten prikken: Ik ben de Here.

Dit waren dus praktijken die stonden in het teken en dienst van satan. Dit hadden ze gezien van de Egyptenaren. Onder het woord toverij moet men verschillende zaken begrijpen, namelijk magiepraktijken, verslaving aan drugs of medicatie (Pharmakeia).

Het haar werd aan de slapen afgeschoren of de baard in bepaalde vorm gesneden omwille van afgoden, of naar hun vorm.

Insnijdingen of tatoeages behoren bij occulte praktijken. Antichristelijke regeringen maken nu bepaalde wetten over de tatoeages in plaats van het te verbieden!

Deut.18

9 Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Here, uw God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken.

10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar,

11 geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt.

12 Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here, uw God, hen voor u weg.

clip_image006

Gruwelen zijn de afschuwelijkheden in de ogen van God. Afschuwelijke activiteiten als kinderoffers, in het vuur van de Moloch, alles om macht van de satan te krijgen. De Moloch was in feite een gruwel van verwoesting. Helderziendheid beoefenen en zich proberen te verrijken. Cartomantie (kaartleggen) Chiromantie ( handlezen) Pendelen is wichelen en als medium van de satan te worden gebruikt. Geloof hechten aan voortekenen van allerlei aard. Tovenaar is een magiër, alle buitenzintuiglijke waarnemingen: bv: gedachtelezen. Magie, witte of zwarte het ene gaat over occulte genezingen en het zwarte over iemand ziek maken of doden.

Een bezweerder heeft vandaag een betere naam: magnetiseur of de strijker, eeuwenlang gekend. Doden oproepen door bv. glaasje draaien.

Het is voor ons van belang met welke engelen wij te maken hebben!

De oorsprong van de gevallen engelen.

Satan was de hoogste engel: Lucifer: Lichtdrager. Bijzonder hij wordt de koning van Tyrus genoemd.

Ezech.28

14 Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen.15 Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt totdat er onrecht in u werd gevonden:16 door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen.

17 Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden; dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u zagen.

Kenmerken van Lucifer:

Geldzucht, leugen en bedrog, handel, agressie, hoogmoed en een onrechtvaardige handel. Wij zien deze kenmerken weerspiegeld in de mensen bijzonder in onze dagen.

Demonen, gevallen engelen zijn ONTROUW AAN GOD GEWORDEN.

Ze strijden tegen God, maar ook tegen Gods trouwe dienaren!

Gebeden kunnen een strijd ontwikkelen in de hemelse gewesten.

Daniel 10

18 Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michael, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield;

19 en hij zeide: Vrees niet, gij zeer beminde man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt en ik zeide: Mijn heer spreke, want gij hebt mij kracht gegeven.

20 Toen zeide hij: Weet gij, waarom ik tot u gekomen ben? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden, en zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen;

21 (Nochtans zal ik u mededelen wat geschreven staat in het boek der waarheid.) En niet een staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michael.

De engel die Daniel komt inlichten, dient te strijden om zijn boodschap door te geven.

De gevallen engelen werken in de hemelse gewesten. Demonen zijn dus niet de geesten van overledenen. Wij bedenken hierbij, dat het ook voor ons een strijd is om het evangelie bij de mensen te brengen. Er is altijd iets dat wil verhinderen. Soms zijn we teleurgesteld als mensen niet willen luisteren, of niet eens komen naar een BS. Daarbij houden wij niet altijd rekening met de strijd in de hemelse gewesten. Wat we niet zien, daar denken wij weinig aan.

Efeze 6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

DE SCHOTEL VAN JACOB EN ESAU

LEKKER ETEN!

esau en jacob linzensoep

Niet alleen vandaag kan men lekker koken, maar heel lang geleden at men lekker en gezond. Met eten kon men iemand als het ware omkopen! Jacob (Israël) deed dit met Esau ( Arabieren) ! Het Bijbelse verhaal van Esau en Jacob heeft tot op vandaag nog zijn gevolgen, maar daar gaan wij niet op in. Wij gaan u dat super gerecht om te verleiden aanbieden.

Wat aten zij?

Neem 250 gram mager lamsvlees, bak dit lichtbruin in een gepaste stoofpan, voeg er eenvoudig een heel grote ui en twee teentjes knoflook, gesneden aan toe.

Als de ui goudgeel geworden is, doet u wat water in de pan, daarna 250 gram linzen, met voldoende water, dat ze onderstaan.Roer er dan een volle eetlepel paprikapoeder, kleine lepel gemberpoeder, handvol rozijnen en een volle eetlepel gesneden basilicumblaadjes doorheen. Laat dit zachtjes sudderen tot de rode linzen gaar zijn. Ga dit met droge rijst en sla serveren.  ( voor één pers.)

Smakelijk!

HET LAATSTE DER DAGEN

HET LAATSTE DER DAGEN

 

oog

Waar gaat het naartoe met deze wereld? Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven dat betrouwbaar en geloofwaardig is, kan men niets anders doen dan te luisteren naar wat God heeft gezegd en heeft laten opschrijven door de profeten!!  Wij nemen enkele Bijbelteksten die ons kunnen aanspreken over de tijd waarin wij leven. Voor de ongelovige een toekomende tijd van wanhoop, voor de Bijbelgetrouwe gelovige een tijd van hoop, en grote verwachting op de mysterieuze wederkomst van Christus.

2 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen 3 en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.Jesaja2

Deze profetie waarin hij duidelijk spreekt over de laatste dagen, de laatste jaren voor dat Christus komt en een blijvende vrede brengt en zal regeren duizend jaar vanuit Jeruzalem. Eerst zal Jeruzalem in de komende jaren vernederd en belegerd worden. Daarna zal het een metamorfose kennen. Het zal de grote wereldstad worden die de wetten zal stellen voor de ganse wereld! Het huidige streven naar globalisatie en Babel als centrum zal dan verdwijnen.

Mensen kunnen wel zeggen: het zijn maar woorden, wie weet dat allemaal? Wie kent de toekomst? Woorden zijn in de Hebreeuwse taal, gebeurtenissen! Zoals God sprak: Er zij licht en er was licht. Woord en daad zijn bij God één geheel. Op deze wijze kan een nooit mens niet spreken. Jesaja zag het als voor zijn ogen gebeuren.

De woorden van de profeet Jesaja richten zich tot Juda en Jeruzalem.

6 Voorwaar, Gij hebt uw volk, het huis van Jakob, verworpen, omdat het geheel beïnvloed is door het Oosten en toverij pleegt als de Filistijnen en samendoet met kinderen van buitenlanders. 7 Zijn land is vol zilver en goud en aan zijn schatten is geen einde; ook is zijn land vol paarden en aan zijn wagens is geen einde;

8 ook is zijn land vol afgoden: voor het werk van eigen handen, voor wat eigen vingers hebben gemaakt, buigt men zich neder. Jesaja 2

Israël is vandaag enigszins een welvarend land, ondanks zijn zware uitgaven voor een modern en sterk leger.(paarden en wagens,Koning Salomo was dan al begonnen met veel paarden)

Het was dezelfde toestand voor de Babylonische ballingschap.

Op het geestelijk vlak is het heel wat minder. Ook de geestelijke oostenwind, zoals vandaag een bloeiende paranormale wereld, met waarzeggers, horoscopen, magnetisme, hekserij, pendelen enz. Twee zaken gaan meestal goed samen in de maatschappij: een financiële, materiële rijkdom en een geestelijke armoede. Ook ons eigen land kenmerkt zich hierdoor.  Ook afgodsbeelden vulden het land Juda. Ook hier kan ons België en omringende landen volgen, vol van afgodsbeelden, Boeddha’s, heiligenbeelden, en vele anderen. Met andere woorden moderne afgoden zijn alles wat de mensen afhoud van Gods woorden, de Bijbel. Wij moeten Gods woorden vasthouden als een reddingsboei!

Opb 2:25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

WAT LIET GOD ONS WETEN DOOR DE PROFETEN

12 Want er is een dag van de HERE der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde; 13 tegen alle trotse en hoge ceders van de Libanon en alle eiken van Basan, 14 tegen alle trotse bergen en alle hoge heuvels, 15 tegen elke hoge toren en elke steile muur, 16 tegen alle schepen van Tarsis en alle kostbare kunstschatten.

17 Dan wordt de verwatenheid der mensen neergebogen en de trots der mannen vernederd, en de HERE alleen is te dien dage verheven, 18 en de afgoden zullen volkomen verdwijnen. 19 Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des HEREN en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken. Jes;2

God liet toen zijn eigen volk weten dat Hij die goddeloze toestand niet verder zou verdragen. God was kwaad op Zijn volk, Hij sprak ze vernederend aan in

Hoofdstuk 1:

10 Hoort het woord des HEREN, bestuurders van Sodom; neigt uw oor tot de onderwijzing van onze God, volk van Gomorra.

Sodom en Gomorra is een beeld van afgoderij, de mens in diep verval. Een herinnering van hoe God diepgrondig kan ingrijpen.

Er komt dus zeker een oordeelstijd! De dag des Heren!

Alle hoogmoedigen zullen worden weggevaagd, zoals de grote bomen in de Libanon en de eiken op de Golan (Basan). De schepen van Tarsis zullen vergaan, dit zou eventueel de handelsvloot van de EU KUNNEN betekenen.

