Asides

GEEN TIJD MEER VOOR GOD

GEEN TIJD VOOR GOD!

clip_image004

 De HERE is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten. 2 Kron.15:2

Wij leven vandaag in tijden waarbij veel geschreven en gesproken wordt over de wederkomst van Jezus Christus. Wij stellen vast dat de meerderheid van Gods volk, vandaag leeft, zoals in de tijd van de profeet Azarja en koning Asa, ze hadden geen tijd voor hun God, wel voor afgoderij. Het werd een zeer onrustige tijd, volk stond op tegen volk, en stad vocht tegen stad. Er werd overal harde strijd gevoerd, en Gods volk werd zeer angstig.Het lijkt wel een tijd te zijn geweest, zoals wij dat vandaag zien met Israël in het M.O.

De oproep tot bekering!

Een minder bekende profeet Azarja gaat in Gods naam naar koning Asa, en laat hem duidelijk Gods woorden horen: zoals hierboven in vers 2. Deze bijzondere woorden zijn vandaag geldig zowel voor Gods volk Israël, als voor alle hoopvolle Bijbelgetrouwe christenen. De relatie tussen God en de mens kan flexibel zijn, dit betekent zeer afhankelijk van de Bijbelkennis, ingesteldheid en gedrag van de gelovige. Tijd voor God, of geen tijd voor Hem te willen maken! Het is zeer menselijk dat wanneer iemand in de benauwdheid komt, hij dan pas echt tijd maakt om te roepen op zijn God, of om uit het leven te stappen.

God is bezig met de gelovige, voor zover die Bijbelgetrouwe christen  bezig is met Hem. Dus kan een mens een goede en vaste relatie hebben met God, of een zwakke relatie, of geen relatie hebben.

Koning Asa veranderde van gedachten, door het horen van Gods woorden, en hij trad krachtig op, want hij werd angstig, en Godvrezend. Het gruwelijk afgodsbeeld dat zijn moeder had laten maken werd verpulverd en verbrand, en zij werd door hem ontzet uit haar functie als moederkoningin! Zoals alle andere afgoden: de “koningin des hemels” enz. Hij vernieuwde het altaar voor de Here, en maakte de nodige tijd voor God! Zo zien wij vandaag ook al een kleine verandering bij de eerste minister in Israël. Hij volgt Bijbelstudie op zaterdag, toch een teken van geloof in zijn God, Jahweh!

Dit is een duidelijk teken aan de wand. Hij begint God te zoeken, en God zal Hem laten vinden, dan is het ogenblik gekomen dat de grote benauwdheid van Jacob, of de laatste jaarweek, mogelijks al in de komende jaren kan beginnen. Dus de opname van de wereldwijde gemeente staat voor de deur!

Hoe is de relatie van de christenen met Jezus vlak voor Zijn wederkomst?

Velen noemen zich vandaag “christen”, maar: Hoe is hun persoonlijke relatie met de Heer? Welk beeld van Christus werd hen opgeschilderd? Een Jezus uit de Bijbel of een Jezus als een zonaanbidder met een opgeheven hostie in de handen, zoals in het land Kanaan? Een Jezus die men verloochent?

Hoeveel tijd per week is men bezig met God? Met de dingen van boven? (Col.3:1) Wanneer dit enkel slechts twee uur per week zou zijn, dan is God ook maar twee uur bezig met U! God houdt zich niet bezig met goddelozen, tenzij ze Hem ernstig zoeken!

Wanneer u in het huwelijk enkel maar twee uur per week zou bezig zijn met elkaar, kan men dan nog spreken over een gezonde liefdesrelatie? Als men geen tijd heeft of wil maken voor gemeenschap met elkaar? Wanneer men enkel zou samenkomen om te eten?

Jakobus 4:8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.

