Afbeeldingen

2 PETRUS 3

HOOFDSTUK 3

 

Petrus schrijft over zijn bedoelingen met deze twee algemene brieven, namelijk om hun geloof wakker en levendig te houden. Later zouden ze nog eens zijn brieven kunnen lezen, welke werden geïnspireerd werden door de Heilige Geest! Dat geloof in Christus mag geen traditie worden, of een ceremonie! (2) Hij verwijst meteen naar de profetische woorden van het oude verbond, en aan de geboden en raad van de apostelen van het nieuwe verbond. Het valt duidelijk op dat hij precies spreekt over “het gebod” van de apostelen, en niet van de geboden van het O.T. alleen! De apostelen hadden de geboden van Jezus meer dan eens gehoord. Jezus legde hen de profetieën uit zoals aan de Emmaüsgangers.

WAAR BLIJFT DE BELOFTE VAN ZIJN WEDERKOMST?

(3,4) De apostel profeteert dat er in de eindtijd spotters zullen komen, die het evangelie en de profeten in het belachelijke zullen trekken. Dit is tevens een bewijs dat wij in de eindtijd leven. Bepaalde christenen willen niets horen over oordelen, want dat zou ook hun aards bezit en begeerten wegnemen. De eindtijd is de tijd die voorafgaat aan de zichtbare wederkomst van Jezus Christus in Jeruzalem.

Wie zijn deze spotters?

clip_image002

Wel het lijken mensen te zijn die van de wederkomst hebben gehoord, maar daarop niet veel vertrouwden. De kerkgeschiedenis heeft duidelijk aangetoond, dat er een grote meerderheid van het “christendom” de Bijbel hebben losgelaten, het gezag ervan niet verder aanvaarden en het als verboden lectuur inschreven voor het volk!

Schijnchristenen hebben de rechte weg, de smalle weg verwisseld voor rijkdom en macht. Het waren sommige christenen die enkel keken naar de tijd waarin ze leven, en niet verder letten op de Bijbelse profetieën. Zulke afgedwaalden, geloven niet verder in de wederkomst, ze blijven Hem niet meer verwachten, ze hebben geluisterd naar predikers die zelf afgeweken zijn van de Bijbel. Het zijn christenen welke geen enkel inzicht meer hadden in de profetieën en in de tekenen der tijden. Dit bracht en brengt ook verdeeldheid onder de christenen. Let op wat Jezus sprak tot de grote scharen luisteraars, waarvan velen kwamen enkel omwille van sensatie en wonderen te zien.

54 Hij zeide ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt gij dadelijk: Er komt regen, en het gebeurt. 55 En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij: Er zal hitte komen, en het gebeurt. 56 Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet? Luk.12

 

Jezus noemt deze mensen huichelaars, schijnheiligen! Wat een uitspraak! Dit was helemaal niet populair, en ook geen manier om veel volk te trekken. Jezus wilde dat al Zijn discipelen, de nodige aandacht zouden geven aan het profetische woord.

 

 

 

Ook Paulus schrijft net als Petrus over dat soort schijnheiligen:

 

9 Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver

van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid

zijner sterkte, 10 wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te

worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd

te worden in allen, die tot geloof gekomen

zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden

bij u.(2 Thess.1)

(5,6) Een ander kenmerk van deze mensen is, dat ze niet willen aannemen dat God in feite de Schepper is van hemel en aarde. Ze geloofden niet verder meer in de zondvloed, als een oordeel van Godswege.  Of blijkbaar zijn ze dat wel vergeten! Ook vandaag verzwijgt men nog steeds dat de ark van Noach is teruggevonden! Wij kunnen besluiten dat die misleiders niet alles geloven van wat God zegt, of wat er vandaag in de Bijbel staat. Vandaag zijn er nog steeds mensen als in de tijd die voorafging aan Noach, “eten, drinken en seks” en niemand dacht en denkt nog aan de woorden van Noach, tot de dag dat de familie van Noach in de ark ging, en God de deur sloot!

DE DAG VAN DE OORDELEN

(7,8) Petrus laat hen begrijpen, dat de hedendaagse wereld, er is gekomen omdat God die wereld nog wilde behouden, ook na de zondvloed. Onze aarde en de hemel is anders geworden dan voor de zondvloed. Doch Hij bewaart deze planeet tot de dag of de tijd van de oordelen, om opnieuw een getransformeerde wereld te maken. Dit is het einde of een ten onder gaan van de goddelozen. Waarom zal God alle ongelovigen en schijngelovigen laten omkomen? Eenvoudig: Men verwerpt Gods liefde en wetten! Men vergeet God! Ook Israël werd eens gewaarschuwd door de profeet Hosea:

 

6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.

Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp

Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn;

daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook

Ik uw zonen vergeten.(Hos.4)

Die spotters kun je vandaag ook nog horen: “Het is altijd al zo geweest”! Het zijn geestelijk blinde mensen. Petrus laat weten dat God eeuwig is! Eén dag is bij God als duizend jaar bij ons en omgekeerd, m.a.w. geen horloge! Er waren toen al, als nu, christenen die God verwijten dat Hij treuzelt, of te lang wacht met het inlossen van Zijn beloften. (2 Kor.1,20)  God wacht te lang om alle ongerechtigheid te bestraffen, zo denken zij.

De enige reden leert Petrus, is dat God in zijn liefde, steeds nog wacht met open armen tot de laatste ziel zich bekeert, of tot Hem terugkeert, en zijn Vader gelijk geeft! Wie het leest denkt maar aan zijn eigen familie, waarbij nog vele ongelovigen behoren.

 

DE DAG DES HEREN

(10,12) Met een waarschuwende toon schrijft de apostel Petrus hier de Dag des Heren aan. Hij doet dit ten opzichte van al de dwalende predikers, vanuit de profeten, die andere leringen brachten en brengen. Dit is niet te verwarren met de dag van de opname, de dag van Christus, ter bruiloft voor de Bijbelgetrouwe christenen. (Fil.2,16) Deze grote verdrukking is voor ieder mens, die Hem niet verder blijven verwachten. Hij zal komen als een dief in de nacht! Onverwacht! Plots!

 

11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand

uw kroon neme. Openbar;3

 

“Ik kom plots is een betere vertaling. Heel onverwacht, plots, want deze afgevallen christenen hadden geen oog meer voor de tekenen der tijden die ze konden vinden in de Bijbelse profeten, en in de woorden van Jezus Christus! Jammer deze “christenen” waren in slaap gevallen, maar het ergste was, ze hadden hun geloof niet levendig gehouden door het lezen en uitzien naar de profetieën. Nochtans God gebruikt gemeenteleden, met ware profetische gaven, en dit zijn geen waarzeggers of die het sjamanisme volgen! Sommige maagden, vijf op tien, hadden olie te kort om plots klaar en voorbereid te zijn voor het vertrekken naar de bruidegom, bij de laatste bazuinstoot. Het waren die dwaze maagden, zonder voldoende olie,  te laat kwamen voor het grote bruiloftsmaal, dus niet opgenomen! Ze hadden de waarschuwing van de Heer vergeten:

 

12 Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u,

ik ken u niet. 13 Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.(Matth.25)

 

clip_image004Hier gaat het wel over de “Dag des Heren”, waarbij God vooraf de profeten Elia en Henoch opnieuw zal zenden in een zak bekleed om opnieuw te profeteren! (Mal.4,5). Deze dag werd beschreven als een dag (tijd) van benauwdheid, welke wijst op de grote verdrukking, de benauwdheid van Jacob.(Zef. 1,15) Die dag, of die tijd zal eindigen in het dal der beslissing, Armageddon. (Joel 3,14).

 

11 Maakt u op en komt, alle volken van rondom, en

verzamelt u. Doe, o Here, uw helden daarheen afdalen.12 Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten. 13 Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de perskuip is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot. 14 Menigten, menigten in het dal der beslissing, want

nabij is de dag des Heren in het dal der beslissing.

15 De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in.

 

Bij de profeet Joel gaat hier niet om een totale vernietiging van de aarde, er komt dan een transformatie in natuur en schepping, als na Noach en dan duizend jaar een echte vrede. God zal alle volkeren verzamelen voor de laatste veldslag, dus verwachten wij langzaam nog meer legers in het M.O. en in Israël. Wij weten over de tekenen die God geeft, zoals een bloedrode maan. (Joel 2,31).

 

 

30 Ik zal wonderen geven in de hemel en op de

aarde, bloed en vuur en rookzuilen.

31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de

maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.

clip_image006

(12,13) Hier is nu sprake van de dag van God. Dit gaat over de wederkomst van Jezus Christus in Jeruzalem. (Gr.Parousia Theos hymera)  Dit is de allerlaatste dag van de grote verdrukking.

 

 

clip_image008De uiteindelijke hoop van de christenen ligt in het feit dat ze bestemd zijn voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dit is pas na het duizendjarige vrederijk, koninkrijk waarbij Jezus zal regeren op aarde.

 

 

 

MAAK U KLAAR ZOALS EEN BRUID!

clip_image010

(14,18) De apostel geeft alle christenen de raad zich Bijbelgetrouw te gedragen en een goede reputatie te hebben. Hij leert dat ons gedrag sterk afhankelijk zal zijn van ons verlangen en uitzien naar de wederkomst, de dag van de opname. Wie de Here niet verwacht, of daarin niet verder wil in geloven, zal zich niet erg beijveren om naar Bijbelse normen te leven. Hij zal lauw worden en behoren tot de Laodicea gemeente. Hij zal worden besmet door valse leraars. Hij zal zich besmetten met het merkteken van de antichrist, wat hem niet onbevlekt zal laten. (15) Hij verwijst naar het schrijven van de apostel Paulus, voor wat betreft de wederkomst van Jezus. Inderdaad er waren toen en nog steeds mensen die de profetische woorden over de wederkomst van Paulus veranderden. Ze verdraaien ook de geschriften van de profeten. Ze verwarren hun eigen hoop. Laat u niet vangen, door allerlei grootsprekers, met allerlei on-Bijbelse theorieën of exegese, of schijnwonderlijk gedoe. Bescherm uw eigen standvastigheid.

 

Wat betekent op uw hoede zijn?

Daarom geeft Petrus alle kinderen die God toebehoren, de raad te groeien in genade en Bijbelkennis, waardoor je de wil van Jezus beter leert kennen. Zo kan men zijn levenswijze aanpassen en zich beschermen tegen allerlei verleidingen, om u weg te brengen van het ware evangelie. Uw persoonlijke Bijbelkennis zal u beschermen tegen alle vorm van dwalingen en leringen van boze geesten die vandaag zeer werkzaam zijn. Terwijl valse leringen groeien, is Bijbelstudie prioritair!

 

 

R.GAYTANT

Voorganger

Biblespace Huisgemeenten Vlaanderen

 

clip_image012

 

HET EINDE VAN GODS GEDULD

BIJBEL - BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE

NIEUWJAAR…….

DE GENADETIJD LOOPT TEN EINDE! 

Wij wensen broeders en zusters, volgers, lezers, en alle ingeschreven vrienden van Biblespace Vlaanderen Gods zegen toe! Daarom kunnen Bijbelgetrouwe christenen met blijdschap zich vasthouden aan hun hoop, en wachten op de plotse wederkomst van hun Heer! In 2015, 2016, 2017…? Wij weten het niet, wat wij wel weten is, dat wij dienen te kijken naar de tekenen der tijden. Velen luisteren niet naar de Jezus beschreven in de Bijbel, ook velen uit Zijn volk niet, Hij voorzegde dat hun mooie tempel zou worden afgebroken. In 70 na Chr. werd deze profetie vervuld.

clip_image002_thumb.jpg

Waarom luistert men niet naar God?

omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag.(Luk.19)

Inderdaad, vandaag is er nog de tijd van genade, die loopt snel ten einde. Veel mensen stellen zich de vraag: Waar gaat dit wereldje naartoe? Begrijpelijk, Wie naar God niet wil luisteren…

View original post 154 woorden meer

DE ZONDE VAN EVA

BIJBEL - BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE

DE ZONDE VAN EVA!

Depressief.jpg

Vandaag leven wij in een rampzalige tijd en we zien pijnlijke beelden na aardbevingen, overstromingen met een zondvloedkarakter enz. Doch de grootste ramp welke de mens ooit kende, was zeker de zondeval, een gevolg van ongehoorzaamheid aan zijn Schepper: De zondeval was geen appeltje bijten of een sprookje! Deze humanitaire ramp heeft tot vandaag nog steeds zijn gevolgen, zoals de sterfelijkheid van de mens en het ontroostbare verdriet met bittere tranen. Deze eerste mensen kregen een ander lichaam, dat diende te eten en drinken om in leven te blijven. Kleding want het kon koud krijgen. Geen spontaan contact meer met de Schepper. Werden nog meer aangevallen door de satan, die hen wilde vermoorden enz.

OORDEEL 2013

Doch er is hoop! God heeft een reddingsplan! Laten wij even dieper nadenken over hoe deze eerste mensen, pas geschapen naar Gods beeld met onsterfelijkheid, hoorden zij wat later over een…

View original post 1.399 woorden meer

DE EINDTIJD ?

BIJBEL - BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE

DE EINDTIJD

TWIJFELEN

Wij leven in een tijd waarbij ieder nadenkend mens de vraag stelt: Waar gaan wij naartoe in deze wereld? Welke zijn nog de zekerheden voor de toekomst? Wanneer komt er een echte wereldvrede? Om op deze vraag zinnig te kunnen antwoorden, hebben wij licht, inzicht nodig.

Johannes 8:12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Een mens welke Jezus Christus niet wil volgen, zal ook geen BETROUWBAAR inzicht krijgen in de toekomst, hij zal in de duisternis of in de onwetendheid blijven.Wanneer men destijds licht wilde maken, had men olie nodig. Olie is in de Bijbel een beeld van de H.Geest. Wie de H.Geest heeft  ontvangen, zal echt inzicht krijgen in de toekomst, en zal de media of de nieuwe fabels niet geloven als…

View original post 1.598 woorden meer

DE PROFEET HENOCH SUPER ACTUEEL!

BIJBEL - BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE

DE PHENOCH EN PROFETIE  ACTUEEL?

Wij vonden een opvallend boekgedeelte van deze profeet, welke door sommigen als een verloren boek, en door anderen als niet canoniek boek werd beschouwd. Het is wel canoniek in de Ethiopische Bijbel! In onze normale Bijbelvertalingen werd er ongeveer 128 maal naar verwezen. Het is de moeite waard dit boek te toetsen aan de vervullingenWat schreef deze profeet in het boek van de berispingen?

15.10 De woning van de hemelse geesten, is de hemel, maar de woning van de geesten op de aarde, die geboren zijn op de aarde, is op de Aarde. 15.11 De geesten van de reuzen teisteren, onderdrukken, vernietigen, vallen aan, strijden, bewerken daarmee de verwoesting op aarde, en veroorzaken problemen. Zij eten geen voedsel, hebben geen dorst en zijn niet waarneembaar voor de ogen.  15.12 En deze geesten zullen opstaan tegen de kinderen van de mensen, en tegen de vrouwen, want ze…

View original post 405 woorden meer

WAT IS ER NA DE DOOD?

BIJBEL - BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE

WAT IS ER NA DE DOOD? 

 

 

Ieder levend mens, heeft wellicht eens deze vraag gesteld, erover nagedacht, of boeken gelezen, of mensen horen spreken over de “bijna” doodservaringen. Het blijft mysterieus, en slechts Gods woord kan er een zinnig en betrouwbaar antwoord op geven. Daarom hebben de Bijbelgetrouwe christenen een goede visie over dood, leven en eeuwig leven. U kunt nu nog luisteren naar uw Schepper, wat Hij zegt en ons leert over dood en leven, hemel of hel.