De spelonken of grote rotsspleten zullen straks dienen als schuilplaatsen om te ontkomen aan het rampzalige apocalyptische gebeuren.( Natuurramp en nucleaire explosies).

Opb 6:15 En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen;

God verheft zich tegen de sterke en grote ceders van de Libanon. Libanon kent grote bosgebieden. Mensen worden meer dan eens vergeleken met bomen in de Bijbel. Het is een sleutel om bepaalde Bijbelse profetieën te kunnen begrijpen.

23 Gij, die gezeten zijt op de Libanon, u nestelt in de ceders, hoe zult gij zuchten, als u weeen overkomen, smart als van een barende! Jeremia 22

Hier is sprake over mensen die zich vestigen, het lijken vogels die geen vaste plaats hebben en zich schuilen en nestelen. Wij vermoeden de Palestijnen, Filistijnen een nomadenvolk, dat nooit een eigen land bezat, tenzij een geregeld kort verblijf in de Gazastrook. Daar komt er oordeel.

Een andere parallelle tekst vinden wij in Jesaja 13. Tegenover Babel (Rome?)

7 Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt.

8 Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeen grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam.

9 Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.

10 Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen.

11 Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen. 12 Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir. Jesaja 13

De Libanon is in de laatste jaren regelmatig in de kijker gekomen. De oorlogen tegen Libanon tonen aan dat de toestand daar zeer gevaarlijk is. Wij kunnen vandaag vaststellen dat de landen in het M.O. meer en meer zoeken om zich nucleair te bewapenen.

Massavernietigingswapens kunnen leiden tot de vervulling van vers 12 hierboven.

Het ineenkrimpen van het lichaam en een gelaat in vlam kan wijzen op het gevolg van een nucleaire aanval of een spuwende vulkaan, denk aan de stad Pompei. Daar werden ineengekrompen lijken teruggevonden. ( Deze streek is momenteel zeer waakzaam)image

Verder schrijft Jesaja ook over de eiken van Basan. Wij begrijpen hieronder de bewoners van de Golanhoogte. De Golan en Syrië is momenteel een ernstig probleem voor een vredesovereenkomst.

9 Het land treurt, verkwijnt; de Libanon staat beschaamd, verwelkt; Saron is een steppe gelijk geworden; Basan en Karmel schudden hun loof af. Jesaja 33

1 Doe uw deuren open, o Libanon! opdat het vuur uw cederen vertere.

2 Huilt, gij dennen! dewijl de cederen gevallen zijn, dewijl die heerlijke bomen verwoest zijn; huilt, gij eiken van Basan! dewijl het sterke woud nedergevallen is.Zach 11

Stervende bomen betekenen hier in beeldspraak, stervende mensen ten gevolge van mogelijke chemische aanval op grote schaal.

Wie zijn deze mensen? Waarschijnlijk, Israëlieten.

18 Daarom, zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israel: Zie, Ik doe bezoeking aan de koning van Babel en aan zijn land, zoals Ik aan de koning van Assyrie bezoeking gedaan heb, 19 en Ik breng Israel terug naar zijn weide, opdat het Karmel en Basan afweide en op het gebergte van Efraim en in Gilead zich verzadige.

20 In die dagen en te dien tijde, luidt het woord des HEREN, zal de ongerechtigheid van Israel gezocht worden, maar zij is er niet, en de zonden van Juda, maar zij zijn niet te vinden; want Ik zal vergeving schenken aan wie Ik doe overblijven. Jer.50

1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: 2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. 3 Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeen een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou:5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; 1 Thess 5

Opnieuw is er sprake van een komende vrede, en dit zal in de toekomst nog wel voorkomen onder de leiding van de antichrist die een verbond zal sluiten met Israel. Het zal een schijnvrede zijn, een tijdelijk staakt het vuren. In 1918 tekende men toch ook maar voor de duur van 20 jaar!!!

Heel onverwacht zal de laatste wereldoorlog uitbreken voor de burger, die leeft in de duisternis ( onwetendheid) door massamanipulatie van de overheid. De Bijbelgetrouwe gelovige zal deze oordeelstijd niet meemaken! Wat een langverwachte hoop! Er is redding in Christus, voor ieder die dit wil!

RG

ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE NAAR JERUZALEM!

ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE

Palestijnse opvoeding

 2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Zach.14.

VN leger

Het lijkt wel een echte oorlogsverklaring van een onheilsprofeet! God spreekt toch klare taal! Er komt een laatste wereldoorlog. Armageddon niet te verwarren met de eerst komende oorlog van Gog ( Magog, Rusland), waarbij niet ALLE landen worden betrokken. Wie luistert naar God, God zal hem beschermen. (Spr.1:23-33) Nu lacht men met God, maar er komt verandering als God zal lachen! (Spr.1:26). Veel liever luisteren mensen naar slagzinnen als: Nooit meer oorlog! Helaas, nooit vrede, zonder bekering tot de God van Israël.

Wereldleiders maken plannen voor de vrede in het M.O. bekend. Hun handelen is een handelen dat geen rekening wil houden met de wil van God. Toch zullen zij het plan van de God van Israel, onbewust, maar bewust voor God, uitvoeren. Enkel en alleen al omdat het een profetisch woord van God is, en de Bijbel liegt niet. Het leven van ieder mens ligt in de handen van Jezus Christus, of men dit gelooft of niet!

Waarom zal Jeruzalem een strijdtoneel worden, Armageddon?

De bom

Joel 3:2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israel, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden,

Israël vierde de hereniging van zijn hoofdstad Jeruzalem. Wij stellen vast dat de V.S. en de EU. geen van hun ambassadeurs heeft gezonden. De Palestijnen (Filistijnen) eisen het oostelijke deel van de stad en de tempelberg te Jeruzalem. 96% van de Joden zijn tegen een opgave van de Klaagmuur, ook niet voor vrede. De burgemeester van Jeruzalem, reageerde scherp en verklaarde dat, als men Jeruzalem niet wil erkennen als de hoofdstad, men ook Israel niet wil erkennen! Sommige premiers van Israël, leken wel bereid te zijn, tegen Gods wil in, de helft van de stad af te staan voor de volgende vredesonderhandelingen! Dit is tegen de wil van God, die man werd vermoord.

Het lijkt me duidelijk en beter te begrijpen dat Zacharia profeteert, dat de helft van de stad niet zal vluchten bij een militaire aanval op de stad, ten tijde van de antichrist. Een helft zal dan wellicht, onder een antichristelijk Palestijns bestuur staan.Zullen de Joden opnieuw moeten vluchten uit de stad, in ballingschap? Ja zij die geloven wat Jezus zei en Zacharia voorspelde!

15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op)

16 (24-15b) laten dan wie in Judea zijn, (24-16) vluchten naar de bergen.Matth.24

Vluchten als in de dagen van Uzzia! (Uzzia: mijn sterkte is de Here) De aardbeving ten tijde van Uzzia was in het geheugen gegrift van het volk. Israel ligt op een breuklijn in de aardkorst.

3 Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; Zach.14

Dan komt er een einde aan de onderdrukking van Gods volk. Nu strijd Gods volk nog in eigen kracht en gelooft in zijn sterk leger en kernwapens. God zal zelf strijden “zoals Hij vroeger streed”. Goliath, als beeld van de gebundelde wereldse legermachten zal de grote verliezer worden in de eindstrijd! Wanneer Gods volk uit Egypte werd verlost, ontwikkelde zich een geweldige strijd. Mozes diende al zijn vertrouwen op zijn God te stellen. Ook Israel zal dit moeten doen. Alle Joden die hun vertrouwen op Jezus hebben gezet zullen behouden worden.

Ex 14:14 De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.

De 1:30 De HERE, uw God, die voor u uit gaat, Hij zal voor u strijden in overeenstemming met alles wat Hij voor uw ogen met u gedaan heeft in Egypte

We kunnen best begrijpen, als God strijdt, ook de natuur in beweging komt, zoals vroeger. Het lijkt vandaag wel of dat de “mogelijke”opwarming van de aarde, de voorbereidingen zijn die God treft voor Zijn grote komende strijd, om Zijn koninkrijk op aarde te vestigen. “Uw koninkrijk kome”!

Psalm 137

5 Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mij mijn rechterhand;

Het is heel belangrijk om te weten hoe God denkt over Jeruzalem. De tekst hierboven laat goed begrijpen, dat God Jeruzalem geen seconde uit het oog verliest.Hoe zou een mens het aandurven om deze stad te verdelen! Men zoekt naar vrede, om politieke eer te krijgen, een Nobelprijs voor vrede, Maar men zoekt God niet.  De groten der aarde zullen opnieuw eens bewijzen hoe klein ze zijn!

Zac 12:2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

Zac 12:3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Onder de schaal begrijpen wij, een beker.

Een drinkbeker die bedwelmt, die dronken maakt, het verstand doet verliezen. Zo zullen vele regeringsleiders het verstand verliezen, verkeerde beslissingen nemen, en hun legers laten optrekken om te strijden tegen Jeruzalem! Ze kunnen het niet oplossen en tonen hun machteloosheid. Zij die zullen optrekken keren niet meer terug! Deze beker is een beeld van oordeel.