Het Grieks voor “naderen” is “eggizoo”. Dit betekent niet alleen dichterbij brengen, maar wel het ene met het andere verbinden. Zoiets kost tijd! De apostel doet in feite een oproep om anders te gaan denken om een verbond te sluiten met God, zich te verbinden of het ééns met Hem te worden. “zuivert uw harten”, verander van gedachten leer gezond denken, denken dat niet zondig is, en neem Gods denkpatroon over!

Zo komt men tot een relatie. Het is een verbinden zonder grenzen. Vandaag staan veel christenen op hun persoonlijke vrijheid en willen zich niet meer echt verbinden. Het huwelijksverbond kan enkel worden verbroken op basis van Gods woord, niet op basis van menselijke wetten, een homohuwelijk is een wetteloos huwelijk, naar Bijbelse of Gods normen en raad.

Hebreeën 10:25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

De slechtste Bijbelvertaling schrijft dit vers nog klaar en duidelijk! Wie een goede relatie heeft met Jezus, die gaat anderen aansporen en zoeken om te verzamelen. Ware kinderen van God zien “de dag” naderen, en kennen een blijdschap en verlangen om samen te komen. In gelijk welke omstandigheden vinden zij, die Jezus volgen, elkaar steeds terug. Ze vinden elkaar ook na ruzies in gemeenten, na scheuringen, of na een tekort aan geestelijk voedsel, ontdekken plots wolven in schapenvacht enz. christenen met een slechte relatie of geen relatie, zien die dag helemaal niet aankomen, ze zijn als de dwaze maagden. Samenkomen in een kerkgebouw of kathedraal, is niet nodig, wedergeboren christenen zijn zelf de gemeente, een tempel van de H.Geest! Een eenvoudig huis om samen te komen, is dat niet voldoende?

Babel of Christus?

Filippenzen 1:27 Alleen, gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig blijf, ik van u moge horen, dat gij vaststaat in een geest, een van ziel medestrijdende voor het geloof aan het evangelie,

Filippenzen 2:2 maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, een van ziel, een in streven,

Is het einde van de denominaties in zicht? De apostel schreef al in zijn tijd, dat hij blij was met een geestelijke éénheid onder de christenen, een éénheid met als basis: liefde, éénheid van gedachten, éénheid in streven, onder christenen die tijd en een goede relatie hadden met God! Ook zien wij een valse éénheid, die van Babel, in het licht van de hedendaagse mondialisering, waarbij politiek een handje zal helpen. Ze willen op een “wetteloze” (Gods wetten) wijze de godsdiensten dichter bij elkaar te brengen. Wie geen tijd heeft voor God of in de Bijbel te lezen, zal hier geen verschil zien.De Koran lezen wordt een plicht?  Jezus komt dan voor hen als een dief in de nacht.

Ware christenen!

1 Johannes 4:2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God Dit betekent niet dat iedereen die gelooft dat Jezus mens werd en op aarde heeft geleefd, een kind van God is! Het gaat hier duidelijk over een opmerken, dat Gods Geest in de mens woont, of kan komen inwonen! (Rom.8:16) De mens die zich openstelt voor de woorden van God, zoals koning Asa, gaat en zal God vinden!

Kunnen christenen afvallen, of waren het dan geen christenen?

21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.Matth.7

Jezus neemt de sluier van de twijfel weg, en waarschuwt voor valse christenen. Hier vinden wij een soort christenen, die in het laatste oordeel zijn gekomen. Ze protesteren, ze verwijzen naar hun godsdienstige werken en activiteiten. Hun eigen uitgesproken profetieën, hun werk in exorcisme, ook wel is waar, hebben zij de naam van Christus gebruikt. Ze hebben oogverblindende genezingen gedaan. Ze kwamen op TV, en hadden volgelingen.

Ze hadden wel tijd en ijver voor God, maar het was verloren tijd! Het was schijn

Welke mensen hebben geen tijd voor God? Paulus profeteerde dat de mensen geen tijd meer zouden willen maken voor God. Ze hebben allerlei excuses om eerst zichzelf te aanbidden.