 

Hebreeën 9:27  En zoals het de mensen beschikt is,

eenmaal te sterven en daarna het oordeel,

 

Het is al duidelijk dat de mens hier slechts éénmaal zal sterven, tengevolge van zijn ongehoorzaamheid aan Zijn Schepper. Dit sluit alle valse vormen van reïncarnatie uit. Dat de mens moet sterven is geen fabel, dus ook de reden niet!

Wij weten dat er geen tweede kans komt, geen herkansing…

View original post 1.195 woorden meer

ZIEKTE EN GENEZING

BIJBEL - BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE

clip_image001

 

clip_image003

 

Vandaag willen wij even luisteren wat God ons wil leren over dit onderwerp.

Wij gaan enkel de bijzonderste punten focussen en de gezonde leer op dat gebied geestelijk of Bijbels benaderen.

Iedereen van ons is al eens ziek geweest of had moeilijke kwalen. Ook zijn er mensen met ongeneeslijke ziekten, die niemand kan helpen. Mensen die gehandicapt zijn bij geboorte, blindheid, doofheid, afwijkingen enz. 

Nieuwe ziekten van allergie komen er veel bij.

 

De mens zoekt op verschillende wijzen om tot genezing te komen.

De medische wetenschap is er goed op vooruit gegaan, en is voor ons als christenen nog steeds de eerste normale weg. Ten tijde van Jezus waren er ook artsen, en Jezus heeft zijn volk nooit afgewezen te gaan bij deze mensen. De apostel Lucas was ook een arts.Lu 5:31  En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen…

View original post 1.197 woorden meer

DE SCHOOL VAN JEZUS

BIJBEL - BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE

 

clip_image001

 

JESUS CHRIST 

Een nieuw schooljaar zal straks  beginnen. De kinderen gaan opnieuw naar school, met de bedoeling om zich te ontwikkelen en te leren. Ze kiezen een  bepaalde school. Ze hebben normaal allemaal de bedoeling om later iets te betekenen in de maatschappij. De ene gaat graag naar school en de ander vindt die leerplicht, enkel plicht. De ene is al meer begaafd dan de andere. Wat men weinig leert op school, is, hoe men gelukkig en verstandig door het leven moet! En de Schepper weet het! Jezus zocht teachers en geen preachers!

 

Maar om in de leerschool van Jezus te komen zijn er toch enkele voorwaarden:

Inschrijvingsgeld?

Lucas 14:26 Wie bij Mij wil horen, moet meer van Mij houden dan van zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters. Ik moet hem zelfs meer waard zijn dan zijn eigen leven. 27  Anders kan hij mijn discipel niet zijn. Niemand…

View original post 1.257 woorden meer

KOMEN ER NOG REUZEN?

Nieuwe reuzen….

BIJBEL - BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE

KOMEN ER NOG REUZEN?

 gigant reuzen

Over de tijd vóór de zondvloed weten wij heel weinig. Schoolboeken leren ons dat de mens evolueerde van een eenvoudige, aapachtige holbewoner in de steentijd, tot de moderne mens van nu. Langzaam maar zeker ontwikkelde de mens zich en verzamelde het meer kennis. Dat is de gedachte althans. Maar wie de Bijbel én de geschiedenis bestudeert komt tot een heel andere conclusie: de mens heeft kennis verloren.

Wie de moderne wereld van vandaag wil begrijpen, zal de geschiedenis moeten bestuderen. In dit artikel gaan we ver, héél ver terug: naar de tijd van Noach. De tijd dat er reuzen op aarde rond wandelden, meer dan vijfduizend jaar geleden. De tijd van Noach keert terug, als teken van de wederkomst van Christus, en ook de reuzen! (Matth).

reuzen gevonden

De geweldigen uit de voortijd

We gaan terug naar Genesis¸ het eerste boek in de Bijbel dat ons bepaald…

View original post 2.013 woorden meer

HOE KIJKEN NAAR VROUWEN?

HOE KIJKEN NAAR VROUWEN

BIJBEL - BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE

HOE KIJKEN NAAR VROUWEN.

   

clip_image002

 

Het gaat om een houding van vrouwen tegenover vrouwen

en mannen ten opzichte van vrouwen.

Jezus kon goed opschieten met vrouwen omwille van het evangelie

ook al waren deze vrouwen ongelovig, Hij bleef vriendelijk. Aangezien de helft van de wereldbevolking vrouwen zijn is het van belang met vrouwen te kunnen omgaan op een

door God aangegeven manier.

1. TEN OPZICHTE VAN EEN MOEDER.

 Efeze 6:2-3.

God wil dat de moeders gerespecteerd worden, of ze nu geloven of niet, of ze nu eerbied waardig zijn of niet. Het is niet afhankelijk van het hart van een mens of ze moet gerespecteerd worden of niet, maar wel van de wil van God!

God geeft daarbij nog een belofte, als een zegen voor hen die rekening willen houden met de wil van God, n.l. “opdat het U welgaat en gij lang leeft op aarde”

Deze…

View original post 860 woorden meer

UPDATE MERKTEKEN CHIP 666

BIJBEL - BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE

WENST U ZEKER NAAR DE HEL

TE KUNNEN GAAN NA UW STERVEN?

clip_image006.gif

16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten,de rijken en de armen de vrijen en de slaven,een merkteken gegeven wordt op hun rechterhandof op hun voorhoofd, 17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Openbar.13

Totale controle 666

Vooral jongeren zal dit allemaal geweldig in de oren klinken. Zij zullen zich nauwelijks bewust zijn van het gevaar, dat dergelijke systemen ons niet alleen extreem afhankelijk maken, maar ook extreem kwetsbaar voor misbruik. Want wat gebeurt er als zo’n geïmplanteerde chip of elektronische tatoeage verplicht wordt gesteld, en de overheid de technologie gebruikt om ons 24/7 in de gaten te houden, en te ‘corrigeren’ op ‘ongewenst gedrag’? Zo is het goed voorstelbaar dat in de toekomst…

View original post 359 woorden meer

GEVOLGEN VAN BLOEDMANEN

GEVOLGEN VAN DE BLOEDMANEN?

 

clip_image002

 

Het is niet uit de lucht gegrepen dat deze tekenen samenvallen met de feesten in Israël. Zoals deze laatste bloedmaan, God is bezig met zijn volk en het ganse wereldgebeuren. Sommigen wijzen erop dat het een aanwijzen kan zijn naar de Magog invasie of een derde intifada. Wie de nieuwsberichten volgt stelt vast dat er een escalatie van de gebeurtenissen is begonnen sinds de eerste maansverduistering. Oorlog Israël en Gaza, ISIS acties in Sinai en Syrië, Paus erkent Palestina als staat, en bewerkt een NWO. Men vindt het noodzakelijk een wereldregering en een wereldmunt te realiseren, Openbar.13:16 …en wat morgen?

God laat ons niet in de steek aangaande de betekenis van deze tekenen aan de hemel.

Hij sprak door de profeet Joel in een welbepaalde context. (Joel.2:30)

Gods volk dient niet bang te zijn voor deze aankondigende tekenen, andere volkeren zullen dat wel!

( Jer.10:1,2)

Wat wij vandaag opmerken is een escalatie in het M.O. met een mogelijke oorlog. Daarna zien wij een vredesverbond aankomen, welke de laatste jaarweek van Daniel, of de benauwdheid van Israël kan inluiden.

Belangrijke gebeurtenissen sinds de laatste bloedmaan:

  • 17 september 2015: het Amerikaanse Congres is mislukt om de nucleaire overeenkomst te stoppen met Iran. Velen zijn bang dat het zal leiden tot de opbouw van Irans mogelijkheden voor de invasie van Israël.
  • September, 2015: Rusland, die momenteel een anti-raket-defensie systeem naar Iran verkoopt, grondslagen in Syrië en op haar haven Tartus instelt. Hoewel Rusland zei dat het is daar tegen ISIS, sloegen haar luchtaanvallen in Syrië op 30 September naar verluidt niet-ISIS rebellengroepen in gebieden waar Assad de troepen onder druk staan van de opstandelingen.
  • 25 september 2015: de Chinese vliegdekschip Liaoning-CV-16 gekoppeld aan Tartus ter ondersteuning van de Russisch-Iraanse militaire opbouw. Deze gezamenlijke ontwikkeling van Rusland en China met eventueel troepen en militaire vliegtuigen later in de maand. (Debka)
  • 27 september 2015: Israël teruggekeerd raket brand uit oorlog verscheurde Syrië na raketten “afgedwaald” in de Golan-hoogte. Volgens Debka, werd de Syrische raket bevolen door de Iraanse brigadegeneraal Azadi om aan te tonen dat het vrij is voor een campagne in Syrië tegen Israël.
  • 29 september 2015: Poetin waarschuwde Israël, dat Rusland een aanval van Israël op de Iraanse doelstellingen in Syrië, zal tolereren.
  • , 1 oktober 2015: In nog een ander teken dat de oorlog in Syrië zowel regionale en mondiale reikwijdte draait, vertelde Libanese bronnen Reuters op donderdag dat honderden Iraanse troepen zijn aangekomen in Syrië om toe te treden voor een belangrijke grondaanval ter ondersteuning van President Bashar al-Assad.
  • 1 oktober 2015: President Barack Obama trok Amerikaanse ambassadeur naar de Verenigde Naties Samantha Power en Amerikaanse minister van buitenlandse zaken John Kerry in een video-vergadering als Israëlische premier Benjamin Netanyahu die de algemene vergadering op donderdag is gericht. Tijdens zijn toespraak berispte Netanyahu de internationale organisatie voor de resterende stilte terwijl Iran het bestaan van Israël dreigde.

Biblespace Vlaanderen

FEESTDAGEN EN WEDERKOMST

BIJBEL - BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE

clip_image001

 

 

clip_image003

 

Vandaag gaan wij even kijken of God ook aan feesten dacht. Wij stellen vast dat God ook verschillende feesten aan Zijn volk gaf. God gaf feesten met bedoelingen die goed zouden zijn voor de mens. Wij vinden in die feesten die God aan Zijn volk gaf, een diepe profetische en geestelijke betekenis. Jammer dat die feesten werden gemanipuleerd.

 

Drie feestendie profetisch en geestelijk heenwijzen naar de

eerste komst van de Messias, Jezus.

 

1/ Het Pascha, welke een etentje was van een geslacht lam, en bittere kruiden, en door geloof ter bevrijding was uit de slavernij in Egypte. Het werd een dubbele feestelijke herinneringsdag, eerst voor de bevrijding van Gods volk uit Egypte, en dan aan het sterven van Jezus om de wereld te verlossen. Jezus, stond op het avondmaalvieren als een herinnering aan zijn sterven als het laatste offerlam. Als Jezus ons…

View original post 1.434 woorden meer

DE WEDERKOMST MATTHEUS 24

BIJBEL - BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE

DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS.

 

 

clip_image002

 

Een opmerkelijk accuraat profetisch scenario dat geheel gebaseerd is op Bijbelse

principes en profetieën wijst volgens Allen Barber eensluidend op het jaar 2017-2018 waarin Jezus Christus zal terugkeren naar de Aarde?

 

Alhoewel hij niet beweert een profeet te zijn en daarom geen 100% zekerheid kan en wil geven, ondersteunt Barber, in het bezit van de hoogste academische graad op het gebied van Bijbelwetenschap, zijn studie met een aantal zeer sterke argumenten vanuit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. De laatste decennia zijn er talloze voorspellingen geweest aangaande het ‘einde van de wereld’, de ‘Wederkomst van Jezus Christus’, of de ‘Dag des Heeren’. Eén van de bekendste voorbeelden is Hal Lindsey, die in zijn wereldwijd in enorme oplages verkochte boeken beweerde dat Jezus in 1988 zou terugkeren. Ondanks zijn foutieve voorspellingen wordt Lindsey in met name evangelische- en pinksterkringen nog altijd…

View original post 3.023 woorden meer

JEZUS MAAKT Vrij

BIJBEL - BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE

clip_image002

dan kunnen wij dat kunnen invullen volgens onze eigen opvatting. De ene denkt “alles moet kunnen”, zoals een gedachte als vrije seks, euthanasie op kinderen, homohuwelijk, alles moet kunnen enz. De ander denkt aan liberalisme, profiteren van het leven zonder grenzen, los van alle wet en banden. Mensen willen zich niet meer verbinden, nochtans huwen is de basis van onze maatschappij en ook het huwelijksverbond door God ingesteld, verdwijnt naar het model, als tijdens de dagen van Noach voor de zondvloed. Zo zijn er vele denkwijzen over een

clip_image003

clip_image005

clip_image007

View original post

11 PSALM HET GELOOF VAN KONING DAVID

BIJBEL - BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE

 

HET GELOOF VAN DAVID.

 

 

PSALM 11

 

Bij de HERE schuil ik. Hoe durft gij dan tot mij zeggen:

Vliedt naar uw gebergte als vogels?

 

Soms horen wij mensen spreken over het bouwen van een schuilkelder. Velen hebben dit gedaan om zich te beschermen tegen tornado’s, anderen verwachten een wereldoorlog, nog anderen verwachten het begin van het einde van de wereld. Wat moet men nog geloven? Wie of wat is uw toevlucht in nood?

 

Wie of wat is uw bescherming tegen levensbedreigende gevaren?

In Psalm 11 toen koning David in levensgevaar kwam, vroegen zijn raadgevers, waarom hij niet naar de bergen zou vluchten zoals de vogels voor hun bescherming, maar de koning liet weten dat God zelf zijn bescherming was geworden! Vliegende vogels zijn een beeld voor bescherming (Jes.31:5) Wat een vertrouwen had die man toch in zijn God! Maar David kende Gods beloften!…

View original post 1.186 woorden meer

HET GELOOF VAN KONING DAVID

BIJBEL - BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE

 

HET GELOOF VAN DAVID.

 

 

PSALM 11

 

Bij de HERE schuil ik. Hoe durft gij dan tot mij zeggen:

Vliedt naar uw gebergte als vogels?

 

Soms horen wij mensen spreken over het bouwen van een schuilkelder. Velen hebben dit gedaan om zich te beschermen tegen tornado’s, anderen verwachten een wereldoorlog, nog anderen verwachten het begin van het einde van de wereld. Wat moet men nog geloven? Wie of wat is uw toevlucht in nood?

 

Wie of wat is uw bescherming tegen levensbedreigende gevaren?

In Psalm 11 toen koning David in levensgevaar kwam, vroegen zijn raadgevers, waarom hij niet naar de bergen zou vluchten zoals de vogels voor hun bescherming, maar de koning liet weten dat God zelf zijn bescherming was geworden! Vliegende vogels zijn een beeld voor bescherming (Jes.31:5) Wat een vertrouwen had die man toch in zijn God! Maar David kende Gods beloften!…

View original post 1.186 woorden meer

LAAT U ZICH VERLEIDEN

 LAAT U ZICH VERLEIDEN?

Welk mens heeft zich nog nooit laten verleiden of misleiden? Wij denken niemand. Het begon al kort na de schepping, het was de vrouw die zich het eerst liet verleiden. Hoe laat een mens zich soms verleiden? Het verhaal van Adam en Eva is door iedereen gekend, maar niet allen hebben het begrepen.

De vrouw liet zich verleiden, want wat ze zag aan die boom was goed om te eten, een streling voor het oog, het zou de ogen van Eva openen, een “eye-opener” en een bron van wijsheid worden. Zou je kunnen weerstaan? De satan wilde al heel vroeg Gods schepping vernielen.

Het Hebreeuwse woord dat werd gebruikt voor “ een bron van wijsheid” is “le-haskil”. Dit woord heeft verschillende betekenissen. Het betekent ook: kennis en leren. De meest bekende Bijbelleraar Rashi, wijst erop, dat de satan haar verleidde, met de gedachte dat ze goddelijk zou worden, enkel door de vrucht van de boom te eten. Anderen leren dat er een aaneenschakeling zou komen tussen de sterke lust van de ogen en de wens van het hart. Het zou een nieuwe begeerte veroorzaken in de geest van de mens.