Ps 75:8 Want in des HEREN hand is een beker en de wijn bruist daarin, overvloedig gemengd; Hij schenkt daaruit tot de droesem toe, alle goddelozen op aarde moeten hem slorpende drinken.

Wat mij opvalt bij deze profetische psalm, is dat alle goddelozen die dan op aarde leven, zullen sterven. Dit is een bemoediging en een herhalende bevestiging, dat de opstanding en opname al plaatsvond.

…zal Ik Jeruzalem maken tot een steen

Een grote steen op de weg kon vroeger voor ernstige problemen zorgen, een weg blokkeren! Het lijkt me de weg naar vrede voor Israel is compleet versperd of onoplosbaar. Alle vredesgesprekken voor vrede lopen vast, dit zal leiden tot een militaire aanval leiden op de stad.

En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem.   Alle christenen van alle tijden zullen dit beleven.

11 De hemel verheuge zich, de aarde juiche, de zee bruise en haar volheid, 12 het veld en al wat daarop is, verblijde zich; dan zullen alle bomen des wouds jubelen 13 voor de HERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in zijn trouw.Ps.96

Opb 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

De vijandelijke wereldse machten, de haters van Christenen en Joden kunnen nu al weten “waar” en “wanneer”Jezus zichtbaar zal terugkomen. Het is geen topgeheim, de antichrist en de valse profeet weten het. Dit feit alleen al wijst erop hoe machteloos de ongelovigen zullen staan op die dag. Ze zullen zich niet kunnen verzetten wanneer Jezus almachtig zal regeren. Jezus is dan niet gekomen als het Lam Gods, maar als de Leeuw van Juda!

leeuw

Opb 19:20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

WIE WIL JEZUS VOLGEN?

clip_image001

 

clip_image003

 

Het volgen van Jezus, is geen eenvoudige zaak. De hemelpoort is een poortje! Er zijn mensen die Jezus wel willen volgen, maar niet over de brug willen komen als Jezus enkele voorwaarden stelt. Wij nemen een Bijbeltekst waaruit heel goed naar voor komt , wat Jezus vraagt voor allen die Hem echt willen volgen de rest van hun leven.

57 En toen zij op weg waren, zeide iemand tot Hem: Ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat.58 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen.59 En Hij zeide tot een ander: Volg Mij. Maar deze zeide: Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven.

60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods.61 En weer een ander zeide: Ik zal U volgen, Here, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.62 Maar Jezus zeide tot hem: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods. Lucas.9

Hier lezen wij over 3 mensen die de Heer willen volgen, wel drie mensen die Hem nog niet kenden. Jacobus en Johannes hoorden hier de woorden van Jezus. Hier komen ook drie elementen naar voor welke moeten aanwezig zijn, bij hen die Jezus willen volgen, anders kan Jezus deze mensen minder gebruiken, en zijn ze ook niet geschikt voor het koninkrijk van God !

Welke drie elementen zijn dit ?

De eerste vereiste , is de MOBILITEIT.

De eerste die Jezus wilde volgen , wilde Hem volgen waar Hij ook heen ging, maar hij kende de weg van Jezus nog niet, m.a.w. de weg van het kruis.

De weg van de vernedering, de weg van bespotting, de weg van het lijden !

In Jezus antwoord vinden wij : De inzetbaarheid van zijn discipelen.

Daardoor zou Jezus ook later zijn soldaten kunnen inzetten waar Hij wil ter wereld.

Zo toont Hij aan dat wie christen wordt en door Jezus wil gebruikt wil worden, ook bereid moet zijn zijn woonplaats te verlaten.

Dat wil niet zeggen dat Hij iedereen daarvoor zal roepen,

Jezus wil aantonen dat zijn discipelen weerstand zouden moeten bieden aan de verleidingen van de wereld en bijzonder de ziekte van het materialisme , zucht naar bezit en de vleselijke begeerten.

Jezus wil hen al leren dat het denkbeeld over de wereld niet hun eigenlijke thuis is.

19 En er kwam een schriftgeleerde tot Hem en zeide: Meester, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat. 20 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. ( Mattheus)

Deze man die dit vroeg was een schriftgeleerde, zij stelden hun vertrouwen in geld en bezit. En waren daardoor ook niet mobiel.

Jezus maakt duidelijk dat dit een hinder is om Hem te volgen. Hij sliep de ene dag hier en de andere dag ergens anders.

Wij zien verder dat de farizeeër niets meer zegt, en ook niet volgt.

Jezus volgen is het belangrijkste op aarde wat een mens kan doen.

Een mens kan het heel ver geschopt hebben in zijn leven , maar als hij Jezus niet volgt, dan is zijn leven ZINLOOS geweest !

Jezus zag het hart en waarschuwt ook de farizeeër, dat als hij Jezus volgt , het hem zou kunnen spijten, want hij moet zijn aangenaam leven prijs geven.

Zo is het ook nog vandaag dat wie Jezus wil volgen, vervolgt zal worden op eender welke wijze, en hij dat zal ondervinden.

Doch allen die twee heren willen blijven dienen zullen afvallen !

Wie het niet ernstig meent komt ten val ! Wil zeggen kan Jezus niet volgen.

Let op het Voorbeeld van Israël ! (Hebr.4:9)

De tweede vereiste om Jezus te volgen : HET BESLISSEN.

De tweede mens werd ook door Jezus geroepen, doch deze maakte een verkeerde beslissing.

Deze man begreep niet het verschil tussen de belangrijkheid van de twee zaken waarin hij moest kiezen.

Jezus volgen, de Zoon van God of zijn vader begraven.

Hoeveel malen wordt er vandaag niet gezegd, het was een mooie begraving, een goede boodschap, doch de werkelijkheid leert ons dat weinig mensen tot geloof komen.

De mensen begrijpen de ernst niet, van de roep van Jezus en kiezen voor wat in hun ogen het belangrijkste is.

Maar wij zien dat Jezus een antwoord geeft waarover deze man eerst nog kon nadenken.

Het is voor ons van belang om de mensen nieuwsgierig te maken over het evangelie . Wij moeten proberen de mensen aan het denken te krijgen, want excuses zijn er genoeg.

Deze man werd geroepen om het evangelie te brengen, dit wijst erop dat Jezus nog steeds mensen roept, en dat er ook nog steeds zijn die Hem links laten liggen !

Wij die geroepen zijn kijken eens naar voorbeelden uit Gods Woord.

8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. H e b r e e ë n 1 1

Abraham was de man die correct besliste God te volgen, en aarzelde niet !

Het voorbeeld van Abraham is nog steeds te vergelijken met onszelf. Wanneer wij tot geloof kwamen, wisten wij ook niet waar wij zouden uitkomen, maar de Heer wel.

Abraham zou een erfenis ontvangen een plaats om te wonen. Abraham was mobiel, en verliet zelfs zijn familie

Onze erfenis is er ook want wij zijn medeërfgenamen van Christus.

( Rom.8:17 )

Een voorbeeld van Petrus? ( Luc.18:28).

Hier spreekt Petrus over hun vroegere beslissing om Jezus te volgen,

daarbij spreekt hij wat het hem heeft gekost.

Wij moeten eens de vraag stellen wat heeft het ons gekost, om Jezus te volgen ?

Wat hebben wij laten vallen om Jezus te volgen ?

In Iran, Irak, India, kost het je leven !

Christenen die geen spijt hebben over hun beslissing, hebben nog heel wat te verwachten, de belofte van Jezus ( hierboven )

DE DERDE VEREISTE OM JEZUS TE VOLGEN : NIET AARZELEN.

De derde man die Jezus wilde volgen had problemen met zijn familie waarvan

hij wilde afscheid nemen.

Wij moeten hieronder begrijpen dat dit afscheid verschillende dagen zou duren.

De Les die hier dat men moet bereid zijn zijn familie te verlaten, indien Jezus dat wenst. Wanneer een soldaat opgeroepen wordt om te strijden voor zijn vaderland, moet hij ook niet met excuses afkomen.

Men gaat niet eerst vragen aan de vrienden of zij het goed vinden dat u Jezus gaat volgen !

Deze man stelde dus een voorwaarde aan Jezus om Hem te volgen. Dit volgen gebeurt onvoorwaardelijk !

ONGESCHIKT !

Jezus wil geen aarzeling, geen twijfel, geen excuus, wanneer iemand Hem wil volgen !

Wie wil ploegen moet vooruitzien, en niet achterom. Inderdaad wie in feite Christus volgt begint een nieuw leven, zijn oud leven is voorbij. Wie moeten eens nadenken, als wij lezen over hen die Jezus wilden volgen, dat Jezus een directe gehoorzaamheid eist.  Als Noach veel tijd had moeten besteden aan zijn hobby’s, en geen tijd had voor God, dan was hij en zijn familie ook vergaan !

De opname of de nieuwe evacuatie is nabij!

ZWARE BEPROEVING? HUIDKANKER?

clip_image004

clip_image002

 

Wanneer wij het goede van God ontvangen, dan moeten wij danken. Doch wanneer het kwade ons overkomt, zijn wij dan ook geneigd om nog te danken?  Onlangs werd er een godlasterende taal gesproken door een zanger omwille van het sterven van zijn broeder aan kanker. Indien God bestaat en ik hem zou zien, zou hij Hem op het gezicht slaan! Dit is een beeld van hoe de mensen vandaag denken zonder eerbied voor hun Schepper. Een leven zonder God kan bitterheid en haat in het hart brengen. En God is er en wacht om Zijn liefde in het hart van de mens te leggen, als de mens dit wil!