 1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

God bless you

DUIVELSE INVLOEDEN

clip_image002

 

clip_image004

Wij lezen een tekst uit het boek openbaring, waaruit blijkt dat demonen zeer actief kunnen zijn in het leven van mensen, en zij daardoor nog het profetische woord moeten vervullen. Vandaar de goddeloze doet dingen die niet meer menselijk zijn. Gruwelijke aanslagen met duizenden onschuldige slachtoffers grenzen aan het onbegrijpelijke! Bij andere wandaden en moorden spreekt men dan van ontoerekeningsvatbaarheid. Het kan zo lijken, maar iedereen blijft voor God, verantwoordelijk voor zijn daden.

Openbaring.  16

13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen;

14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.

15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. 16 En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.

De draak is de satan. Het beest is de antichrist, de valse profeet is een religieuze wereldkerkleider, ze zijn een drie-eenheid als het ware in nabootsing van God.

Wanneer wij vandaag deze tekst lezen, dan moeten wij begrijpen dat deze werkingen en invloeden vandaag al bezig zijn ter voorbereiding van Armageddon in Israël.!

Wij zien eigenaardige bewegingen onder de Arabische volkeren, welke vroeger jarenlang vijandig tegenover elkaar stonden, maar vandaag komt er allerlei toenadering.

Wij zien Syrië neemt toenadering tot Irak en vormen het oude Assyrische rijk, welke in de Bijbel het land in het Noorden werd genoemd.

Turkije krijgt een Islamitische regering, en zal zich met de tijd keren tegen Israël, in navolging van Europa. Is vandaag een feit geworden. (febr.2012) Een antichristelijke Islamitische macht verovert de wereld. Wellicht krijgen wij hier nog een islamitische politieke partij, misschien komt de antichrist zelf wel uit deze hoek.

Hoe EN vanwaar komen al deze veranderingen?

Demonische machten gaan uit naar de koningen ( presidenten) der aarde om ze te beïnvloeden een strijd aan te gaan tegen Israël en een verbond te sluiten.

Europa steunde Arafat, symbool van het terrorisme, in een strijd tegen Israël.

Amerika voert strijd tegen de Islam. Frankrijk en België werken aan de Europese grondwet en bannen elk christelijk karakter voor Europa uit. Het antichristelijk fundament voor het nieuwe Europa is gelegd.

Er is een geestelijke wereld waarin het occultisme bezig is te bloeien, en niet meer tegen te houden is. Hekserij, afgoderij, geestenverering, engelenleer, de bloei van het satanisme, en de strik van demonische muziek en films trekken de aandacht van het publiek.

Mensen worden meegesleept naar alle soorten van occulte genezers, de zogenaamde alternatieve geneeskunde.

Demonen zijn werkzaam, het zijn gevallen engelen, zij openbaren zich en beïnvloeden de mensen, om hen te binden aan satan, dit is hun werk! Ze doen zich voor als engelen des lichts, desnoods met een Bijbel in de hand.

Openbaring 18:2 En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte,

De andere engelen zijn boodschappers van God! Ze zijn trouw en gehoorzaam.

God waarschuwt ons voor deze terugkerende occulte praktijken, waarbij het drinken van bloed, als symbool van het leven behoorde bij het occulte leven.

Leviticus 19

26 Gij zult niets met het bloed eten; gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen.

27 Gij zult de rand van uw hoofdhaar niet rond afscheren, en gij zult de rand van uw baard niet afsnijden. 28 Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens in uw huid laten prikken: Ik ben de Here.

Dit waren dus praktijken die stonden in het teken en dienst van satan. Dit hadden ze gezien van de Egyptenaren. Onder het woord toverij moet men verschillende zaken begrijpen, namelijk magiepraktijken, verslaving aan drugs of medicatie (Pharmakeia).

Het haar werd aan de slapen afgeschoren of de baard in bepaalde vorm gesneden omwille van afgoden, of naar hun vorm.

Insnijdingen of tatoeages behoren bij occulte praktijken. Antichristelijke regeringen maken nu bepaalde wetten over de tatoeages in plaats van het te verbieden!