Een andere betekenis kan zijn: Het eten van deze boom zou succes in je leven brengen.

clip_image002

De vraag die wij ons kunnen stellen: Wat zou nu de transformatie zijn na het eten van die verboden vrucht?

Wij kunnen vast stellen dat ze na het eten, “wisten” dat ze naakt waren, en niet eerst door het zien. Een blinde die naakt is, weet het maar ziet het niet. Ze hadden maar één gebod te gehoorzamen, maar lieten zich verleiden tot hun eigenzinnige vrijheid van handelen. Hun schaamte zou zich blijvend laten herinneren aan hun zonde en meteen aan hun schuldgevoelens. Ze werden in feite geestelijk en lichamelijk naakt!

De ogen van hun hart werden geopend. Het gevolg was dat er een sterke drang was ontstaan bij beiden tot geslachtsgemeenschap, seks! Wij kunnen besluiten, dat ze feitelijk hun controle over hun geslachtsorganen waren verloren. Dit is er gekomen omdat men Gods gebod had overtreden, na hun misleiding door de satan. Daarom kunnen wij begrijpen dat de satan in de eindtijd, onze tijd, een grote invloed heeft op de mensen en gezinnen! Overspel is zoals in de tijd voor de zondvloed.

Door die val, was God Zijn controle over de mens verloren, en zo verloor de mens zijn controle over zijn geslachtorganen. Die zondige natuur van de mens is gebleven door Adam. Maar vergeving door Christus. Daarom is na overspel, de eerste moeilijke stap, te vergeven.

14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 15 maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Matth.6

 

  Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. Openbar.16

 

Biblespace Vlaanderen

https://biblespace.wordpress.com/.

KAIN EN ABEL

KAIN EN ABEL.

clip_image002

 

-De Bijbel leert ons duidelijk dat er op deze aarde twee

 soorten mensen leven. n.l. gelovigen en ongelovigen.

 

-Toen Jezus stierf op Golgotha Was ene mens aan de rechterzijde en ene aan de linkerzijde, De ene kwam tot geloof en de andere

begon te spotten.

 

-De dag van de opname staat voor de deur en dan zal precies opnieuw weer hetzelfde gebeuren, ene zal aangenomen worden en ene zal achtergelaten worden.

 

-De mens kan inderdaad twee wegen bewandelen:

 de brede weg naar de hel: EEN LEVEN NAAR EIGEN WIL of principes

 de smalle weg naar de hemel! EEN LEVEN NAAR GODS WIL

 

 

-VANDAAG ZIEN WIJ TWEE MENSEN DIE EEN OFFER BRENGEN AAN GOD

 

Kain en Abel.

 

KAIN = SMID OF STERKE

 

ABEL = ADEMTOCHT, IJDELHEID, OF ZWAKKE

 

Laat ons zeggen naar wereldse normen een STERKE EN EEN ZWAKKE.

 

HET OFFER.

 

a/ Wij moeten voor ogen houden dat er voor de Sinai (wet)

   nog zondoffers of schuldoffers werden gebracht.

 

b/ Voor de zondeval was er ook geen sprake van offers.

 

c/ Het was hier wel in dit geval een ZOEKEN NAAR GODS AANGEZICHT.

   EEN ZOEKEN NAAR CONTACT MET GOD. Het bestaande contact

   Was verbroken! Het offer was een roepen (bidden) op God !

 

d/ De mensen wisten nog niets van een oplossing voor de

   contractbreuk met God.

 

Vandaag zoeken de mensen nog altijd contact met GOD

          contact met het bovennatuurlijke.

          In vele godsdiensten worden vele offers gebracht

          om opnieuw vrede met God te vinden, Helaas

 

          God gaf JEZUS, de enige weg ! Het enige VOLMAAKTE OFFER

          HET LAM GODS.

          Zij die Jezus nog niet aangenomen hebben zijn “Kains”

          Zij die hem wel hebben aangenomen zijn “Abels”.

 

                                                            

 

 

WELKE WAREN DE VERSCHILLEN TUSSEN KAIN EN ABEL VOOR GOD?

 

 

HOE DACHT KAIN?

 

Kain geloofde niet wat God had gezegd!

 God had gezegd dat de aarde vervloekt was.

 Deze man geloofde Gods Woord niet dat hij hoorde via zijn ouders  en van zijn broer Abel!

 

 

Kain was de man die veel en hard werkte en beroepskennis had, wij kunnen zeggen, landbouwingenieur!

 Was fier op zijn eigen kennen en kunnen.

 Dat kunnen groeit uit tot een gedachte “bekwaam om zichzelf ook te kunnen verlossen van zondig leven. Hemel verdienen!

 voorbeeld: zichzelf geselen, boete doen, goede werken, een kruis en afgoden dragen in processies, kerkregeltjes volgen, enz…

 

Kain bracht een offer van zijn eigen werk, een vrucht van wat

 in de macht van satan was gekomen!

 Hij geloofde niet dat de aarde vervloekt was, toch brengt hij

 zo’n offer.

DE APOSTEL JOHANNES SCHRIJFT: 1 JOH.3:11-12

 

WANT DIT IS DE VERKONDIGING DIE GIJ VAN DEN BEGINNE GEHOORD HEBT : DAT WIJ ELKANDER ZOUDEN LIEFHEBBEN!

NIET GELIJK KAIN :HIJ WAS UIT DE BOZE EN VERMOORDDE ZIJN BROEDER,EN WAAROM VERMOORDDE HIJ HEM ? OMDAT ZIJN WERKEN BOOS WAREN EN DIE VAN ZIJN BROEDER RECHTVAARDIG.

 

 

 

Offer God geen oneerlijk verdiend geld !Bid God niet wanneer het niet in overeenstemming is met ZIJN WOORD.

Kain dacht God welgevallig te zijn en God te kunnen dienen

zoals hij dat wilde, zonder te luisteren naar God of te luisteren vandaag naar de paus.

Vandaag zijn er vele kristenen, die God willen dienen, op hun eigenzinnige manier of lust! Niet zoals de Bijbel leert !

 

 

 

HET OFFER VERWORPEN!

 

De rook van Kains offer sloeg neerwaarts! steeg niet op! Miste zijn doel. Onverhoorde bede, waardeloos.

Mensen die in de kerk zitten en niet geloven in Gods Woord kunnen bidden, maar hun gebed stijgt nooit op!

gevolg: Ze ontvangen de vloek van Kain, een vloek in plaats van zegen! Repetitief bidden is nutteloos!

 

 

VERS 6: Waarom een betrokken gelaat ?

 

Kain was kwaad en agressief! Omdat God niet aan zijn kant stond!

Kain werd een moordenaar van zijn gelovige broeder welke Jahweh diende, de God van Israël!

VERS 9:   een leugenaar (loog tegen God)”Ik weet het niet!”

Kain was een ongelovige, godsdienstige oorlogsman!

bv: De kruistochten met Godfried van bouillon, ! Moslimterroristen vandaag, enz.

                                    

 

GOD WAARSCHUWT VOOR ONHEILIGE OFFERS en VALSE AANBIDDING

 

1/Koning Saul moest zeven dagen wachten alvorens te

  offeren, hij wachtte niet, want het volk was bevende

  van angst. Ongehoorzaamheid koste hem zijn kroon. Valse aanbidding kan een christen zijn kroon kosten.

2/Matth.5 leert ons wanneer wij ruzie met broeder of

  zuster in de Here hebben, wij het eerst in orde               moeten maken alvorens te offeren! Zing niet halleluja met nijd in je hart, en boosheid op je broer of zuster.

 

 3/Maleachi 1:6-8

Wie blinde, zieke dieren (noodslachtingen)of kreupele

dieren als offer brengt is de HERE NIET WELGEVALLIG!

 

 

HOE DACHT ABEL?

 

Abel had gehoord van zijn ouders HOE GOD ZELF VOOR

EEN voorlopige OPLOSSING HAD GEZORGD, toen ze naakt waren, toen ze de gevolgen van zonde droegen.

Hij had gehoord dat God een onschuldig dier diende te slachten.

 

HET PRINCIPE: Abel had geleerd dat God zelf zorgde voor

Een oplossing van de gevallen mens, met zijn zondige natuur, door ongehoorzaamheid.

 

LES  Wanneer wij een probleem hebben, proberen wij altijd

      dat zelf eerst op te lossen: DIT IS EEN KAIN-PRINCIPE

      God wil dat wij eerst dienen te offeren voor ons handelen:

      BIDDEN IN VERTROUWEN DAT HIJ HET wil OPLOSSEN !

 

VERTROUWEN IN JEZUS MACHT

 

VOORBEELD: Een zeeschip kwam hard in de stormproblemen, en helemaal vooraan stond een tienjarig manneke, en keek druipnat naar de hoog slaande golven. De medepassagiers riepen op hem om snel terug te komen, en hij wilde niet! Ze riepen hem: waarom? Geen angst? Hij riep terug: Weet gij dan niet dat mijn vader hier de kapitein is! Is God ook uw kapitein?

 

Abel slachtte een lam. Abel ging Kain achterna (De Kains willen altijd de ereplaatsen) om te offeren, Abel wilde echt contact met God krijgen, en nam een LAM

Iets dat niet onder de macht van satan was gekomen!

offerde MET IETS DAT NAAR GODS WIL WAS.

 

Abel was een geloofsheld.

Hebr 11:4

 

Wij kunnen leren van Abel, waarvan zijn naam “zwakke” betekent

toch in Gods ogen een “STERKE HELD ” is, want hij geloofde de woorden van God !

 

 

4.De satan wilde Abel doen zwijgen!

 

Inderdaad, satan vervulde het hart van de schijngelovige

Kain, en sloeg Abel dood!

 

Waarom? Omdat Abel zou zwijgen van wat God had gesproken!

Tevergeefs.6OOO jaar na dit gebeuren, hoort men nog steeds de stemmen van Abel.

 

Vandaag nog steeds hetzelfde!

-In landen zelfs als Rusland, Islamlanden, vandaag, mogen er wel kains leven maar geen “Abels”

 

-Hoelang werd de Bijbel hier niet verboden of het zwijgen opgelegd.

 

-Hoeveel Abels zijn er niet vermoord op de brandstapels

 tijdens de middeleeuwen, en vandaag opnieuw.

 De kains leven nog steeds, en hebben eeuwig leven!

 

 

 

 

HET GEHEIMENIS DER WETTELOOSHEID

HET GEHEIMENIS DER WETTELOOSHEID.

 

7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 2 Thess.2

 

Momenteel leven wij, in een goddeloze maatschappij waarbij vele nieuwe wetten komen. Advocaten dien zich te specialiseren, en nieuwe vormen van rechtbanken ontstaan. Ongerechtigheid vinden wij overal, begrijpelijk, ieder mens is een geboren zondaar! Onze redder Jezus werd vermoord door wettelozen! (Hand.2,23).

De apostel Paulus heeft het hier over het geheimenis van wetteloosheid! Onder het woord wetteloosheid dient men hier niet alleen zonder de “wet” van Mozes te begrijpen, maar zonder alle onderwijs welke God de mens wil geven. De mens welke Gods raad en Zijn Woord niet wil geloven en aanvaarden, verwijdert zich van Zijn Schepper. Gods geduld is ten einde.

Wat begreep dan Paulus onder die geheime wetteloosheid?

Wat is heimelijk? Het dient verborgen te blijven voor het grote publiek. Het is een verborgen inspiratie welke wordt aangedreven door de gevallen engelen. Voor de tijd van Mozes was er nog geen wet, enkel veel Egyptische afgoderij welke het volk kende. Afgoden en symbolen waar demonen zich schuilden en verborgen waren voor het oog van het volk. Deze demonen misleiden mensen tot een slaafse en mysterieuze aanbidding. Al het aardse leven kwam in strijd met zijn Schepper, bedenk de zondeval en de jaloersheid van Kaïn tegenover Abel, welke tot moord leidde! Er was geen liefde tot de waarheid bij Kaïn, enkel valse traditionele godsdienstigheid. Kaïn offerde op zijn eigen wijze, een eigenzinnig offer, welke God afwees! Dit is wat ook vandaag nog steeds gebeurt, een mysterieuze godsdienst, op weg naar een wereldkerk, een nieuw Babel met een Bileams loon! (Judas 1) New Age…

Wij willen even kijken hoe die mysterieuze wetteloosheid is ontstaan?

Ongehoorzaamheid en opstandigheid aan God vinden wij al voor de zondeval in de hemel, met grote en diepgaande gevolgen voor de ganse schepping. Want wij weten dat tot nog toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is! (Rom.8,22) Paulus schrijft over barensnood, dit wijst op een komend nieuwe schepping in harmonie met God, in vrede en gerechtigheid.

ONZICHTBARE ONTROUWE ENGELEN VEROORZAKEN

DOOD EN VERNIELING (Corona?)

clip_image002

 

1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 2 zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Gen.6

5 Maar ik wil u te binnen brengen – gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen – dat de Here een volk uit het land Egypte verlost heeft, maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft;6 en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden; Judas.

9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Openbar.12

 

clip_image004

 

Gevallen engelen willen nog steeds de schepping van God vernietigen. Bijzonder de kroon van Gods schepping de mens! Er werden drie soorten reuzen geboren. De verkrachtingen door deze ontrouwe engelen gebeurden voor de zondvloed, in de dagen van Noach. Deze barbaarse reuzen begonnen later mensen te verslinden. Deze “zonen van de hemel” (Gn. Zonen Gods) bezondigden zich ook aan onschuldige dieren zo schreef de profeet Henoch.

Zijn boeken bleven verborgen en zijn uiteindelijk vele jaren later teruggevonden en in 1821 voor het eerst vertaald in het Engels. Ook het boek: Boek der geheimen van Henoch. Ook denken wij aan het boek Daniel, waarbij de inhoud verborgen en verzegeld bleef tot de eindtijd.(Dan.12,4)

 

Henoch profeteerde dat de zondvloed zou beginnen bij het sterven van zijn zoon Methusalah. Naar het boek Henoch is meer dan honderd maal verwezen door apostelen en profeten. Het geeft ons nog een beter profetisch inzicht.

 

Henoch noemde de werking van deze

ontrouwe engelen “wetteloosheid!

clip_image006

 

clip_image008

Hier vinden wij het sterrenbeeld van de boogschutter. Corona is begonnen tijdens dit beeld. De ganse wereld lijkt in de macht te zijn gekomen van deze ruiter. Eind 2019 begon Covid 19 !

Openbaring 6:2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende
en om te overwinnen.

 

 

Henoch 7:5 Ze begonnen te zondigen tegen vogels, tegen dieren, reptielen, en tegen de vissen, ze verslonden elkaars vlees en drinken hun bloed. 6. Dan klaagde de aarde over deze wettelozen.

Zo kunnen wij begrijpen dat er wezens ontstonden half mens, half dier, monsters! Dit is een beeld van geheime wetteloosheid, zoals God het ziet! Zo leerden en leren die afgevallen engelen in het geheim hoe de mens wapens kon maken. Vandaag ook biologische en chemische wapens, welke allerlei ziekten kunnen verspreiden.

Azazel, Lucifer, leerde allerlei kunst, banspreuken, magie, astrologie, enorme hoererij, voortekenen enz. Zo hebben vele uitvindingen hun oorsprong uit het occulte.

En de wereld was veranderd schreef de profeet Henoch.

Vandaag zien wij een gelijkaardige evolutie, nieuwe uitvindingen, nieuwe wapens voor massavernietiging, occulte praktijken, hekserijen, met vervloekingen welke meer en meer toenemen. Barbaarse onthoofdingen, mensen klagen. Vrije seks en muziekfestivals. (Matth.24,38). Bewuste en onbewuste aanbidding van satan via verleidende popmuziek, videoclips en schijnbaar onschuldige computerspelletjes. Wie zich ermee bezig houdt wordt gebonden. Boeken van Harry Potter leren kinderen vloeken uit te spreken!