Wat een zin heeft het lijden van een mens?

Wij lezen Job 1 en 2

Vooreerst wil ik de naam van Job uitleggen. In het Hebreeuws is dat “ayab” wat vijandig betekent. Het betekent in feite, iemand die lastig gevallen word omwille van zijn geloof en daardoor vijandig bekeken word.

Job was een mens vroom en oprecht godvrezend en wijkend van het kwaad. (v.1) Job leefde in het land Us, wat vandaag beter gekend is onder Saoedi-Arabië.

Job was een gezegend man met veel kinderen, veel slaven, veel kleinvee, kamelen, runderen enz. Veruit de rijkste man in het Midden-Oosten.

Zijn kinderen hielden feesten en fuiven. Ze groeiden op in de toenmalige weelde. Werden wel gelovig opgevoed, maar dat was geen garantie voor hun behoud.

De bezorgdheid van Job als vader. v.5

Zoals vele christen ouders vandaag bezorgd zijn om hun kinderen, zo was dat ook met Job.

Ook toen kende job de gevaren van de wereld. De begeerten van de wereld, zijn vele. Alles wat het oog streelt is een verleiding. Alles wat een mens afhoud van God, afgoderij.

Na het fuiven van zijn kinderen, bracht Job brandoffers aan de Here. Het werd voor hem een gewoonte dit te doen.

Job zegt niet waarom, maar denkt als een priester in huis. Zie vers 5 Job dacht!

Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God vaarwel gezegd.

Dit is een voorbeeld van de grootste zorg die een christenouder zich kan maken.

Wanneer hij maar denkt dat er één van zijn kinderen verloren zou gaan voor eeuwig.

Men spreekt van Job in de hemel, terwijl hij nog leeft!

Vanaf vers 6.

Wij zien dat God alles ziet, maar ook de satan ziet veel van wat gebeurt op de aarde onder de mensen. God had de liefde van Job gezien voor Hem.

Er is in de hemel een engelenvergadering bezig, en daaronder is ook de satan, die ook nog steeds een engel is. ( zonen van God genoemd ).

In vers 8 zien wij dat God ook bijzonder bezig is met de gelovige mensen persoonlijk.

Hij vraagt aan satan of hij ook zijn knecht Job heeft gezien. De satan kende Job, maar het was zijn vriend niet! God kent iedereen, ook u, en weet alles over ons.

God kende Job beter dan de satan. God wist dat Job de meest gelovige mens ter aarde was.

God weet hoe het met ons geloof is gesteld, in hoeverre wij ons vertrouwen op de Heer kunnen stellen. Hij weet hoe groot onze liefde tot Hem is.

Hij weet wat wij voor Hem doen en hebben gedaan.

Vers 9 en 10

De satan stelt dat Jobs geloof weinig voorstelt. Hij geeft er redenen voor aan:

Je hebt aan uw knecht goddelijke bescherming gegeven over zijn huis en zijn bezit, zijn werk hebt gij gezegend.

God is waakzaam over zijn kinderen die Hem gehoorzaam volgen. Wie niet gelooft, leeft als een vogelvrije zonder het te beseffen.

Wie krijgt bescherming?

Spreuken2:7 Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen, 8 terwijl Hij waakt over de paden van het recht en de weg zijner gunstgenoten beschermt.

 

Mattheüs 16:26 Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?

Rijk worden of zijn op aarde heeft geen zin zonder een gezond geestelijk leven. Het leven gaat door in het hiernamaals, of de mens dat gelooft of niet. Er is een tweede dood! Daar heeft de ongelovige geen kennis van, en zal schade lijden aan zijn ziel.

Job had een gezond zieleleven, geestelijk leven. Door te leven naar Gods wil en telkens op God te vertrouwen, was er een geloof bij Job dat een groei had gekend als een “echte” plant.

Job had God op de eerste plaats gezet in zijn leven. Vandaag is dat anders, de mensen willen ook rijk worden door hun eigen werken en levenswijze. Ze stellen hun werk en hun genot boven God, daardoor lijden ze schade aan hun ziel. 2 Timotheüs 3:4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

Spreuken 10:22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.

 

Vers 11 God laat zware beproevingen toe!

 

God weet bij wie hij dat kan. Bij wie sterk in zijn geloof is. God stelt zijn kinderen in staat, om beproevingen te doorstaan, om de wereld de ogen te openen! Kracht naar kruis is een oud gezegde.

1 Corinthiërs 10:13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

 

In feite wil de satan aantonen dat geloof in God weinig zin heeft, want als Job zijn geloof vaarwel zegt, wat is geloven in het leven dan nog waard? Het zou enkel de naam van God bekladden en ongeloofwaardig maken. Geloven is een zekerheid! Wie niet is wedergeboren kan geen beproevingen doorstaan, noch in de gemeente blijven.

Vers 12-19 de reeks tegenslagen van Job.

Vers 20 – 22 Het voorbeeldige gedrag van Job in zijn eerste beproeving.

 

Hier toont Job dat God boven al zijn bezit stond in zijn hart. Ik ben naakt gekomen en zal naakt gaan. Het hiernamaals was van zeer groot belang voor Job in zijn leven.

Job zondigde niet in zijn reactie.

Vele mensen zouden opstandig worden tegen God, en roepen: ” waarom laat gij dit alles toe?”

Zelfs deze vraag stelde Job hier niet.

Mensen die het merkteken zullen weigeren, zullen door God in staat worden gesteld, doch wie Jezus niet kent, zal deze beproeving niet doorstaan.

Job 2:4-6 Een nieuwe beproeving voor Job, zijn gezondheid!

Voor vele mensen is een goeie lichamelijke gezondheid het belangrijkste in hun leven.

Huid voor huid vroeg de satan. Hij bedoelde dat de liefde van Job niet boven de liefde voor zijn eigen leven zou gaan. Leven voor leven! Hij dacht Job zal kiezen voor zijn eigen leven, en God laten vallen.

25 Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven. Joh.12

Job kreeg boze zweren. Een ongeneeslijke ziekte, sommigen spreken van de zwarte melaatsheid. Hij had een verschrikkelijke jeuk.

Vers 9 Jobs vrouw LAAT ZICH misbruiken door inspiratie van satan!

Zeg God vaarwel! Vertrouw niet verder op God!

De reactie van zijn vrouw was als van een ongelovige. Voor haar was het nu genoeg geweest!

Ook zij werd mede beproefd, maar kon het niet aan, verlies van kinderen enz.

Job leerde haar alles van God aan te nemen, zowel het goede als het kwade.

Job was onschuldig en onwetend van wat zich in de hemel had afgespeeld, en zijn houding was tot eer van God, zonder dat hij het besefte.

WAT IS EEN GEMEENTE

DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS

Het Griekse woord voor Gemeente is Ecclesia. Dat woord is ontstaan uit twee verschillende woorden namelijk “ec” en “caleo”. Ec betekent :“van tussen uit” en Caleo betekent : “roepen” Wanneer men het volk van een gemeente wilde samenroepen op het plein voor bepaalde mededelingen te doen van de gemeenteoverheid, dan was er iemand die met een bel rondliep en diende te roepen dat er een volksvergadering was op het dorpsplein of markt. In het O.T. betekent ecclesia het samenroepen van Zijn volk Israël. De gemeente is nooit een volkskerk geworden zoals te Rome! God verloste zijn volk uit Egypte om in de woestijn met hen samen te wonen. (Exod. 25:8) De gemeente is een samenkomen van mensen die de roepstem van God hebben gehoord en geloofd hebben. De gemeente zijn christenen die uit de wereld geroepenen zijn, God is in hen gaan wonen, dit is onze tijd nu. (1 Joh.4:2) God zal bij ons wonen in de toekomst in het nieuwe Jeruzalem.(Openbar.21:3)

WIE BEHOORT TOT DE PLAATSELIJKE GEMEENTE?

Handelingen 2:41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen

en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Iedere gemeente moet weten wie lid is en wie er een occasionele bezoeker is. Vandaag horen wij al spreken van de conferentiechristenen. Zij hebben geen vaste gemeente, de Here spreekt duidelijk dat wij onze “eigen” samenkomsten moeten bijwonen, dus heeft iedere christen zijn eigen gemeente.(Hebr.10:25).

EEN KERKGEBOUW? EEN KATHEDRAAL MET HEILIGE AFGODSBEELDEN?

clip_image002Neen, helemaal niet nodig. Christenen zijn er niet gekomen in de plaats van Israël! Men kan overal samenkomen, de plaats is niet meer belangrijk, en het is ook geen tempel, waar God zou wonen. Wij zijn zelf de tempel geworden:

1 Corinthiërs 6:19 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?

Dit leert ons duidelijk dat wij als christen met eerbied dienen om te gaan met ons lichaam. Een christen heeft niet het recht zijn lichaam te tatoeëren, (Lev.19:28) te verbranden of te cremeren, ook niet om lichaamsdelen te verkopen. Plastische chirurgie is geen zonde maar niet altijd nodig.(Luk.12:22).