Deut.18

9 Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Here, uw God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken.

10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar,

11 geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt.

12 Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here, uw God, hen voor u weg.

clip_image006

Gruwelen zijn de afschuwelijkheden in de ogen van God. Afschuwelijke activiteiten als kinderoffers, in het vuur van de Moloch, alles om macht van de satan te krijgen. De Moloch was in feite een gruwel van verwoesting. Helderziendheid beoefenen en zich proberen te verrijken. Cartomantie (kaartleggen) Chiromantie ( handlezen) Pendelen is wichelen en als medium van de satan te worden gebruikt. Geloof hechten aan voortekenen van allerlei aard. Tovenaar is een magiër, alle buitenzintuiglijke waarnemingen: bv: gedachtelezen. Magie, witte of zwarte het ene gaat over occulte genezingen en het zwarte over iemand ziek maken of doden.

Een bezweerder heeft vandaag een betere naam: magnetiseur of de strijker, eeuwenlang gekend. Doden oproepen door bv. glaasje draaien.

Het is voor ons van belang met welke engelen wij te maken hebben!

De oorsprong van de gevallen engelen.

Satan was de hoogste engel: Lucifer: Lichtdrager. Bijzonder hij wordt de koning van Tyrus genoemd.

Ezech.28

14 Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen.15 Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt totdat er onrecht in u werd gevonden:16 door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen.

17 Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden; dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u zagen.

Kenmerken van Lucifer:

Geldzucht, leugen en bedrog, handel, agressie, hoogmoed en een onrechtvaardige handel. Wij zien deze kenmerken weerspiegeld in de mensen bijzonder in onze dagen.

Demonen, gevallen engelen zijn ONTROUW AAN GOD GEWORDEN.

Ze strijden tegen God, maar ook tegen Gods trouwe dienaren!

Gebeden kunnen een strijd ontwikkelen in de hemelse gewesten.

Daniel 10

18 Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michael, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield;

19 en hij zeide: Vrees niet, gij zeer beminde man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt en ik zeide: Mijn heer spreke, want gij hebt mij kracht gegeven.

20 Toen zeide hij: Weet gij, waarom ik tot u gekomen ben? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden, en zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen;

21 (Nochtans zal ik u mededelen wat geschreven staat in het boek der waarheid.) En niet een staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michael.

De engel die Daniel komt inlichten, dient te strijden om zijn boodschap door te geven.

De gevallen engelen werken in de hemelse gewesten. Demonen zijn dus niet de geesten van overledenen. Wij bedenken hierbij, dat het ook voor ons een strijd is om het evangelie bij de mensen te brengen. Er is altijd iets dat wil verhinderen. Soms zijn we teleurgesteld als mensen niet willen luisteren, of niet eens komen naar een BS. Daarbij houden wij niet altijd rekening met de strijd in de hemelse gewesten. Wat we niet zien, daar denken wij weinig aan.

Efeze 6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

DE SCHOTEL VAN JACOB EN ESAU

LEKKER ETEN!

esau en jacob linzensoep

Niet alleen vandaag kan men lekker koken, maar heel lang geleden at men lekker en gezond. Met eten kon men iemand als het ware omkopen! Jacob (Israël) deed dit met Esau ( Arabieren) ! Het Bijbelse verhaal van Esau en Jacob heeft tot op vandaag nog zijn gevolgen, maar daar gaan wij niet op in. Wij gaan u dat super gerecht om te verleiden aanbieden.

Wat aten zij?

Neem 250 gram mager lamsvlees, bak dit lichtbruin in een gepaste stoofpan, voeg er eenvoudig een heel grote ui en twee teentjes knoflook, gesneden aan toe.

Als de ui goudgeel geworden is, doet u wat water in de pan, daarna 250 gram linzen, met voldoende water, dat ze onderstaan.Roer er dan een volle eetlepel paprikapoeder, kleine lepel gemberpoeder, handvol rozijnen en een volle eetlepel gesneden basilicumblaadjes doorheen. Laat dit zachtjes sudderen tot de rode linzen gaar zijn. Ga dit met droge rijst en sla serveren.  ( voor één pers.)