Wij vinden in een a.v. van Ezechiël 28:13

clip_image010

13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen enclip_image012 diamanten, turkooizen, sardónixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid.

De vertaling van Rabbi  Moshe Eisemann : your drums and wind instruments were within you

12 En harpen en luiten, trommelen en pijpen, en wijn zijn in hun maaltijden; maar zij aanschouwen het werk des HEEREN niet, en zij zien niet op het maaksel Zijner handen.(Stat.Vert. Jongbloed) Jes.5

Jezus gaf deze tekenen over Zijn wederkomst…

36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.38 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Matth.24

Wij zien vandaag voor onze ogen dat ook onze hedendaagse wereld aan het veranderen is in een zee van wetteloosheid. Deze wereld wordt even oordeelsrijp als de tijd voor de zondvloed. Weinig ware bekeringen, schijnbekeringen, spot, teveel verlokkende en verleidende ongerechtigheid. Geldzuchtigheid enz.

clip_image014De profeet Henoch (9:6) laat weten dat alle ongerechtigheden aan de mensen werden geleerd door Azazel. Ook bepaalde geheimen heeft de afgevallen Azazel onthuld, welke gemaakt waren in de hemel. God zou ingrijpen en liet dit weten door de profeet (10:7) Want Ik zal de aarde herstellen, zodat niet alle kinderen der mensen zullen worden vernietigd door de kennis die de wachters bekend gemaakt hebben en geleerd aan hun zonen.  Dit was de profetie van de zondvloed.

13 Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen. Gen.6

Ook het boek Leviticus verwijst naar allerlei gruweldaden in Egypte en Kanaan. (Lev.18,27,28)

Wij kunnen nu best begrijpen dat wij leven in een gelijkaardige tijd, van geweldenarij of terrorisme. Jezus, zal de schepping herstellen, na de oordeelstijd, de laatste jaarweek door Daniel, en dan duizend jaar regeren vanuit Jeruzalem. Zo beseffen wij waarom er uiteindelijk politiek en militair zal gestreden worden omwille van Jeruzalem.

Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.Zach.12

 

De wetteloze.

clip_image016

 Wie die wetteloze is met zijn aankomend en verplicht merkteken, een biochip 666, weet niemand! Dat merkteken lijkt wel op de “Bismillah” vandaar veel verwarring door sommige slechte uitleggers welke nu komen met  616.

clip_image018Lezend van links naar rechts is de eerste Griekse letter χ (uitgesproken als “chi”) die een numerieke waarde heft van 600. De middelste Griekse letter, ξ wordt uitgesproken “xi”, heeft een numerieke waarde van 60. De derde Griekse letter, ς, wordt uitgesproken als “stigma.” Hoewel de numerieke waarde is veranderd sinds de eerste eeuw, in de eerste eeuw had de letter stigma een numerieke waarde van 6. Als we deze drie letters aan elkaar zetten krijgen we Χξς, dat een numerieke waarde vertegenwoordigd van 600 + 60 + 6 = 666.

VN en wereldmachten vechten om controle over het internet!

Zolang de gemeente van Christus op aarde nog aanwezig is, kan die mens, met zijn (onzichtbare, heimelijke) dierlijke eigenschappen zich niet openbaren. Vandaar dat de Bijbel spreekt over twee beesten, een uit de aarde en een uit de zee. (Openbar.13) Dus zijn dit mensen die niet meer zijn geschapen naar het beeld of gelijkenis van God. (Gen.1,26)  Print deze studie uit, want in de toekomst zal de vrijheid zijn verdwenen! De NWO komt er straks, na de opname!

 

Biblespace Vlaanderen 

https://biblespace.org

 R.GAYTANT, Evangelist

DE PROFEET HENOCH SUPER ACTUEEL!

DE PHENOCH EN PROFETIE  ACTUEEL?

Wij vonden een opvallend boekgedeelte van deze profeet, welke door sommigen als een verloren boek, en door anderen als niet canoniek boek werd beschouwd. Het is wel canoniek in de Ethiopische Bijbel! In onze normale Bijbelvertalingen werd er ongeveer 128 maal naar verwezen. Het is de moeite waard dit boek te toetsen aan de vervullingenWat schreef deze profeet in het boek van de berispingen?

15.10 De woning van de hemelse geesten, is de hemel, maar de woning van de geesten op de aarde, die geboren zijn op de aarde, is op de Aarde. 15.11 De geesten van de reuzen teisteren, onderdrukken, vernietigen, vallen aan, strijden, bewerken daarmee de verwoesting op aarde, en veroorzaken problemen. Zij eten geen voedsel, hebben geen dorst en zijn niet waarneembaar voor de ogen.  15.12 En deze geesten zullen opstaan tegen de kinderen van de mensen, en tegen de vrouwen, want ze kwamen voort uit deze tijdens de dagen van slachting en vernietiging.
16.1 Met de dood van de reuzen, en als de geesten uit hun lichamen zijn gegaan, en hun vlees zal worden vernietigd door het oordeel. Op deze manier zullen zij vernietigd blijven tot de Dag van het Grote oordeel wordt bereikt, tot de Grote Eeuw, voor de Wachters en de

Jezus2
Zoals Jezus profeteerde dat onze dagen gelijkaardig zouden zijn als de dagen van Noach voor de zondvloed, zo kunnen wij dergelijke toestand vandaag al waarnemen. Jezus en de apostelen citeerden uit het boek van de profeet Henoch. Het boek werd verloren en teruggevonden in 1773 in Ethiopië. Het verdween uit de Joodse Bijbel, ongeveer 200 jaar na het overlijden van Jezus, daar het teveel verwijzingen had naar Hem, al de Messias! Het werd aldus bestempeld als “verloren”.
Wij kunnen vaststellen dat het geestelijk klimaat op onze aarde doordrongen is van algemene ongerechtigheid. Zo noemt men het goede, kwaad en het kwade ziet men als goed, zo oordeelt men. Men is de pedalen van de gerechtigheid compleet verloren.
De profeet Henoch wijst  naar de “geesten van de reuzen”, m.a.w. demonische geesten van gestorven reuzen welke op deze aarde agressief werkzaam zijn, via barbaren. Deze geesten mochten na het sterven van de reuzen niet terug naar God keren. Het Bijbelboek Genesis beschrijft het ontstaan van de reuzen, zoals Goliath. De profeet Henoch beschrijft duidelijk wat ze doen in vers.11. Dit is wat wij vandaag ervaren in de werkelijkheid, en horen in de nieuwsberichten, soms opzettelijk verzwegen. Mensen worden niet geradicaliseerd, wel gedemoniseerd!!!

Wat gebeurt er momenteel in het M.O.?

Op het internet en de sociale media verschijnen gruwelijke beelden over hoe barbaarse mensen anderen om het leven brengen. De profeet noemt twee groepen in vers 12, namelijk kinderen en vrouwen welke slachtoffer worden van al deze gruwelen. Kinderen worden er gekruisigd, vrouwen verkracht en tot seksslaven gemaakt voor “terroristen”. Over deze gevallen engelen schrijft Henoch:

16.3 “U was in de hemel, maar de goede geheimen waren u nog niet geopenbaard, want je wist maar een paar waardeloze mysteries. Die heeft u bekend gemaakt aan de vrouwen, in de hardheid van uw harten. En deze mysteries veroorzaakten dat de vrouwen en de mannen het kwaad verhoogden op Aarde. ” 16.4 Daarom zeg tot hen: “Gij zult geen vrede hebben.”

Begrijpelijk dat deze terroristen als Isis of Hamas geen vrede willen nastreven!

Palestijnse opvoeding

 

Biblespace Vlaanderen.

 

 

 

ZALIG OF GELUKKIG

 

ZALIG OF GELUKKIG?

 

clip_image002

 

 

In deze wereld wil ieder mens gelukkig zijn, en gelukkig leven. Soms horen wij oudere mensen zeggen “ ’t is hier zalig” en ze bedoelen, dat het zeer goed is, dat het een gelukkig moment is in hun leven in rust en om te genieten.

Zalig betekent een erkenning van gelukzaligheid, gelukkig zijn.

Doch er is wel een verschil tussen zalig zijn en gelukkig zijn. Geluk komt van mensen en aardse dingen en omstandigheden, zaligheid komt van God!

Met een klein voorbeeldje wil eerst aantonen hoe een mens in een gelukkige staat kan verkeren.

 

Voorbeeld:

 

        Iemand komt te weten dat hij in een testament staat, en dat hij nog veel zal erven en

        In overvloed zal kunnen leven.

        MAAR, hij heeft het nog niet, hij leeft in een “ zalige toestand, een gelukkige toekomstverwachting.

 

Zijn er hier luisteraars of lezers die in een testament staan?

 

Eerst wil ik nog even een Bijbeltekst aanhalen die aantoont, dat wie gelooft in Jezus

Ook zo iemand is.

 

16  Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

17 ¶ Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.Rom.8

 

Hier zien wij dat ieder wedergeboren christen, door God zelf werd overtuigd, hij heeft het woord aangenomen, de H.Geest heeft het bevestig in zijn hart, zijn denken.

Als mensen overtuigd worden door mensen zelf, dan blijven zij leven met een verborgen twijfel in hun hart, kunnen soms meelopers, kerklopers worden. Allen die dit hebben ervaren hebben een blijdschap ontdekt, waarvan men nooit dacht dat dit bestond. Niemand kan het hen nog afnemen.

 

 

 

 

 

3 Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.Matth.5

 

 

Wie voor het eerst deze tekst leest, denkt aan mensen die niet zo wijs zijn, of wat achterlijk. Wanneer wij dit even analyseren, dan ligt het accent op “ arm” zijn van geest.

Armoede veroorzaakt in het leven van een mens nederigheid en afhankelijkheid, daartegenover zijn de rijken en die zich wijs achten, meer geneigd hoogmoedig te zijn, en kunnen vlugger zelfstandig zijn. Zalig de nederige van hart!

Wij keren terug naar het gelukkig zijn. Hoe kun je nu gelukkig zijn, als je nederig bent en afhankelijk moet zijn, soms noodgedwongen?

Jezus bedoelde: Iemand die zich bewust wordt dat een mens zeer beperkt en zondig is in zijn bestaan. (Wetenschappers spreken dat ieder mens is geboren met een beschadigd DNA, met het sterven tot gevolg)

Bij de zondeval is de geest van de mens afgestorven, zo leerde men. Deze gezonde geest had hij nodig om rechtstreeks contact met God te kunnen onderhouden.

Nu leven wij met een lichaam en een menselijke geest. De Bijbel geeft scherpe prikkels op die beschadigde geest van de mens die zich tot God richt, en Christus leert kennen.

 

De Schriftgeleerden en farizeeërs kenden een geestelijke hoogmoed, en wilden Jezus woorden niet aannemen. Dit was Zijn antwoord :

24  Maar Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u. 25 Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Matth.11

 

Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders. Hier ligt ook het geheimenis, Gelukkig de mens

Die zich nederig wil blijven stellen tegenover God!

 

 “amen van geest” Zijn mensen die leren afhankelijk en nederig te zijn tegenover God

Het zijn mensen die aanvoelen dat er een leegte is, een vacuüm, die ze zelf niet kunnen invullen om gelukkig, beter: zalig te worden. Die leegte is slechts te vullen door Gods Geest.

 

Wat is de belofte?: de hemel.

Hoe kun je nu zeker zijn?

 

 

Geloof volgende tekst:

13  In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, 14  die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.Efez.1

 

 

 

 

 

4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.

 

 

clip_image004

 

 

Wat een paradox, Gelukkig de mensen die treuren!

Hier kan ieder mens nu proeven hoe veel hoger het denken van God is tegenover het rationeel denken va         n de mens. Om deze dingen te begrijpen is er toch wel wat uitleg nodig. Geestelijke uitleg, maar ook slechts die het gelooft zal het kunnen begrijpen.

Als wij nu zien naar het M.O. en veel andere plaatsen in de wereld, dan zien wij het verdriet van mensen die hun familie zijn verloren in gevechten en oorlogen, en door eigen volk vermoord! Anderen zien wij wenen die het slachtoffer zijn geworden van natuurrampen.

 

God zoekt de mensen, om ze tot stilstand te brengen, opdat ze  eens zouden luisteren naar Hem! Mozes stond met zijn rug tegen de zee, en voor hem een geweldig moordend leger dat naderde, slechts God kon hem en het volk redden, God deed het op wonderlijke wijze. Zo wil God  ieder mens op wonderlijke wijze aanraken en verlossen.

 

Zalig die treuren.

Mensen die beginnen na te denken over de dingen die ze doen die in strijd zijn met Gods wil, dezen die verdrietig zijn over hun zonden, die zullen vertroost kunnen worden!

God belooft het, en doet het ook zonder uitzondering.

 

Maar verder, wanneer iemand tot geloof in Jezus is gekomen, zal hij ontdekken dat er bij hem nog steeds zonde aanwezig is, en dat vindt hij jammer, hij wil wel, maar faalt, en moet telkens weer opstaan.

Een christen treurt ook om anderen, anderen die hij ziet verloren gaan omdat ze niet willen luisteren naar wat God zelf zegt. Treurt door de hedendaagse afval onder christenen op te merken, door dwaling. Satan doet zich voor als een engel des lichts, en predikt ook!

Een christen treurt omdat hij weet welke verschrikkelijke oordelen er nog over deze wereld zullen komen, en misschien zijn eigen kinderen, die niet willen luisteren!

 

 

5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

6  Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven. Ps.126

 

De zaaier kreeg het stof van tussen het zaad, in de ogen al zaaiende, en zijn ogen traanden. Hier staat een prachtig beeld van een gelovige die getuigt en het evangelie brengt, ook hier treurt hij, omdat de mensen niet willen luisteren naar God! God blijft ook de vrije wil van de mens respecteren! Maar hij gaat door, hij stopt niet, hij geeft het niet op, hij is zeker van de beloften.

 

Jezus weende uitzonderlijk!

 

41 En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar,

42  en zeide: Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen voor uw ogen. 43  Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen (19-44a) en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, Luc.19

 

Jezus weende over zijn volk, omdat het niet wilde luisteren, ze zochten geluk, zaligheid maar op hun eigen manier. Alle andere volkeren doen nog steeds hetzelfde, weinigen luisteren, een klein kuddeke!

 

 

Biblespace Vlaanderen

EERST ZIEN EN DAN GELOVEN-THOMAS

 

EERST ZIEN, EN DAN GELOVEN?

clip_image002

Eerst zien en dan geloven…een uitdrukking welke gebruikt word door de ongelovige mens, meestal de mens welke telkens een bewijs nodig heeft om te geloven. Jammer hij heeft geen begrip van wat er is in de geestelijke wereld. In de Bijbel vinden wij ook zo iemand, maar deze werd uiteindelijk toch een echte apostel, namelijk Thomas. Beter bekend in de volkstaal, als de “ongelovige Thomas”. Zijn naam heeft de betekenis in het Aramees “Toma” : de tweeling, van hieruit ontstond er een ander begrip: “Met de beide voeten op de grond blijven staan”.

Thomas was een moedige man!

Hoewel we weinig lezen over deze man, toch zien wij dat hij moedig van karakter was. Dit kwam aan het licht, toen Jezus omwille van zijn gestorven vriend Lazarus, terug naar Judea wilde gaan.

Laten wij weder naar Judea gaan. 8 De discipelen zeiden tot Hem: Rabbi, onlangs trachtten de Joden U te stenigen en gaat Gij weder daarheen? Joh. 11

Jezus wist dat zijn vriend Lazarus was gestorven, en hij zou hem opwekken. Allen die in Jezus geloven, en zijn vriend al werden, of vandaag zullen worden, zullen eens door Jezus worden opgewekt met een verheerlijkt lichaam. (Joh.6,40) Daarom zijn er mensen die Jezus in hun leven hebben leren kennen, en Hij is hun beste vriend geworden. Allen die in Hem geloven zoals de Bijbel leert, hebben eeuwig leven ontvangen! De nabije toekomst zal dit aantonen. Ieder die niet in Jezus wil geloven is in de ogen van God een ongelovige, een verloren ziel.