HOE FUNCTIONEERT EEN CHRISTENGEMEENTE?

Kortweg, het functioneert net als een lichaam, met een hoofd en ledematen, en een bijzondere verbondenheid onder de leden. (Efeze 4:16) Ecclesia is geen organisatie of een vereniging, maar een levend organisme. Dus helemaal geen werelds instituut, zoals het naamchristendom is geworden met macht en eerzucht, door te hoereren met de koningen, de politieke overheden! (Openbar:18:9) De kinderdoop bracht de staatsgodsdienst.

Bij de eerste christenen, was de werking net als met een lichaam. Het ene lid kon niet zonder het andere, er was een gezonde en fijngevoelige verbondenheid. Ieder plaatselijke gemeente functioneert daarom ook zelfstandig en plaatselijk.

In de Bijbel staan geen denominaties, kerkgenootschappen of allianties, laat staan politieke partijen,  daarom kunnen en zullen die dingen niet tot zegen zijn! Deze instellingen eren op die manier God clip_image003niet, maar zichzelf. Een gemeente heeft bv. ogen nodig, dat wil zeggen, een klare kijk hebben op het gebeuren in de gemeente. Die ogen kunnen iemand zijn die dwaalleer kan opmerken en ervoor gaat waarschuwen. Dit is niet noodzakelijk een oudste, toch wel iemand met goede Bijbelkennis!

1Co 12:10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.

De H.Geest is werkzaam in Zijn gemeenten, de Geest van Christus, het hoofd. Zodoende kan iedereen in de gemeente gebruikt worden zoals de Gods Geest het wil,, doch wel tot eer van God. Zo is het brood op het avondmaal, gevormd door vele gemalen graankorrels, en vormen een geheel. De graankorrels zijn symbolisch mensen waarvan hun eigenzinnige gedachten, werden afgebroken, en de Bijbelse gedachten en levenswijzen hebben aangenomen, om God te eren.

DE LEIDING VAN EEN GEMEENTE

22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, 23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt. Efeze 1.

Het is overduidelijk dat Jezus het hoofd is van al Zijn gemeenten. Hij is het gezag, en het gezag is niets anders dan Gods woord. In dat woord, de Bijbel staan de richtlijnen hoe Christus zijn gezag laat gelden. Alle leden zijn van Hem afhankelijk en aan Hem onderworpen. Diezelfde afhankelijkheid is normaal te vinden bij de vrouw die afhankelijk is van haar man. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt.

22 Gij vrouwen, zijt uw mannen onderdanig, als aan de Heer; 23 want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is; en Hij is de Heiland van het lichaam. 24 Maar gelijk nu de gemeente Christus onderdanig is, zo ook de vrouwen hun mannen in alle dingen. Efeze 5

Wanneer wij lezen dat de apostel, hier nogmaals laat blijken dat Christus het hoofd is van de gemeenten en gezag heeft, begrijpen wij ook dat iedere gemeente Hem gehoorzaam dient te zijn.

Geloven is God eren!

Door het niet eren van God, door Zijn gezag niet te respecteren, door die ene zonde van Eva is de ganse schepping onder de vloek gekomen, en diende Christus Zijn leven te offeren voor verlossing! Wij doen meer dan één zonde!

Een Bijbelse gezagsorde: God, Christus, oudsten, vaders, moeders, kinderen.

Hoe functioneert nu het gezag in de gemeente?

Een voorbeeld, de gemeente net als in een gezin!

Ex 20:12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geven zal.

Le 19:32 Voor het grijze haar zult gij opstaan en aan de oude zult gij eer bewijzen en voor uw God zult gij vrezen: Ik ben de HERE.

1Co 10:31 Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods.

clip_image007Een kind speelt in de woonkamer, en bij bedtijd, werd door moeder gevraagd om zijn spullen op te ruimen. Het weigert en speelt verder. Het respecteert het gezag van zijn moeder eerst niet. Tenslotte gaat het dan toch gehoorzamen, na dreiging, het is bang voor straf van vader. Is dit naar de wil van God? Neen, het kind eert vader en moeder niet. Het kind moet leren en weten dat ook zijn ouders God gehoorzaam dienen te zijn. Zo gaan ouders God eren en respecteren. De vader en de moeder doet het uit wederliefde tot God en eert Hem daardoor.

De vrouw die haar eigen man onderdanig is, eert God! Wie het gezag in de plaatselijke gemeente gehoor geeft, eert God!

Een kind dat luistert naar zijn moeder, eert God!

Ook Israël was regelmatig ongehoorzaam en Jesaja schreef:

13 En de Here zeide: Omdat dit volk Mij slechts met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart verre van Mij houdt, en hun ontzag voor Mij een aangeleerd gebod van mensen is, 14 daarom, zie, Ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen, wonderlijk en wonderbaar: de wijsheid van zijn wijzen zal tenietgaan en het verstand van zijn verstandigen zal schuilgaan. Jesaja 29

Het hart is een beeld van de gedachten. God wil dat men Hem eert uit liefde, en niet uit angst voor de wet! Daarom komt de satan nog even los op het einde van het duizendjarig vrederijk van Christus, om scheiding te maken tussen hen die Jezus gehoorzamen uit liefde en hen die het doen uit schrik voor de wet.

39 En onze vaderen wilden hem niet gehoorzamen, maar stieten hem van zich en wendden zich in hun hart naar Egypte,

40 zeggende tot Aaron: Maak ons goden, die voor ons uit zullen gaan; want deze Mozes, die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet, wat er van hem geworden is.Hand.7

Oudsten

In Jezus naam werden broeders als oudsten aangesteld in de gemeente als het gezag “in de Here”. Het zijn geen verkiezingen, maar wie de gemeente stichtte stelde oudsten aan, vertrekt en stichtte nieuwe gemeenten. In de hedendaagse gemeenten werd er veel afgeweken van dit Bijbels principe, de plaatselijke christenen werden minder betrokken of hadden minder belangstelling.

Vandaag heeft dit jammerlijke scheuringen tot gevolg. Wie Bijbelgetrouwe oudsten niet wil respecteren, die eert ook God niet.

Tit 1:5 Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling, dat gij in orde zoudt brengen hetgeen nog verbetering behoefde, en dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden als oudsten zoudt aanstellen mannen,

1Ti 5:17 De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun, die zich belasten met prediking en onderricht.

Jak 5:14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.

Diakenen

1 En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. 2 En de twaalven riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden: Het bevredigt niet, dat wij met veronachtzaming van het woord Gods de tafels bedienen. 3 Ziet dan uit, broeders, naar zeven mannen onder u, die goed bekend staan, vol van Geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen;Hand.6

Er kwam ontevredenheid over een verdeling van voedsel voor de minder bedeelden, de Grieks sprekenden werden benadeeld. Daarom werden er verantwoordelijken aangesteld, opdat de verkondigers verder hun eigen werk konden doen. Het is goed dat er mensen zijn die erop letten dat de praktische zaken in een gemeente vlot kunnen verlopen. Ook hier probeert de satan ruzie te laten ontstaan onder christenen en dit moeten wij vlug ontdekken.

1Ti 3:12 Diakenen moeten mannen van een vrouw zijn, hun kinderen en hun eigen huis goed bestieren.

Normaal worden mannen aangesteld, doch wij vinden een enkel voorbeeld van een zuster, namelijk Febe (stralend) in Rom.16:1 .

Hoe functioneert het lichaam van Christus op aarde?

De eerste vereiste voor een gezonde gemeente, zijn gezonde schapen die op tijd eten, drinken en luisteren naar de stem van hun Herder. De eerste christenen vertoonden vier kenmerken. De H.Geest kon hen krachtig gebruiken, want ze weerspiegelden de kracht van het evangelie door hun christelijk profiel.

clip_image009

42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden (Handelingen 2)

In het O.T. was er een brandofferaltaar bij de tabernakel. Deze had vier hoornen, en daar werd het offer aan gebonden. Ook wij zijn een levend offer schrijft Paulus in de Romeinenbrief.

Ro 12:1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

Een christen laat zich vrijwillig binden aan vier punten:

1 Regelmatig Bijbelstudie.

2 Gemeenschap met elkander in de samenkomsten.

3 Neemt deel aan het avondmaal.

4 Een gezond gebedsleven.

Het functioneren van de gemeenteleden.

clip_image0114 Want, gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, 5 zo zijn wij, hoewel velen, een lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. 6 Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: 7 profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; 8 wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid.

9 De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.

10 Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld,

11 in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here. 12 Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, 13 bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. 14 Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. 15 Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden. 16 Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs. 17 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Romeinen 12

Profetie: Boodschappen met overtuiging van zonde gerechtigheid en waarschuwen voor het komende oordeel. Dit omvat geen nieuwe profetieën, wel uitleg over de profetische woorden in Gods woord.

Dienen: Praktische hulp bieden met inzicht. De ene ziet meer dan de andere dat er soms hulp nodig is onder de leden met moeite.

Onderwijs: Geven van Bijbelstudies met inzicht welke gewaardeerd worden. Ook dit gaat goed gepaard wanneer men mensen bij de Heer kan brengen.