Smakelijk!

HET LAATSTE DER DAGEN

HET LAATSTE DER DAGEN

 

oog

Waar gaat het naartoe met deze wereld? Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven dat betrouwbaar en geloofwaardig is, kan men niets anders doen dan te luisteren naar wat God heeft gezegd en heeft laten opschrijven door de profeten!!  Wij nemen enkele Bijbelteksten die ons kunnen aanspreken over de tijd waarin wij leven. Voor de ongelovige een toekomende tijd van wanhoop, voor de Bijbelgetrouwe gelovige een tijd van hoop, en grote verwachting op de mysterieuze wederkomst van Christus.

2 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen 3 en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.Jesaja2

Deze profetie waarin hij duidelijk spreekt over de laatste dagen, de laatste jaren voor dat Christus komt en een blijvende vrede brengt en zal regeren duizend jaar vanuit Jeruzalem. Eerst zal Jeruzalem in de komende jaren vernederd en belegerd worden. Daarna zal het een metamorfose kennen. Het zal de grote wereldstad worden die de wetten zal stellen voor de ganse wereld! Het huidige streven naar globalisatie en Babel als centrum zal dan verdwijnen.

Mensen kunnen wel zeggen: het zijn maar woorden, wie weet dat allemaal? Wie kent de toekomst? Woorden zijn in de Hebreeuwse taal, gebeurtenissen! Zoals God sprak: Er zij licht en er was licht. Woord en daad zijn bij God één geheel. Op deze wijze kan een nooit mens niet spreken. Jesaja zag het als voor zijn ogen gebeuren.

De woorden van de profeet Jesaja richten zich tot Juda en Jeruzalem.

6 Voorwaar, Gij hebt uw volk, het huis van Jakob, verworpen, omdat het geheel beïnvloed is door het Oosten en toverij pleegt als de Filistijnen en samendoet met kinderen van buitenlanders. 7 Zijn land is vol zilver en goud en aan zijn schatten is geen einde; ook is zijn land vol paarden en aan zijn wagens is geen einde;

8 ook is zijn land vol afgoden: voor het werk van eigen handen, voor wat eigen vingers hebben gemaakt, buigt men zich neder. Jesaja 2

Israël is vandaag enigszins een welvarend land, ondanks zijn zware uitgaven voor een modern en sterk leger.(paarden en wagens,Koning Salomo was dan al begonnen met veel paarden)

Het was dezelfde toestand voor de Babylonische ballingschap.

Op het geestelijk vlak is het heel wat minder. Ook de geestelijke oostenwind, zoals vandaag een bloeiende paranormale wereld, met waarzeggers, horoscopen, magnetisme, hekserij, pendelen enz. Twee zaken gaan meestal goed samen in de maatschappij: een financiële, materiële rijkdom en een geestelijke armoede. Ook ons eigen land kenmerkt zich hierdoor.  Ook afgodsbeelden vulden het land Juda. Ook hier kan ons België en omringende landen volgen, vol van afgodsbeelden, Boeddha’s, heiligenbeelden, en vele anderen. Met andere woorden moderne afgoden zijn alles wat de mensen afhoud van Gods woorden, de Bijbel. Wij moeten Gods woorden vasthouden als een reddingsboei!

Opb 2:25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

WAT LIET GOD ONS WETEN DOOR DE PROFETEN

12 Want er is een dag van de HERE der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde; 13 tegen alle trotse en hoge ceders van de Libanon en alle eiken van Basan, 14 tegen alle trotse bergen en alle hoge heuvels, 15 tegen elke hoge toren en elke steile muur, 16 tegen alle schepen van Tarsis en alle kostbare kunstschatten.