14 Toen zeide Jezus ronduit tot hen: Lazarus is gestorven, 15 en het verblijdt Mij om u, dat Ik daar niet geweest ben, opdat gij tot geloof komt; maar laten wij tot hem gaan. 16 Tomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen: Laten wij ook gaan om met Hem te sterven.Joh.11

Wij vinden hier drie opmerkelijke punten bij Thomas. Liefde: Hij hield van Jezus, want hij was bereid met hem te sterven. Trouw: Deze Thomas bleef heel nieuwsgierig in de woorden en de daden van Jezus en volgde. Nu hoorde hij over het opwekken van doden, dat gaf hem moed en hoop. Hij was nog nooit teleurgesteld in Jezus! Moed: Hij bemoedigde meteen zijn medeleerlingen. Het begin van vertrouwen op Jezus overwint angstige gevoelens. Angstige gevoelens zijn menselijk maar wel te overwinnen. Angst in het hart van een mens komt nooit van God. Het is een spontane reactie bij een mens welke ontstaat in de hersenen, doch er is een oplossing.

Ook Jezus zelf kreeg angst en overwon zijn angsten:

Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, Hebr.5,7

Lazarus was al vier dagen gestorven en begraven! Indien Thomas volledig ongelovig zou zijn geweest, zou hij zijn leven niet op het spel zetten, om in het voetspoor van Jezus te gaan. Nu wilde hij weten hoe machtig zijn meester wel was, hij nam daarvoor de risico’s. Dat was de grote uitdaging in zijn leven, dit zou nadien ook zijn denken en leven gaan veranderen.

Had Jezus macht over de dood?

Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie

2 Tim.1,10

 

De apostel Thomas geloofde toen niet in sprookjes en vele sjamanistische verhaaltjes, hij had een nuchter denkpatroon. Thomas had al veel gezien, het leek wel de wetenschapper te zijn van zijn tijd.

Thomas was een zeer aandachtige discipel!

1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. 4 En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. 5 Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Joh.14

 

Het lijkt ons wel dat die Thomas vandaag geen enkele Bijbelstudie over Jezus wilde verliezen! Wat is hij hier een voorbeeld voor vele christenen vandaag. Bij zulk een belangrijk onderwerp horen wij de andere discipelen niet, ze luisteren stil, en zijn afwachtend. Wat je niet begrijpt, kan ook de aandacht laten verdwijnen. Soms lezen de mensen wel de Bijbel, maar als niemand het uitlegt, dan hebben we een probleem. (Hand.8,30) Kaarsjes branden en met wierook zwaaien, vraagt geen uitleg!

Jezus sprak veel over toekomstige gebeurtenissen die niemand ooit had gehoord of gezien. Wie zou dan hebben geloofd in een opstanding van Jezus zelf, in Zijn hemelvaart? In Zijn terugkomst? Wie gelooft vandaag in een opstanding en de geheime opname? Ook nog niet gezien of gehoord. Daarom komen er de spotters onder de christenen zoals ook geprofeteerd!

Het is de vraag van Thomas welke een zeer bijzonder antwoord van de Here uitlokt!

5 Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat;

hoe weten wij dan de weg?

 

Ik ben de weg en de waarheid en het leven!

“Wij weten niet”…Thomas was wel zeer leerzaam en stelde scherpe vragen. Niet alle christenen zijn zo leerzaam als Thomas, de satan steelt van velen hun tijd! Al heeft Thomas de naam van ongelovig te zijn, zijn latere levensweg bewees duidelijk het tegendeel. Het groot verlangen naar de aanwezigheid van Jezus leefde heel diep bij Thomas. Hij wilde telkens zijn waar Jezus was, of zou komen. Zo is het ook de wil van God om bij de mensen te wonen. Wij kunnen de vraag stellen: Is het ook ons verlangen om Jezus te ervaren in ons leven? Hoe is het met onze gebedsverhoringen? De Bijbel lezen is luisteren naar Jezus, luisteren wij voldoende? Het verlangen van bruid naar de bruidegom is wederzijds. De apostel Johannes kende het verlangen van God om bij de mensen te wonen:

2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan

Een ander discipel Filipus, vroeg eerder een teken, zoals: toon ons de Vader. Thomas had het begrepen dat het om een levensweg, een levensstijl ging, een smalle moeilijke weg in vertrouwen op Jezus.

MIJN HEER EN MIJN GOD!

24 Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25 Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 26 Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’28 Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’  Joh.20

Thomas zocht zekerheden. Hij was niet zomaar te overtuigen, hij was geen meeloper. Hij zou niet naar een kerk gaan zonder Jezus te ervaren! Hij zag Hem op wonderlijke wijze binnenkomen door gesloten deuren. Jezus wist al wat Thomas vooraf had gezegd! De geschiedenis, en het heden leert dat men het volk veel kan wijsmaken en manipuleren. Medialeugens slikt men vandaag, als zijn het koekebroodjes!

 

 

THOMAS ALS SYMBOOL VOOR ISRAEL?

Nergens lezen wij dat Jezus zijn handelen kwalijk nam, of hem een sterke vermaning gaf voor zijn ongelovig denken.  Jezus heeft geduld met mensen welke langzaal tot geloof in Hem komen. Jezus kende het menselijke  type Thomas, staat Thomas hier niet als symbool voor Israël? Jezus, gebruikte het voor alle mensen die het zouden lezen, na zijn hemelvaart. Het duurde nog een week, op de achtste dag nadat de andere apostelen Hem hadden gezien, eer Hij hem aan Thomas openbaarde! Thomas had nu één enkele samenkomst verloren, mogelijks teleurgesteld na de dood van Jezus. Israël heeft nog steeds moeite te geloven in hun Messias, Jezus.

Wat zal er in het hart zijn omgegaan, nadat hij had gehoord, dat zijn vrienden Hem hadden ontmoet en met eigen ogen gezien! Zijn hart zal boordevol met twijfels zijn geweest, dat kunnen we veronderstellen. Jezus liet hem niet in de steek met zijn twijfels.

clip_image004

De reactie van Thomas: “Mijn Heer en mijn God”!  Jezus bestrafte hem niet voor deze uitspraak, ook al was dat godslastering in de ogen van de Joden, hij had de waarheid gesproken. Ook Messiaanse gelovigen veranderen deze tekst niet! Jezus werd zijn God! Er staat niet dat hij zijn vinger in de zijde van Jezus legde, hij zag en het was voldoende! Schilderijen misleiden!

Jezus antwoord is duidelijk: 29 Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

Gezegend zullen allen zijn die in Jezus geloven, zonder hem ter zien! Ieder wedergeboren christen kent deze zegen: geloofszekerheid, en geen twijfel meer!

Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.Rom.8,16

 

Biblespace Vlaanderen. https://biblespace.wordpress.com/.

clip_image006

Vg.R.GAYTANT

DE WEGWIJZER

CHRISTEN, BENT U EEN WEGWIJZER?

 

clip_image001

 

Getuigen door woord en daad is nog steeds een streven voor een Bijbelgetrouw christen. Daarom moeten wij eerst weten wat er leeft in onze maatschappij, welke gedachten ze hebben, welke levenswijze ze hanteren, en waar ze in strijd leven met Gods Woord, Gods wil. Iedereen kan vlug zeggen: Ik ben een goed mens!

Getuigen is de mensen een Bijbelse levenswijze tonen en ze gehoorzaam maken aan Gods Wil, de Bijbel. Dit kan slechts als ze zien dat christenen Gods woord boven alles stellen. Dat wij anders willen leven dan iemand die de wereld lief heeft, en van deze wereld alles en veel verwacht.

 

 

17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen    (= leven ) zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken,

18  verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.

19  Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. 20  Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.Efeze.4

 

Als Paulus schrijft naar Efeze wijst hij op het verschil tussen het leven van een christen en dat van een ongelovige. Het moet volgens hem duidelijk zijn dat  christenen er een betere levenswijze op nahouden dan ongelovigen.

Vandaag hebben vele christenen soms twijfels onder elkaar, en dit komt omdat de levenstijl niet genoeg in overeenstemming is met de Bijbelse principes. De grote afval is bezig, omdat men stapvoets de Bijbel verlaat, en twee heren wil dienen.

Het is heel begrijpelijk dat er in een gemeente geen haat en nijd mag aanwezig zijn, laat staan openlijke ruzies. (1 Johannes 2:9  Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe.)

 

Paulus geeft hier voorbeelden van het leven van de heidenen.

 

Ze leven in de ijdelheid van hun denken.

 

Wat betekent dat? Dit wil zeggen ze leven in een gedachte van :

Na de dood is alles voorbij, dat er daar geen leven meer is, dat er geen God is, sterven iets is als de dieren die sterven. Opbranden maar!

Dit is een gedachte die mensen kan brengen tot zelfmoord, want ze denken een einde te kunnen maken aan hun soms moeilijke leven, aan hun denken, en aan hun verantwoordelijkheid die ze droegen voor hun leven.

 

Men leeft met een valse hoop, welke niets anders is dan ijdel denken.

 

Anderen denken naar de hemel te gaan, of tenminste naar een onbestaand vagevuur, en wie durft nog te spreken over de hel, de tweede dood?

Ze leven in een onwetendheid, de Bijbel noemt dit duisternis. De humanist denkt als ik hier leef als een goed mens komt alles wel goed. Zoals een blinde man met de auto gaat rijden, wie zou daar instappen? Ze richten zich naar hun te manipuleren geweten en denken dat  het goed is.

 

Abortus, is het leven stop zetten, Euthanasie, is het leven kunstmatig stop zetten, men zoekt om deze dingen te kunnen verrechtvaardigen. Als is het soms moeilijk, men zoek naar een  eigengemaakte levenswijze welke niet is afgestemd op de waarheid; Men maakt zichzelf tot God. Dit is niets anders dan een ijdel, waardeloos, denken.

 

Iedereen zalig in zijn geloof?

Wat een ijdel, leugenachtig, spreken. Het is een leugen, maar als ge dit niet toetst aan de bijbel, is dit een snelweg, naar de hel zonder files!

 

VERDUISTERT IN HUN VERSTAND.

 

Er stellen zich nog meer problemen. Als Paulus spreekt dat de heidenen verduistert zijn in hun verstand, bedoelt hij niet dat de heidenen niet wijs of intelligent zijn, maar dat hun verstand is gesloten voor de dingen van God. Ze zijn als blind. Een geestelijke operatie is nodig. Vandaar dat Jezus de blinden genas als voorbeeld bijzonder de blindgeborene, want dat is ieder mens die geboren word. Jezus kneedde klei en gaf de man geboren zonder ogen, door Hem geschapen ogen! Jezus kan u een nieuwe visie geven over het leven, waaraan je nooit dacht.

( Emmausgangers – Lucas 24:45  Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.)

 

Wie Jezus niet persoonlijk kent, kan van het doel van de Bijbel niet begrijpen. Men kan dan wel proberen om daar een eigenmachtige uitleg aan te geven, maar het blijft dan slechts bij wetenschappelijke Bijbelkennis voor onbekeerde religieuze mensen.

Wij kunnen zeggen dat zonder het ingrijpen van Jezus in het leven van een mens, niemand kan begrijpen wat die blijde boodschap van God voor de mensen is.(Rom.8)

Daarom vraagt God eerst Hem te geloven, eer Hij het ons zal uitleggen en ons zal leren. Pas daarna kan het denken van de mens vruchten afwerpen in het dagelijkse leven. Het denken van de ongelovige is vruchteloos, omdat hij geen rekening houd met Gods Wil, ook al kan hij rijk zijn geworden.

  

VERVREEMD VAN HET LEVEN GODS.

 

Wij leven vandaag precies helemaal in zo’n wereld. God wordt voor de mensen geheel een vreemde. Hij die de mens schiep kent men niet meer, men vergeet God, want men gelooft liever de big leugen, de “big bang” theorie!

Men vergeet God, vandaag zondag, hoeveel mensen zouden er vandaag nog een seconde denken aan die ene God, Jahweh? Onze goddeloze wereld vergeet God meer en meer, en we zien de vruchten ook meer en meer, tranen, veel tranen! Men komt op zondag samen, in plaats van op de zaterdag, men vervangt Gods feesten door eigen feesten, enkel eten en drinken als met kerst of Pasen, enz. Zo deed ook koning Jerobeam, een eigen godsdienst, en afgoderij.

 

De christelijke principes gaan verloren, als er geen opwekking komt. Opwekking is iets wat men niet organiseert……

Het huwelijk door God ingesteld lijkt al ouderwets, voorbijgestreefd voor velen.

Wil men in het wit trouwen, wat een christelijk principe is, dit symboliseert dat de bruid nog maagd is. Hoeveel vrouwen zouden er vandaag nog als maagd trouwen?

Nog slechter hoeveel willen er nog trouwen, want het huwelijk is een christelijk gegeven. Samenwonen is minder bindend. Of als de konijnen van het ene hol naar het andere? God als getuige is niet meer nodig, bij hen die de Bijbel een sprookje vinden.

Men kan tegenwoordig vaststellen dat de mensen moeite krijgen, met het onderscheiden van goed en kwaad, zover is men afgedwaald.

 

WINST SLAAN UIT ALLERLEI ONREINHEID.

 

De losbandigheid bij de mensen neemt toe, een valse vrijheid. Het geweten wordt totaal onderdrukt. Wat hier staat is feitelijk “ winst maken” zonder rekening te houden met Gods raad. Winst heeft te maken met handel. Wel hier gaat het duidelijk over de seksindustrie. Wie had ooit gedacht over vijftig jaar dat seksshops, nachtclubs, parenclubs, en internet en al die bedrijvigheid zo openlijk zou kunnen geschieden?

 

Gij geheel anders? GIJ HEBT Christus leren kennen,

 

 

 

BIJBELSE PARAPLU

DE BESTE PARAPLU!

clip_image002

Zoals dit huwelijk in de regen komt te staan, en een bescherming zoekt opdat men niet door nattigheid de mooie klederen niet aanzienlijk zou maken zo werkt ook de Bijbel voor uw hart! Wij kijken even naar de regen als de moeilijkheden die een mens op aarde kan hebben. “De mens uit een vrouw geboren, is kort van dagen, en vol van onrust” Zo vinden wij dit in het boek van Job.

Wij vinden drie soorten mensen, allemaal hebben ze een paraplu, een Bijbel. Doch hoe en wanneer wil men die paraplu gebruiken?

HET EERSTE KOPPEL

Een eerste koppel, heeft gewoon geen paraplu, geen Bijbel. Die mensen dragen alle ellende zelf, zoeken zelf een oplossing, deskundigen falen, doch de problemen stapelen zich op, de regen houdt maar niet op. Wie kletsnat wordt en koud krijgt, kan ziek worden, soms sterven. Een koppel kan ten onder gaan aan de problemen. Dit koppel wilde van de Bijbel niets horen. Ongelovig dus.

HET TWEEDE KOPPEL.

Dit koppel staat ook in de regen, het bezit wel een paraplu, een Bijbel. Ze vinden het gebruik van die paraplu, een last. Ze krijgen ook problemen en moeilijkheden doch de mooie paraplu ligt ergens thuis. Zo ligt bij velen de Bijbel ergens ongelezen in een kast. Of men heeft niet begrepen waartoe die Bijbel dient, ook leeft daar niet het verlangen om dit te gebruiken. Doch dit koppel beweert ook gelovig te zijn, want ze gaan als het past eens ook naar een gemeente of kerk. Bijbelstudie is niet nodig, het regent ook niet elke dag! Ook dit koppel zal hetzelfde lot als het eerste ervaren. Ziek en geen genezing of bekering.