Vermaning: Het bemoedigen en op gezonde wijze kunnen terechtwijzen bij zonde in of buiten de gemeente.

Barmhartigheid: Een oog hebben voor anderen die in nood en zorgen verkeren. De ene is al meer ingesteld om een zieke te bezoeken dan een ander gelovige.

Leiding: Dit zijn de gezamenlijke oudsten, die toezicht houden en tucht kunnen uitvoeren. Het leiden van samenkomsten. Niet alle oudsten dienen te prediken of te onderwijzen. Ook ziekenbezoek en pastorale nazorg is van belang.

Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. 2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette,

maar ik had de liefde niet, ik ware niets.

2012 WAT ZEGT DE BIJBEL?

HET JAAR 2012 EN DE BIJBEL

Laten we even het doemscenario 2012 toetsen aan de waarheid, het woord van God.
Twaalf jaar terug stond de wereld ook bijna op zijn kop, 2000 begon en er gebeurde niets. Dienen wij,christenen nu angstig te zijn alsof het jaar 2012 het einde van deze wereld en de mensheid zou betekenen? Neen!
Christenen mogen zich niet laten misleiden door jaartallen, dit past beter bij de waarzegger, en waarzeggerij heeft onze God streng verboden.

12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.13 Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen.14 Maak u een ark van goferhout…Gen.6

De enige basis om iets te geloven, is te vertrouwen op iemand die ALTIJD de waarheid spreekt. Dit is geen mens, maar God. In de Bijbel staan geen leugens!
Toch wil de mens iets anders geloven, zo is hij geboren! Hier in dit geval de Maya kalender, welke de maand december van het jaar 2012, aangeeft als het einde van de wereld. Maya’s waren zonneaanbidders, leerlingen van Nimrod, uit het oude Babel.Ook noemt men Nostradamus, een andere valse profeet, en andere oude oosterse profetieën.
De profeet Jesaja spreekt scherpe taal tegen de zonneaanbidders en waarzeggers:
12 Houd maar aan met uw bezweringen en met de talrijke toverijen waarmede gij u van jongs af hebt afgetobd; misschien kunt gij iets bereiken, misschien jaagt gij schrik aan.13 Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal. 14 Zie, zij zijn als stoppelen, die het vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de macht der vlammen; het is geen kolengloed om zich te warmen, geen vuur om daarbij te zitten. Jesaja 47

Noach, was een mens door God gezonden om te waarschuwen maar men geloofde hem ook niet, men spotte met hem, toen hij de ark bouwde, 120 jaar lang! God had veel geduld, maar Zijn geduld is niet blijvend. Het einde van de toenmalige oordeelsrijpe wereld kwam dan onverwacht voor de ongelovige mens, maar Noach geloofde God, was voorbereid en werd gered!

Nog steeds heeft God een echte correcte kalender, toch is Hij niet gebonden aan tijd. Gregoriaanse of Mayaanse en andere oude kalenders zijn falende kalenders!
Psalmen 90:4 Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake. 2 Petrus 3:8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.
Ook vandaag leven wij wel in de eindtijd, en gaan de ongelovigen spotten met wat God zegt:
17 Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die voor dezen gesproken zijn door de apostelen van onze Here Jezus Christus, 18 dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Judas.

Allen die spotten met de Bijbel, zijn als de mensen die spotten met Noach toen hij de ark bouwde, en het had toen nog nooit geregend! Men spotte met de woorden van God, dat er een zondvloed zou komen. Wij leven duidelijk wel in de eindtijd, maar er moeten nog eerst verschillende Profetieën in vervulling gaan, bijzonder met Gods volk Israël, en de Bijbelgetrouwe christenen. God wijkt niet af van zijn plan!

Wat wel heel belangrijker was, was te weten dat wie op God vertrouwde, behouden werd en niet omkwam! Acht zielen werden gered! Weinig? Ja, zo zijn er ook vandaag weinig christenen die slechts enkel en alleen geloven wat God zegt.
Wie is er in de “ark” gestapt? De ark vandaag is het woord van God, de Bijbel, wie de rest van zijn leven daarop zijn vertrouwen stelt, en geloofsstappen zet, zit veilig in de ark!
Wie iets anders gelooft, zit in de vergankelijke Titanic, hij droomt, dat dit de waarheid zal zijn, jammer! De ark maakte men naar een plan van God zelf, de Titanic de wereldkerk, naar de plannen en organisatie van de zondige mensen?

In welke tijd leven wij vandaag?

De discipelen van Jezus waren ook nieuwsgierig en vroegen hem:
Welke tekenen zijn er die het einde van de wereld zullen aantonen?

6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.8 Doch dat alles is het begin der weeën. 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil.10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.Matth.24

Wij kunnen allemaal vaststellen dat de moderne middelen het mogelijk maken het evangelie sneller te verspreiden en bijna alle landen hebben het gehoord. Dus zal het nog een tijd duren en vermoedelijk langer dan twee jaar.
Wij leven vandaag, waarbij de haat tegenover de Joden sterk toeneemt, zoals in vers 9 staat. Daaraan weten we dat er ook nog enkele landen zijn die achter Israël staan, maar dat zal vlug veranderen, misschien door een sterk militair ingrijpen van Israel. Ook kan dit zorgen voor de nodige opstand in Israël zelf.

Maar wat Jezus verder zegt is heel belangrijk om aan te tonen dat 2012 zeker niet het einde van de wereld is. In 2012 kunnen er zeker nieuwe natuurrampen gebeuren, of bv. oorlogen, zoals de Gog en Magog- oorlog, die kortstondig grote verwoestingen kan aanbrengen, maar dit is het einde niet.
In 2012 kunnen die rampen of nucleaire aanslagen ertoe leiden dat men vlugger zal komen tot een politiek doel, een sterke wereldregering, een nieuwe wereldorde, gevormd door een alliantie van de sterkste economische landen.

Jezus sprak tot Zijn volk Israël:
15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op)16 (24-15b) laten dan wie in Judea zijn, (24-16) vluchten naar de bergen.17 Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, 18 (24-17b) en wie in het veld is, (24-18) kere niet terug om zijn kleed mede te neme.(Mt.24)

De komende wereldleider zal een vredesverbond sluiten met Israel, volgens Daniel 9:27 voor zeven jaar. Halverwege zal hij dit verbond verbreken. Dit is na 3,5 jaar. Momenteel is er nog geen vrede voor Israel en zijn haters. Dus duurt het nog minimum 7 jaar, dan komt Christus zichtbaar op aarde en zal 1000 jaar de wereld regeren vanuit Jeruzalem. De wereld zal wel een bijzondere metamorfose hebben meegemaakt, zoals met de zondvloed.

Een duizendjarig vrederijk, dit is de nabije toekomst!

Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

Na de verdrukking van zeven jaar, komt Jezus Christus uiteindelijk het overblijfsel van zijn volk redden, nadat ze werden bedrogen door de valse messias. Hij komt duizend jaar regeren op aarde, in vrede want hij is de werkelijke vredevorst door de profeet Jesaja voorspeld.
Ieder mens die in Hem geloofde, zal opstaan uit de dood bij de eerste opstanding. Deze mensen zullen gelukkig en heilig zijn. Enkel die mensen die door God als heilig zijn aanzien, en niet degenen die heilig of zalig verklaard zijn door een andere schijnheilige zondaar!
Er is in feite slechts nog toekomst voor de mens die enkel geloofde in Jezus Christus.

De vrede die Christus brengt is geen “staakt het vuren”!

1 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen,2 en vele natien zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.3 En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natien tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.Micha 4

Nooit meer oorlog!

Alle legers zullen worden afgeschaft! Niemand zal nog strijden en zijn leven verliezen voor zijn vaderland. Enkel als Jezus terugkomt, zal men kunnen zeggen “nooit meer oorlog” en niet eerder! De wereldmacht zal zich bevinden in Gods stad, Jeruzalem, vandaar dat Jeruzalem de oorzaak zal worden en reeds is, van een komend wereldconflict, zoals geprofeteerd.
Zacharia 12:3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.

Satan gebonden!
Openbaring 20:2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren,

Mensen zullen niet meer overweldigd worden, en gedwongen of verleid worden tot criminaliteit en alle vorm van kwaad. Een maatschappij in vrede en gerechtigheid. De geldzucht zal er niet meer zijn, die de wortel is van alle kwaad.

Vrede onder al de dieren!
Jesaja 11:6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7 de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund;
Dit alles wijst op een soort nieuwe schepping, de vrede is doorgedrongen onder de dieren. De wet van de sterkste heeft afgedaan, onder dieren en onder de mensen.

Lig niet wakker van wat 2012 zal brengen, maar wie Jezus nog niet persoonlijk kent, die heeft een reden om wakker te liggen, en de deur van zijn hart open te stellen voor de komende Vredevorst. Jezus zei:

Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

DE OPNAME VAN DE GEMEENTE

DE OPNAME

rapture

Johannes 5:29 en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel. Niet iedereen gelooft in het opstaan uit de doden. Velen “denken” dat er na de lichamelijke dood niets meer is. Anderen denken over een reïncarnatie, dit bestaat niet zegt God! (Hebr.9:27)Indien dit zo zou zijn, ware God zeer onrechtvaardig. Wie niet over de dood wil nadenken zal nooit de zin van dit aardse leven kunnen begrijpen. Crematie is vandaag een bewijs dat mensen niet meer geloven in de beschreven opstandingen. God liet in het oude testament beenderen verbranden als straf!!!