17 Dan wordt de verwatenheid der mensen neergebogen en de trots der mannen vernederd, en de HERE alleen is te dien dage verheven, 18 en de afgoden zullen volkomen verdwijnen. 19 Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des HEREN en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken. Jes;2

God liet toen zijn eigen volk weten dat Hij die goddeloze toestand niet verder zou verdragen. God was kwaad op Zijn volk, Hij sprak ze vernederend aan in

Hoofdstuk 1:

10 Hoort het woord des HEREN, bestuurders van Sodom; neigt uw oor tot de onderwijzing van onze God, volk van Gomorra.

Sodom en Gomorra is een beeld van afgoderij, de mens in diep verval. Een herinnering van hoe God diepgrondig kan ingrijpen.

Er komt dus zeker een oordeelstijd! De dag des Heren!

Alle hoogmoedigen zullen worden weggevaagd, zoals de grote bomen in de Libanon en de eiken op de Golan (Basan). De schepen van Tarsis zullen vergaan, dit zou eventueel de handelsvloot van de EU KUNNEN betekenen.

De spelonken of grote rotsspleten zullen straks dienen als schuilplaatsen om te ontkomen aan het rampzalige apocalyptische gebeuren.( Natuurramp en nucleaire explosies).

Opb 6:15 En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen;

God verheft zich tegen de sterke en grote ceders van de Libanon. Libanon kent grote bosgebieden. Mensen worden meer dan eens vergeleken met bomen in de Bijbel. Het is een sleutel om bepaalde Bijbelse profetieën te kunnen begrijpen.

23 Gij, die gezeten zijt op de Libanon, u nestelt in de ceders, hoe zult gij zuchten, als u weeen overkomen, smart als van een barende! Jeremia 22

Hier is sprake over mensen die zich vestigen, het lijken vogels die geen vaste plaats hebben en zich schuilen en nestelen. Wij vermoeden de Palestijnen, Filistijnen een nomadenvolk, dat nooit een eigen land bezat, tenzij een geregeld kort verblijf in de Gazastrook. Daar komt er oordeel.

Een andere parallelle tekst vinden wij in Jesaja 13. Tegenover Babel (Rome?)

7 Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt.

8 Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeen grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam.

9 Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.

10 Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen.

11 Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen. 12 Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir. Jesaja 13

De Libanon is in de laatste jaren regelmatig in de kijker gekomen. De oorlogen tegen Libanon tonen aan dat de toestand daar zeer gevaarlijk is. Wij kunnen vandaag vaststellen dat de landen in het M.O. meer en meer zoeken om zich nucleair te bewapenen.

Massavernietigingswapens kunnen leiden tot de vervulling van vers 12 hierboven.

Het ineenkrimpen van het lichaam en een gelaat in vlam kan wijzen op het gevolg van een nucleaire aanval of een spuwende vulkaan, denk aan de stad Pompei. Daar werden ineengekrompen lijken teruggevonden. ( Deze streek is momenteel zeer waakzaam)image

Verder schrijft Jesaja ook over de eiken van Basan. Wij begrijpen hieronder de bewoners van de Golanhoogte. De Golan en Syrië is momenteel een ernstig probleem voor een vredesovereenkomst.

9 Het land treurt, verkwijnt; de Libanon staat beschaamd, verwelkt; Saron is een steppe gelijk geworden; Basan en Karmel schudden hun loof af. Jesaja 33

1 Doe uw deuren open, o Libanon! opdat het vuur uw cederen vertere.

2 Huilt, gij dennen! dewijl de cederen gevallen zijn, dewijl die heerlijke bomen verwoest zijn; huilt, gij eiken van Basan! dewijl het sterke woud nedergevallen is.Zach 11

Stervende bomen betekenen hier in beeldspraak, stervende mensen ten gevolge van mogelijke chemische aanval op grote schaal.

Wie zijn deze mensen? Waarschijnlijk, Israëlieten.

18 Daarom, zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israel: Zie, Ik doe bezoeking aan de koning van Babel en aan zijn land, zoals Ik aan de koning van Assyrie bezoeking gedaan heb, 19 en Ik breng Israel terug naar zijn weide, opdat het Karmel en Basan afweide en op het gebergte van Efraim en in Gilead zich verzadige.