HET DERDE KOPPEL

clip_image004Ook dit koppel komt in de regen of hagelbuien van levenszorgen en moeilijkheden terecht. Doch dit koppel heeft een paraplu en weet dit te gebruiken. Ze openen hun paraplu, hun Bijbel, en luisteren wat God hen als raad geeft. Ze kijken naar de voorbeelden, ze lezen het met vreugde, en de partners plooien zich naar dit advies. Ze geven elk hun eigen wil op, en nemen Gods wil in de plaats. Dan staan ze allebei niet in de regen, als ze ook allebei geloven wat ze lezen. Op die wijze overweldigt het water hun klederen niet, ze hebben de echte bescherming gezocht.

Biblespace Vlaanderen.

CHRISTEN OF KERKGANGER?

 CHRISTEN OF KERKGANGER?

 

Meteen zou men kunnen denken en simplistisch antwoorden: Ik ben christen, God is mij genadig, wij geloven in Jezus volgens de Bijbel, en wij zijn behouden. Dat is waar! Maar het betekent ook iets in het dagelijkse leven, ieder Bijbelgetrouw christen wil, kan, en zal God gebruiken. Zo zijn er verschillende wijzen waarop God iemand uit Zijn verleende genade wil gebruiken, doch Hij gebruikt enkel die mens, waar en wanneer Hij wil. God dienen kan niet zoals je dat zelf wil. Sommigen die zich christen noemen hebben de neiging God ijverig te dienen, maar zich een god creëren, en een eigen beeld vormen van God, welke niet conform is met die God van de Bijbel. Hij dient te passen naar de eigen wil.  Achteraf komen er de teleurstellingen en hartenpijn.

clip_image002

clip_image004Als God in jou een bv. hamer ziet, dan kun je wel proberen om te zagen, maar het is niet tot een zegen, wel tot een mislukking omdat men hoe dan ook, als een zaag wilde gebruikt worden.(Jer.23,29)(Jer.51,20)

 

HOE DAN GOD DIENEN?

 

13 Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.Gal.5

Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.1 Petr.4,10

Een algemeen ervaren leert dat vele christenen hun ontvangen gaven, bij hun wedergeboorte, ook na jaren moeilijk ontdekken, christen zijn is ook geen beroepskeuze. Een christen is een nieuwe schepping! ( 2 Cor.5,17) Deze genadegaven, uitingen van de Geest, maken deel uit van een lichaam, een levende gemeente, of huisgemeente, geen kerkgebouw. ( 1 Cor.12,13) Een gezond lichaam gebruikt zijn voeten, om te lopen, maar als de handen de functie van de voeten willen hebben, duurt dat maar even. Een gehandicapte gemeente als Laodicea, welke Jezus niet op Bijbelse wijze diende. God dienen lijkt voor een kerkganger geen gave, verkregen uit genade, maar een traditie, een Romeinse zondagsplicht. Toch zien wij dat God mensen gebruikt, die Hem willen dienen uit wederliefde. De kerkganger wil graag een eervolle goed betaalde bediening in de gemeente, net zoals afgestudeerd in de wereld. Zo kwam er ook een vraag door de discipelen:

Wie is de voornaamste onder ons?

24 Er ontstond ook onenigheid onder hen over de vraag, wie van hen als de eerste moest gelden. 25 Hij zeide tot hen: De koningen der volken voeren heerschappij over hen en hun machthebbers worden weldoeners genoemd.26 Doch gij niet alzo, maar de eerste onder u worde als de jongste en de leider als de dienaar. 27 Want wie is de eerste: die aanligt, of die dient? Is het niet, die aanligt? Maar Ik ben in uw midden als dienaar.Luc.22

 

Deze vraag bracht toen al een ernstige discussie, onder de discipelen, die de Geest nog niet hadden ontvangen. Jezus leerde zijn discipelen over een geestelijke, en Bijbelse denkwijze. De Bijbel noemt dit naar de “Geest”.

Een wereldse denkwijze leert dat de mens naar aanzien van persoon, zich laat bedienen door een minder belangrijk mens, dit is niet plezant schreef Plato! Een rijke laat zich bedienen door een arme. God noemt dit naar het “vlees”, een ongelovige denkwijze, een levensstijl, zonder rekening te houden met Gods wil.

In de gemeente van Christus bedient de voornaamste iedereen, en leert zo elkaar te dienen, in liefde. In tegenstelling heb je staatskerken, gemeenten en organisaties welke wereldgelijkvormig actief zijn, en zo krijgt men een Babels humanitair instituut. De geschiedenisboeken staan vol van godsdiensten onder dwang en kerkplichten.

 

Ook de apostel Paulus waarschuwde tegen onenigheid, zo dat de ene zich tegen de ander opblaze. De ene dacht al meer te zijn dan de andere. Men gebruikte toen al argumenten, als diploma’s, titels enz. Vleselijk denken! (Fil.3,4) Hij wijst in dezelfde richting als Jezus, toen hij dit schreef:

 

9 Want het schijnt mij toe, dat God ons, apostelen, de laatste plaats heeft aangewezen als ten dode gedoemden, want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en mensen 1 Cor.4

 

EEN GEDWONGEN SLAAFS DIENEN.

 

Wij vinden in de Griekse taal vier verschillende woorden hiervoor. Zo kunnen wij aan de hand van voorbeelden even nakijken wat wij vinden in de Bijbel. Een eerste Grieks woord voor dienen: “Doulos”. Dit betekent een “gedwongen dienen”, dus geen genadegave, en ook geen bovennatuurlijke uiting van de Geest. DE gedachte is oorspronkelijk uit het Hebreeuws.

 

Jacob diende als een slaaf.

17 Lea’s ogen waren flets, maar Rachel was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. 18 En Jakob had Rachel lief. Daarom zeide hij: Ik wil u zeven jaren dienen om uw jongste dochter Rachel. 19 En Laban zeide: Het is beter, dat ik haar aan u geef dan dat ik haar aan een andere man geef; blijf bij mij. Gen.29

 

clip_image006

 

 

Jacob, Israël, diende als een slaaf, dit soort dienen was uiteindelijk een zichzelf opofferen voor zijn eigen belangen, namelijk voor het verkrijgen van een mooie vrouw, Rachel.

Laten wij even bedenken dat ook wij als een geboren slaaf zijn, bijzonder hier in het westen, een hardwerkende slaaf om onze eigen weelde en welvaart. Hoeveel kleine kinderen verliezen te veel van de ouderlijke liefde, welke wordt opgeofferd voor sociale welvaart en succes. Bij de afgod Moloch offerde men zijn zuigelingen, door ze door het vuur te doen gaan als een offer aan deze afgod.(Deut.18,10)

Wij stellen de vraag is dit geestelijk gezond?

Wat was het resultaat bij al de offers welke Jacob bracht?  Jacob werd ten slotte bedrogen door Laban.

Wie zichzelf dient komt bedrogen uit. Wie God dient op vleselijke wijze zal bedrogen uitkomen. Je kunt God behagen, maar ook jezelf behagen, kalfdansen.

 

De dag van de geheime opname zal onderscheid maken tussen de christen die met liefde dient, en de goddeloze de kerkganger, of die gedwongen of traditioneel God dient. Laat u niet misleiden door een wereld als in de dagen van Noach, nu opnieuw waar satan nu nog tijdelijk heerst.

De apostel Paulus waarschuwde de christenen in Galatië, om niet opnieuw een slaaf van deze zondige en goddeloze wereld te worden.

 

7 Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God.8 Maar in de tijd, dat gij God niet kendet, hebt gij goden gediend, die het in wezen niet zijn. 9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? Gal.4

 

Paulus begreep niet dat die christenen daar, nadat ze Jezus hadden aangenomen, zij opnieuw zichzelf gingen dienen. Je kunt geen twee heren dienen, dit betekent lauwheid, het karakter van de Laodicea gemeente, welke in de verdrukking, of laatste fase van de eindtijd, onbehouden blijft.

clip_image008

Petrus waarschuwde voor dwalingen, en verkondigingen, welke opnieuw een valse  vrijheid predikten:

Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.2 Petr.2,19

 

EEN ONGEDWONGEN DIENEN, GOD DIENEN UIT LIEFDE.

 

Een tweede Grieks woord: LITOURGEO. Dit is een ongedwongen of vrij dienen.

Geen enkel mens is geboren met een liefde om God te dienen. Dit als gevolg van de zondeval. Dit betekent dat er een grondige verandering in het hart van de mens dient te gebeuren, een herschepping. De mens kan dit niet uit zichzelf, hij is een schepsel van God. Die liefde om God te dienen, geeft God zelf, aan ieder mens die eerlijk zijn zonde belijdt en wil geloven in het bloedig offer van Jezus tot vergeving.

 

God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Rom.5

 

de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is, 6 zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven.Rom.5

 

Wanneer iemand die “liefde tot God”  (agape) niet heeft ontvangen, blijft hij onbehouden, kerkganger of soms een beroepsmatig religieus mens. Hij kan God ook niet met liefde en blijdschap dienen. Een waterdoop is enkel het gevolg van het ontvangen van deze liefde, maar verandert het hart van de mens niet.

 

GOD DIENEN MET HART EN ZIEL

 

Onder het Bijbels dienen is er nog ten slotte het Griekse woord “Latreigo”. Een vrijwillig dienen, doch met een beloofd loon verbonden. Wij vinden dit terug in de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Matth.20.

clip_image010

Hier is iedereen werkzaam, actief, in de gemeente, de wijngaard. Of je nu vroeg of laat tot echt geloof in Jezus bent gekomen, en werkzaam zijt geworden, ieder ontvangt hetzelfde loon. Ieder kreeg een gave of gaven om elkaar te dienen.

Een aangenomen kind van God heeft een buitengewone wetenschap, hij heeft een duidelijke visie en een toekomstperspectief. Hoe komt dit?

 

Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt.Joh.15,15

 

Want de slaaf, die in de Here geroepen werd, is een vrijgelatene des Heren; evenzo is hij, die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus. Gij zijt gekocht en betaald. 1 Cor.7,22

Een aangenomen kind van God, wordt bij de wederkomst een zoon van God

 

Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God.Gal.4,7

 

 

Biblespace Vlaanderen

https://biblespace.wordpress.com/.

 

MALEACHIE EINDTIJD EN WEDERKOMST

MALEACHI ZAG DE WEDERKOMST

VAN CHRISTUS

clip_image002

Opnieuw komt Israël, Gods volk, vandaag in de media, met vele echte en valse oorlogsgeruchten. Daarbij horen of zien wij commentaar op TV van eenzijdige berichtgeving. Vandaag willen wij even luisteren, naar een echte woordvoerder van God. Die woordvoerder, is de profeet Maleachi, zijn naam betekent “boodschapper” of engel. Deze profeet trad op na de Babylonische ballingschap. Israël leefde toen in een crisissfeer van zedelijkheid, veel overspel, economie en ontrouw aan hun God.

God laat weten dat Hij zijn volk heeft liefgehad! (1) Wat een uitspraak nadat Hij zijn volk bestrafte met een wegvoering, een zware beproeving. Gods volk was onverschillig geworden voor die liefde van God. Niemand is gesteld op beproevingen, tegenslagen, velen begrijpen niet, ook die zich christenen noemen begrijpen niet, dat zulke dingen kunnen medewerken ten goede! (Rom.8:28). Doch Gods volk was afvallig en ontrouw geworden. Het luisterde niet, dus het werkte niet mede ten goede. Het volk stelt dan de vraag:

Hoe hebt U ons uw liefde getoond? Hier klinkt opnieuw opstandigheid en onbegrip vanuit hun harten. Doch God was hen genadig, en liet hen uit genade terugkeren naar hun eigen land.

Onze westerse “christenheid” en ongelovigheid herdenkt zijn wereldoorlogen, maar hebben ze zich bekeerd naar een Bijbels i.p.v. van een vals Babels christendom? Zij zeggen net als Israël: Waar is Zijn liefde?

Waarom ligt ons Vlaanderen bezaaid met soldaten lijken van overal?  

Engelsen komen nu nog wenen over hun jonge mensen welke hier stierven. Ziet God het niet? Ook ons Vlaanderen kent God niet, enkel een Babels vals traditioneel christendom. God respecteert de vrije wil van de mens. Vroeger deed hij dit ook met Esau en Jacob, het huidige Israël. De strijd tussen goed en kwaad zet zich verder, doch er komt een einde….

 

 

 

JACOB EN ESAU

clip_image004

(3,5) De profeet herhaalt de woorden van God aangaande de strijd tussen Jacob en Esau. Deze eindstrijd lijkt wel de laatste wereldoorlog. (4) Esau, lees Edom, zijn nakomelingen werden arm en werden toen verwoest, het bouwt opnieuw, doch God zal het afbreken, omwille van hun onverschilligheid. God zal volgens Obadja dit soort volk uitroeien.

Deze tweelingbroers hebben eens hun keuze gemaakt uit hun vrije wil tegenover God. Zo dient ieder mens eens in zijn leven zijn keuze te maken tegenover Jezus Christus, die zijn leven gaf uit liefde. Jacob koos voor de liefde tot God, zijn erfenis het eerste geboorterecht was belangrijk, ook bij een christen! (1 Petr.1,4- Hebr.9,15) Esau, beeld van ongelovigheid, onverschilligheid, beroepsmatig geen tijd voor God, en God haat de onverschilligheid. Alle mensen waarbij de liefde voor allerlei genot groter is dan hun liefde tot God, handelen als een Esau. (2 Tim.3:4).

16 Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig

als Esau, die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht

verkocht. 17 Want gij weet, dat hij later, toen hij (toch) de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Hebr.12

Jacob kreeg het “beloofde” land, (Jer.3:19) Esau en zijn nakomelingen Edom kregen het gebergte Seir, doch het wil vandaag Israël moordend veroveren. Daartegenover staat er een God die groot is ook buiten het gebied van Israël! (5)

ISRAEL HAD ONWAARDIGE PRIESTERS

(6,14) Maleachi overtuigde Israël, dat ze een slecht gedrag hadden, gebrekkige offers, kleingeld, drinkgeld geven, de naam van God ontheiligen door hem te plaatsen tussen andere heidense goden. God zond een vloek onder de priesters van Israël, hun zegeningen werden tot een vloek. (Spr.15,8) Wat Israël deed, doen nu ook de naamchristenen, de ceremoniële zegeningen van hun priesters, worden tot vloek. Bedenk destijds het offeren van zwijnen, tegen de pest, in de R.K.K. (1980)

HUWELIJKEN NIET TOT ZEGEN

(2:10,16) Maleachi verwijst ook naar het huwelijk. Ingezegend, maar niet tot zegen, het merendeel werd ontrouw, hielden geen rekening dat God getuige was bij hun huwelijksverbond, en hun eerste gemeenschap! De profeet waarschuwde om niet ontrouw te worden, want God haat overspelig gedrag.

In de Hebreeuwse vertaling vinden wij opnieuw een nuance. God haat dat de man zijn vrouw zou wegzenden voor een kleine ruzie, probleem of onverdraagzaamheid. Doch als hij zijn vrouw blijvend zou haten, dan pas is het beter te scheiden, opdat er geen wortel van valsheid in de het hart van de man zou ontstaan. God haat duidelijk vleselijk en/of geestelijk overspel!

EINDELIJK KOMT ER GERECHTIGHEID

Maleachi profeteerde de wederkomst van de “Engel des verbonds” Jezus! (17, 3:2) (3:1) De bode was vroeger Johannes de doper. Het lijkt een tijd waar Israël de Here zou zoeken. Tijdens de Romeinse bezetting verwachtte het volk de Messias, maar ze herkenden Hem niet allemaal.