Enkel gelovigenin Christus, zullen opstaan uit de dood om eeuwig te leven. Daarom bestaat er ook een verschil in het rouwproces tussen christenen en anderen. Rouwende Bijbelgetrouwe christenen hebben ook wel verdriet, maar hebben een vaste en levende hoop elkander terug te zien! Het verdriet van ongelovigen is eerlijk gezegd niet te troosten. (1 Thess.4:13).

51 Wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden: Wij, als gelovigen, zullen niet allemaal sterven, 52 maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste trompet schalt. Ja, er zal het machtig geluid van een trompet te horen zijn; en dan zullen de doden voor altijd levend worden gemaakt en wijzelf zullen een nieuw lichaam krijgen. 53 Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam.(1 Cor.15)

  THE RAPTURE

The-Rapture-Of-The-Church-Last-Trump-When-is-the-last-trump-e1519546471762

De veelbesproken opname( the rapture) is een plotse geheime opstanding welke nu ieder ogenblik in vervulling kan gaan! De ongelovige wereld zal dan slechts merken dat er graven open zijn gegaan en lijken zijn verdwenen. Dit nieuws zal wellicht verzwegen worden of men zal een andere leugenachtige verklaring afleggen als bv. Een actie van UFO’s. (Bijzonder actief de laatste tijd). Velen zullen er wel eens van gehoord of gelezen hebben en dan zeggen: “Het was toch waar!” Die plotse verdwijning van de nog in leven zijnde christenen, zal uiteraard catastrofes veroorzaken. BV: in het verkeer enz.. Voor deze verdwijning staat in het grieks”harpazo”, betekent met kracht weggerukt!

Al in 1569 kende men het woord “raptu” waarvan het woord “rapture” kwam. Dit woord is terug te vinden in de kerkelijke rechtspraak van toen. Het betekende een “schaking”.

De schaking “raptus” waarbij een meisje tegen de wil van de ouders uit de ouderlijke woning, met of tegen haar wil, meestal met haar toestemming werd weggeleid , was een overblijfsel uit de Middeleeuwen nog voor de 16de eeuw. De kerk gesteld op de vrije wilsbeschikking en het ouderlijk gezag, bestraft de handelswijze van de jongen, die de schaking pleegde. Als bezwarende omstandigheden komen er zowel de defloratie bij als het samenwonen voor de huwelijksafsluiting.

Jezus komt uitsluitend de “Zijnen” onzichtbaar ophalen om hen te bewaren voor de rampzalige gebeurtenissen die op aarde zullen gaan plaatsvinden. Christenen maken de laatste wereldoorlog en de nog komende ongekende natuurrampen niet mee!

Het geloof in deze toekomstige geprofeteerde gebeurtenis is minder gekend onder katholieken, protestanten en ook al evangelische christenen. Sommigen beginnen te spotten met die wederkomst van Christus.

Anderen halen aan dat het woord “opname” niet in de Bijbel staat!

Gelukkig hebben ze ongelijk. Het woord “rapture” wat opname of wegrukking betekent is terug te vinden in de vulgata! (Latijnse Bijbel) (onder het werkwoord “rapere”, en rapturos). (“rapire” in het Italiaans). Je kunt er echt niet meer naast kijken!

14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.(1 Thess.4)

Dat er vandaag pogingen ondernomen worden om deze tweeduizend jaar oude en levende hoop van de christenen weg te nemen lijkt mij nogal begrijpelijk, de antichrist en de valse profeet zijn op komst, alles zit nu in een voorbereidingsfase! Wij moeten slechts waakzaam zijn, en vast houden wat wij hebben: Gods Woord! De Bijbel! Sola scriptura!!!

DE OPNAME IS EEN SUPERSNELLE ONTSNAPPING AAN GODS KOMENDE OORDELEN OP AARDE

Opb 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Het ligt in Gods karakter om mensen te redden, en een uitredding te geven aan hen die naar Hem willen luisteren. De opname is een uitweg! Daarom is er een sterke hoop voor Gods volk uit de heidenen! (Bedenk het gebed van de profeet Daniel)

13 De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw; Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet teveel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent.(1 Cor.10)(boek)

Wij dienen te bidden dat deze belofte in vervulling mag gaan voor ons, dat ieder die samen met ons in Christus geloven zoals de schrift leert opgenomen mag worden !

36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.Luc.21

Waakzaam zijn betekent, alle gebeurtenissen vergelijken met het profetische woord, en onze heiliging in acht nemen, dus geen wereldse gelijkvormigheid.

“In staat zijn”betekent dat ons geloof ook geloofswerken en kenmerken kent.

Met “alles wat geschieden zal”is de zeventigste jaarweek van de profeet Daniel bedoeld. Dit is de tijd van de verdrukking en grote angst voor Israel, en de oordelen over alle volkeren die zullen strijden tegen Israel!

JEZUS IS DE REDDER, DE ONTSNAPPING!

De eerste stap is in feite onze eerste ontsnapping aan de tweede dood, door te geloven in Jezus’ offer nodig voor onze vergeving. De Bijbel maakte ons geestelijk levend en genas van onze geestelijke blindheid.

3 hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd,(Hebr.2

Wie dus de Bijbel verwerpt of eraan twijfelt loopt een risico van eeuwigheidsbelang.

9 Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, 10 en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.(1 Thess.1)

Wie gehoorzaam is aan de Bijbel, aan Gods bevelen, zal ook de stem van God horen bij het “rapture” bevel: “Come up hither” De christen die niet volhardt, en afzwakt, geen tijd meer maakt voor God, voor deze zal het een ramp worden! Hij zal de tijd niet meer onderscheiden en afgevallen zijn.

45 Maar als die slaaf in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft lang uit, en hij zou beginnen de slaven en slavinnen te slaan, en te eten, en te drinken en dronken te zijn, 46 dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht en op een uur, dat hij niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der trouwelozen doen delen.Luc.12

DE OPSTANDING VAN SCHIJNCHRISTENEN EN ALLE ONGELOVIGEN

Daniel 12:2 Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.

De ongelovigen en alle anders gelovigen zullen duizend jaar langer in het graf liggen. Hun opstanding zal een opstanding zijn om veroordeeld te worden. Het laatste oordeel is enkel en alleen voor de ongelovige mens, die Jezus Christus heeft verworpen. De ongelovige of religieuze heeft andere goden achterna gelopen, of geloofde in de wereldwijde leugen van Darwin!

Wat moeten wij verstaan onder eeuwig afgrijzen?

Het zal een toestand zijn zonder de heerlijkheid Gods, een echte hel. Mensen vergeten dat er hel is door hun ongeloof. Jezus schetste verschillende beelden hoe wij ons de hel moeten voorstellen. Jezus sprak nooit over een leugenachtig vagevuur!

Mattheus 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide , ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

DE OPSTANDING ZONDER VERHEERLIJKT LICHAAM

43 En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten! 44 De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan.

Lazarus stond op, doch met zijn oud lichaam. Dit lichaam was onverheerlijkt. Het was een heel gebeuren, en velen kwamen tot geloof in Jezus. Hiermede toonde Jezus Zijn Goddelijke macht over leven en dood. Men wil vandaag Jezus, Zoon van God in de rij zetten (ontheiligen) van de andere godsdiensten als een groot profeet, doch niemand kon doen als Hij of stond op uit de dood.

DE OPSTANDING MET EEN VERHEERLIJKT LICHAAM

44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid , en een geestelijk lichaam opgewekt . Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.(1 Cor.15)
Wat Paulus hier bedoeld is een “ spiritueel lichaam” , een opstandingslichaam

bestaande uit een lichaam en een geest. Een lichaam zonder vlees en bloed. Dit maakt duidelijk dat zo’n lichaam niet gebonden is aan tijd en plaats, en geen weerstand kent van het aardse.Bij de opstanding / opname in de lucht hebben wij twee soorten van transsubstantiatie, geraamten die een verheerlijkt lichaam aandoen, en de nog levende christenen welke hun lichamen zullen voelen veranderen in een oogwenk. Dit lichaam is er nodig om bij God te kunnen leven.(1 Corinthe 15:50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beerven en het vergankelijke beerft de onvergankelijkheid niet.)

DE GEESTELIJKE OPSTANDING

Lukas 9:60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods.

Jezus leert ons dat er twee soorten van doden zijn op deze aarde. De lichamelijke dode en de geestelijke dode. Het is duidelijk dat niet iedereen de bijbel kan begrijpen, zolang hijzelf nog geestelijk dood is. Door nieuwe bijbelvertalingen te maken is er geen beter begrip, enkele groter verwarring! 1Co 2:14 Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.

Onder de blindgeborene, begrijpen wij hetzelfde. Ieder mens wordt als een geestelijk blinde geboren. Nu kunnen wij kijken naar de geestelijke opstanding in het hart van de mens die zich tot Jezus Christus bekeert. Die blindgeborene was speciaal, hij was geboren “zonder ogen”, Jezus schiep kleine kleiballetjes en plaatste ze, en hij zag voor de eerste maal!