20 In die dagen en te dien tijde, luidt het woord des HEREN, zal de ongerechtigheid van Israel gezocht worden, maar zij is er niet, en de zonden van Juda, maar zij zijn niet te vinden; want Ik zal vergeving schenken aan wie Ik doe overblijven. Jer.50

1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: 2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. 3 Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeen een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou:5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; 1 Thess 5

Opnieuw is er sprake van een komende vrede, en dit zal in de toekomst nog wel voorkomen onder de leiding van de antichrist die een verbond zal sluiten met Israel. Het zal een schijnvrede zijn, een tijdelijk staakt het vuren. In 1918 tekende men toch ook maar voor de duur van 20 jaar!!!

Heel onverwacht zal de laatste wereldoorlog uitbreken voor de burger, die leeft in de duisternis ( onwetendheid) door massamanipulatie van de overheid. De Bijbelgetrouwe gelovige zal deze oordeelstijd niet meemaken! Wat een langverwachte hoop! Er is redding in Christus, voor ieder die dit wil!

RG

ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE NAAR JERUZALEM!

ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE

Palestijnse opvoeding

 2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Zach.14.

VN leger

Het lijkt wel een echte oorlogsverklaring van een onheilsprofeet! God spreekt toch klare taal! Er komt een laatste wereldoorlog. Armageddon niet te verwarren met de eerst komende oorlog van Gog ( Magog, Rusland), waarbij niet ALLE landen worden betrokken. Wie luistert naar God, God zal hem beschermen. (Spr.1:23-33) Nu lacht men met God, maar er komt verandering als God zal lachen! (Spr.1:26). Veel liever luisteren mensen naar slagzinnen als: Nooit meer oorlog! Helaas, nooit vrede, zonder bekering tot de God van Israël.

Wereldleiders maken plannen voor de vrede in het M.O. bekend. Hun handelen is een handelen dat geen rekening wil houden met de wil van God. Toch zullen zij het plan van de God van Israel, onbewust, maar bewust voor God, uitvoeren. Enkel en alleen al omdat het een profetisch woord van God is, en de Bijbel liegt niet. Het leven van ieder mens ligt in de handen van Jezus Christus, of men dit gelooft of niet!

Waarom zal Jeruzalem een strijdtoneel worden, Armageddon?

De bom

Joel 3:2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israel, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden,

Israël vierde de hereniging van zijn hoofdstad Jeruzalem. Wij stellen vast dat de V.S. en de EU. geen van hun ambassadeurs heeft gezonden. De Palestijnen (Filistijnen) eisen het oostelijke deel van de stad en de tempelberg te Jeruzalem. 96% van de Joden zijn tegen een opgave van de Klaagmuur, ook niet voor vrede. De burgemeester van Jeruzalem, reageerde scherp en verklaarde dat, als men Jeruzalem niet wil erkennen als de hoofdstad, men ook Israel niet wil erkennen! Sommige premiers van Israël, leken wel bereid te zijn, tegen Gods wil in, de helft van de stad af te staan voor de volgende vredesonderhandelingen! Dit is tegen de wil van God, die man werd vermoord.

Het lijkt me duidelijk en beter te begrijpen dat Zacharia profeteert, dat de helft van de stad niet zal vluchten bij een militaire aanval op de stad, ten tijde van de antichrist. Een helft zal dan wellicht, onder een antichristelijk Palestijns bestuur staan.Zullen de Joden opnieuw moeten vluchten uit de stad, in ballingschap? Ja zij die geloven wat Jezus zei en Zacharia voorspelde!

15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op)

16 (24-15b) laten dan wie in Judea zijn, (24-16) vluchten naar de bergen.Matth.24

Vluchten als in de dagen van Uzzia! (Uzzia: mijn sterkte is de Here) De aardbeving ten tijde van Uzzia was in het geheugen gegrift van het volk. Israel ligt op een breuklijn in de aardkorst.