Die komst zal een reinigende, genezende en bevrijdende werking hebben. Daarom stelt zich de profeet de vraag: Wie zal dit overleven? Alle goddeloosheid onder Zijn volk verdwijnt. Opnieuw nieuwe priesters welke offers brengen en handelen naar de wil van God.(3:5) Er komt een einde aan alle ongerechtigheid van deze wereld. Neen, zegt de ongelovige “ Het is altijd zo geweest” dit gezegde zal definitief voorbij zijn. De tijd van de overspelige, de magiërs, de fraudeurs, van hen die armoede veroorzaken, enz. is dan voorbij!

EEN LAATSTE WAARSCHUWING….VOOR ISRAEL EN DE WERELD

(3:6,18) Luister naar mij spreekt God tot zijn volk. Hou mijn geboden, verander eens van  gedachten en keert terug tot Mij. Volg mijn raad, beroof Mij niet, dan zullen alle volkeren u gelukkig prijzen, opdat gij een  natie van welbehagen zijt! (13) Stopt toch te denken dat God dienen, nutteloos en tevergeefs zou zijn. Zo redeneert de grote meerderheid vandaag, alle godsdiensten krijgen de schuld van crisis en oorlog. Het valt de hoogmoedige ongelovige schijnbaar nog goed mee, zij denken dat het ook zonder God kan. ZE geloven misschien in een nieuwe “big bang” leugen? Een wereldleider zal worden aanbeden, schijnbaar, een nieuwe redder van deze wereld.

En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Op.13,8  

En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Op.20,15

Er komt een tijd dat ieder mens op aarde nog leeft de antichrist zal aanbidden. Waar zijn dan de anderen die hem niet wilden aanbidden? Die zijn “chip” niet zal aanvaarden? Waar zijn zij die de Here vreesden, en Zijn naam eerden, of niet ontheiligden?

(16) ER kwam reactie: Er werd een gedenkboek, met notities, voor het aangezicht van God geschreven, ten gunste van allen die de Here vrezen! Zij die God dienen zullen Zijn eigendom zijn. (1 Cor.6,20) “Voor Zijn aangezicht” betekent: in de hemel!

Welk boek vinden dan wij hier?

Welke mensen werden er hier opgeschreven in de hemel? (voor het aangezicht van God) De apostel Petrus verwijst naar mensen die Jezus hebben aangenomen, en die Zijn naam niet willen ontheiligen! Ontheiligen betekent Jezus gelijk stellen met andere goden, dit is een oecumenisch en antichristelijk denken. Velen zullen hier worden misleid. Jezus bad: “Uw naam worde geheiligd” Het boek vinden wij ook hier:

Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Op.3,5

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:1 Petr.2:9

EEN NIEUWE TIJD…………..

Mal.3 : 18 Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.

Hier vinden wij een heel belangrijk tijdstip terug. Wie God diende is plots verdwenen! Dan komt het overblijfsel van Israël tot een radicale bekering. De dag van de opname, een dag waarbij God al Zijn kinderen, de gemeente zal sparen voordat die oordeelsdag komt!

Vers 17, is speciaal en er is sprake over een andere dag! Laat u niet misleiden door de perikopen door de vertalers opgesteld.

De CJB vertaling en Rashi, vertalen: “They will be mine, says Adonai, “on the day when I compose my own special treasureDit kan worden vertaald als: “ een speciale verzameling”? Als een schat. Het plots wegbrengen van een schat, naar een verborgen plaats.

De opname zal inderdaad de dag zijn van een speciale verzameling, opstanding, van christenen. Hij zal ze op hun plaats brengen, positioneren. Daarna, zal het heel duidelijk zijn wie echt geloofde in Jezus, en wie niet, wie Jezus toebehoorde, wedergeboren was, en wie niet!

DE DAG VAN ZIJN ZICHTBARE WEDERKOMST.

(4:1,6) Mensen gaan verbranden als stoppels. Stoppels zijn de steeltjes na de graanoogst op het veld. In de ogen van God is een mens zeer klein. Het lijkt mogelijks een gevolg te zijn van een nucleaire aanval, of een spuwende vulkaan. Denk er zelf maar over na. De Bijbel legt zichzelf uit!  Ook de profeet Obadja schreef over een oordeel over die “stoppels”, doch dan als een einde van Edom, de nakomelingen van Esau!

 

clip_image006Obadja 18 Het huis van Jakob zal het vuur zijn, het huis van Jozef de vlam, en het huis van Esau de stoppels: zij zullen hen in brand steken en verteren, en van het huis van Esau zal niemand ontkomen; want de HERE heeft het gesproken.

Wij hebben een aanknopingspunt, een tijd vooraf waarbij de profeet Elia, de vuurprofeet de wederkomst zal aankondigen. Hij zal zijn volk tot inzicht brengen. Openbar. 11:3 Daar komen de twee profeten, Elia en Henoch, beiden stierven niet.

Alle die niet in Jezus wilden geloven, zoals de Bijbel dit leert, komen om, ze zullen zijn als stof onder de voeten van hen die zijn naam vreesden en dan samen met Christus delen in Zijn zichtbare wederkomst met blijdschap.(2)

R.GAYTANT

Evangelist Biblespace Vlaanderen

13 juli 2014

UW PERSOONLIJK EXODUS

UW PERSOONLIJKE EXODUS

clip_image002

In de laatste jaren kunnen wij vaststellen, dat opnieuw veel van Gods volk terug naar hun eigen land Israël terugkeren, hetzij door moeilijke omstandigheden of persoonlijke beslissingen. God is aan het werk, ver boven het menselijke denken, enkel kan de mens hier iets begrijpen door te luisteren naar Gods profeten, zoals een ware profeet Micha, boerenzoon, welke net als iedereen die de Messias voor Israël en de heiland voor de volkeren verwachtende was.

12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob, in uw geheel bijeenbrengen, voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden der weide. Het zal er gonzen van mensen. Micha 2

exodus 2014

Door Exodus 12 te lezen kunnen wij een blik werpen over hoe God werkzaam was en nog is. Hij werkt wonderlijk in het leven van mensen die God op een dag persoonlijk hebben leren kennen.

(4,5) Mozes gaf opdracht een gaaf lam te slachten, voor het vallen van de avond, en het bloed aan de deurposten te strijken van ieder huis waar men het lam zal eten. Dit ter bescherming voor de verderfengel. Wij vinden hier een ware geloofsbasis tot behoud en bescherming per familie.

Er zullen ook verschillende emoties zijn geweest onder al die families rond de tafel. De ene familie was angstig bij het eten, na al die vorige plagen en rampen te hebben gezien. Een andere familie geloofde wat meer in het bloed welke aan de deurposten was bestreken, en bleef rustig afwachtend. Doch beide families werden behouden, daar vielen geen doden. Onze gevoelens mogen geen invloed hebben voor al wie handelt in geloof, in vertrouwen op Gods woorden en het bloed van het Lam!

 

clip_image004

 

Dat gaaf lam, het profetisch beeld van het Lam Gods, Christus. Hij stierf in de duisternis, welke plots kwam tot het negende uur! (Marc.15:33)

Het offer was geen traditioneel offer aan Tamuz, met Babelse zonsaanbidding. Zo ontstond het kruisigen van mensen op een houten T, later overgenomen door de Romeinen als terechtstelling van meestal politieke tegenstanders. Jezus was geen offer voor de zon, maar een voorzien offer tot vergeving van alle zonden, een offer voor alle mensen, geboren uit Gods genade! ( 1 Joh.2,2)

 

EEN CHRISTEN IS VRIJGEKOCHT UIT DE ZONDESLAVERNIJ!

 

18  want gij weet, dat gij niet met vergankelijk zilver of goud zijt vrijgekocht uit uw ijdele levenswandel, die van uw vaders stamt, 19  maar door het kostbaar bloed van christus, als van een lam zonder vlek of gebrek.1 Petr.1

 

Een christen is iemand “die zeker weet” dat hij is vrijgekocht, uit deze vergankelijke wereld. Egypte is het beeld van een goddeloze wereld, met wereldse principes, begeerten en verlangens.

clip_image006Wedergeboren christenen zijn verlost of bevrijd uit de zondemacht, zoals ook Gods volk werd verlost uit de macht van de sterke slavendrijver Farao. Bij rijpe christenen is het verlangen naar wereldse rijkdom, eer en macht, en al het begeerlijke sterk afgenomen.

Rond het gouden kalf dansen verdwijnt langzaam maar zeker! Echte bevrijding is meer dan een verandering van levensovertuiging. God zelf begeleid de christen in zijn levensweg naar het hemelse Jeruzalem. Dat is pas Godsvrucht! Deze christenen hebben een verlangen naar de wederkomst, andere christenen twijfelen en beginnen daarmede te spotten!

(8) Het lam diende te worden geconsumeerd in dezelfde nacht en in huiselijke gemeenschap. Samen eten en drinken is een Bijbels beeld van gemeenschap met elkaar te hebben in familieverband. Ook Jezus toonde aan wie behoorde tot zijn familie, een teken van gemeenschap:

 

47  men zei hem: zie, uw moeder en broeders staan buiten, en willen U spreken.

48  maar hij antwoordde aan die hem dit zeiden: wie is mijn moeder, en wie zijn mijn broeders?49  en hij strekte de hand naar zijn leerlingen uit en sprak: ziedaar mijn moeder en broeders;50  want wie de wil van mijn vader volbrengt, die in de hemelen is, hij is mijn broeder en zuster en moeder.Matth.12

 

Verder toonde Jezus aan wat Hij met die het gemeenschapsverband bedoelde, en koppelde daaraan een grote belofte!

 

53  Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Tenzij dat gij eet het  vlees van de Mensen Zoon, en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in  u 54  Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en  Ik zal hem ten jongsten dage opwekken;

55  want mijn vlees is de ware spijs, en mijn bloed is de ware drank.56 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in Mij en Ik in hem.

De apostel Paulus waarschuwde duidelijk de Corinthiërs, om geen gemeenschap te hebben met allerlei andere afgodische rituelen of  on-Bijbelse samenkomsten, dit om niet in gemeenschap te komen met boze geesten. Ook vandaag horen wij over samenkomsten van “naamchristenen”, met een demonische verblindende werkingen. (1 Kor.10,20)

 

MET HAAST ETEN?

 

 11  Aldus nu zult gij het eten: uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten, en uw staf in uw hand; en gij zult het met haast eten; het is des HEEREN Pascha.

12  Want Ik zal in dezen nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe; en Ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, Ik, de HEERE! (Exod.12)

 

Haastig eten, dat is ongezond! De Hebreeuwse vertaling leert ons, en ook te zien in de context, dat het hier niet gaat om een eten als snel te slokken als een hond. Het betekent wel: Klaar staan om snel te kunnen vertrekken, om snel Egypte te kunnen verlaten. Om snel alle wereldse begeerten na te laten. Haastig betekent hier: geen tijd verliezen om te veranderen van gedachten en bezig te zijn met de dingen van boven!  Dit is enkel voor hen die beweren christen te zijn en Gods geest te hebben ontvangen.

 

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.Col.3

 

Het eten van het lamsvlees was wel noodzakelijk, opdat ze later een beter begrip zouden hebben over wat “genade” in Gods ogen betekent. Het zou voor hen een blijvende herinnering worden. De satan zoekt vandaag om de betekenis van die genade, in verwarring te brengen. Hij wil dit tot een eenvoudige levensstijl van wetteloosheid, zo kan hij zijn doel bereiken: een valse eenheid een ongelijk span onder christenen! (Ef.5,18)(2 Cor.6,14) Hij predikt een valse vrijheid!

 

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderf, 2 Thess.2,3

 

Voor christenen is Pesach geen paasfeest, maar wel een herdenking, aan de dag dat iemand tot persoonlijk geloof kwam door te begrijpen en te aanvaarden wat het bloed van Jezus betekende: Vergeving en genade door God gegeven aan mensen van goede wil! Het werd de dag van een Bijbelse geboorte uit water en geest, dit is onze persoonlijke exodus. (Joh.3,5) Allen die deze genade aannemen zullen ook worden behouden en beschermd! Jezus vierde het Pesach, en leerde niets over een katholiek of protestants paasfeest!

De eerste christenen bleven de Joodse feestdagen aan huis vieren, doch met een beter inzicht van de betekenis met deze feesten, maar werden later hun huizen afgenomen door de machthebbers van de R.K.K. indien ze dit bleven vasthouden!

 

Daarom begrijpen wij waarom ook Bijbelgetrouwe christenen, net als het Joodse volk toen, steeds vertrekkensklaar dienen te zijn vanaf die bijzondere dag. Iedere wedergeboren christen weet meestal de dag dat hij Jezus als zijn verlosser en Heer aanvaarde en geloofde in die vergeving. In een oorbiecht komt er geen vergeving van God!

clip_image008Ja verlost uit de slavernij van een zondig leven, verlost van een leven zonder zin of doel, en een nieuw, eeuwig leven tegemoet gaande.

 

36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.Matth.24

 

 

 

 

EEN ECHTE PROFEET

EEN WARE PROFEET

 

clip_image002

In het oude verbond lezen wij regelmatig over waarschuwende profeten, daarom waren ze ook niet populair bij het volk. Ze worden ook vandaag veel minder gelezen. Zij kondigden Gods oordelen aan, nadat God hen duidelijk wat liet zien, en opdracht gaf Zijn spreekbuis te zijn.

Jeremia nemen wij eens als een goed voorbeeld. Zijn naam betekent trouwens: “Door de Here aangesteld”, en hij deed zijn dienst ongeveer 50 jaar. Hij werd aangesteld als een profeet over al de volkeren!

4 Het woord des Heren nu kwam tot mij:

5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u

gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder,

heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de

volkeren heb Ik u gesteld.Jer.1

Het is daarom van groot belang dat ook wij, als Bijbelgetrouwe christenen de nodige aandacht geven aan het profetische geschreven woord. De profetieën verachten kan volgens Paulus een oorzaak zijn van uitdoving van de Geest.(1 Thess.5:19,20). Ook de apostel Petrus geeft dezelfde raad, profetieën geven licht, kennis, en het onderscheiden van de tijden. Daarom vinden wij vandaag ook wijze en dwaze maagden. (2 Petr.1:19) Zij wisten van de wederkomst van Jezus, maar bij de helft van de maagden, lees christenen, daar was hun licht langzaam uitgedoofd, hun fakkels branden niet verder, bij gebrek aan olie, lees Geest. Zonder geestelijk licht kan men niet verder, het risico om onderweg te vallen of af te vallen wordt groter.

 

clip_image004

JEREMIA SPRAK TOT ALLE VOLKEREN!

Het eerst spreekt hij tot zijn eigen volk, dat werd verstrooid onder de vele volkeren, als straf, om niet te willen luisteren en te vertrouwen op hun God. De profeet laat de woorden opschrijven:

 

10 Hoort het woord des Heren, o volken, verkondigt

het in verre kustlanden en zegt: Hij, die Israël verstrooide,

zal het verzamelen en het behoeden als

een herder zijn kudde. 11 Want de Here maakt Jakob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij.Jer.31

 

De aankondigingen van oordeel tegenover Zijn volk, daarmede toont Hij hier duidelijk een laatste gebaar van Gods genade. Dat is wat God ook doet tegenover de mensen uit de heidenen welke willen geloven in Jezus, Gods zoon. God is vandaag opnieuw bezig Zijn volk te verzamelen naar hun eigen land, het huidige Israël. Een start kwam in 1948.Let op Gods volk momenteel in Oekraïne, Frankrijk, en vele andere landen.

10 Gij dan, vrees niet, mijn knecht Jakob, luidt het woord des Heren, en wees niet verschrikt, Israel, want zie, Ik verlos u uit verre streken, uw nakroost uit het land hunner gevangenschap; Jakob zal terugkeren en rustig en veilig zijn, door niemand opgeschrikt. 11 Want Ik ben met u, luidt het woord des Heren, om u te verlossen; want Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, doch naar recht u tuchtigen, al zal Ik u zeker niet vrij laten uitgaan.Jer.30

Wij stellen ons de vraag waarom God opnieuw Zijn volk verzamelt, en dit gebeurt onder politieke druk, pijn en verdriet. Wij stellen vandaag vast dat Gods volk Israël steeds meer en meer bedrieglijk in een kwaad daglicht wordt gesteld door de eenzijdige berichtgeving in de media.