1 Ook u bent door Hem tot leven geroepen; u, die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde. 2 U liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde satan, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die vijanden van de Here zijn.(Efeze2)

Ieder mens die niet wil leven zoals God wil, is nog geestelijk dood. Vele mensen menen gelovig te zijn, doch ze zijn enkel religieus. Ze maken zich een eigen god, en maken ook nog eigen wetten die passen naar hun eigen gezindheid. Het is precies wat Gods volk deed bij het maken van het gouden kalf. Zo moeten wij ook opletten de Bijbel niet naar onze eigen hand te willen uitleggen om toe te geven aan onze eigen vrije begeerten. Zo zijn er die leraars zoeken die spreken naar hun eigen verlangens en belangen. Ook een eigenmachtige uitleg kan niet. (2Petr.1) Een Bijbeluitleg is naar de Geest, als het voortkomt uit een schrift met schrift te vergelijken en met een biddend hart.

DOOR DE OPSTANDING EEN LEVENDE HOOP!

3 ¶ Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, 5 die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.(1 Petr.1)

Het is door de opstanding van Jezus:

Dat mensen kunnen behouden worden,

¨ Dat mensen kunnen weten behouden te zijn.

¨ Dat mensen kunnen leven met een toekomstperspectief

dat voorspoedig is.

¨ Dat mensen kunnen sterven zonder angst voor de dood

¨ Dat mensen van harte God kunnen loven en prijzen.

¨ Dat mensen vruchten van God kunnen voortbrengen

¨ Dat mensen zonden kunnen overwinnen

Dat Bijbelgetrouwe christenen zullen leven ook
al zijn zij gestorven!

IS BIJBELKENNIS BELANGRIJK ?

clip_image006.png

 

IS BIJBELKENNIS BELANGRIJK?

Hos 4:1 Hoort het woord des HEREN, gij Israëlieten, want de HERE heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land.

Hos 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Men leefde zoals God in Frankrijk! Gods woorden zijn heel scherp, en meer dan nodig om eens grondig te worden onderzocht.

In de Hebreeuwse grondtekst staat niet: “ten gronde gaan” door gebrek aan kennis, of “uitgeroeid” worden! Er staat Mijn volk zal stil, zwijgzaam,sprakeloos worden. Mijn volk zal in verwarring komen!

Het volk had weinig Bijbelkennis, vergat Gods geboden,en kwam daardoor in verwarring, en leefde ook zo, naar eigen zinnen. Gods geboden kwamen op de achtergrond zoals ook hier vandaag. Daarom diende God te besluiten dat ze voortaan niet verder in Gods dienst konden blijven! Ze hadden hun God vergeten, en God liet weten dat hij hun nageslacht ook zou vergeten, dit was een logisch gevolg, ze werden opgevoed zonder rekening te houden met Gods woord, de Bijbel! Kerkboeken zijn waardeloos. Zo gebruikt Gods volk vandaag de Talmud i.p.v. de Tenach.

Ook de profeet Jesaja maakte een gelijkaardige opmerking:

Jes 56:10 De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis, zij zijn allen stomme honden, die niet kunnen blaffen; dromend liggen zij neer, zij hebben de sluimering lief.

IS HET VANDAAG ANDERS? Deze woorden passen precies in het kader van onze dagen. Ook ons land van Bel, Belgenland, is hiervan een duidelijke weerspiegeling! Waar is de tijd dat de Bijbel verboden lectuur was? God zei:

Lu 11:52 Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden.

Vandaag is de Bijbel niet verboden, maar nieuwe vertalingen vervalst, en met een verkeerde sleutel kom je niet in de hemel! Wanneer iemand een verkeerde pincode ingeeft, krijgt hij ook geen geld, en kan hij niet betalen! Met een verkeerde sleutel kom je ook niet in de hemel!

Wij leven vandaag zoals in de tijd van de Philadelphia gemeente en de Laodicea gemeente. Het christendom en het naamchristendom vinden wij vandaag terug in deze twee gemeenten. Hier is een duidelijk verschil aan te wijzen over de Bijbelkennis en het gedrag van de gemeenteleden. Begrijpelijk dat er vandaag veel woordenstrijd en scheuringen ontstaan tussen de christenen van Philadelphia en Laodicea!

Christenen zoals ten tijde van Philadelphia!

 

Openbar.3:8 8 Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.

Dit zijn christenen in de eindtijd, die nog met kleine kracht getuigen, ze zijn niet sprakeloos, en laten zich niet in verwarring brengen door evangelisten. Bepaalde evangelisten staan te spreken en te roepen, maar staan onbewust zeker niet meer verder in Gods dienst. Valse profeten zijn vandaag superactief!

Deze christenen hier hebben Zijn woord bewaard, hebben een goede Bijbelkennis.

Ze weten over de opname, en kennen in hun hart een verlangen naar deze dag.

Ze beseffen in welke tijd wij leven, ze behoren tot de onderzoekers:

Da 12:4 Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.

Hoe bewaren zij Gods woord? Wat is bewaren?

Hier is de noodzakelijke sleutel met drie tanden om Gods woord als leefregel te bewaren.

Die christenen hebben drie belangrijke gewoonten hier terug te vinden:

3 ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft;

4 indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten,

5 dan zult gij de vreze des HEREN verstaan en de kennis Gods vinden. Pre.

Vers 3 toont aan dat ze bidden tot God voor ze de Bijbel gaan lezen, om wijsheid.

Vers 4 toont hoe je de Bijbel leest: ernstig onderzoeken, tijd nemen, Bijbelstudie volgen!!

Vers 5 toont hoe men Gods wil kan vinden en begrijpen, algemeen, en in uw persoonlijk leven.

Dit zijn christenen die God welgevallig zijn! Waarom?

26 Want aan een mens die Hem welgevallig is, geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde; maar hem die niet welgevallig is, geeft Hij de taak om te verzamelen en bijeen te brengen, ten einde dit te geven aan wie Gode welgevallig is. Prediker 2

Bijbelkennis is zeer belangrijk in onze dagen voor de christenen, want ze begrijpen, dat de komst van de Heer heel nabij is, en ze speuren. Ongelovigen willen geen tijd maken om de Bijbel te lezen, of om te weten wat God wil, en deze mensen hebben geen toekomstperspectief! Ze zien deze wereld met eigen ogen ten onder gaan, en denken niet diep na. Met de dood denken ze, alles is voorbij, geef mij een stille crematie.

Christenen die behoren tot de Philadelphia gemeente zullen spoedig worden opgenomen, en dit is ook hun verwachting. (Openb.3:10) Ze laten zich geen angst aanjagen door berichten, want ze VERTROUWEN op Jezus.

Goede Bijbelkennis, na wedergeboorte en doop, kan ook verdriet brengen, bijzonder als men denkt aan allen, die deze wetenschap verwerpen, en de Bijbel aanzien als een soort religieus kerkboek!

Pre 1:18 Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.

De lauwe naamchristenen van Laodicea

Deze rijke gemeente geeft een beeld van christenen in de eindtijd, die slechts de naam hebben van christen te zijn. Ze bewaren hun Bijbel in de kast ! Ze verwachten Christus niet, en verbinden zich met anderen van dezelfde opinie.

Ze hebben net als Israel, Gods geboden en profeten vergeten! Deze mensen hebben weinig of geen Bijbelkennis. Of de Bijbelstudies zijn slecht voorbereid of tweedehands, of als er Bijbelonderwijs is, gaat men niet of niet meer. Bijbelstudie kan gegeven worden met “inlegkunde” in plaats van “uitlegkunde” Bijbelonderricht moet gezond zijn, over profetie is een eigenmachtige uitleg niet toegelaten.(2 Petr.1:20)

Jezus geeft raad aan die kerk of gemeente, waar Hij zelf buiten aan de deur staat!

17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, 8 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.Openbar.3

Deze christenen zijn precies nog blind, wat wijst op onwetendheid, en naaktheid wijst op onbekeerdheid. Jezus doet een oproep tot hen, om Bijbelkennis op te doen, want dat is goud waard! Een geestelijke rijkdom. In de Bijbel staan geen leugens, het is gelouterd. De Bijbel leert nergens om hier op aarde schatrijk te worden, zoals ook een reeks leugenachtige en geldzuchtige evangelisten prediken!

Mt 4:4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

Begrijpelijk dat er vandaag veel discussies zijn onder “christenen”. De ene hebben onvoldoende olie (Bijbelkennis) zoals de dwaze maagden, de anderen hebben wel voldoende olie om op weg te gaan, Christus tegemoet! De toekomst zal een laatste gemeentescheuring openbaren bij de verborgen komst van Jezus Christus in de lucht. Iedereen kan voor zichzelf nu uitmaken tot welke van deze twee gemeenten hij behoort. Maar Laodicea blijft achter, en wordt niet opgenomen! (Openb.3:16)

Nooit te oud om te leren! Men kan niet lang genoeg leven om alles van de Bijbel te begrijpen, daarom is Bijbelkennis heel belangrijk bijzonder in deze eindtijd, met al zijn verwarring!

1Co 8:2 Indien iemand zich inbeeldt enige kennis verworven te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen, zoals het behoort;

Waarom Bijbel lezen