3 Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; Zach.14

Dan komt er een einde aan de onderdrukking van Gods volk. Nu strijd Gods volk nog in eigen kracht en gelooft in zijn sterk leger en kernwapens. God zal zelf strijden “zoals Hij vroeger streed”. Goliath, als beeld van de gebundelde wereldse legermachten zal de grote verliezer worden in de eindstrijd! Wanneer Gods volk uit Egypte werd verlost, ontwikkelde zich een geweldige strijd. Mozes diende al zijn vertrouwen op zijn God te stellen. Ook Israel zal dit moeten doen. Alle Joden die hun vertrouwen op Jezus hebben gezet zullen behouden worden.

Ex 14:14 De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.

De 1:30 De HERE, uw God, die voor u uit gaat, Hij zal voor u strijden in overeenstemming met alles wat Hij voor uw ogen met u gedaan heeft in Egypte

We kunnen best begrijpen, als God strijdt, ook de natuur in beweging komt, zoals vroeger. Het lijkt vandaag wel of dat de “mogelijke”opwarming van de aarde, de voorbereidingen zijn die God treft voor Zijn grote komende strijd, om Zijn koninkrijk op aarde te vestigen. “Uw koninkrijk kome”!

Psalm 137

5 Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mij mijn rechterhand;

Het is heel belangrijk om te weten hoe God denkt over Jeruzalem. De tekst hierboven laat goed begrijpen, dat God Jeruzalem geen seconde uit het oog verliest.Hoe zou een mens het aandurven om deze stad te verdelen! Men zoekt naar vrede, om politieke eer te krijgen, een Nobelprijs voor vrede, Maar men zoekt God niet.  De groten der aarde zullen opnieuw eens bewijzen hoe klein ze zijn!

Zac 12:2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

Zac 12:3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Onder de schaal begrijpen wij, een beker.

Een drinkbeker die bedwelmt, die dronken maakt, het verstand doet verliezen. Zo zullen vele regeringsleiders het verstand verliezen, verkeerde beslissingen nemen, en hun legers laten optrekken om te strijden tegen Jeruzalem! Ze kunnen het niet oplossen en tonen hun machteloosheid. Zij die zullen optrekken keren niet meer terug! Deze beker is een beeld van oordeel.

Ps 75:8 Want in des HEREN hand is een beker en de wijn bruist daarin, overvloedig gemengd; Hij schenkt daaruit tot de droesem toe, alle goddelozen op aarde moeten hem slorpende drinken.

Wat mij opvalt bij deze profetische psalm, is dat alle goddelozen die dan op aarde leven, zullen sterven. Dit is een bemoediging en een herhalende bevestiging, dat de opstanding en opname al plaatsvond.

…zal Ik Jeruzalem maken tot een steen

Een grote steen op de weg kon vroeger voor ernstige problemen zorgen, een weg blokkeren! Het lijkt me de weg naar vrede voor Israel is compleet versperd of onoplosbaar. Alle vredesgesprekken voor vrede lopen vast, dit zal leiden tot een militaire aanval leiden op de stad.

En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem.   Alle christenen van alle tijden zullen dit beleven.

11 De hemel verheuge zich, de aarde juiche, de zee bruise en haar volheid, 12 het veld en al wat daarop is, verblijde zich; dan zullen alle bomen des wouds jubelen 13 voor de HERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in zijn trouw.Ps.96

Opb 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

De vijandelijke wereldse machten, de haters van Christenen en Joden kunnen nu al weten “waar” en “wanneer”Jezus zichtbaar zal terugkomen. Het is geen topgeheim, de antichrist en de valse profeet weten het. Dit feit alleen al wijst erop hoe machteloos de ongelovigen zullen staan op die dag. Ze zullen zich niet kunnen verzetten wanneer Jezus almachtig zal regeren. Jezus is dan niet gekomen als het Lam Gods, maar als de Leeuw van Juda!

leeuw

Opb 19:20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.