Gods antwoord is duidelijk:

God zal afrekenen met al deze ongerechtigheid. Hij zal een compleet einde maken aan deze volkeren welke zich vijandig opstellen tegenover Israël. Ook zal Hij eerlijk afhandelen met Israël, en een deel van Israël zal zich daarna kunnen herstellen. Uit alle volkeren zullen er mensen komen die niet verder zullen leven in de leugens van hun paganisme en traditie godsdienst, en dit zullen inzien. (Jer.3:17) Wie zijn die mensen? Bekeerden in ieder geval, christenen?

Jeremia 30:7  O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden.

De profeet zag de ontwikkelingen welke er ook zouden komen, in de eindtijd een wereldwijde oordeelstijd. De angst voor Israël is vandaag al werkelijkheid. Voor bekeerden uit de andere volkeren vinden wij die tijd terug in het boek

Openbaring 3:10  Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u  bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal,  om te verzoeken, die op de aarde wonen.

Hier is sprake dat er dan redding zal zijn voor het volk Israël en de christenen welke zullen volharden in geloof en vertrouwen op Gods woord.

LAAT U NIET VERLEIDEN DOOR ALLERLEI BABELS BIJGELOOF!

De profeet waarschuwt iedereen, zich niet te laten misleiden door allerlei bijgeloof dat is ontstaan in het oude Babel, en verder gezet in Israël en later in het nieuwe Babelinstituut te Rome.

1 Hoort het woord, dat de Here tot u spreekt, huis van Israël! 2 Zo zegt de Here: Gewent u niet aan de weg der volken en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken daarvoor schrikken. 3 Want de handelwijze der volken, die is nietigheid: want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt, arbeid van werkmanshanden met de bijl, 4 Met zilver en goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt men het vast, zodat het niet

waggelt.

clip_image006De valse profeten in de tijd van Jeremia zwegen over Gods komende oordeel, en spraken naar de wil van de mensen. De valse profeten had zelfvertrouwen, Jeremia had Godsvertrouwen! Het lijkt vandaag wel een terugkerend fenomeen. Let op de voetbalaanbidding met allerlei bijgeloof in een land van armoede! Doch hier spreekt de profeet een waarschuwing uit over al de astrologen, waarzeggers, valse profeten, welke toekomst voorspellingen doen aan de hand van hun sterrenwichelarij. In Gods ogen ben je dwaas om te geloven in horoscopen.

WAS JEREMIA EEN DOEMDENKER?

Schrijft de profeet opnieuw een doemscenario? Neen, hij schrijft gewoon wat God hem duidelijk openbaar heeft gemaakt:

2 Zo zegt de Here, de God van Israël: Ga heen en spreek tot Sedekia, de koning van Juda, en zeg tot hem: Zo zegt de Here: zie, Ik geef deze stad in de macht van de koning van Babel, die haar met vuur zal verbranden 3 Gij zult niet ontkomen aan zijn macht, maar voorzeker gegrepen en in zijn macht gegeven worden; van aangezicht tot aangezicht zult gij de koning van Babel zien, van mond tot mond zal hij met u spreken en gij zult in Babel komen.Jer.34

Christenen worden soms als doemdenkers aanzien, zij spreken over de aankomende oordelen, profetische uitspraken welke zij vinden in de Bijbel, wanneer het volk zich niet wil bekeren tot de God van Israël. Een blijde boodschap? Ja voor mensen van goede wil!

Ook Jeremia sprak uit liefde tot zijn volk, vanuit gevangenschap, met hartenpijn en verdriet, want hij zag dat het volk naar hem niet wilde luisteren, ook de koning geloofde zijn profetische woorden niet.

De profeet zag in het vorige hoofdstuk, dat er toch hoop zou komen voor zijn volk, en dat zal een troost zijn geweest. Hij schreef daar dat er dagen zouden komen van genezing voor zijn volk, het begin van bekering bedoelde hij duidelijk, ja wanneer God een spruit der gerechtigheid zou laten geboren worden! Jezus! (Jer.33:15)

Inderdaad, later na de ballingschap in Babel, vanaf het moment dat Jezus tot Zijn volk was gekomen, waren er de eerste discipelen uit de Joden die in Jezus gingen geloven als de zoon van God, en zich bekeerden, ze werden genezen. En kregen een opdracht.

 JEREMIA IN DE PUT, MAAR NIET VERBITTERD!

Jeremia in de put

Wie met tranen zaaien zullen met gejuich maaien. Zo was het ook bij Jeremia. Hij had kennis over wat God sprak, of anders gezegd, hij had een goede Bijbelkennis. Hij wist dat zijn volk 70 jaar in ballingschap zou worden gevoerd. Zijn kennis was dan ook zijn sterkte, maar tevens ook zijn verdriet. Jeremia komt, buiten zijn wil, in de put te zitten hij werd depressief, maar niet door God verlaten! Sommige christenen welke goed getuigen, delen dezelfde ervaring.

 

Zo zegt de Here: Voorzeker zal deze stad in de

macht van het leger van de koning van Babel gegeven worden en dat zal haar innemen.

4 Toen zeiden de vorsten tot de koning: Laat deze man toch ter dood gebracht worden, want zo ontmoedigt hij de krijgslieden die in deze stad zijn overgebleven, en de gehele bevolking, door op

zulk een wijze tot hen te spreken, want deze man zoekt niet het heil voor dit volk, maar het kwade.

5 Koning Sedekia zeide: Zie hij is in uw hand, want de koning vermag niets tegen u.

6 Toen namen zij Jeremia en wierpen hem in de put van prins Malkia, die in de gevangenhof was, en zij lieten hem aan touwen zakken; in de put nu

was geen water, maar wel slijk; en Jeremia zonk in het slijk. Jer.38

De profeet ging dwars in tegen de politiek van zijn regering, hij riep de soldaten op hun leven niet verder in te zetten, want het was tegen de wil van God. Het volk bracht kinderoffers om weerstand te kunnen bieden aan Babel!

Het volk aanbad de “Koningin des hemels”, Astarte/Ishtar uit Babel, later Maria de moeder van Jezus. (Jer.44:15,17 en 7:16) Hij twijfelde niet aan het woord dat God hem gaf. Wie niet twijfelt aan wat God leert, die is sterk, maar krijgt ook duivelse tegenwind, zware beproevingen, maar ze zijn tot eer van God!

Het in de put raken, was de beproeving van Jeremia, doch tot steun voor al zijn navolgers, oudsten en evangelisten welke door de Heer werden aangesteld, echte ware herders en geen huurlingen! Huurlingen, broodprofeten, begrijpen niet waarom een mens zijn leven inzet voor zijn medemens. Vandaag gaat het om “eeuwig leven” of de “tweede dood”! Jeremia werd uit de put getrokken, en bij de koning gekomen, maar deze vertrouwde Gods woorden niet, en Jeruzalem werd ingenomen zoals Jeremia sprak!

Biblespace Vlaanderen. 28 juni 2014

ROEPT OP JEZUS!

ROEPT OP JEZUS !

clip_image002

 

Vandaag willen wij stilstaan bij de zegeningen van een Bijbelse gebedsleven. In de wereld bidden vele religieuze mensen, van allerlei godsdiensten, maar krijgen geen antwoord, worden teleurgesteld of ontmoedigd. Men wil niet meer geloven in een God. Ze ontvangen geen zegen. Begrijpelijk er is maar één God, je gaat toch ook niet naar de garage om bloembollen te kopen !

Toch kunnen wij vaststellen dat de ongelovige in doodsangsten gaat roepen op « God », denk maar aan de ernstige vliegtuigenproblemen tijdens een vlucht.

 

Wij willen even zien in Gods woord, wat wij terugvinden over het aanroepen van de Here door zijn aangenomen kinderen. Waarom aanroepen mensen God ? Wanneer roepen ze naar God ?  Stelt God voorwaarden aan het gebed ?  Heeft God iets beloofd aan mensen die Hem aanroepen ? Wij gaan ons oor eens te luisteren leggen bij onze levende God JHWH zelf.

 

Wat betekent nu het “aanroepen” ?

 

Wij denken snel aan bidden, maar het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt wil feiltelijk zeggen of vertaald worden als :” iemand lastig vallen”.

Iemand lastig vallen , is  zijn nood uitdrukken en een oplossing zoeken. Dat wil God, Hij is geen mens.

 

Gen. 4:26  En ook aan Set werd een zoon geboren, en hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. 

 

Set ? De derde zoon van Adam, wiens naam “plaatsvervanger” (voor Abel) betekent en wiens nakomelingen, de Sethieten zijn, en stonden tegenover de verworpen Kaïnieten. (Lucas 3:38  Den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon van God.) De stamboom van Jezus.)

 

 

Hier vinden wij de mens die voor het eerst begint met gebed.

 

Enos, betekent: “de zwakke mens”; Want in tegenstelling tot de overmoedige Kaïnieten  vervulden zij het gevoel van menselijke onmacht en nietigheid, en dit

gevoel dreef hem tot de dienst en hulp van God. Toen de afval van God in Kaïn’s geslacht hoe langer hoe meer openbaar werd, begon men, in het geslacht van Seth, de naam des Heeren  bij openlijke samenkomsten te aanroepen. Zij aanriepen met opgeheven handen, niet met gevouwen handen, veel vroeger bad men met de houding zoals hun afgodsbeelden werden afgebeeld.

 

Hier vinden wij de strijd met Abel en Kain terug. De eerste godsdienstoorlog, Abel de gelovige en Kain de schijngelovige, de kerkganger.

Wij kunnen vaststellen dat er het meest wordt gebeden wanneer de mens zich onmachtig begint te voelen, en wij geen uitweg meer hebben. Zo ontstonden de amuletten ter bescherming! Op zulke ogenblikken voelen wij ons het meest afhankelijk van de Heere, en dit verliep zo de ganse wereldgeschiedenis door.

 

Handelingen 9:21  En zij ontzetten zich allen, die het hoorden, en zeiden: Is deze niet degene, die te Jeruzalem verstoorde, wie dezen Naam aanriepen, die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelve gebonden zou brengen tot de overpriesters?

 

Paulus was in feite een bekeerde Kain !

 

1 Cor.1:2  Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen heiligen, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onzen Heere;

 

Wij stellen vast dat de eerste christenen werden genoemd als mensen die de naam van Jezus aanriepen. Ze waren gekenmerkt door wat het volk opmerkte. Het bidden en hun vertrouwen stellen op die Jezus. Wie zich wil vergelijken met de eerste christenen dient te beginnen met het bekeringsgebed. Dit is een aanroepen van Jezus om vergeving, en geloven in zijn genade, wat ook uw zonden waren, enkel uw ongeloof wordt niet vergeven.

 

WAAROM MOETEN WIJ GOD OF JEZUS AANROEPEN ?

 

Ps. 105:1 Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken.

 

God vraagt het ons !  Als God het vraagt daar heeft hij zeker wel een reden voor, wij vermoeden dat het nodig zal zijn. God vraagt geen dingen die nutteloos zouden zijn. Wij moeten weten dat het niet mag afhangen van onze eigen zin, of wij Hem aanroepen,(bidden) Hem loven prijzen. Waar zouden wij het recht halen , om neen te zeggen tegen God, onze schepper. God is onze Vader, dan mag Hij toch wel iets vragen aan ons ? Of wie zijn wij wel ? Wij zijn geschapen om Hem te loven en alles te doen tot Zijn eer.

 

Klaagliederen 3:57  Koph. Gij hebt U genaderd ten dage, als ik U aanriep;

Gij hebt gezegd: Vrees niet!

 

God laat zijn aanwezigheid merken.

Hier is er sprake , als iemand God aanroept hij Gods nabijheid ervaart. Als God zegt vrees niet, dan wil dat zeggen : Vertrouw op Mij alles komt in orde !

God is niet als  politiekers : veel beloven en weinig geven, dat doet de zotten in vreugde leven ! God stelt niemand teleur die naar Hem gaat.

 

Ps. 17:6  Ik roep U aan, omdat Gij mij verhoort;

o God! neig Uw oor tot mij; hoor mijn rede.

 

Hier vinden wij de grote reden waarom een mens God moet aanroepen. Wij hebben een God die antwoord geeft, een God die leeft, een God die laat gebeuren wat wij vragen, andere godsdiensten kennen dit niet, of ervaren de werking van hun vader,  de satan, welke zich verschuilt achter allerlei afgoden.

Al wie God aanroept staat niet te spreken tegen de muur. Dit is de sterkte van ons gebed, wij moeten daarom ons gebed ook opvolgen. Wanneer wij geen antwoord krijgen, kan dat zijn omdat wij in zonde leven, of niet in waarheid, of naar eigen begeerten, bidden.Of wij zoeken in eigen kracht de oplossing te vinden.

 

WANNEER ROEPEN WIJ AAN ?

 

 

Ps. 88:9  Mijn oog kwijnt van ellende; dagelijks roep ik U aan,

o Here, ik breid mijn handen naar U uit.

clip_image004

 

Hier vinden wij dat dagelijks aanroepen niet uitzonderlijk is. Wie niet dagelijks bid zal wel vlug afzwakken, maar de Here kent daarvoor wel oplossingen, wanneer zijn kinderen denken Hem niet nodig te hebben om gelukkig te leven.

Wij als Gods kinderen moeten meer en meer begrijpen dat wij zo afhankelijk van Hem zijn. Vanuit beproevingen komen de beste ervaringen.

 

Denk maar hoe kinderen afhankelijk zijn van hun ouders, voor alles en nog wat hebben zijn vader of moeder nodig. Ook de gehuwde zusters moeten afhankelijk zijn van hun man, daarom dragen de zusters normaal lang haar of een hoofdbedekking als teken van hun afhankelijkheid.(Gr.Kata)

 

Ps. 86:7  Als ik geen uitweg meer zie, dan roep ik u, want u geeft antwoord.

GNB

Ps. 18:6  Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.

 

Hier lezen wij dat wij aanroepen in benauwdheden en angsten. Als wij het niet meer zien zitten. Dit is heel normaal ! Wanneer wij mensen horen spreken die depresief zijn dan is beste antwoord: Roep de Here aan ! Zoekt Hem en Zijn wil.

Wij moeten de mensen leren hoe ze moeten bidden, maar eerst moeten zij de Here leren kennen, anders is het bidden ademen in de lucht !

Het bekeringdsgebed uit het hart,is het eerste wat God zal zegenen !

 

VOORWAARDEN OM HEM TE AANROEPEN.

 

Ø  De wedergeboorte en geloof

Romeinen 10:14  Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?

Psalmen 145:18  De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.

 

 

De eerste voorwaarde is heel normaal, de mens moet Hem persoonlijk leren kennen. Hier is er een aanduiding dat wij de mensen moeten spreken over onze Heiland, Jezus.

Het hart van de mensen moet worden aangesproken.

Wij kunnen geen omeletten maken zonder eiren te breken. De Bijbel is een zwaard, het kan kwetsen, maar het kent de olie van de Geest om te helen ! Kerkgangers zijn er al veel te veel.

 

clip_image005

 

Zefanja 3:9  Dan zal ik de volken andere lippen geven en een zuivere taal laten spreken; mij alleen zullen zij allen aanroepen, mij zullen zij eensgezind vereren.

 

Het aanroepen moet eerlijk uit het hart komen, werkelijk gemeend zijn. Geen schone schijn,  “mij alleen” wijst duidelijk dat er maar een weg is tot God Jezus.God is heilig, uniek er is er maar één !

Er is slechts een naam gegeven !

Filippensen 2:9  Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,